Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PROJEKT BUDOWLANY. luty 2009r. Adres: wa Tarnowska. Inwestor: Piotr Sadowski. Temat: boiska wielofunkcyjnego. ul. Berka Joselewicza PDF

Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 12 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PROJEKT BUDOWLANY Temat: boiska wielofunkcyjnego Adres: wa Tarnowska Inwestor: ul. Berka Joselewicza Piotr Sadowski luty 2009r -1- Spis treści I. Opis techniczny Podstawa opracowania...
Transcript
PROJEKT BUDOWLANY Temat: boiska wielofunkcyjnego Adres: wa Tarnowska Inwestor: ul. Berka Joselewicza Piotr Sadowski luty 2009r -1- Spis treści I. Opis techniczny Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka projektowanego oświetlenia boiska i zasilania bram Uwagi końcowe... 4 II. Obliczenia techniczne Bilans mocy... 5 Załączniki i rysunki: Schemat ideowy oświetlenia rys nr 1 Schemat ideowy tablicy oświetlenia rys nr 2 Rozmieszczenie aparatów tablicy SO rys nr 3 Symulacje oświetlenia boiska wielofunkcyjnego Karty katalogowe Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej -2- I. Opis techniczny 1.1 Podstawa opracowania Zalecenia inwestora; Obowiązujące normy i przepisy Mapa sytuacyjne w skali 1:500 Pomiary w terenie Obowiązujące normy N SEP-E-004 Norma PN-EN 12193:2007 Światło i oświetlenie. 1.2 Zakres opracowania Zakresem opracowania objęte są: Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego Wykonanie zasilania bramy przesuwnej. 2. Charakterystyka projektowanego oświetlenia boiska i zasilania bramy przesuwnej. 2.1 W budynku szkoły przy RG naleŝy zabudować projektowaną tablicę rozdzielczą SO zasiloną z RG przewodem 5x LgY 6 zgodnie z rysunkami. 2.2 Zgodnie z wytycznymi, średnie natęŝenie oświetlenia na płycie boiska powinno wynosić 75 lx dla piłki noŝnej oraz 100lx dla koszykówki oraz tenisa ziemnego. W celu realizacji wymaganych parametrów projektuje się zastosowanie opraw MVP506 (PHILIPS) o mocy 250W. Projektowane oprawy posiadają asymetryczne odbłyśniki zapewniające odpowiedni rozsył światła, ograniczenie olśnienia i rozproszenia światła w górę. Oprawy projektuje się umieścić na słupach oświetleniowych o wysokości 10m typu S-100P/6 z poprzeczką T1.0m dla montaŝu dwóch opraw oraz T1.5m dla montaŝu 3 opraw ( ElektromontaŜ Rzeszów) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej -3- Po wykonaniu montaŝu wszystkich opraw naleŝy dokonać regulacji ustawienia kąta rozsyłu światła w celu uzyskania równomierności oświetlenia na całej płycie boiska. Projektowane słupy naleŝy zamontować na prefabrykowanych fundamentach typu F150/200 w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu. Wewnątrz słupa w jego dolnej części naleŝy zamontować tabliczkę bezpiecznikową z wyłącznikami nadmiarowymi B16 po jednym dla kaŝdej oprawy. Od zabezpiecznienia do oprawy prowadzić przewód zasilający typu YDY 3x2,5. Załączenie oświetlenia boiska odbywać się będzie wyłącznikiem zlokalizowanym w pomieszczeniu portiera/ dokładną lokalizację wskaŝe Inwestor/ Całość naleŝy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. 2.3 Do poszczególnych słupów oświetleniowych naleŝy ułoŝyć kabel ziemny zgodnie z załączonym schematem. Kable naleŝy układać w wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. UłoŜone kable naleŝy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabli powinna wynosić co najmniej 25cm. Na skrzyŝowaniach z urządzeniami podziemnymi kable naleŝy układać w rurach ochronnych pokazanych na planie zagospodarowania. 2.4 Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekroczyć 30 ohm. 2.5 Zasilanie projektowanej bramy przesuwnej wykonać kablem YKY 3x2,5 z tablicy SO. Projektowany obwód zasilania zakończyć puszką przyłączeniową hermetyczną IP65. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej -4-3. Uwagi końcowe - całość prac naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami - wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem naleŝy uzgodnić z inwestorem - stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych - prace wykonawcze realizować zgodnie z PB, z obowiązującymi i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP - w trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieŝąco pomiary, a po zakończeniu prac wykonać pomiary szczegółowe. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego - wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej PROJEKT BUDOWLANY II. Obliczenia techniczne 2.1. Bilans mocy Obliczenia mocy szczytowej rozdzielnica RG /szkoła/ Obwód oświetlenia zewnętrznego : 16 szt *oprawa*320w=5,1kw Obwód zasilanie bramy przesuwnej : 1szt*500W=0,5kW Razem: Pi=Psz= 5,6kW Prąd maksymalny Isz=Psz/(3*Uf*cosfi)=5600/(3*230*0,9)= 9,1A Zabezpieczenia obwodowe BM 25A gg Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej PROJEKT BUDOWLANY - 6 - PROJEKT BUDOWLANY Dane techniczne Typ H H1 φd/φde Z L m axaxh m m mm m/mm mm kg m S-60PC 6 0,5 48;60/144 12, ,3x0,3x1,0 S-70PC 7 0,5 48;60/160 12, ,3x0,3x1,0 S-80PC 8 0,5 48;60/172 12, ,3x0,3x1,5 S-90PC 9 0,5 48;60/184 12, ,3x0,3x1,5 S-100PC 10 0,5 48;60/196 12, ,3x0,3x1,5 S-110PC 11 1,5 48;60/196 12, ,3x0,3x1,5 S-120PC 12 2,5 48;60/196 12, ,3x0,3x1, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej Boisko sportowe Dąbrowa Tarnowska Partner kontaktowy: mgr inż. Grzegorz Hajduk Telefon kontaktowy: Firma: ES-SYSTEM S.A. Data: Edytor: mgr Katarzyna Jakubowska Boisko sportowe Dąbrowa Tarnowska ES-SYSTEM S.A. Oddział Rzeszów ul. Spichlerzowa Rzeszów Edytor mgr Katarzyna Jakubowska Telefon (017) faks (017) ESSystem 3074 PD2 400 N/H-A / Karta danych oprawy Wylot światła 1: cd/klm η = 59% C0 - C180 C90 - C270 Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa SYSTEM DELTA HST 400 / HIT 400 IP65, kl1, VVG, F, B, CE Naświetlacz zewnętrzny. Obudowa z ciśnieniowego stopu aluminium. Reflektor aluminiowy, asymetryczny. KOLOR: biały 445x145x475 mm DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 2 Boisko sportowe Dąbrowa Tarnowska ES-SYSTEM S.A. Oddział Rzeszów ul. Spichlerzowa Rzeszów Edytor mgr Katarzyna Jakubowska Telefon (017) faks (017) Boisko PD2 400 N/H-A h=10m / Oprawy (plan rozmieszczenia) m m Skala 1 : 255 Wykaz opraw Nr. Ilość Etykieta 1 16 ESSystem 3074 PD2 400 N/H-A DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 3 Boisko sportowe Dąbrowa Tarnowska ES-SYSTEM S.A. Oddział Rzeszów ul. Spichlerzowa Rzeszów Edytor mgr Katarzyna Jakubowska Telefon (017) faks (017) Boisko PD2 400 N/H-A h=10m / Oprawy (lista współrzędnych) ESSystem 3074 PD2 400 N/H-A lm, W, 1 x 1 x HQI-BT 400/D (Czynnik korekcyjny 1.000) Nr. Pozycja [m] Rotacja [ ] X Y Z X Y Z DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 4 Boisko sportowe Dąbrowa Tarnowska ES-SYSTEM S.A. Oddział Rzeszów ul. Spichlerzowa Rzeszów Edytor mgr Katarzyna Jakubowska Telefon (017) faks (017) Boisko PD2 400 N/H-A h=10m / Boisko do piłki nożnej / Izolinie (E, prostopadle) m m Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej: Zaznaczony punkt: (0.001 m, m, m) Wartości Lux, Skala 1 : 251 Siatka: 128 x 64 Punkty E m [lx] E min [lx] E max [lx] E min / E m E min / E max DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 5 Boisko sportowe Dąbrowa Tarnowska ES-SYSTEM S.A. Oddział Rzeszów ul. Spichlerzowa Rzeszów Edytor mgr Katarzyna Jakubowska Telefon (017) faks (017) Boisko PD2 400 N/H-A h=10m / Boisko do koszykówki/siatkówki / Izolinie (E, prostopadle) m m Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej: Zaznaczony punkt: (5.534 m, m, m) Wartości Lux, Skala 1 : 171 Siatka: 128 x 64 Punkty E m [lx] E min [lx] E max [lx] E min / E m E min / E max DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 6
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks