Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Projekt: Historie van Driemond door Driemonders in kaart brengen. n.a.v. 1 e bijeenkomst op 21 november PDF

Category:

Software

Publish on:

Views: 31 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Projekt: Historie van Driemond door Driemonders in kaart brengen. n.a.v. 1 e bijeenkomst op 21 november 2006 Concept Plan van aanpak 1. Start n.a.v. oproep in Dorpskrant november 2006 Wie doet er mee?
Transcript
Projekt: Historie van Driemond door Driemonders in kaart brengen. n.a.v. 1 e bijeenkomst op 21 november 2006 Concept Plan van aanpak 1. Start n.a.v. oproep in Dorpskrant november 2006 Wie doet er mee? a. Is er voldoende draagkracht voor idee: ja! b. Zijn er voldoende vrijwilligers: ja! 2. Hoofddoelen (resultaat) a. Een boekwerk over historie van Driemond(ers) maken b. Tentoonstelling over Driemond maken c. Een website over Driemond maken d. (Ansicht)kaarten over Driemond maken e. Speciale editie Dorpskrant: Dorpsraad 40 jaar maken (apart traject) f. Informatie verzamelen i.v.m. 300 jaar Gaaspermolen (apart traject) 3. Subdoelen a. Promotie en bekendheid Driemond (aandacht voor kleinschalige) b. Identiteit Driemond vastleggen (bewoners, verenigingen, gebouwen, etc.) c. Informatie voor onze kinderen (en bestuurders) vastleggen d. Saamhorigheid en betrokkenheid bewoners stimuleren e. Door publiciteit en verkoop resultaat extra fondsen verwerven om ons plan Driemond (inrichting MFA en SAC) te realiseren 4. Proces is minstens zo belangrijk als het doel a. Iedereen kan/mag meedoen (een bijdrage leveren) b. Gezellige bijeenkomsten in het dorpshuis c. Een Open Club activiteit voor en door onszelf (open bijeenkomsten) d. Meer bewoners naar dorpshuis 5. Uitgangspunten a. Historie begint vanaf Huize Driemond via Weesperkaspel, Geinbrug tot Driemond nu b. Door vrijwilligers, m.a.w. we doen het zelf (misschien wel gecoached door professionals) c. Zelf zorgen voor eigen budget /subsidie voor dit project d. Bescherming van privacy Driemonders e. Auteursrechten (onder auspiciën van de dorpsraad) 6. Vorm/stijl a. Naast foto s, feiten en cijfers ook veel beleving (sterke anekdotes) b. Verklaren van veranderingen (teruggaan in de tijd) c. Maar ook bijvoorbeeld (overlast jeugd toen en nu) d. Uitleg van (straat)namen 7. Publiciteit a. Dit idee bespreken met Stadsdeel (communicatie/bestuur) b. Vaste rubriek in dorpskrant (en later op website) c. Artikel in lokale pers? d. Extra bijeenkomsten met bewoners 8. Bronnen a. Gemeente archieven (Weesp, Amsterdam) b. Archief Groengebied Amstelland c. Individuele archieven bewoners (o.a. Douwe Cornelisz) d. Archief dorpsraad (jaarverslagen, notulen, dorpskranten) e. Archieven verenigingen, scholen, etc. f. Verhalen van (ex )bewoners g. Foto s Gerrit Hols h. Dia s van Toon Bakker (en heer De Wild?) Vervolgstappen Stappen Wat wie wanneer 1 Oproep Dorpskrant Interesse peilen en mensen bij elkaar halen Voorzitter D. 1 nov e bijeenkomst Acceptatie idee en 1 e uitwerking aanpak 11 bewoners 21 nov e Inventarisatie onderwerpen gemaakt 3 Informatie verzamelen Bronnen raadplegen Lijst van driemonders maken voor informatie Welke vorm en structuren zouden geschikt zijn 4 2 e bijeenkomst Terugkoppeling: wat hebben we gevonden 12 dec Informatie uitwerken en verdiepen Uitdiepen van hoofdonderwerpen Bronnen verder raadplegen Gesprekken met bewoners Oproep bewoners om informatie te schenken, lenen 6 3 e. e bijeenkomst Informatie ordenen en structuur bepalen Waar gaan we het wel of niet over hebben Wat gebruiken we voor welk hoofddoel Spec. bijeenkomsten Bewoners uitnodigen om over onderwerpen te komen praten 9 jan Akties Wat wie Wanneer klaar Op zoek gaan naar Driemonders met verhalen, informatie Iedereen aanwezig 12 dec Snuffelen in Gemeente archief Tjark Keizer Zoeken naar bruikbare vorm en structuur Leny Schuitemaker Snuffelen in archief dorpsraad Ati Teunissen Volgende bijeenkomst: 12 december uur. Iedereen aanwezig 9. Mogelijke onderwerpen (onderwerpen, tradities, mijlpalen, ) Categorie Onderwerp Onderverdeling vroeger Landgoederen Huize Driemond (1642) Schoonoord Terra Nova vroeger??? Trekschuit Duwarbeiders Jaagpad Vaarbomen Tol geografie Landelijk gebied Weesperkarspel Gemeentehuis Weesperkarspel Van polder tot bos geografie Pont Bruggen Watergebied Boerderijen Grote bedrijven Kleine bedrijven Winkels Gebouwen, voorzieningen Verenigingen Geinbrug Kanaalbrug Molens de Gaaspermolen (300 jaar) Boerderijen Bijlmer Boerderijen Driemond Boerderijen Gein Sluisfabriek Ottenfabrieken Ammoniakfabriek Niesing Atema Cornet Olieman (de automaat) Wasserijen Smederij Buurtsuper Slagerij Kerkwijkgebouw Groene Kruisgebouw Scholen Kroeg Dorpshuis Woningbouw Kerkhof Begraafplaats Landbouwhuishoudschool De Goede Woning Voetbal Sportclubs Geinburgia Speeltuin Koor Volkstuinen Zwemmen Katholieke diensten Bijzondere periodes Tradities Oorlog Gemeente, Bestuur, diensten, instanties Sinterklaas Geinloop Luilak Tournooien Oranjefeesten Draagt elkanders lasten Gemeentehuis Weesperkarspel Burgemeesters Straatnamen Brandweer Politie, van veldwachter tot buurtregisseur; Piet van de Broek Waterleiding Rijkswaterstaat Hoogheemraadschap DWR Waternet Jubileum Dorpsraad 40 jaar Dorpshuizen Joost Kruiswijk Driemond Duivendracht Diemen overleg Bevolking Jongeren Ouderen Hoe speelden de kinderen Kerngegevens Feiten, cijfers Bevolkingssamenstelling Gouden ploeg (wachtend op opening kroeg) HB&O Puzzeltocht jongeren Deelnemers werkgroep Historie van Driemond : Naam Adres postcode telnr. Johan van Zuylen Burg. Mulstraat AN Ati Teunissen Winterstraat BE Douwe Cornelisz Zandpad AG Toon Bakker Burg. Bletzstraat AM Jan Meijer Lange Stammerdijk BK Piet van Vliet Burg. Kasteleinstraat BA Leny Schuitemaker Burg. Kasteleinstraat BA Tjark Keizer idem Maurits Dalmulder Wyandottestraat BS Henk Zwiggelaar Zonnehof AW Tom Witkamp Leghornstraat BW
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks