Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Projekt: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/

Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 24 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Projekt: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/ Klíčová aktivita: 01 Seminář: Zadávání veřejných zakázek dle Příručky pro příjemce LEKTOR: Mgr. Ing. Jana Petrželová Kapitola
Transcript
Projekt: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/ Klíčová aktivita: 01 Seminář: Zadávání veřejných zakázek dle Příručky pro příjemce LEKTOR: Mgr. Ing. Jana Petrželová Kapitola 7 Postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK Kapitola 7 Výchozí technická specifikace zařízení Povinnosti všech zadavatelů v OP VK KAPITOLA 7.1 dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) volný pohyb zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalita, vzájemné uznávání. Platí pro všechny Kdo spadá pod působnost zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Kdo NEspadá pod působnost ZVZ Záměr Zákona o VZ KAPITOLA 7.1 účelné a hospodárné vynakládání prostředků veřejných zadavatelů = účelné a hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů zabezpečení efektivní hospodářské soutěže aplikace ZVZ při zadávání většiny veřejných zakázek Hospodárnost a účelnost vynaložení prostředků KAPITOLA 7 Ovlivňuje rozlišování nákladů Způsobilé = lze uhradit z finanční podpory, protože úzce a jednoznačně souvisí s financovaným projektem Nezpůsobilé = nelze z finanční podpory uhradit, např. výběr dodavatele před zahájením projektu Porušení Rozpočtových pravidel = Riziko neuznání nákladů / nutnosti vrátit dotaci Zásada transparentnosti v ZVZ KAPITOLA 7.2 všechny úkony provedené zadavatelem, popř. dodavatelem vůči zadavateli musí být písemné řádně evidovány a uchovány v kterémkoliv okamžiku zadávacího řízení dohledatelné možnost prověřit postup zadavatele a hodnotící komise každý úkon ovlivňující pořadí nabídek musí být řádně odůvodněn jednoznačnost a srozumitelnost úkonů zadavatele Zásada nediskriminace a rovného zacházení v ZVZ KAPITOLA 7.2 postup zadavatele, který předem nevyloučí účast žádného kvalifikovaného dodavatele na zadávacím řízení prolíná se zásadou rovného zacházení = rovné zacházení je nediskriminace zadavatel přistupuje ke všem dodavatelům shodně Zakázka Volba dodavatele dle ZVZ nebo Závazných postupů z Příručky příjemce Realizace na základě písemné smlouvy: zadavatel (příjemce) + dodavatel Výjimka: zakázka malého rozsahu dle kapitoly 7.5A Plnění do Kč bez DPH Nákup drobných předmětů v obchodě Procedura volby dodavatele KAPITOLA 7.1 Obecně dle Zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) terminologie a nosná myšlenka procedury Závazné postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK kapitola 7 z Příručky pro příjemce finanční podpory z OP vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také Příručka příjemce) Procedura výběrového řízení 3 etapy: Příprava zadání Transparentnost Rovné zacházení Technologická specifikace Proces zadávání a výběru dodavatele Plnění zakázky (samotná realizace) 1. Příprava Zadání Technická specifikace základní technickou specifikaci vymezí Valero, s.r.o. možnost upravit dle konkrétních potřeb školy 2. Zadávání zakázky podrobná úprava v ZVZ obecně pro všechny veřejné zadavatele konkrétně pro školy: v Příručce příjemce 3. Plnění zakázky upravena jen okrajově v ZVZ řídí se občanským zákoníkem (smlouva kupní) ALE ve smlouvě nesmí být provedeny změny, které by podstatným způsobem měnily soutěžní podmínky. Obecná pravidla pro zadání zakázky Dělení (veřejných) zakázek KAPITOLA Zakázka na dodávky pořízení věcí / zboží Koupě, nájem, splátkový prodej Služby související s pořízením věci Zakázka na stavební práce Provedení stavebních prací, projekty, zhotovení stavby, montáž stavby Zakázka na služby Co nespadá pro dodávku a stavební práce Služba přesahuje cenu za zboží Stanovení předmětu zakázky KAPITOLA Kumulace Všechna podobná a související plnění Jeden funkční celek V rámci jednoho účetního období Specifikace Dostatečně přesné a srozumitelné určení předmětu zakázky, technické požadavky Nelze zadávat formou značek, ochranných známek apod. Stanovení předmětu zakázky KAPITOLA Výjimky z podrobné specifikace Pokud nelze přesně vymezit předmět zakázky, aniž by byl jmenován konkrétní výrobce, značka, produkt Plnění by bylo nekompatibilní se stávajícím vybavením zadavatele (např. software, hardware) Povinnost zadavatele výjimky odůvodnit Dělení předmětu zakázky KAPITOLA Zadavatel nesmí uměle rozdělovat předmět zakázky, aby dosáhl nižší předpokládané ceny Uvažuje se celková cena plnění zakázky Nejen pouze způsobilé výdaje Není povinnost sčítat hodnoty zakázek, které se pořizují dle aktuální potřeby zadavatele se pořizují v krajně naléhavých případech Stanovení předpokl. hodnoty zakázky KAPITOLA Rozhoduje cena bez DPH Cena ke dni zahájení výběru Cena při kontraktu na dobu neurčitou nebo přesně neurčenou: Určí se součtem předpokládaného plnění za 48 měsíců Povinnost zadavatele prokázat způsob stanovení předpokládané hodnoty plnění Zadavatel veřejné zakázky KAPITOLA 7 příjemce dotace v každém případě odpovědný za průběh realizace projektu a dodržení Postupů z Příručky příjemce, partner zmocněný k zastoupení při zadávacím/výběrovém řízení, partner příjemce dotace s finančním příspěvkem, pokud je touto činností pověřen ve Smlouvě o partnerství. Dělení zadavatelů veřejné zakázky 1. Veřejný zadavatel 2. Dotovaný zadavatel zadává VZ hrazenou více než 50 % z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem 3. Sektorový zadavatel Plynárenství, elektroenergetika, vodárenství atd., výrobce energií 1. Veřejný zadavatel VZ Česká republika státní příspěvková organizace územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem. Postup při zadávání zakázky dle právního režimu zadavatele Postup při zadávání VZ dle ZVZ KAPITOLA A Příjemce je zadavatel dle ZVZ Realizuje zadávací řízení dle ZVZ Smlouvu uzavírá s dodavatelem vybraným v zadávacím řízení dle ZVZ Postup při zadávání VZ dle ZVZ KAPITOLA B Příjemce je zadavatel dle ZVZ, konkrétně Veřejný zadavatel + zakázka malého rozsahu Sektorový zadavatel + podlimitní zakázka nebo zakázka malého rozsahu Není povinen realizovat zadávací řízení dle ZVZ Smlouvu uzavírá s dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení vždy dle Závazných postupů z Příručky příjemce Postup při zadávání VZ dle ZVZ KAPITOLA C Příjemce je zadavatel dle ZVZ, konkrétně Veřejný zadavatel + nadlimit nebo podlimit Sektorový zadavatel + nadlimitní zakázka Je povinen realizovat zadávací řízení dle ZVZ, ale výjimka z postupů Respektovat Závazné postupy z Příručky příjemce Postup při zadávání zakázky nikoli podle ZVZ KAPITOLA D Příjemce není zadavatel dle ZVZ Řídí se povinně Závaznými postupy z Příručky příjemce Zakázka malého rozsahu viz postup dle C Stavební práce do 6 mil. Kč Dodávky a služby do 2 mil. Kč Zakázka nad malý rozsah viz postup dle A Zahájení výběrového řízení Vzory dokumentů k výběrovému řízení KAPITOLA Na webu MŠMT Výzva k podání nabídek Výsledek výzvy k podávání nabídek Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zahájení výběrového řízení KAPITOLA Uveřejněním o zahájení VŘ na webu MŠMT + odesláním výzvy k podání nabídek konkrétním zájemcům Formulář VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zaslat nejméně 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejněné Typ výběrového řízení nelze v průběhu akce měnit Nutno dodržet všechny podmínky dle kap. 7.5 Obsah výzvy k podání nabídek (1) KAPITOLA Identifikace zadavatele Název a specifikace zakázky Věcné a časové vymezení Předpokládaná hodnota (bez DPH) Lhůta a místo pro podání nabídky Hodnotící kritéria Způsob hodnocení Váhu kritérií, pokud je jich více Obsah výzvy k podání nabídek (2) KAPITOLA Informaci, že se nejedná o řízení dle ZVZ Jazyk nabídky Publicita EU (logo, financující fond, prohlášení) Kontaktní osoba zadavatele + kontakt Ustanovení o možnosti zrušit zakázku Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Jde-li o samostatný dokument Jinak může být přílohou zadání Forma výzvy k podání nabídek KAPITOLA Zadavatel musí být schopen prokázat odeslání o zahájení výběrového řízení Dodejka, podací lístek, ová doručenka, doklad o veřejném zpřístupnění výzvy Formulář o zahájení musí být podepsán oprávněnou osobou / zadavatelem. Obsah zadávací dokumentace (1) KAPITOLA Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Co má být obsahem nabídky účelem je možnost zadavatele nabídky objektivně srovnat, i když tomu zase tak moc nerozumí Způsob prokázání kvalifikace, pokud je relevantní Návrh smlouvy, obchodních a platebních podmínek El. verze musí mít elektronický podpis Podrobnosti k určení nabídkové ceny Obsah výzvy k podání nabídek (2) KAPITOLA Doba a místo plnění zakázky Požadavky na varianty nabídek, pokud jsou připuštěny U stavebních prací musí být technický dozor nezávislá osoba nebo zadavatel specifika dokumentace soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr Volitelné další podmínky Platební, smluvní pokuta, formální požadavky Lhůta pro podání nabídek KAPITOLA Stanovena s ohledem na charakter zakázky Určena časovým vymezením Stanovením data Počítání lhůty den po Forma nabídky a otevírání obálek KAPITOLA V písemné podobě Obálka neotevírat Elektronicky s elektronickým podpisem Nesmí být přístupná dříve než je stanovený termín otevírání obálek Otevírání obálek až po uplynutí termínu Za transparentní kontrolu uplynutí termínu odpovídá zadavatel Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek KAPITOLA Hodnocení realizuje Hodnotící komise Nejméně 3 členové, z toho jedna odbornost ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (nepodjatost a mlčenlivost) Dle seznamu přijatých nabídek Vede se chronologicky Pozdě doručená nabídka se nehodnotí Uchazeč se prokazatelně vyrozumí o pozdním doručení Hodnotící kritéria KAPITOLA Kritéria jsou stanovena ve výzvě Jedno kritérium: CENA = váha 100 % DOPORUČENO použít při pořizování zboží Více kritérií = stanovená váha celkem 100 % Jedno hodnotící kritérium - cena KAPITOLA bez DPH, pokud je ZADAVATEL plátce DPH s DPH, pokud není ZADAVATEL plátce DPH s DPH, pokud je zadavatel plátce DPH, ale v konkrétním případě nemá nárok na odpočet Lze předem určit ve výzvě Více hodnotících kritérií = ekonomická výhodnost KAPITOLA Jedno z kritérií musí být cena Nutno stanovit objektivní kritéria kritéria vztahující se k předmětu zakázky Smluvní podmínky nemohou být kritériem zajištění povinností dodavatele platební podmínky Doporučeno: metodologie, způsob poskytnutí služby, výkon, funkce Hodnocení nabídek komisí (1) KAPITOLA Kontrola úplnosti nabídek Včetně formálních náležitostí Podpis uchazeče Jazyk nabídky Prokázání kvalifikace, pokud bylo požadováno Neúplná nabídka může být v dodatečné lhůtě doplněna na žádost komise (min 3 dny) Uchazeč je informován elektronicky nebo dopisem Nedoplněná nabídka nemůže být hodnocena Posouzení a hodnocení nabídek komisí (2) KAPITOLA Hledisko přijatelnosti Splnění požadavků zadavatele Nejasná nabídka může být objasněna či doplněna na výzvu komise ve stanovené lhůtě Neobjasněná a nedoplněná nabídka nemůže být dále hodnocena Hodnocení jednotlivých nabídek Dle hodnotících kritérií Protokol o jednání hodnotící komise KAPITOLA Složení hodnotící komise Obsahuje seznam oslovených uchazečů obdržených nabídek (i mimo oslovené uchazeče) uchazečů vyzvaných k doplnění / upřesnění nabídky posouzených nabídek vyřazených nabídek Protokol o jednání hodnotící komise (2) KAPITOLA Popis způsobu hodnocení nabídek Včetně bodového hodnocení a zdůvodnění bodování Výsledek hodnocení Odůvodnění výsledku hodnocení či doporučení hodnotící komise Podpisy členů komise Příloha: Čestná prohlášení (nepodjatost a mlčenlivost) Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele KAPITOLA Samostatné písemné rozhodnutí zadavatele Nebo Souhlas zadavatele s výsledkem hodnotící komise a jeho podpis na protokolu o jednání komise Smlouva s dodavatelem Povinnosti zadavatele Smlouva může být uzavřena jen s vítězným uchazečem Pokud vítěz odmítne smlouvu podepsat nebo neposkytne součinnost, lze smlouvu uzavřít s druhým uchazečem 15 dní od odeslání výsledku výběrového řízení Nutno doložit odmítnutí nebo čestné prohlášení Smlouva musí být v souladu s podmínkami výběrového řízení. Obsah smlouvy (1) KAPITOLA Smlouva dle občanského zákoníku Písemná forma Identifikace smluvních stran Předmět plnění Cena plnění s DPH a bez, platební podmínky Smluvní zajištění platebních podmínek tak, aby byla zajištěna účelovost plateb a specifikace způsobilých výdajů Obsah smlouvy (2) KAPITOLA Doba a místo plnění Povinnost dodavatele podrobit se kontrole plnění zakázky a plnění zákonných povinností Další smluvní ustanovení Smluvní pokuta Povinnost mlčenlivosti Obsah smlouvy nesmí vést k KAPITOLA Rozšíření předmětu smlouvy, které by se podstatně lišilo oproti zadání zakázky umožnilo účast jiného okruhu dodavatelů Mohlo vést k jinému vyhodnocení výběrového řízení měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch uchazeče Výjimky v postupu výběru dodavatele a nestandardní případy Nedostatečný počet uchazečů KAPITOLA NEREAGUJE DOSTATEK UCHAZEČŮ Uzavřít smlouvu s jediným uchazečem, pokud jeho nabídka splňuje požadavky Provede se i tak zápis hodnotící komise Zrušit výběrové řízení a zahájit nové Nedostatečný počet uchazečů KAPITOLA NEREAGUJE ŽÁDNÝ UCHAZEČ Zrušit výběrové řízení Zahájit nové výběrové řízení - lze oslovit konkrétního dodavatele za předpokladu, že zůstane shodný předmět zakázky a současně zadávací podmínky nebudou změněny podstatným způsobem Nabídky nesplňují požadavky KAPITOLA Žádná z nabídek nedopovídá podmínkám výběrového řízení Zrušit výběrové řízení a zahájit nové Podmínka dokladování KAPITOLA a Všechny výjimky nutno písemně odůvodnit, doložit a dokumentovat. Všechny nestandardní situace lze řešit skončením výběrového řízení za předpokladu poskytování odůvodněných a včasných informací všem uchazečům. Informační povinnost zadavatele Dodatečné informace v průběhu lhůty k podání nabídek KAPITOLA Informace o změnách podmínek VŘ musí být sděleny všem známým zájemcům Uveřejněny stejnou formou jako oznámení o zahájení výběrového řízení Odpověď na otázku uchazeče o podmínkách Otázka + odpověď sděleny všem známým zájemcům do 4 dnů Uveřejněny stejnou formou jako oznámení Prodloužení lhůty, pokud rozšiřuje okruh uchazečů Informace o výsledku výb. řízení (1) KAPITOLA Informováni jsou bez zbytečného odkladu všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena O vyřazení nabídky jsou uchazeči informováni zvlášť a nemají informace o výsledku Obsahuje Identifikaci hodnocených uchazečů + pořadí Výsledek výběrového řízení (vítěz nebo zrušení) Informace o výsledku výb. řízení (2) KAPITOLA Zadavatel je povinen prokazatelně o výsledku informovat Doložit dodejku, ovou doručenku apod. Povinnost zveřejnit výsledek na webu MŠMT, kde bylo uveřejněno oznámení o zahájení Do 15 dní po skončení výběrového řízení nebo po uzavření smlouvy VÝSLEDEK VÝZVY K PODÁVÁNÍ NABÍDEK Informace o výsledku výb. řízení (3) KAPITOLA Zadavatel je povinen zveřejnit na MŠMT Finální podepsanou verzi smlouvy, pokud se jedná o plnění v rozmezí Kč bez DPH Zrušení výběrového řízení Oprávnění zrušit výběrové řízení KAPITOLA Kdykoli do uzavření smlouvy Povinnost bezodkladně informovat Nejlépe shodně, jako bylo oznámeno zahájení Zadavatel není povinen uchazečům / zájemcům sdělit důvod, pokud to bylo vymezeno v oznámení Zadavatel je povinen sdělit důvod při kontrole a v Monitorovací zprávě Povinnost zrušit výběrové řízení KAPITOLA Ve lhůtě nebyly podány žádné nabídky Ve lhůtě nebyly podány žádné nabídky, které by splnily podmínky Všechny nabídky byly vyřazeny Závažné chyby v zadání Třetí uchazeč v pořadí odmítl uzavřít smlouvu Možnost zrušit výběrové řízení KAPITOLA Objektivní důvody zvláštního zřetele (v průběhu řízení) pro které nelze pokračovat Vítězný nebo druhý vítězný uchazeč odmítli uzavřít smlouvu Použité zdroje PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, VERZE 8. Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Metodický výklady výzvy, Č.j. MSMT-2122/2014 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks