Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E

Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 24 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Identifikace produktu Obsah Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E Výrobce
Transcript
První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Identifikace produktu Obsah Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E Výrobce Stürmer Maschinen GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D Hallstadt Autorská práva Copyright 2013 Stürmer Maschinen GmbH, Hallstadt, Deutschland. Tato dokumentace je autorsky chráněna. Z ní vyplývající práva, zejména právo překladu, dotisku, použití obrázků, rádiového vysílání, citování, reprodukce a uložení v zařízeních na zpracování dat zůstávají vyhrazena. Technické změny a chyby jsou vyhrazeny. 1 Úvod Autorská práva Zákaznický servis Omezení odpovědnosti Bezpečnost Bezpečnostní pokyny Osobní ochranné pomůcky Výstražné štítky Správný účel použití Technická data Typový štítek KGZ 305 E Přeprava, balení a skladování Dodání a přeprava Balení Skladování Popis stroje Ustavení a zapojení Ustavení stroje Elektrické zapojení Provoz stroje Přednastavení Nastavení úkosu Naklopení hlavy pily Nastavení hloubky řezu Podélné nastavení Nastavení držadla hlavy pily Upnutí obrobku Provedení řezu Čistění, údržba a opravy Čistění Údržba a opravy Výměna pilového kotouče Kontrola klínového řemene Kontrola uhlíkových kartáčů Řešení poruch Likvidace vysloužilého stroje Vyjmutí z provozu Zpracování elektrických strojů Zpracování maziv Náhradní díly Objednání náhradních dílů Rozpadové schéma ES - Prohlášení o shodě KGZ 305 E Verze 1.01 CZ První hanácká BOW, s.r.o. První hanácká BOW, s.r.o. První hanácká BOW, s.r.o. První hanácká BOW, s.r.o. První hanácká BOW, s.r.o. Čistění, údržba a opravy Obr. 15: Demontáž pilového kotouče Krok 5: Pomocí nástrčného klíče (A, obr. 15) vyšroubujte šroub B otáčením ve směru hodinových ručiček a odeberte upínací přírubu C. Krok 6: Opatrně vyjměte pilový kotouč. Obr. 16: Demontáž ochranného krytu Krok 3: Povolte tři šrouby ochranného krytu řemene na pravé straně pily pomocí inbusového klíče. Krok 7: Nasaďte nový pilový kotouč. Upozornění: Při nasazování zkontrolujte správný směr otáčení pilového kotouče. Ozubení musí být ve směru, jak je ukázáno na obr. 13. Správný směr otáčení ukazuje také šipka na ochranném krytu. Krok 8: Nakapejte pár kapek oleje na upínací přírubu a poté ji nasaďte. Krok 9: Stiskněte zajišťovací tlačítko a upněte pilový kotouč a upínací přírubu zašroubováním upevňovacího šroubu proti směru hodinových ručiček. Krok 10: Ochranný kryt upevněte dotažením obou šroubů. Obr. 17: Povolení šroubů motoru Krok 4: Zkontrolujte, zda není klínový řemen poškozený. Před napnutím nebo výměnou klínového řemene je třeba nejdříve povolit šest šroubů A (obr. 17). Krok 11: Opatrně krátce zapněte pilu a zkontrolujte, zda je pilový kotouč vyrovnaný. Krok 12: Pokud není chod pilového kotouče klidný, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a upravte upevnění pilového kotouče. Tento krok několikrát zopakujte, abyste dosáhli perfektního výsledku. Pokud ani po několika pokusech není chod klidný, použijte jiný pilový kotouč. Krok 13: Ujistěte se, že je chod pilového kotouče klidný. Nyní je pila připravená k použití Kontrola klínového řemene Krok 1: Vytáhněte zástrčku z elektrické sítě. Obr. 18: Napínací šroub klínového řemene Krok 5: Utáhněte nebo povolte napínací šroub klínového řemene A (obr. 18). Klínový řemen je správně napnutý, když jej lze prsty prohnout o asi 1 cm. Zkontrolujte funkčnost napínací pružiny. Krok 2: Zaaretujte hlavu pily v dolní poloze. 12 KGZ 305 E Verze 1.01 CZ První hanácká BOW, s.r.o. Řešení poruch 10 Řešení poruch Porucha Možné příčiny Řešení Motor se nerozběhne. Motor běží, pilový kotouč se ale neotáčí. Žádné síťové napětí. Vadný napájecí kabel. Klínový řemen je natržený. Nechejte zapojení zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Vyměňte klínový řemen. Motor běží nerovnoměrně. Uhlíkové kartáče jsou opotřebované. Nechejte kartáče zkontrolovat a příp. vyměnit kvalifikovaným personálem. Motor se zahřívá. Příliš nízké otáčky pilového kotouče. Pilový kotouč se při zatížení otáčí nerovnoměrně. Pilový kotouč se nerozbíhá nebo se při zatížení zastavuje. Pila vibruje, údery pilového kotouče. Není dodržován úhel řezu. Otočný stůl lze pouze obtížně otáčet. 1. Zkrat motoru. 2. Přetížení motoru. 1. Motor je vadný. 2. Příliš nízké síťové napětí. Klínový řemen není dostatečně napnutý. Klínový řemen není dostatečně napnutý. 1. Pilový kotouč neodpovídá specifikaci. 2. Pilový kotouč není správně upnutý. 3. Pilový kotouč je vadný. Řezací poloha není řádně zafixovaná. V otočném prostoru je zaseknutá tříska. 1. Vytáhněte zástrčku z elektrické sítě a nechejte stroj zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. 2. Zkontrolujte, zda je pila vhodná pro řezání daného materiálu. Zkontrolujte, zda je pilový kotouč stále dostatečně ostrý. Přerušte práci a nechejte motor zchladit. 1. Nechejte motor zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem. 2. Nechejte síťové napětí zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Zkontrolujte napnutí klínového řemene. Zkontrolujte napnutí klínového řemene. 1. Zkontrolujte, zda pilový kotouč odpovídá technickým údajům a zda je vhodný pro použití s touto pilou. 2. Dotáhněte upínací šroub. 3. Zkontrolujte, zda není pilový kotouč mechanicky poškozený apřípadně jej vyměňte. Zkontrolujte, zda je pila zafixovaná v dané poloze tak, aby nemohlo dojít k samovolné změně úhlu při řezání. Vyčistěte celý prostor od třísek. 14 KGZ 305 E Verze 1.01 CZ První hanácká BOW, s.r.o. Náhradní díly 12.2Rozpadové schéma Obr. 20: Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E 16 KGZ 305 E Verze 1.01 CZ První hanácká BOW, s.r.o. První hanácká BOW, spol. s r. o., Příčná 84/1, Olomouc První hanácká BOW, s.r.o.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks