Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia

Category:

Food

Publish on:

Views: 7 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
3. Obserwacje organizmów 2. Źródła wiedzy biologicznej 1. Historia i współczesność biologii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia PAKIET I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń:
Transcript
3. Obserwacje organizmów 2. Źródła wiedzy biologicznej 1. Historia i współczesność biologii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia PAKIET I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wymienia nazwy dziedzin wskazuje ważne etapy określa znaczenie najnowszych wskazuje zadania stojące przed biologii, w rozwoju biologii jako nauki. odkryć biologii i medycyny dla biologią u progu XXI wieku. podaje zakres badań pięciu ludzkości. dziedzin biologii. określa podstawowe zasady wskazuje etapy planowania podaje znaczenie omawia, na samodzielnie prowadzenia doświadczeń, doświadczeń zgodnie podstawowych pojęć związanych wybranych przykładach, etapy wskazuje kolejne etapy z ustalonymi zasadami, z tworzeniem wiedzy biologicznej. planowania i prowadzenia doświadczenia potwierdzającego proponuje proste doświadczeń. np., że roślinom do życia doświadczenie sprawdzające niezbędne jest światło. podaną przez siebie hipotezę. nazywa obiekty, które mogą określa kolejne czynności przedstawia zasady wskazuje możliwości barwienia być przedmiotem obserwacji, podczas obserwacji z użyciem przygotowywania preparatu preparatów mikroskopowych. wskazuje przyrządy lupy, mikroskopu, binokularu. mikroskopowego. umożliwiające obserwację wybranych obiektów przyrodniczych. 7. Pięć królestw organizmów 6. Budowa komórek 5. Oznaczanie organizmów 4. Klasyfikacja organizmów wymienia charakterystyczne wyjaśnia znaczenie klasyfikacji. uzasadnia konieczność prezentuje dokonania Karola cechy danego gatunku. tworzenia naukowych nazw Linneusza i Karola Darwina. gatunkowych. rozpoznaje, za pomocą kluczy podaje charakterystyczne cechy podaje zasady korzystania określa znaczenie i atlasów, pięć organizmów organizmów zaliczanych do z atlasów i kluczy podczas rozpoznawania i oznaczania roślinnych i zwierzęcych. jednego rodzaju, np. koniczyna, oznaczania organizmów. organizmów. dąb lub pies. wyjaśnia, czym jest komórka, rozpoznaje na rysunkach podaje funkcje podstawowych wskazuje, na samodzielnie podaje przykłady komórek budujących organizmy. i schematach oraz nazywa podstawowe struktury komórkowe. struktur komórkowych. wykonanym rysunku, podstawowe struktury komórkowe. wymienia nazwy królestw podaje charakterystyczne cechy porównuje królestwa uzasadnia, że podział grupujących organizmy kuli organizmów zaliczanych do organizmów, organizmów na królestwa jest ziemskiej. poszczególnych królestw. uzasadnia przynależność danego organizmu do przyjętą w danej chwili umową, która ulega zmianom. określonego królestwa 2 11. Sposoby rozmnażania się organizmów 10. Sposoby oddychania organizmów 9. Sposoby odżywiania się organizmów 8. Czynności życiowe organizmów Dział II Funkcjonowanie organizmów wymienia czynności życiowe definiuje odżywianie się, określa, na czym polega wykazuje, że organizmy organizmów, oddychanie i wydalanie, pobudliwość, ewoluują. wskazuje, że organizmy uzasadnia za pomocą trzech uzasadnia za pomocą sześciu zbudowane są z komórek. argumentów, że dany organizm argumentów, że dany organizm wykazuje czynności życiowe. wykazuje czynności życiowe. określa, czym jest odżywianie wykazuje różnice między omawia przebieg procesu wskazuje różnorodność się, odżywianiem się samożywnym fotosyntezy. odżywiania się wśród nazywa sposób odżywiania się i cudzożywnym. organizmów cudzożywnych. wybranych przez siebie organizmów. określa, czym jest oddychanie, wskazuje przykłady wykazuje różnice w wymianie porównuje oddychanie tlenowe nazywa sposób oddychania wybranych przez siebie organizmów oddychających w różny sposób, gazowej roślin i zwierząt. i beztlenowe. organizmów. podaje przykłady wykorzystania energii w organizmie. określa, czym jest rozmnażanie podaje przykłady rozmnażania uzasadnia, że rozmnażanie uzasadnia wpływ rozmnażania się, się płciowego i bezpłciowego płciowe daje większą zmienność płciowego na ewolucję nazywa sposób rozmnażania się wybranych przez siebie organizmów. organizmów niż rozmnażanie bezpłciowe. organizmów. organizmów. 3 15. Grzyby i porosty 14. Protisty 13. Bakterie 12. Wirusy Dział III Od bakterii do glonów wskazuje, że wirusy nie są wymienia charakterystyczne uzasadnia nieskuteczność podaje charakterystykę chorób zbudowane z komórek, cechy wirusów. leczenia chorób wirusowych prionowych. wymienia choroby człowieka antybiotykami. wywoływane przez wirusy. wskazuje środowiska życia określa rolę bakterii omawia czynności życiowe uzasadnia ważną rolę bakterii bakterii. w przyrodzie i życiu człowieka. bakterii. jako destruentów. wymienia główne grupy wskazuje na schemacie opisuje cechy budowy charakteryzuje pierwotniaki organizmów zaliczanych do budowy np. pantofelka i nazywa organizmów, na podstawie chorobotwórcze. królestwa protistów, organelle, których zostały one zaliczone do rozpoznaje na ilustracjach i podaje nazwy przedstawicieli omawia funkcje wybranych organelli, poszczególnych grup królestwa pierwotniaków, głównych grup pierwotniaków. wymienia nazwy pierwotniaków wyjaśnia, co to są organelle. chorobotwórczych. wymienia charakterystyczne wskazuje możliwość omawia czynności życiowe uzasadnia możliwości cechy grzybów, wykorzystania skali porostowej do grzybów. wykorzystania skali porostowej do określa, czym jest porost. oceny stopnia skażenia środowiska. określenia stopnia skażenia środowiska. 4 18. Najstarsze rośliny lądowe 17. Glony 16. Rola grzybów w przyrodzie wymienia organizmy zaliczane podaje sposoby odżywiania się omawia rolę grzybów nazywa różne formy współżycia do destruentów, grzybów, w rozkładzie materii organicznej, grzybów z innymi organizmami podaje, przy użyciu atlasów wskazuje rolę destruentów charakteryzuje grzyby jako i podaje stosowne przykłady. i kluczy, przykłady grzybów w przyrodzie. pasożyty. jadalnych, trujących i niejadalnych. wymienia nazwy królestw, wskazuje różnice między omawia czynności życiowe uzasadnia przynależność do których są zaliczane glony, glonem jednokomórkowym, glonów. glonów do różnych królestw. podaje znaczenie glonów w przyrodzie i życiu człowieka. kolonijnym i wielokomórkowym, podaje odpowiednie przykłady organizmów. Dział IV Świat roślin podaje przykłady roślin wykazuje zależność opisuje charakterystyczne przedstawia rozmnażanie się zarodnikowych, rozmnażania płciowego roślin cechy roślin zarodnikowych. roślin zarodnikowych, określa znaczenie roślin zarodnikowych w przyrodzie. zarodnikowych od obecności wody. wskazuje cechy różniące mszaki, paprocie, skrzypy i widłaki. 5 21.Rośliny okrytozalążkowe. Owoce i nasiona 20.Rośliny okrytozalążkowe. Cykl życiowy 19. Rośliny nagozalążkowe rozpoznaje pospolite rośliny wyjaśnia pojęcia: zalążek, przedstawia sposób opisuje powody rozmieszczenia nagozalążkowe za pomocą ziarno pyłku, łagiewka pyłkowa, rozmnażania się roślin roślin nagozalążkowych na kuli atlasów i kluczy, zarodek, nasiona, rośliny nagozalążkowych, ziemskiej w strefach o surowym wskazuje na mapie świata nasienne, wskazuje na korzyści płynące klimacie. rozmieszczenie roślin wskazuje przystosowania z uniezależnienia rozmnażania nagonasiennych, kwiatów nagozalążkowych płciowego roślin opisuje rolę roślin nagonasiennych w gospodarce do wiatropylności i nasion do wiatrosiewności. nagozalążkowych od obecności wody w środowisku. człowieka. wskazuje części kwiatu rośliny określa rolę kwiatu w opisuje budowę kwiatu przedstawia i objaśnia schemat okrytozalążkowe, rozmnażaniu roślin i wskazuje rolę poszczególnych rozmnażania się roślin rozpoznaje i nazywa pospolite okrytozalążkowych, części w zapyleniu, okrytozalążkowych. rośliny okrytozalążkowe przy wyjaśnia pojęcia i opisuje ich wskazuje etapy powstawania użyciu atlasów i kluczy, znaczenie: słupek, zalążnia, owoców po zapłodnieniu. wskazuje na podstawowe różnice w budowie kwiatów owado- i wiatropylnych. zalążek, woreczek pyłkowy, ziarno pyłku, łagiewka pyłkowa, zarodek, nasienie, owocnia, owoc. wskazuje różnice między uzasadnia związki budowy opisuje proces kiełkowania wskazuje związek między owocami przenoszonymi przez owoców ze skutecznym nasienia wskazując na rolę jego budową kwiatu/kwiatostanu zwierzęta i przez wiatr, rozsiewaniem. części w tym procesie, a budową owocu/owocostanu. wylicza czynniki warunkujące określa rolę bezpłciowego kiełkowanie. rozmnażania się roślin okrytozalążkowych w gospodarce człowieka. 6 25. Organy roślin związek ich budowy i funkcji. Korzeń 24. Organy roślin związek ich budowy i funkcji. Liść 23. Budowa wewnętrzn a roślin 22. Rośliny okrytozalążkowe. Różnorodność i znaczenie opisuje główne podobieństwa wskazuje podobieństwa wskazuje cechy, które pozwoliły określa i objaśnia kierunki i różnice między roślinami i różnice między roślinami nago- roślinom okrytozalążkowym rozwoju roślin okrytozalążkowych. zarodnikowymi a nasiennymi. i okrytonasiennymi, zdominować współczesną florę świata. wymienia rodzaje tkanek podaje podstawowe funkcje wskazuje rodzaje tkanek na wykazuje związek budowy roślinnych, poszczególnych tkanek schemacie organów rośliny. tkanki z pełnioną funkcją. rozpoznaje na ilustracjach roślinnych. tkanki roślinne. wymienia funkcje liści. na podstawie samodzielnie omawia budowę tkankową wyjaśnia zależność między wykonanego rysunku nazywa liścia, parowaniem a pobieraniem wody części liścia. wskazuje na związek przez roślinę, zewnętrznej i wewnętrznej opisuje różne przekształcenia budowy liścia z przystosowaniem liści i pełnione przez nie funkcje. do fotosyntezy. opisuje podstawowe funkcje wskazuje dodatkowe funkcje wykazuje na związek budowy opisuje rolę mikoryzy i łodygi i korzenia, pełnione przez korzeń. korzeni z pełnioną funkcją, związków korzeni z bakteriami rozpoznaje u okazów naturalnych lub na rycinach rodzaje systemów korzeniowych. uwzględniając ich przekształcenia. azotowymi dla życia roślin, u których występują te formy współżycia. 7 26. Organy roślin związek ich budowy i funkcji. Łodyga opisuje budowę zewnętrzną podaje przykłady dodatkowych opisuje budowę wewnętrzną opisuje związek budowy pędu, funkcji spełnianych przez łodygę. łodygi, wewnętrznej i zewnętrznej pędu określa podstawowe funkcje łodygi, rozpoznaje u okazów naturalnych lub na rycinach wskazuje, na podstawie dobranych przykładów, na związek budowy łodygi z pełnioną funkcją, i korzenia w krążeniu substancji odżywczych, soli mineralnych i wody w roślinie. rodzaje łodyg. podaje przykłady łodyg przekształconych. 8 3. Pierścienice 2. Płazińce i nicienie 1. Gąbki i parzydełkowce PAKIET II Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra określa środowisko życia gąbek Dział I Świat zwierząt omawia wybrane czynności omawia cechy łączące podaje przykłady zwierząt i parzydełkowców, życiowe parzydełkowców i gąbek. i różniące parzydełkowce, o symetrii promienistej rozpoznaje na ilustracjach wyjaśnia, dlaczego gąbki są i uzasadnia swój wybór, organizmy zaliczane do gąbek zaliczane do filtratorów. wyjaśnia, dlaczego i parzydełkowców. parzydełkowce to zwierzęta o promienistej symetrii ciała. określa środowisko życia wskazuje cechy umożliwiające porównuje wybrane czynności podaje przykłady zwierząt płazińców i nicieni, tasiemcowi i gliście ludzkiej życiowe płazińców i nicieni. o symetrii dwubocznej, uzasadnia rozpoznaje na ilustracjach pasożytnictwo, swój wybór. organizmy zaliczane podaje sposoby unikania do płazińców i nicieni. zakażeń glistą ludzką i tasiemcem. rozpoznaje na ilustracjach podaje przystosowania wykazuje zależność między uzasadnia pożyteczną rolę organizmy zaliczane do dżdżownicy do życia w glebie, budową a środowiskiem życia dżdżownic w przyrodzie. pierścienic oraz wskazuje środowisko ich życia. podaje charakterystyczne cechy pierścienic. dżdżownicy. 9 8. Płazy 7. Ryby 6. Owady 5. Skorupiaki i pajęczaki 4. Mięczaki rozpoznaje na ilustracjach podaje charakterystyczne wykazuje przystosowania opisuje cechy organizmy zaliczane cechy mięczaków. w budowie mięczaków do trybu charakterystyczne mięczaków. do mięczaków oraz wskazuje życia. środowisko ich życia. rozpoznaje na ilustracjach omawia budowę zewnętrzną wskazuje przystosowania charakteryzuje wybrane organizmy zaliczane do skorupiaków i pajęczaków, w budowie skorupiaków czynności życiowe skorupiaków skorupiaków i pajęczaków, na wybranym przykładzie. i pajęczaków do trybu życia. i pajęczaków. podaje podstawową charakterystykę skorupiaków i pajęczaków. rozpoznaje na ilustracjach omawia, na wybranym wskazuje przystosowania charakteryzuje wybrane organizmy zaliczane do owadów, przykładzie, budowę zewnętrzną w budowie owadów do trybu czynności życiowe owadów. podaje podstawową owadów. życia, charakterystykę owadów. wskazuje różnice w rozwoju owadów. wskazuje cechy ryby podaje przykłady ryb omawia budowę ryby i jej charakteryzuje wybrane przystosowujące ją do życia opiekujących się potomstwem, związek z trybem życia. czynności życiowe ryby. w wodzie, ryb wędrujących na tarliska. rozpoznaje pospolite gatunki ryb wód słodkich i słonych. rozpoznaje na rysunkach wskazuje przystosowania żaby wykazuje zależność płazów uzasadnia, dlaczego żaba jest i zdjęciach pospolite płazy, do życia w wodzie i na lądzie, od środowiska wodnego na zwierzęciem wodno-lądowym. wymienia chronione gatunki omawia cykl rozwojowy żaby. przykładzie rozmnażania się. płazów. 10 12. Organizm człowieka jako układ układów 11. Ssaki 10. Ptaki 9. Gady rozpoznaje na rysunkach omawia przystosowania gadów omawia czynności życiowe wykazuje różnice w sposobie i zdjęciach pospolite gady, do życia na lądzie. gadów. rozmnażania się i rozwoju płazów wymienia chronione gatunki oraz gadów. gadów. wskazuje przystosowania podaje różnice między omawia wybrane czynności wykazuje, na wybranych przez ptaków w budowie zewnętrznej gniazdownikiem życiowe ptaków. siebie przykładach, różnorodność do trybu życia, a zagniazdownikiem. i jedność ptaków w obrębie rozpoznaje na ilustracjach, gromady. za pomocą kluczy, pospolite gatunki ptaków. wskazuje przystosowania wskazuje miejsca omawia wybrane czynności wykazuje, na wybranych przez ssaka w budowie zewnętrznej występowania na kuli ziemskiej ssaków. siebie przykładach, różnorodność do trybu życia. ssaków. i jedność ssaków w obrębie wyjaśnia, co to jest gromady. stałocieplność. DZIAŁ II Funkcjonowanie organizmu człowieka określa rolę poszczególnych wskazuje na hierarchiczną wskazuje na modelu lub wymienia narządy budujące układów budujących organizm strukturę organizmu komórka, planszy układy człowieka. poszczególne układy organizmu człowieka. tkanka, narząd, układ narządów. człowieka. 11 16. Kości i stawy 15. Skóra 14. Tkanki organizmu człowieka mięśniowa i nerwowa 13. Tkanki organizmu człowieka nabłonkowa i łączna podaje podstawowe zadania rozpoznaje na rysunkach rozpoznaje na preparatach uzasadnia związek budowy tkanki nabłonkowej i łącznej. i nazywa tkanki budujące mikroskopowych rodzaje tkanek tkanki z pełnioną funkcją. organizm człowieka. budujących organizm człowieka. podaje podstawowe zadania rozpoznaje na rysunkach rozpoznaje na preparatach uzasadnia związek budowy tkanki mięśniowej i nerwowej i nazywa tkanki budujące mikroskopowych rodzaje tkanek tkanki z pełnioną funkcją. organizm człowieka. budujących organizm człowieka. podaje podstawowe funkcje określa rolę gruczołów omawia budowę skóry. uzasadnia związek budowy skóry, znajdujących się w skórze. skóry z pełnioną funkcją. wskazuje na planszy budowę skóry człowieka. rozpoznaje na planszy i nazywa przedstawia funkcje kości, podaje charakterystyczne wyjaśnia związek budowy tkanki budujące układ kostny człowieka, omawia budowę i funkcjonowanie stawu. cechy tkanek budujących układ kostny człowieka, fizycznej i chemicznej kości z pełnioną funkcją, przedstawia budowę fizyczną planuje doświadczenie charakteryzuje poszczególne kości na podstawie własnego wykrywające składniki chemiczne rodzaje połączeń i wskazuje ich rysunku, kości. lokalizację na modelu szkieletu wskazuje na modelu szkieletu człowieka. człowieka rodzaje połączeń kości. 12 20. Trawienie pokarmów 19. Układ pokarmowy 18. Mięśnie 17. Szkielet wymienia funkcje szkieletu, nazywa elementy składowe wskazuje i nazywa na planszy charakteryzuje budowę wskazuje mózgoczaszkę i trzewioczaszkę na planszy lub na modelu, szkieletu człowieka, podaje przykłady kości parzystych i nieparzystych lub na modelu elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn. czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej jako przystosowanie do pełnionych funkcji, określa rolę czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej. tworzących szkielet człowieka. porównuje budowę kończyny górnej i dolnej. określa rolę układu wymienia rodzaje tkanki wskazuje główne mięśnie uzasadnia, że budowa mięśni mięśniowego w organizmie. mięśniowej występujące organizmu człowieka, jest przystosowaniem do w organizmie człowieka. wyjaśnia, na czym polega pełnionej funkcji. przeciwstawne działanie mięśni. wymienia nazwy grup związków omawia składniki pokarmowe określa rolę poszczególnych uzasadnia, że wątroba jest chemicznych pobieranych przez i nazywa produkty powstające gruczołów trawiennych, głównym laboratorium człowieka ze środowiska zewnętrznego, w wyniku ich trawienia. omawia różne funkcje wątroby. chemicznym organizmu. określa rolę układu pokarmowego. wymienia nazwy odcinków wymienia odcinki przewodu omawia przystosowanie wykazuje związek budowy przewodu pokarmowego pokarmowego i podaje ich budowy jelita cienkiego poszczególnych odcinków i wskazuje je na planszy, funkcje w trawieniu pokarmów, do wchłaniania pokarmu. przewodu pokarmowego wyjaśnia, dlaczego po kuracji nazywa rodzaje zębów z pełnioną funkcją. antybiotykowej należy odnowić człowieka. w przewodzie pokarmowym florę bakteryjną. 13 24. Krew i równowaga wewnętrzna organizmu 23. Krew i limfa 22. Układ wydalniczy 21. Układ oddechowy określa funkcje układu podaje rolę poszczególnych planuje doświadczenie wykazuje związek budowy oddechowego, odcinków układu oddechowego. wykazujące, że skład powietrza narządów układu oddechowego wskazuje na planszy poszczególne części układu wdychanego i wydychanego jest różny, z pełnionymi funkcjami, wyjaśnia mechanizm wdechu oddechowego. omawia funkcje krtani. i wydechu. wskazuje drogi, którymi są podaje rolę poszczególnych wykazuje znaczenie dializy wykazuje związek budowy wydalane z organizmu szkodliwe odcinków układu wydalniczego. w ratowaniu życia. narządów układu wydalniczego produkty przemiany materii, człowieka z pełnioną funkcją, określa rolę układu omawia proces filtracji krwi. wydalniczego człowieka. Dział III Integracja działania organizmu określa podstawowe zadania podaje funkcje poszczególnych określa rolę limfy w organizmie rozpoznaje na preparatach krwi, składników krwi, człowieka. mikroskopowych składniki wymienia składniki krwi. podaje skład limfy, morfotyczne krwi, uzasadnia, dlaczego czad jest nazywany cichym zabójcą. omawia proces krzepnięcia krwi. analizuje wynik badania podaje liczbę poszczególnych wyjaśnia, od czego zależą uzasadnia, dlaczego krążenie morfologicznego krwi zgodnie krwinek charakterystyczną dla grupy krwi, krwi i limfy utrzymuje równowagę z podaną normą, zdrowego człowieka. określa znaczenie czynnika Rh wewnętrzną organizmu. przedstawia społeczne i grup krwi podczas transfuzji. znaczenie krwiodawstwa. 14 27. Układ odpornościowy 26. Układ krążenia 25. Serce wskazuje na planszy serce podaje właściwości tkanki omawia etapy pracy serca. interpretuje wyniki pomiaru i określa jego położenie, mięśniowej budującej serce, wskazuje, na podstawie tętna i ciśnienia krwi. przedstawia sposoby pomiaru omawia budowę serca. zaproponowanego tętna i ciśnienia krwi. doświadczenia, wpływ wysiłku fizycznego na tętno i ciśnienie krwi. wyjaśnia pojęcie układ wskazuje na planszy tętnice porównuje funkcje układu wykazuje różnice w budowie krążenia, i żyły oraz określa kierunek krwionośnego i limfatycznego, układu krwionośnego opisuje podstawowe funkcje przepływu w nich krwi, opisuje budowę i funkcje i limfatycznego, układu krwi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks