Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Przemysł 4.0 wyzwania i oczekiwania dotyczące nowoczesnej edukacji

Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 10 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Przemysł 4.0 wyzwania i oczekiwania dotyczące nowoczesnej edukacji Andrzej Soldaty Zespół ds. Transformacji Przemysłowej Ministerstwo Rozwoju Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 2 CO OZNACZAJĄ TE POJĘCIA?
Transcript
Przemysł 4.0 wyzwania i oczekiwania dotyczące nowoczesnej edukacji Andrzej Soldaty Zespół ds. Transformacji Przemysłowej Ministerstwo Rozwoju Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 2 CO OZNACZAJĄ TE POJĘCIA? Przemysł 4.0 Industry 4.0 Smart Manufacturing Smart Production Advanced Manufacturing Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 3 ..Stoimy u progu technologicznej rewolucji, która gruntownie zmienia sposób w jaki żyjemy, pracujemy i współistniejemy. W swojej skali, zakresie i kompleksowości ta transformacja będzie czymś, czego ludzkość dotychczas nie doświadczyła Klaus Schwab, WEF Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 4 HISTORIA POJĘCIA INDUSTRY 4.0 Żródło: Presentation :Industry 4.0 the German vision for advanced manufacturing Prof. Dr.Dr.h.c.Detlef Zuehlke Director Innovative Factory Systems Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 5 KOMPONENTY TWORZĄCE PRZEMYSŁ 4.0 SYSTEMY CYBER- FIZYCZNE NOWA GENERACJA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGII INTERNET RZECZY NOWA ORGANIZACJA ŁAŃCUCHA WARTOŚĆI INTERNET SERWISÓW Źródło: Opracowanie własne Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 6 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGIE PRZEMYSŁU 4.0 IPv6 Źródło: Opracowanie własne Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 7 ORGANIZACJA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI W PRZEMYŚLE 4.0 Sieć dostawców i sieć partnerów Przedsiębiorstwo Sieć klientów Cyfryzacja i zaawansowana integracja pozioma Cyfryzacja i zaawansowana integracja pionowa Opracowanie produktu Planowanie Wytwarzanie Sprzedaż Serwis S Y N E R G I A: Rozwój produktu Wytwarzanie produktu Cyfrowy End-to end engineering wzdłuż całego łańcucha wartości Źródło: Opracowanie własne Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 8 PRZEMYSŁ PRZEŁOMOWE ZMIANY Zmiana paradygmatu zarządzania produkcją: Centralizacja Decentralizacja Centralizowane wytwarzanie Decentralizowane wytwarzanie Źródło: Opracowanie własne Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 9 PRZEMYSŁ PRZEŁOMOWE ZMIANY Zmiana paradygmatu wytwarzania: Masowa kastomizacja personalizacja produktu Klient uczestniczy w trybie on-line w opracowywaniu produktu Inteligentne produkty samodzielnie rekonfigurują systemy wytwarzania Wytwarzanie w miejscach dogodnych dla lokalizacji klienta Nadzór realizacyjny i eksploatacyjny dla indywidualnego produktu Źródło: Opracowanie własne na podstawie prof. Yoran Koren Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 10 PRZEMYSŁ PRZEŁOMOWE ZMIANY Zmiana Lean manufacturing Agile manufacturing Lean manufacturing Redukcja kosztów wytwarzania, eliminacja zbędnych kosztów Agile manufacturing Kapitalizacja jak największej ilości możliwości rynkowych, czyli wzrost przychodów Wirtualna korporacja Dla zadania A : dla Zadania B: P + P2 + P4 P + P1 + P3 + P4 + P new P4 P1 P P2 P3 P4 P1 P P3 P2 P new Źródło: Opracowanie własne Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 11 PRZEMYSŁ PRZEŁOMOWE ZMIANY Zmiana relacji człowiek-maszyna W nowej rzeczywistości przemysłowej maszyny będą adaptować się do potrzeb człowieka, a nie odwrotnie. Prof. Wofgang Wahlster CEO Niemieckiego Centrum ds. Sztucznej Inteligencji Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 12 DLACZEGO PRZEMYSŁ 4.0? Dlaczego wizja Przemysłu 4.0 jest drogowskazem transformacji? Ponieważ prognozowane efekty Przemysłu 4.0 tworzą istotne przewagi konkurencyjne Przemysł 4.0 Profil konkurencyjny Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Wskaźnik 3 Wskaźnik 4 Wskaźnik 5 Wskaźnik 6 Wskaźnik 7 Wskaźnik 8 Wskaźnik 9 Wskaźnik 10 Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 13 EFEKTY PRZEMYSŁU 4.0 Zwiększenie produktywności Zmiana pozycjonowania w globalnych łańcuchach wartości Zwiększenie przychodów i rentowności Skrócenie time to-market Wzrost atrakcyjności zatrudnienia Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 14 WZROST PRODUKTYWNOŚCI WYPOSAŻENIA Overall Equipment Effectiveness = Dostępność czas wykorzystany/czas dyspozycyjny x Wydajność wydajność rzeczywista / nominalna x Jakość ilość dobrych/ wszystkich produktów Nowa jakość predykcji w utrzymaniu ruchu Harmonizacja wytwarzania z łańcuchem dostaw i dystrybucji Wyprzedzająca identyfikacja odstępstw w jakości produktów Przygotowanie kompetencyjne obsługi Efektywność serwisu Poprawność wprowadzanych modyfikacji Inteligentne sensory Komunikacja Analiza danych Internet Rzeczy Zdalne zarzadzanie Symulacje Rzeczywistość wirtualna Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 15 WZROST PRODUKTYWNOŚCI PRACY LUDZKIEJ Zmiana relacji człowiek-maszyna: Maszyny będą adaptować się do potrzeb człowieka np. roboty kolaboracyjne Równoczesność operacji manualnych i sterowania urządzeniami dzięki nowym generacjom Human Machine Interface Wirtualni asystenci operatora i serwisanta usprawniają operacje manualne CZŁOWIEK elastyczność kontekstowe podejmowanie decyzji + URZADZENIE ASYSTUJĄCE precyzja powtarzalność wytrzymałość Kolejna skokowa zmiana dynamiki wzrostu produktywności po poprzednim skoku wywołanym automatyzacją Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 16 WZROST PRODUKTYWNOŚCI KAPITAŁU ZAANGAŻOWANEGO PROGNOZA WZROSTU ROCE W PERSPEKTYWIE 2030 W WYNIKU WDROŻENIA PRZEMYSŁU 4.0: + 25 PUNKTÓW PROCENTOWYCH Żródło: Roland Berger Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 17 ZMIANA POZYCJONOWANIA W GLOBALNYCH ŁAŃCUCHACH WARTOŚCI Nowe modele biznesowe dzięki rozwiązaniom Przemysłu 4.0: Oferta: Funkcjonalność wyrobu Oferta : Wyrób Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 18 UWARUNKOWANIA TRANSFORMACJI Źródło: Opracowanie własne Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 19 PODAŻ SPECJALISTÓW WARUNKIEM TRANSFORMACJI Źródło:BITKOM, VDMA,ZVEI Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 20 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTOWANIE SEKWENCYJNE UMIEJĘTNOŚĆ PROJEKTOWANIA SYNCHRONICZNEGO POTRZEBA ROZUMIENIA PRZEZ PRACOWNIKÓW CAŁKOWITEGO KONTEKSTU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH INTERAKCJI Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 21 WYZWANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO WIĘKSZOŚC NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH OBECNIE ZAWODÓW NIE ISTNIAŁO 20 LAT TEMU PRZEMYSŁ WYTWÓRCZY ZMIENI SIĘ BARDZIEJ W CIAGU NAJBLIŻSZYCH 5 LAT NIŻ W CIAGU OSTATNICH 20 PROBLEM POLEGA NA TYM,ŻE WIEDZA PRZEKAZYWANA UCZNIOM DEAKTUALIZUJE SIĘ OBECNIE JUŻ W TRAKCIE PROCESU NAUCZANIA, A NIE JAK DOTYCHCZAS DOPIERO PO PEWNYM CZASIE Źródło: Fiirst Stakehollder Forum Digitising European Industry Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 22 REKOMENDACJE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Musimy uczyć jak się uczyć W nauczaniu większy nacisk musi być położony na umiejętności interdyscyplinarne w obszarze technicznym, a także społeczne z racji wzajemnych powiązań w procesach produkcyjnych Źródło: Fiirst Stakehollder Forum Digitising European Industry W 2016 uruchomiona została inicjatywa Szkolenie zawodowe 4.0, której celem jest identyfikacja wymagań dotyczacych nowych hybrydowych kwalifikacji. Uruchomione zostaje kształcenie w oparciu o Centra kompetencji Źródło: Raport on vocational education and training Źródło: Recommendation for Strategic Initiative Industrie 4.0 Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 23 KONCEPCJA POLSKIEJ PLATFORMY PRZEMYSŁU 4.0 Źrródło: Zespół ds. Transformacji Przemysłowej Ministerstwo Rozwoju Przemysł 4.0 -wyzwania dla edukacji 24 Dziękuję za uwagę EDUAL 25
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks