Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zajęcia techniczne. Karty ćwiczeń modułu RYSUNEK TECHNICZNY. Nazwisko. Imię.

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 15 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Zajęcia techniczne Karty ćwiczeń modułu RYSUNEK TECHNICZNY Nazwisko Imię Klasa Kontrakt Dotyczy oceniania uczniów z techniki na module rysunku
Transcript
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Zajęcia techniczne Karty ćwiczeń modułu RYSUNEK TECHNICZNY Nazwisko Imię Klasa Kontrakt Dotyczy oceniania uczniów z techniki na module rysunku technicznego. Po dokładnym omówieniu założeń programowych modułu rysunku technicznego ustala się zasady obowiązujące w pracowni technicznej: usadowienie każdego ucznia wg numeru w dzieńniku lekcyjnym, przestrzeganiu regulaminu pracowni technicznej. Ponadto: - Uczeń może zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji (w tym brak pracy domowej), ale musi to uczynić przed lekcją. - Ze względu na korelację przedmiotów wymaga się od ucznia znajomości podstawowych zagadnień, które były omawiane na poszczególnych przedmiotach zwłaszcza matematyki - geometrii. - Poprawienie oceny z prac domowych, sprawdzianów uczeń może poprawić w przeciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Po tym okresie ocena staje się ostateczną. - Ocena z pracy na lekcji jest oceną zdobytą na konkretnej lekcji, a jej poprawa może nastąpić na innych zajęciach jako druga ocena. - Możliwość otrzymania oceny za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych na których realizowane są treści wykraczające poza program. - Niedostateczną ocenę końcową, uczeń może poprawić w czasie egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Każdy uczeń otrzymuje oceny wg następującej skali: celująca - 6 dostateczna - 3 bardzo dobra - 5 dopuszczająca - 2 dobra - 4 niedostateczna - 1 Każdej ocenie przyporządkowuje się następujący współczynnik: praca domowa - 2 projekt - 5 praca na lekcji - 3 aktywność - 4 zaj. dodatkowe - 4 Ocenę na koniec semestru i na koniec roku ustala się w systemie procentowym w następujący sposób: (ocena 1 x współczynnik) + (ocena 2 x współczynnik) + (...) (ocena max. 1 x współ. 1) + (ocena max. 2 x współ. 2) + (...) X 100% Przelicznik systemu procentowego na ocenę w skali 1-6 jest następujący: 0% - 29% niedostateczny 60% - 74% dobry 30% - 44% dopuszczający 75% - 89% bardzo dobry 45% - 59% dostateczny 90% - 100% celujący Powyższy kontrakt sporządzono na podstawie - Szkolnego Systemu Oceniania. Obowiązuje on na rysunku technicznym, w klasach w których techniki uczy mgr Marek Skoczylas i mgr Sylwia Szafranowicz. 1, 2 Omówienie ogólnych założeń programowych techniki. Głównym celem modułu Rysunek techniczny jest poznanie zasad obowiązujących na całym świecie przy konstruowaniu i właściwym czytaniu rysunków stworzonych dla zrozumienia budowy różnych urządzeń. Coraz częściej zdarza kupować się rzeczy (w szczególności meble) w rozłożeniu na czynniki pierwsze. Załączona instrukcja dla wielu osób jest zupełnie niezrozumiała, dlatego montaż przez fachowców zwiększa im dodatkowo koszt zakupu. W skład rysunku technicznego wchodzą różne działy: - pismo techniczne, - rzuty prostokątne, - rysunki złożeniowe, - wymiarowanie, - aksonometria, - przekroje i wiele innych na wyższym poziomie. Celem pisma technicznego (obowiązującego na każdym module) będzie poprawienie charakteru pisma. Ćwiczenie pisma technicznego pozwala nie tylko poprawić czytelność własnych notatek, ale umożliwia wyrabiać takie cechy charakteru jak: dokładność, cierpliwość, poczucie estetyki. Oprócz dwóch tematów przeznaczonych typowo na pismo (dwie oceny: znaki pisma, regulamin), ćwiczenia wystąpią na każdych zajęciach poprzez uzupełnianie na Kartach ćwiczeń miejsc takich jak: temat zadania, własne imię i nazwisko, klasa oraz najważniejsze dane tematyczne (stosując pismo techniczne proste). Same rysunki na kartach ćwiczeń oceniane będą pod względem prawidłowego wykonania, zastosowania się do zasad wykonawczych, dokładności, estetyki, stosowania odpowiedniej grubości linii rysunkowych k 3d d c 7d h 10d 3,4 Przypomnienie zasad p i s m a t e c h n i c z n e g o . Tematyka związana z pismem technicznym znajduje się w programach nauczania przedmiotów ogólnotechnicznych w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej, w programach szkół zawodowych i uczelni technicznych. Wychodząc im naprzeciw przekazuję wzory pisma technicznego, które ujmuje nowa norma obowiązująca od 1 stycznia 1982r. Nowa norma pisma stosowanego w rysunku technicznym posiada numer: PN-80/N oraz tytuł: Rysunek techniczny - Pismo . Posiada on większą zgodność z normami międzynarodowymi ISO. Zmian jest sporo. Kształty liter i cyfr podobne są nieco do pisma komputerowego. Usunięto zalecane wysokości pisma w zależności od formatów arkuszy. Zawiera dwa główne rodzaje pisma - rodzaj A oraz rodzaj B. Na etapie szkoły gimnazjalnej zajmować się będziemy rodzajem typu B i pod kątem prostym z pewnymi uproszczeniami. Kształty liter i cyfr według nowej normy wydają się być bardzo skromne, kanciaste. a g d Oznaczenia literowe: h - wysokość liter wielkich i cyfr (10d) c - wysokość liter małych (7d) a - odstęp między literami i cyframi (wacha się od 1 do 2d) b - odstęp między wierszami (między podstawami liter wielkich - 17d) d - grubość linii pisma g - szerokość liter (dla różnych liter inna) k - różnica wysokości między literami wielkimi i małymi oraz pomiędzy podstawami liter a literami przeciągniętymi w dół (3d) Litery pisma rodzaju B na siatce pomocniczej Konstrukcja liter pisma rodzaju A i B oparta jest na pomocniczej siatce równoległobocznej z tym, że wysokość liter wielkich dla pisma rodzaju A wynosi 14 kwadracików (lub rombów przy piśmie pochylonym), czyli 14d, dla pisma rodzaju B wynosi 10d. Zależność między poszczególnymi parametrami wymiarowymi, takimi jak: h, c, b, e i k jest stała, natomiast między a i g - zmienna (a - zależy od wyglądu sąsiadujących liter, g - od ich kształtu). S z e r o k o ś c i r ó ż n y c h l i t e r A - 7d, a - 5d (stanowi to zasadniczą część litery, choć poszerza się ona o 1d przez wystający ogonek ), B - 6d, b - 5d, C - 5d, c - 4d, D - 6d, d - 5d, E - 5d, e - 5d, F - 5d, f - 4d, G - 6d, g - 5d, H - 6d, h - 5d, I - 1d, i - 1d, J - 4d, j - 3d, K - 6d, k - 5d, L - 5d, l - 2d, M - 7d, m - 7d, N - 6d, n - 5d, O - 6d, o - 5d, P - 6d, p - 5d, R - 6d, r - 4d, S - 6d, s - 5d, T - 6d, t - 4d, U - 6d, u - 5d, W - 9d, w - 7d, X - 7d, x - 5d, Y - 7d, y - 5d, Z - 6d, z - 5d, 1-3d, 2-5d, 3-5d, 4-6d, 5-5d, 6-5d, 7-5d, 8-5d, 9-5d, 0-5d W powyższej analizie zależności parametrów nie uwzględniłem jednego oznaczonego literką f, który jest przewyższeniem liter i cyfr, przyjęty ze względów optycznych. Na tym etapie nauki możemy go pominąć AA aa BB bb CC cc DD dd EE ee FF ff GG gg HH hh II ii JJ jj KK kk LL ll ŁŁ łł MM Ćwiczenie 1 Uzupełnij ołówkiem literki i cyfry pisma prostego w poziomie stosując odstępy jak we wzorze mm NN nn OO oo PP pp RR rr SS ss TT tt UU uu WW ww YY yy ZZ zz Nazwisko Imię klasa nr dz
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks