Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Raiffeisen Český. akciový fond. Pololetní zpráva 2010/ PDF

Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 12 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Raiffeisen Český akciový fond Pololetní zpráva 2010/2011 Obsah Obecné údaje fondu Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v Kč... 5 Počet
Transcript
Raiffeisen Český akciový fond Pololetní zpráva 2010/2011 Obsah Obecné údaje fondu Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v Kč... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu... 6 Struktura majetku fondu v Kč... 7 Seznam majetku fondu v Kč Pololetní zpráva za období od 1. prosince 2010 do 31. května 2011 je fond určený pro investory s vysokou tolerancí rizika, kteří věří v trvalý růst české- především do ho akciového trhu a dalších akcií ze segmentu emerging markets. Spravovaný majetek je investován českých blue chips (až 50%) a do podílů akciových fondů s těžištěm zaměřeným na Střední a Východní Evropu. V menším rozsahu fond investuje také do jiných trhů prahových ekonomik v celosvětovém měřítku. Obecné údaje fondu Tranše Datum vydání ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A) ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T) ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V) ISIN AT0000A063Q6 AT0000A063R4 AT0000A063S2 Charakteristika fondu Měna fondu: Účetní rok: Den rozdělení / výplaty / reinvestice: Shoda se směrnicemi EU: Typ fondu: Cílová skupina: Depozitář: Investiční společnost: Vedení fondu: Auditor: Shoda se směrnicemi EU (veřejné fondy s investováním podle 20 rakouskéhoo zákona o investičních fondech) Investiční fond Fondy pro drobné investory Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon , fax Číslo v obchodním rejstříku: w _seg. RCM: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. _seg. RBCZ: Raiffeisenbank a.s., Praha KPMG Austria GmbH Zvláštní informace max. poplatek za správu subfondů: 2,00% (kromě případného poplatku v závislosti na hospodaření) 3 Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zvezáruku za aktuál- řejnění je zájemcům k dispozici na stránkách Veškeré údaje a informace byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo nost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděných s vykázanými výsledky nelze vyloučit nepatrné odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podípříslušných nástrojů lů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněž- ní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanonebo pokud kurz da- vuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu ného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatel- ných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení. 4 Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen Českého akciového fondu za období od 1. prosince 2010 do 31. května Údaje o fondu v Kč Majetek fondu ,88 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A) 680,43 Prodejní cena / podíl (A) 707,65 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T) 685,73 Prodejní cena / podíl (T) 713,16 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V) 686,82 Prodejní cena / podíl (V) 714, ,79 695,36 723,17 707,14 735,43 708,53 736,87 Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k Prodej Zpětný odkup Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k celkem A 11,000 T 2 265,000 V ,915 0, , ,549 0, , ,806 11, , , ,658 5 Zpráva o investiční politice fondu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Ve sledovaném období (1. prosinec květen 2011) převažovaly ve fondu v rámci regionu Střední a Východatraktivním hodno- ní Evropy i nadále ruské akcie, což mělo pozitivní dopad na výkonnost fondu. Důvod spočíval v cení firem a příznivých odhadech ceny ropy. Kvůli problematické inflaci a s tím spojeným napětím v oblasti peněžní politiky vykazovaly ostatní regiony rozvíjejících se trhů v rámci CEE ve 4. kvartálu 2010 horší výsledky a proto byly jejich pozice ve fondu zredukovány; v březnu 2011 pak byly vytvořeny investiční pozice v emerging markets Asie a Latinské Ameriky. Tato skutečnost se projevila mírně negativně. Pokud jde o subfondy, zaznamenal JPM Eastern Europe Equity Fund výrazně nepříznivý dopad do celkové bilance fondu. Z celkového hlediska to pro sledované období znamenalo negativní relativní výkonnost. Raiffeisenbank a.s., Praha V prvním pololetí 2011 bylo 50 % čisté účetní hodnoty majetku Raiffeisen Českého akciového fondu spravovaného Raiffeisenbank Česko (RBCZ) investováno převážně do akcií kotovaných na Pražské burze. Převaha naftového sektoru zůstala ve sledovaném období zachována a snížil se podíl v sektoru telekomunikací. Ropné společnosti zůstaly beze změn na 10% podílu a jejich váha byla větší než v benchmarku (4,3 %), neboť se kvůli vyšším cenám ropy počítá s rostoucími zisky firem. Pozice v telekomunikacích byly zredukovány z 18,0 % na 14,3 % (benchmark: 17 %). Akcie obchodované na Pražské burze cenných papírů představovaly podílem 56 % nej- banky, společnosti větší část portfolia. Největší pozice v portfoliu fondu zaujímaly akcie ČEZu, Erste Bank, Komerční Telefónica O2 ČR a NWR. Ve výhledu hodláme do konce roku posílit pozice v bankovním sektoru vzhledem k bench- kolem 7,85 % marku z neutrálních na overweight. Výkonnost fondu v segmentu spravovaném RBCZ se pohybovala (benchmark: 10,65 %). Jako benchmark slouží oficiální akciový index Pražské burzy cenných papírů PX50. Pro druhé pololetí 2011 očekáváme, že akciové trhy se budou koncem roku pohybovat v zisku. Pokračující zotavose ocitly v platební vání světové ekonomiky, růst zisků firem, nízké úroky a finanční injekce na podporu států, které neschopnosti to vše hovoří pro navýšení akciových pozic. Předpokládáme, že dojde k navýšení zisků českých společností. Předpokládaný P/E ve výši 10 na konci roku 2011 a tradičně vysoké výnosy z dividend ve výši 6 % představují další faktory, které by se mohly na českém akciovém trhu příznivě projevit. K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů. 6 Struktura majetku fondu v Kč Cenné papíry Hodnota kurzu % Akcie denominované v: EUR PLN HUF Akcie celkem , , , , ,54 26,44 14,09 3,52 3,20 47,25 Nákupní práva: EUR ,98 0,14 Investiční certifikáty denominované v: EUR USD Investiční certifikáty celkem Cenné papíry celkem , , , ,17 50,06 1,58 51,64 99,03 Deriváty Ocenění devizových termínových obchodů ,08-0,01 Vklady u bank Vklady u bank v měně fondu Vklady u bank v cizí měně Vklady u bank celkem , , ,77 0,81 0,23 1,04 Časové rozlišení Úrokové nároky (z cenných papírů a vkladů na účtech) -746,07 Dividendové nároky ,71 Pohledávka roční provize ,46 Časové rozlišení celkem ,10 0,00 0,06 0,02 0,08 Ostatní zúčtovací položky Různé poplatky ,17-0,14 Majetek fondu celkem ,79 100,00 7 Seznam majetku fondu v Kč Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. Označení Y u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu splatnosti. ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V KČ FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH BMG CENTRAL EU.ME.A NEW CZ CEZ AS INH. AT ERSTE GROUP BK ST. AKT. ON US KIT DIGITAL NEW CZ KOMERČNÍ BANKA INH. GB00B42CTW68 NEW WORLD RES LU ORCO PROP.GRP LU PEGAS NONWOVENS CS PHIL.MORR.CR NA JM. CZ TELEFONICA CZECH CZ UNIPETROL AS INH. AT VIENNA INSURANCE ST. O.N. AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH FR BNP PARIBAS INH. DE COMMERZBANK AG O.N. FR CREDIT AGRICOLE INH. DE DEUTSCHE BÖRSE NA JMÉNO O.N. DE DT.TELEKOM AG NA JMÉNO DE000ENAG999 E.ON AG NA JMÉNO FR ELECTRICI.D. FRANCE NL ING GROEP NV CVA IT INTESA SANPAOLO BE KBC GROEP N.V. FI NOKIA CORP. AT OMV AG AKT. O.N. GB ROYAL BK SCOTLD GRP DE RWE AG ST O.N. AT TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. FR TOTAL S.A. CH UBS NA JMÉNO IT UNICREDIT AKCIE DENOMINOVANÉ V MAĎARSKÝCH FORINTECH HU RICHTER GEDEON NA JMÉNO HU MOL NYRT. NA JM. A HU MAGYAR TELEK. T. NA JMÉNO A HU ORSZÁGOS TAKAR. KER. BK. RT. AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLPEKAO00016 BK PEKAO SA PLPKO PKO BANK POLSKI S.A. PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A PLTLKPL00017 TPSA - TELEKOMUN. P , ,00 2, , ,00 4, , ,00 3, , ,00 0, , ,00 3, , ,00 3, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 3, , ,00 2, , ,00 1, , ,17 0, , ,27 0, , ,47 1, , ,53 0, , ,28 0, , ,00 1, , ,24 0, , ,43 0, , ,46 0, , ,55 1, , ,60 0, , ,20 0, , ,65 0, , ,84 1, , ,65 0, , ,21 0, , ,21 0, , ,74 0, , ,64 1, , ,56 0, , ,85 0, , ,73 0, , ,84 1, , ,19 1, , ,21 0, , ,02 0,42 NÁKUPNÍ PRÁVA V EURECH DE000A1KRCZ2 COMMERZBANK AG BZR IT INTESA SANPAOLO -ANR.- AT0000A0FA73 OMV -BZR , , ,00 0, ,98 0,03 0,00 0,00 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH LU BGF-EMERG.EUROPE NA JM. A , ,23 15,09 LU JPM-EAS.EUROPE EQ.A D.EO , ,67 10,99 AT0000A0MRT9 RAIFFEISEN-ASIA-EQUITIES (T) , ,05 2,10 AT RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN (R) (T) , ,03 2,00 AT RAIFFEISEN-OSTEUROPA-AKTIEN (R) ( T) , ,35 16,18 AT0000A07FR3 RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN (T) , ,67 3,70 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH LU AMU.-LAT.AM.EQUS AU (C) , ,65 1,58 MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM ,17 99,03 8 ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V KČ FONDU V % DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY V ČESKÝCH KORUNÁCH DTG DTG EUR K DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY CELKEM , ,08-0, ,08-0,01 VKLADY U BANK VKLADY V KČ VKLADY V EURECH VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU PLN VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU HUF , , , , ,77 1,04 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ ÚROKOVÉ NÁROKY DIVIDENDOVÉ NÁROKY POHLEDÁVKA ROČNÍ PROVIZE -746, , , ,10 0,08 OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY ,17-0,14 MAJETEK FONDU CELKEM ,79 100,00 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI 695,36 707,14 708,53 POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V KS KS OBĚHU KS 3 11, , ,658 MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): CZ CZ HU PLPGNIG00014 CEZ AS INH. KOMERČNÍ BANKA INH. MAGYAR TELEK. T. NA JMÉNO A POLSKIE GO.NAF. A HUF PLN DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA KČ PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K : MĚNA EURO MAĎARSKÝ FORINT POLSKÝ ZLOTÝ AMERICKÝ DOLAR JEDNOTKA KURZ 1 = 24, EUR 1 = 0, HUF 1 = 6, PLN 1 = 17, USD 1 Kurzové zisky a ztráty k rozhodnému dni. 9 NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PŘÍRŮSTKY PRODEJ ÚBYTKY AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH NL NEW WORLD RES. NA JM. A EO -,40 AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH DE VOLKSWAGEN AG ST O.N. AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLPZU POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AT0000A09ZK2 RAIFFEISEN-INFRASTRUKTUR-AKTIEN (R) (T) 758 Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdružení rakouských investičních společností (VÖIG). Vídeň, 5. července
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks