Please download to get full document.

View again

of 117
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

RAPPORT STATISTIEK VAN EXTREME NEERSLAG IN NEDERLAND.

Category:

Journals

Publish on:

Views: 22 | Pages: 117

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
STATISTIEK VAN EXTREME NEERSLAG IN NEDERLAND RAPPORT ISBN TEL FAX Arthur van Schendelstraat 816 POSTBUS RB UTRECHT Publicaties
Transcript
STATISTIEK VAN EXTREME NEERSLAG IN NEDERLAND RAPPORT ISBN TEL FAX Arthur van Schendelstraat 816 POSTBUS RB UTRECHT Publicaties en het publicatie overzicht van de STOWA kunt u uitsluitend bestellen bij: Hageman Fulfilment POSTBUS 111, 33 CC Zwijndrecht, TEL FAX onder vermelding van ISBN of STOWA rapportnummer en een duidelijk afleveradres. COLOFON Utrecht, 24 UITGAVE STOWA, Utrecht BEGELEIDINGSCOMMISSIE J. van Dansik, Hoogheemraadschap van Delfland C. Griffioen, Waterschap Groot Salland T. de Meij, Waterschap Velt en Vecht J. Strijker, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier M. Talsma, STOWA (voorzitter) TEKST I. Smits, KNMI J. Wijngaarden, KNMI R. Versteeg, HKV LIJN IN WATER M. Kok, HKV LIJN IN WATER DRUK Kruyt Grafisch Advies Bureau STOWA Rapportnummer 2426 ISBN TEN GELEIDE De extreme neerslaggebeurtenissen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat het regionale watersysteem kwetsbaar is voor hevige regenval. De recente wateroverlast is voor de waterbeheerders in Nederland aanleiding geweest een discussie op gang te brengen over de eisen die aan de waterhuishouding moeten worden gesteld. Centrale vraag in die discussie is in welke mate het regionale waterhuishoudkundige systeem in ons land bescherming biedt tegen wateroverlast door extreme neerslag. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van groot belang dat waterbeheerders de beschikking hebben over goede informatie over extreme neerslag: neerslagstatistieken en neerslagpatronen die gebaseerd zijn op recente neerslagdata. Daarnaast is het gebruik van de neerslagstatistiek ook van belang voor het verzekeren van waterschade en de voorlichting over de frequentie van extreme neerslag. In deze studie is op basis van de neerslagdata van de periode 196 tot 23 een nieuwe neerslagstatistiek voor De Bilt opgesteld voor de meest gangbare duren van 4 uur tot 8 dagen. Tevens is een beeld gegeven van de bijbehorende meest voorkomende neerslagpatronen. Deze nieuwe statistiek vervangt de oude statistiek die is afgeleid voor de periode en kan worden gezien als de nieuwe statistiek voor waterbeherend Nederland. De in dit rapport weergegeven statistieken en neerslagpatronen zijn tevens digitaal beschikbaar. Hiervoor kunt u terecht op thema s neerslagstatistiek. Op deze site staan overigens neerslagpatronen voor meer duren (voor 4 uur tot en met 9 dagen) dan in dit rapport zijn opgenomen. Bij het totstandkomen van deze rapportage is veelvuldig gebruik gemaakt van de constructieve commentaren van de begeleidingscommissie waarmee regelmatig overlegd is gevoerd. Verder gaat speciale dank uit naar dr. ir. Jan Stijnen (HKV LIJN IN WATER ) en dr. Adri Buishand (KNMI) voor hun waardevolle bijdrage aan inhoudelijke discussies. Utrecht, november 24 De directeur van de STOWA, ir. J.M.J. Leenen LEESWIJZER RAPPORT Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding van het onderzoek en schetst de relevante achtergronden. Hoofdstuk 2 gaat in op de gebruikte neerslaggegevens en de selectie van onafhankelijke neerslagextremen. Hoofdstuk 3 behandelt de vraag of klimaatsveranderingen al zichtbaar zijn in de neerslaggegevens, en dan met name de vraag of er een trend te ontdekken is in de extreme waarden. Hoofdstuk 4 schetst de statistische methode en de uitkomsten van jaarstatistiek van De Bilt voor de relatief korte duren (4, 8, 12 en 24 uur). Hoofdstuk 5 geeft de uitkomsten van jaarstatistiek van De Bilt voor de langere duren (2, 4, 8 en 9 dagen). Hoofdstuk 6 geeft een samenvatting voor de jaarstatistiek van De Bilt, waarbij de uitkomsten consistent met elkaar zijn gemaakt. Hoofdstuk 7 geeft de seizoens en maandstatistiek van De Bilt voor de verschillende duren (van 4 uur tot 9 dagen). Hoofdstuk 8 beschouwt de representativiteit van De Bilt voor geheel Nederland, en hoofdstuk 9 gaat verder in op neerslagpatronen voor gebeurtenissen met duren langer dan één dag. Hoofdstuk 1 tenslotte geeft de aanbevelingen voor verder onderzoek. DIGITALE DATA De in dit rapport weergegeven statistieken en de neerslagpatronen voor duren van 24 uur tot 8 dagen zijn tevens digitaal beschikbaar. Hiervoor kunt u terecht op thema s neerslag en klimaat. SAMENVATTING A. INLEIDING De extreme neerslaggebeurtenissen in het najaar van 1998 hebben duidelijk gemaakt dat het regionale watersysteem kwetsbaar is voor hevige regenval. De totale financiële schade bedroeg destijds circa.5 miljard. De wateroverlast die in die periode ontstond is voor de waterbeheerders in Nederland aanleiding geweest een discussie op gang te brengen over de eisen die aan de waterhuishouding moeten worden gesteld. Centrale vraag in die discussie is in welke mate het regionale waterhuishoudkundige systeem in ons land bescherming biedt tegen wateroverlast door extreme neerslag. In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) staan de prestaties van het watersysteem daarom centraal. Dit is als volgt geformuleerd: Partijen komen overeen de voorstellen voor landelijke uniforme normen, die zijn opgesteld voor wateroverlast als gevolg van buiten de oevers tredend regionaal oppervlaktewater, als werknormen te gebruiken. Het waterschap stelt een programma van maatregelen op (in het kader van het waterbeheersplan) dat uitgaat van de werknorm zoals verwoord in onderstaande tabel. Totdat de definitieve besluitvorming over de normering heeft plaatsgevonden vormen de werknormen het vertrekpunt bij het voorbereiden van waterhuishoudkundige en ruimtelijke maatregelen gericht op het op orde brengen van de regionale watersystemen, alsmede bij de toepassing van de watertoets. Normklasse gerelateerd aan grondgebruikstype Maaiveldhoogtecriterium 1 (%) Werknorm (1/jaar) Grasland 5% 1/1 jaar Akkerbouw 1% 1/25 jaar Hoogwaardige land en tuinbouw 1% 1/5 jaar Glastuinbouw 1% 1/5 jaar Bebouwd gebied % 1/1 jaar 1 Het maaiveldhoogtecriterium bepaalt het referentievlak ten opzichte waarvan het basis werkcriterium wordt uitgedrukt, in procenten van het landgebruik in het watersysteem Deze normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt ( kans op inundatie vanuit oppervlaktewater ). Daarbij worden voor verschillende bestemmingen van de grond uiteenlopende normen gehanteerd (variërend van eens per honderd jaar voor bebouwd gebied tot eens per tien jaar voor weidegebied). Voor het toetsen van watersystemen kan de waterbeheerder kiezen uit meerdere methoden. Binnen het kader van het NBW wordt de methode van toetsen overgelaten aan de verantwoordelijkheid van het waterschap. In de praktijk worden veelal de volgende drie methoden gebruikt: de zogenaamde ontwerpbuimethode (waarbij één bui als maatgevende neerslaggebeurtenis voor de toetsing gekozen wordt), de zogenaamde tijdreeksmethode (waarbij veelal op uurbasis een lange tijdreeks met een neerslagafvoer model doorgerekend wordt, impliciet rekening houdend met andere factoren die wateroverlast bepalen, en waarbij extrapolatie achteraf plaatsvindt op waterstanden) en de zogenaamde stochastenmethode (waarbij relatief kortdurende gebeurtenissen met een neerslagafvoer model doorgerekend worden, expliciet rekening houdend met andere factoren die wateroverlast bepalen, en waarbij extrapolatie vooraf plaatsvindt op de belasting van het watersysteem, bijvoorbeeld de neerslaghoeveelheden). Omdat er meerdere methoden bestaan, is de gegevensbehoefte van neerslag voor de toetsing niet eenduidig. Wel kan per methode de gegevensbehoefte voor neerslag bepaald worden. Op basis van de drie verschillende metho den kan worden aangegeven dat er enerzijds behoefte is aan historische tijdreeksen van neerslag (op uurbasis) en anderzijds aan informatie over de frequentie van extreme neerslaggebeurtenissen om de prestaties van het watersysteem te kunnen inschatten. De neerslagstatistiek die dit laatste omvat is nodig omdat neerslag één van de belangrijkste factoren is voor het ontstaan van wateroverlast. Naast het gebruik van neerslagstatistiek voor het ontwerpen en toetsen van watersystemen is de statistiek ook van belang voor het verzekeren van waterschade en de voorlichting over de frequentie van extreme neerslaggebeurtenissen. B. WATERHUISHOUDKUNDIGE SYSTEMEN EN GEGEVENSBEHOEFTE Om statistiek af te leiden die bruikbaar is in het waterbeer is het allereerst van belang te weten voor welke watersystemen deze informatie nodig is. Binnen een waterhuishoudkundig systeem richten we ons met name op de relatief kleinschalige regionale watersystemen in Nederland ( deelstroomgebieden, zoals een polderboezem systeem). Binnen een dergelijk systeem komen vaak verschillende typen grondgebruik voor, zoals bebouwd (stedelijk) gebied, glastuinbouw, akkerbouw en grasland. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen langzaam en snel reagerende systemen. Onder snel reagerende systemen worden bijvoorbeeld glastuinbouwgebieden en stedelijke gebieden verstaan, langzaam reagerend zijn bijvoorbeeld graslandgebieden, gebieden met akkerbouw liggen hier veelal tussen. Voor de snel reagerende systemen is een korte periode van enkele uren tot enkele dagen met veel neerslag vaak belangrijk (hoge intensiteit), terwijl voor de traag reagerende systemen vaak een gebeurtenis gespreid over meerdere dagen belangrijk is (lage intensiteit). Ter illustratie zijn in Figuur 1 drie reeksen van gemeten waterstanden opgenomen van een polder met als overwegend grondgebruik glastuinbouw, een polder met overwegend grasland en een hoofdzakelijk stedelijke polder, alle tijdens dezelfde extreme neerslaggebeurtenis van september FIGUUR 1 TIJDREEKSEN VAN WATERSTANDEN (M) TEN OPZICHTE VAN STREEFPEIL IN DRIE VERSCHILLENDE WATERSYSTEMEN MET BIJBEHORENDE NEERSLAGHOEVEELHEDEN (MM PER UUR) /9/98 13/9/98 15/9/98 17/9/98 19/9/98 Waterstand (m+streefpeil) 21/9/98 23/9/98 25/9/98 Graslandpolder Glastuinbouwpolder Stedelijkepolder Neerslag Neerslag (mm/uur) 48 In de figuur is te zien dat de duur van een overschrijding van streefpeil in de graslandpolder veel langer is dan de duur van de overschrijding in de glastuinbouwpolder of de stedelijke polder. Daarentegen is de maximale overschrijding lager ten opzichte van de glastuinbouwpolder. Voor snel reagerende systemen zoals een glastuinbouwgebied heeft een neerslagduur van een aantal uren een belangrijke invloed, terwijl voor de graslandgebieden juist langere neerslagperioden (in de orde van dagen) maatgevend kunnen zijn. Omdat veel watersystemen uit een combinatie van snel en traag reagerende systemen bestaan en omdat bovendien veel waterhuishoudkundige systemen (en de modellen van dergelijke watersystemen) complex zijn is de bepaling van één vaste maatgevende duur voor alle watersystemen niet mogelijk. We leiden daarom neerslagstatistiek af voor verschillende duren, van minimaal 4 uur tot maximaal 9 dagen. De statistiek wordt bepaald voor verschillende overschrijdingsfrequenties, van gemiddeld 1x per jaar tot gemiddeld per 1 jaar. De relatief hoge frequenties zijn onder andere van belang voor ontwerpbeslissingen en vaak voorkomende gebeurtenissen, terwijl de relatief lage frequenties onder andere van belang zijn voor het toetsen van het watersysteem aan de NBWnormen. Bij de berekening van waterstanden met behulp van neerslagafvoer modellen is niet alleen de duur van de neerslaggebeurtenis met bijbehorend volume van belang, maar ook de manier waarop de neerslag over de tijd is verdeeld. Een neerslaggebeurtenis die uniform verdeeld over een dag valt zorgt in een watersysteem veelal voor minder wateroverlast dan een gebeurtenis waarin een duidelijke piek gedurende deze dag voorkomt. De verdeling van de neerslag binnen een neerslaggebeurtenis, gegeven een neerslagvolume, wordt in dit onderzoek het neerslagpatroon genoemd. Daarnaast is behoefte aan informatie over de regionale variabiliteit van extreme neerslag (in welke mate is De Bilt representatief voor Nederland), over de relatie tussen puntstatistiek (statistiek afgeleid uit gegevens van één neerslagstation) en gebiedsstatistiek (statistiek geldig voor een geheel gebied) en over eventuele verschillen in de statistiek tussen de seizoenen. Ook is van belang te weten hoe een mogelijk veranderend klimaat de statistiek beïnvloedt. C. NIEUWE NEERSLAGSTATISTIEK De tot nu toe beschikbare neerslagstatistiek is gebaseerd op de neerslaggegevens die sinds jaar en dag door het KNMI worden verzameld en op onderzoek waarmee op basis van deze gegevens uitspraken gedaan kunnen worden over de kans op extreem veel neerslag. Deze statistiek dateert uit 198 en is gebaseerd op neerslagreeksen uit het tijdvak Op basis hiervan is door het KNMI een tabel opgesteld waarin de neerslaghoeveelheden vermeld staan die gemiddeld 1x per jaar tot per 1 jaar worden overschreden voor gebeurtenissen met duren van 5 minuten tot 1 dagen. Uit de tabel kan bijvoorbeeld worden afgelezen dat een hoeveelheid van 5 mm in 12 uur tijd gemiddeld eens per 2 jaar wordt overschreden. Inmiddels zijn ook gegevens over het tijdvak beschikbaar. Daar in de extreme neerslaghoeveelheden geen grote trends zijn gevonden (zie ook Paragraaf I) is in verband met de statistische betrouwbaarheid de gehele beschikbare reeks over het tijdvak gebruikt bij de totstandkoming van de nieuwe neerslagstatistiek. Tevens is onderzocht welke statistische methode de voorkeur geniet. In deze samenvatting worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De nadruk ligt op neerslagstatistiek van uurreeksen afgeleid uit De Bilt voor neerslaggebeurtenissen met duren van minimaal 4 uur tot maximaal 9 dagen. Er wordt aandacht besteed aan de neerslaghoeveelheden die met een frequentie van gemiddeld 1x per jaar tot eens per 1 jaar optreden. In dit onderzoek wordt geen aandacht besteed aan de korte termijn weersvoorspelling. Statistiek van extreme neerslag heeft altijd betrekking op een bepaalde periode waarin de neerslag mogelijk kan vallen. Deze periode kan een kalenderjaar zijn (dan spreken we over jaarstatistiek ) maar ook een deel van het jaar (bijvoorbeeld de zomer of het groeiseizoen). In het onderzoek is statistiek afgeleid voor hele kalenderjaren en voor drie deelperioden korter dan een jaar (het groeiseizoen maart tot en met oktober, de periode buiten het groeiseizoen november tot en met februari, en de oogstperiode september en oktober). Naast De Bilt zijn ook neerslagreeksen van andere stations onderzocht om de representativiteit van De Bilt voor geheel Nederland te onderzoeken. Daarnaast is onderzoek gedaan naar neerslagpatronen en is onderzocht of er trends aanwezig zijn in de historische tijdreeksen van neerslagmetingen, evenals de uitwerking van klimaatscenario s op de af te leiden statistiek. D. DATA EN METHODE De extreme neerslagstatistiek is gebaseerd op gemeten neerslaggegevens over het tijdvak Op deze gegevens zijn door het KNMI correcties aangebracht die nodig zijn omdat er systematische afwijkingen geïntroduceerd zijn door verschillende manieren van meten gedurende de meetperiode. In het onderzoek is voor het afleiden van de statistiek gebruik gemaakt van uurwaarden van De Bilt. Voor het vergelijken van deze statistiek met die van andere stations zijn dagwaarden gebruikt. Voor een verantwoorde statistische analyse van neerslagextremen moet worden gekeken naar onafhankelijke gebeurtenissen. Hieronder worden gebeurtenissen verstaan waarvan de tijd die tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen zit dusdanig lang is dat deze gebeurtenissen fysisch gezien niet direct met elkaar in verband staan. In deze studie worden twee verschillende soorten van onafhankelijke neerslagextremen geanalyseerd: jaarmaxima en peakoverthreshold (POT) waarden: Jaarmaxima zijn gebaseerd op kalenderjaren of seizoenen. Binnen elk jaar of seizoen wordt gezocht naar het maximum voor de betreffende neerslagduur. POTwaarden worden geselecteerd uit de oorspronkelijke tijdreeks door te kijken naar onafhankelijke overschrijdingen van een gekozen drempelwaarde. In dit rapport zijn voor zowel jaarmaxima als POTwaarden 4, 8, 12 en 24uurs neerslaghoeveelheden geanalyseerd, evenals 2, 4 en 8daagse neerslaghoeveelheden. Voor de afleiding van de uiteindelijke statistiek is ook gebruik gemaakt van tussenliggende duren en bij de presentatie van de resultaten zijn tevens 9daagse neerslaghoeveelheden opgenomen. In Tabel 1 zijn de 1 hoogste jaarmaxima te De Bilt weergegeven over het tijdvak voor duren van 4 uur, 24 uur, 4 dagen en 8 dagen. De tien hoogste POTwaarden komen voor de duren korter dan 4 dagen overeen met de tien hoogste jaarmaxima. Bij duren van 4 en 8 dagen treden echter verschillen op tussen de jaarmaxima en POTwaarden. TABEL 1 DE 1 HOOGSTE JAARMAXIMA VAN NEERSLAGHOEVEELHEDEN IN DE BILT BIJ EEN DUUR VAN 4 EN 24 UUR EN 4 EN 8 DAGEN OVER HET TIJDVAK Rang Datum (ddmmjjjj) Neerslag 4 uur (mm) Datum (ddmmjjjj) Neerslag 24 uur (mm) Neerslag 4 dagen (mm) Datum (ddmmjjjj) Datum (ddmmjjjj) Neerslag 8 dagen (mm) Uit dit onderzoek volgt dat jaarmaxima het meest geschikt zijn om neerslaghoeveelheden met lage overschrijdingsfrequenties te beschrijven (van eens per jaar tot eens per 1 jaar) en POTwaarden met een drempelwaarde die gemiddeld 1x per jaar wordt overschreden om neerslaghoeveelheden met hoge overschrijdingsfrequenties te beschrijven (van 1x per jaar tot 2x per jaar). Om een goede schatting van de extreme neerslaghoeveelheden te krijgen voor lage overschrijdingsfrequenties is het type kansverdeling dat gebruikt wordt om de jaarmaxima te modelleren van groot belang. Vooral voor de zeer lage frequenties, variërend van per 1 jaar tot per 1 jaar, kan de keuze hierin tot grote verschillen leiden, zoals duidelijk te zien is in Figuur 2. Verschillende kansverdelingen zijn onderzocht, waarbij het type kansverdeling voor alle onderzochte duren gelijk gehouden is. In dit onderzoek is gebleken dat zowel de Gumbel verdeling als de zogenaamde gegeneraliseerde extreme waarde (GEV) verdeling goed passend is voor de reeks van het neerslagstation te De Bilt. De Gumbel verdeling is een speciaal geval van de GEV verdeling; De Gumbel verdeling heeft twee parameters, terwijl de GEV verdeling een extra parameter heeft, de zogenaamde vormparameter. Mede op basis van andere stations is aangetoond dat de vormparameter van de GEV verdeling een toegevoegde waarde heeft. Daarom is gekozen de GEV verdeling toe te passen binnen deze studie. Een andere parameter van de GEV verdeling (de schaalparameter) is hierbij dusdanig gemodelleerd dat gegarandeerd is dat de neerslaghoeveelheden groter zijn bij toenemende duren. FIGUUR 2 NEERSLAGHOEVEELHEDEN (MM) VOOR 24UURS VOLGENS DE GEV VERDELING EN DE GUMBEL VERDELING VAN DE BILT INCLUSIEF 95% BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN. TEVENS ZIJN DE JAARMAXIMA VAN DE BILT VOOR HET TIJDVAK WEERGEGEVEN Ook bij de POTwaarden voor hoge overschrijdingsfrequenties is gekeken naar verschillende kansverdelingen, waarbij tevens de consistentie tussen de verschillende duren onder de loep is genomen. Hieruit is gebleken dat de conditionele Weibull verdeling (CWD) beter voldoet dan de gegeneraliseerde Pareto verdeling (GPD) en de exponentiële verdeling. E. JAARSTATISTIEK De in de vorige paragraaf beschreven methode is toegepast op de neerslagreeks van De Bilt. De resultaten hiervan voor het gehele jaar zijn samengevat in Tabel 2. Als de nieuwe waarden van Tabel 2 vergeleken worden met de waarden volgens de oude statistiek, dan valt met name op dat voor de lage overschrijdingsfrequenties de neerslaghoeveelheden bij duren korter dan 5 dagen hoger zijn geworden en bij langere duren lager (tot maximaal 1%). De verschillen worden deels veroorzaakt doordat bij de nieuwe statistiek meer data gebruikt zijn, maar vooral doordat aan de oude statistiek een andere verdeling ten grondslag ligt dan aan de nieuwe statistiek. Ter illustratie: de neerslaghoeveelheid behorende bij een duur van 12 uur en een overschrijdingsfrequentie van per 1 jaar neemt toe van 62 mm naar 68 mm, bij een duur van 2 dagen van 85 mm naar 92 mm, en bij een duur van 1 dagen is een afname te zien van 154 mm naar 143 mm (niet in Tabel 2 weergegeven). In het licht van de bijbehorende statistische onzekerheden zijn de
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks