Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 19 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe
Transcript
RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 5 Temmuz 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ile kurulmuştur. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 2013 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yer aldığı bu raporda, öncelikle misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve bu amaçlara yönelik stratejik hedeflerin yanı sıra müdürlüğümüz hakkında gerekli bilgiler sunulmuştur. Doç. Dr. Ümit HUNUTLU Müdür 2 2- Misyon ve Vizyon Misyon Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TÖMER in ana misyonu Türkçeyi öğrenmek isteyenlere en doğru ve en güzel bir şekilde Türkçeyi öğrenme imkânlarını ve bu ortamı sunmaktır. Dil öğretiminde deneyimli kadrosuyla Türkçenin uluslararası çapta yaygınlaşmasına destek vermektir. Vizyon Teknolojik olanaklardan da yararlanarak daha geniş kitlelerin Türkçeyi öğrenmesi için çalışmalar yapmak. Yakın-orta ve uzun vadeli çalışmalarla TÖMER in etkinliğini artırmak. Türkçeyi yalnızca konuşma veya yazı dili olarak değil kültür dili olarak da öğrenmek isteyenlere destek sağlamak. 3- TeĢkilat ġeması MÜDÜR YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI 3 4-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkelerin belirlenmesi ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlenmesi halen yürürlükte olan 2547 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilmektedir. Tüm yükseköğrenim kurumlarında olduğu gibi, asli görevleri arasında eğitim/öğretim, araştırma ve toplumsal katkıların yer aldığı Yüksekokulumuzda görevli akademik personelin görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğrenim Yasasında, idari personeli görev ve sorumluluk alanları ise 657 sayılı Yasa kapsamında tanımlanmıştır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 5 Temmuz 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi adı ile kurulmuştur. 5-Fiziki Yapı Öğrenci BaĢına DüĢen Kapalı Alanlar Tablo I.5. Yıllar Ġtibariyle Öğrenci BaĢına DüĢen Kapalı Alanlar* Kapalı Alanların m 2 si Öğrenci Sayısı (Toplam Öğrenci) Öğrenci BaĢına DüĢen Kapalı Alanların m 2 si (Kapalı Alan m 2 'si/ Öğrenci Sayısı) 3,6 3,05 2,5 3 4 6- TaĢınır Bilgileri 5 Yıllar Ġtibariyle Bilgisayar Sayıları Cinsi Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar TOPLAM Ġnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde 3 okutman görev yapmaktadır. Bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan bir adet idari personel bulunmaktadır. Akademik Personel ÜNVAN ĠSĠM YAġ EĞĠTĠM DURUMU GÖREV SÜRESĠ Dr. okutman Fatih Yılmaz 38 Doktora Devamlı Okutman Fahri özkan 62 Lisans Devamlı Okutman Figen Tavukçu 43 Yüksek Lisans Devamlı 8- Faaliyetler Müdürlüğümüz bünyesinde yabancı öğrencilere yönelik verilen Türkçe kursu için yıllık TL kurs ücreti döner sermaye hesabına yatırılarak kayıt alınmaktadır TL karşılığında öğrenciler iki dönem kursa devam edebileceklerdir. 6 Müdürlüğümüz bünyesinde akademik yılında 50, akademik yılında 59 ve 2016 akademik yılında ise 72 yabancı öğrenci Türkçe eğitimi almıştır döneminde ise 60 öğrenci Türkçe öğrenimine devam etmektedir. 9- Ġç Kontrol Sistemi Müdürlüğümüz bünyesinde gerekli olan çalışmalar düzenli olarak takip edilmekte ve yapılmaktadır. Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir. Bu süreç; İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, Fakültemiz bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü içermektedir. Harcama birimleri tarafından yapılacak ön mali kontrol, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. İdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karşılanmasında idarenin 7 önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsar. 10- Mali Bilgiler Müdürlüğümüz bünyesinde verilen Türkçe kursu için yıllık TL kurs ücreti döner sermaye hesabına yatırılarak kayıt alınmaktadır TL karşılığında öğrenciler iki dönem kursa devam edebileceklerdir. Bu çerçevede Müdürlüğümüzün mali hesapları Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde tutulmaktadır. 8 11- Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ( ) Doç. Dr. Ümit HUNUTLU Müdür 9
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks