Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU

Category:

Travel

Publish on:

Views: 121 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU İçerik Giriş... 2 Puanlama... 2 Puanların Dağılımı... 3 Klasik Test Kuramına Göre Madde İstatistikleri... 4 Madde zorluk katsayıları...
Transcript
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU İçerik Giriş... 2 Puanlama... 2 Puanların Dağılımı... 3 Klasik Test Kuramına Göre Madde İstatistikleri... 4 Madde zorluk katsayıları... 4 Madde ayırt edicilik katsayıları... 4 Örnek Sorular... 5 Giriş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜYÖS), üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya uluslararası öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır. Sınav sonuçları diğer bazı üniversiteler tarafından da lisans ve ön lisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilir. RTEÜYÖS te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanmaktadır. 80 sorudan oluşan bu testte genel yetenek, sayısal yetenek, akıl yürütme yeteneği, şekil-uzay yeteneği, temel matematiksel işlemler ve soyut düşünme yeteneğini ölçmeyi amaçlayan sorular bulunmaktadır. Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmamaktadır. Bu sınavın süresi 100 dakikadır. Bu raporda, Eğitim-Öğretim Yılı için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde veya RTEÜYÖS sonucunu kabul eden Türkiye deki diğer üniversitelerde öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen uluslararası öğrenci adaylarının girdikleri ve 29 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan RTEÜYÖS 2016 sınav sonuçları ile ilgili sayısal bilgiler ve bazı örnek sorulara yer verilmektedir. Puanlama Yos sınavı için 144 öğrencinin puanı hesaplandı. RTEU-YÖS 80 sorudan oluşur. Her soru 1.25 puandır. Şans başarısı için düzeltme yapılmamıştır. Ham puanlar hesaplandıktan sonra öncelikle T transformasyonu yapılmış, sonrasında en yüksek puan 100'e çekilerek yerleştirme puanı hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılan puanlama Eşitlik 1 ve 2 de verilmiştir (EGE Üniversitesi YÖS Kılavuz s 9) SP = 10 ( X i X ) + 50 (1) S SP Xi X S : YÖS Standart puanı : Adayın ham puanı : Ham puanların aritmetik ortalaması : Ham puanların standart sapması YP = [2(SP X ) S] 2(SP max X ) S (2) YP SP X S SPmax : YÖS Yerleştirme Puanı : YÖS standart puanı : Standart puan dağılımın aritmetik ortalaması : Standart puan dağılımın standart sapması : Standart puan dağılımdaki en büyük standart puan Puanların Dağılımı Yerleştirme puanları ile 100 arasında değişmiştir. Ortalama 60.39, standart sapma 19.21, ortanca değeri ise olarak hesaplanmıştır. Puanların dağılımı Şekil 1 ile verilmiştir. Şekil 1: 2016-RTEU YÖS Yerleştirme Puanlarının Dağılımı Yerleştirme puanlarının yüzdelik dilimleri Tablo 1'de, 5'er puanlık dilimlere göre frekansları ise Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 1: Yerleştirme puanlarının yüzdelik dilimleri 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tablo 2 Puan Frekans Klasik Test Kuramına Göre Madde İstatistikleri Optik okuyucudan alınan ham verilerin analizi altyapısı R dayalı bir Shiny uygulaması ile yürütülmüştür. (Link). Yapılan sınavdan elde edilen toplam puanların iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) olarak bulunmuştur. Madde zorluk katsayıları.19 ila.88 arasında değişmiştir. Testin zorluğu 0.54 olarak hesaplanmıştır. Madde zorluk katsayılarının dağılımı Şekil 2'de verilmiştir. Şekil 2: 2016-RTEU YÖS Madde Zorluk Katsayıları Dağılımı Madde ayırt edicilik katsayıları Sınava giren öğrencilerden en yüksek ve en düşük not alan %30 ile oluşturulan üst ve alt gruplar kullanılarak hesaplanan madde ayırt edicilik katsayıları -.02 ila.79 arasında değişmiştir. Madde ayırt edicilik katsayılarının ortalaması 0.43 olarak hesaplanmıştır ve dağılımı Şekil 3'de verilmiştir. Şekil 3: 2016-RTEU YÖS Madde Ayırt Edicilik Katsayıları Dağılımı Madde ayırt edicilik katsayısı.19'dan küçük olan 11 soru tespit edilmiştir. Madde ayırt ediciliği.10'un altında olan 5 soru için uzman görüşü alınmıştır. Madde ayırt edicilik katsayıları düşük olmasına rağmen, sorularda bir yanlışlık olmaması sebebi ile bu sorular puanlamaya katılmıştır. 60. sorunun öğrencilerin geneline zor gelmiş olabilir (p=.25) İntegral (41. soru) ve hız problemlerinin(71. soru) konu olarak zordur. 4. soruda, ondalık sayı tanımı ile tamsayı tanımı yeterince kavranmamış olabilir. 79. soruda problemin çözümü için birden fazla işlem basamağı gerekmektedir, dikkatsizlik yaşanmış olabilir. Örnek Sorular Ör-1 Ör-2 Ör-3 Ör-4 Ör-5 Ör-6 Ör-7 Ör-8 Ör-9 Ör-10 Ör-11 Ör-12 Ör-13 Ör-14 Ör-15 Ör-16 Ör-17
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks