Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Redaktor Anna B. Kowalska. Sekretarz redakcji Bartłomiej Rogalski. Członkowie redakcji Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska, Rafał Makała

Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Redaktor Anna B. Kowalska Sekretarz redakcji Bartłomiej Rogalski Członkowie redakcji Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska, Rafał Makała Rada Naukowa dr hab. prof. UJ Wojciech Blajer, prof. dr hab. Aleksander
Transcript
Redaktor Anna B. Kowalska Sekretarz redakcji Bartłomiej Rogalski Członkowie redakcji Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska, Rafał Makała Rada Naukowa dr hab. prof. UJ Wojciech Blajer, prof. dr hab. Aleksander Bursche, prof. dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. dr Hauke Jöns, dr hab. prof. UW Joanna Kalaga, dr hab. prof. UG Henryk Machajewski, dr Dmitrij Osipov, dr hab. prof. UWr Tomasz Płonka Recenzenci dr Justyna Baron, dr Eugeniusz Cnotliwy, dr hab. Andrzej Janowski, dr hab. prof. PAN Michał Kara, dr hab. prof. UAM Andrzej Michałowski Tłumaczenie Tomasz Borkowski, Michał Adamczyk Proofreading Agnes Kerrigan Redakcja wydawnicza Barbara Maria Kownacka, Marcelina Lechicka-Dziel Projekt okładki Waldemar Wojciechowski Skład i druk XPRESS Sp. z o.o. Adres redakcji Muzeum Narodowe w Szczecinie Szczecin, ul. Staromłyńska 27 tel.: , Nakład 250 egz. Muzeum Narodowe w Szczecinie & Authors ISSN Szczecin SPIS TREŚCI STUDIA I MATERIAŁY Marta Chmiel-Chrzanowska, Michał Adamczyk O śmierci bez przesady. Próba zastosowania podejścia technologicznego w archeologicznych badaniach nad śmiercią... 7 On death with no exaggeration. A technological approach to the study of death. Summary Justyna Żychlińska Transformacja ciała ludzkiego jako wyraz świadomości i istnienia duchowości w kulturze łużyckiej The transformation of the human body as an expression of the existence of consciousness and spirituality in the Lusatian Culture. Summary Kinga Zamelska-Monczak Wczesnośredniowieczne grzebienie z Santoka Early medieval combs from Santok. Summary Eugeniusz Cnotliwy W sprawie budownictwa we wczesnośredniowiecznym Wolinie Construction in early medieval Wolin. Summary Antoni Porzeziński Importowane naczynia typu Tornow i Gross Raden na stanowiskach 2 i 2a w Cedyni, woj. zachodniopomorskie Imported vessels of the Tornow and Gross Raden type on sites 2 and 2a in Cedynia, West Pomeranian Voivodeship. Summary Kamil Kajkowski, Piotr N. Kotowicz Zapomniany wczesnośredniowieczny pochówek łodziowy ze Szczecina A forgotten early medieval boat burial from Szczecin. Summary ODKRYCIA Bartłomiej Rogalski Weryfikacyjno-rozpoznawcze badania sondażowe cmentarzyska ze starszego i młodszego okresu przedrzymskiego w m. Modrzewo, gm. Suchań, pow. stargardzki, stanowisko 6 (AZP 33-13/33) Verification and reconnaissance test excavations on a burial ground from the older and younger pre-roman period in Modrzewo, Suchań commune, Stargard district, site 6 (AZP 33-13/33) Bartłomiej Rogalski Archeologiczne badania sondażowe na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Starych Łysogórkach, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, stanowisko 5 (AZP 43-03/7) Archaeological test excavations on the burial ground from the Roman period in Stare Łysogórki, Mieszkowice commune, Gryfino district, site 5 (AZP 43-03/7) Aleksander Bursche, Bartłomiej Rogalski Badania wykopaliskowe w Suchaniu, pow. stargardzki, stanowisko 18 (AZP 33-13/32) w latach Excavations in Suchań, Suchań commune, Stargard district, site 18 in Andrzej Kuczkowski, Dorota Malarczyk Znalezisko wczesnoabbasydzkiego dirhama w Trzebiatowie, pow. gryficki Find of an early Abbasid dirham from Trzebiatów, Gryfice district Andrzej Kuczkowski Naczynie z wczesnośredniowiecznego depozytu srebrnego (?) z okolic Darłowa, pow. sławieński A vessel from an early medieval silver hoard (?) from the area of Darłowo, Sławno district Martina Karle, Anna B. Kowalska, Sebastian Messal Badania nieinwazyjne przeprowadzone w 2014 roku w pobliżu grodów w Bardach i Świelubiu, pow. kołobrzeski Non-invasive research conducted in 2014 in the area of strongholds in Bardy and Świelubie, Kołobrzeg district Magdalena Szymczyk Średniowieczna szachownica na portalu kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, pow. myśliborski Medieval chequered pattern on the portal of the Collegiate Church of St John the Baptist in Myślibórz, Myślibórz district Andrzej Kuczkowski Średniowieczny topór żelazny z okolic Świdwina, pow. świdwiński Medieval iron axe from the area of Świdwin, Świdwin district RECENZJE I OMÓWIENIA Paulina Romanowicz Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. Marian Rębkowski, Felix Biermann, Szczecin Ewa Górkiewicz Dzieje Stepnicy, red. Radosław Gaziński, Ewa Gwiazdowska, Maciej Szukała, Ryszard Techman, Szczecin Ewa Górkiewicz Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia, red. Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla, Sławomir Moździoch, Wrocław Głogów Anna B. Kowalska Wolin wczesnośredniowieczny, część 2, red. Błażej Stanisławski, Władysław Filipowiak, Warszawa Origines Polonorum, t Bartłomiej Rogalski Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć, red. Mirosław Fudziński, Gdańsk Anna B. Kowalska The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania, red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Toruń Agnieszka Kowalówka Piotr N. Kotowicz, Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł, Rzeszów Collectio Archaeologica Ressoviensis, t Agnieszka Kowalówka Piotr Piętkowski, Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego, Wrocław Agnieszka Kowalówka Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, red. Paweł Migdalski, Cedynia Marta Kurzyńska Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2013 rok. Suplement Indeks nazw geograficznych za 2013 rok. Suplement Marta Kurzyńska Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2014 rok Indeks nazw geograficznych za 2014 rok KRONIKA Anna B. Kowalska Civitas et urbs Szczecin. Projekt naukowy realizowany w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie w latach Krzysztof Kowalski Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Agnieszka Kowalówka Polska około roku Gniezno pierwszą stolicą oraz Pomorze u progu chrześcijaństwa. Wystawy czasowe Izabela Sukiennicka Skarby z okolic Suchania. Wystawa czasowa Paweł Migdalski Sprawozdanie z działalności naukowo-edukacyjnej Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Terra Incognita za 2014 rok Maria Danuta Wołągiewicz Początki w Szczecinie. Pamięci Ryszarda Wołągiewicza ( ) Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria t. XI: 2014, z. 1: Archeologia, s ISSN Anna B. Kowalska The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania, red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Toruń 2014, 570 s., ISBN Wieś Żółte położona jest w gminie Drawsko Pomorskie, w powiecie drawskim, w województwie zachodniopomorskim, 6,5 km na północ od Drawska Pomorskiego, nad Jeziorem Zarańskim. Na wyspie tego jeziora w 2003 roku archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryli wczesnośredniowieczne miejsce kultu pogańskiego, a rok później w pobliskim Jeziorze Gągnowo natrafili na fragmenty mostów łączących ląd z grodziskiem na wyspie. Ten mikroregion osadniczy jest jednym z najciekawszych odkryć archeologicznych na Pomorzu Zachodnim w ostatnich latach. Punktem centralnym jest gród usytuowany na półwyspie jeziora. W jego sąsiedztwie znajdują się dwie osady otwarte i pozostałości wielofunkcyjnego ośrodka życia publicznego. Grodzisko znane jest od 2. połowy XIX wieku, ale fakt, że znajdowało się ono na wyspie ujawniły dopiero ostatnie badania archeologiczne przeprowadzone w ramach autorskiego programu redaktorów publikacji. Badania te od początku miały charakter interdyscyplinarny. Wykonano analizy archeobotaniczne, archeozoologiczne i dendrologiczne, a także badania geomorfologiczne i hydrologiczne. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe zastosowano metody badawcze właściwe archeologii lądowej, podwodnej i obszarów podmokłych. W trakcie badań odsłonięto pozostałości konstrukcji kamiennych i drewnianych z IX XI wieku oraz znaczną liczbę źródeł ruchomych reprezentujących różne dziedziny życia codziennego lokalnej społeczności we wczesnym średniowieczu. Wyniki badań oraz ich interpretacja udostępnione zostały w prezentowanej monografii The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania. W części wstępnej autorzy skupili uwagę na podstawach datowania nawarstwień kulturowych i reliktów obiektów o różnym przeznaczeniu. Chronologię wzglę dną uzyskaną na podstawie analizy stratygrafii wsparto analizą typologiczno- -porównawczą zespołów ceramiki naczyniowej, datowanie bezwzględne uzys kano dzięki określeniu wieku próbek drewna pobranych z odsłanianych konstrukcji, 195 analizom radiowęglowym 14C oraz ocenie chronologicznej źródeł numizmatycznych. Każda z metod została szczegółowo opisana w kolejnych częściach 2. rozdziału. Dużo miejsca zajmuje omówienie środowiska naturalnego we wczesnym średniowieczu odtworzonego na podstawie wyników prospekcji geomorfologicznej i geologicznej oraz badań hydrologicznych i palinologicznych. Obszerna analiza materiałów archeologicznych tzw. nieruchomych i ru chomych, szczątków kostnych i botanicznych, stanowi znaczną część monografii. W rozdziałach końcowych zawarto charakterystykę antropologiczną znalezionych w trakcie badań części szkieletów ludzkich oraz dokonano próby określenia znaczenia i funkcji społeczno-kulturowej kompleksu we wsi Żółte na tle pomorskiej, wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej. Dzięki odpowiednim warunkom środowiskowym i dobremu przetrwaniu drewnianych elementów konstrukcyjnych uzyskano szereg dendrodat wskazujących, że osadnictwo w tym rejonie kształtowało się pomiędzy 886 a 1082 rokiem. Synchronizacja dendrodatowania z 14C oraz rezultatami analiz materiałów archeologicznych, głównie numizmatów i zespołów ceramicznych, pozwoliła na wydzielenie dwóch głównych faz osadniczych: I koniec IX X wiek i II koniec 1. połowy XI 2. połowa XII stulecia. W fazie starszej omawiany kompleks wchodził w skład plemiennej struktury osadniczej, która uformowała się w dorzeczu górnej Regi. Specyfikę tego miejsca określało położenie na szlaku handlowym łączącym Pomorze Zachodnie z Wielkopolską, co poświadczają m.in. znaleziska skarbów srebrnych i pojedynczych monet arabskich z 1. połowy X wieku odkryte w okolicy. Szlak ten funkcjonował prawdopodobnie również w XI stuleciu, w okresie formowania się politycznej granicy pomiędzy wczesnym państwem piastowskim a księstwem zachodniopomorskim. Było to również miejsce o znaczeniu symbolicznym, kultowo- -religijnym, charakterystycznym w opinii autorów podsumowania dla granicznych ośrodków terytorium Słowian Zachodnich. 196
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks