Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Reflecties vanuit UWV op twee jaar Wwz

Category:

Literature

Publish on:

Views: 22 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Reflecties vanuit UWV op twee jaar Wwz Utrecht, 16 maart 2017 Jan Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Programma Instroomcijfers op de A-grond
Transcript
Reflecties vanuit UWV op twee jaar Wwz Utrecht, 16 maart 2017 Jan Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Programma Instroomcijfers op de A-grond en de B-grond Ervaringen met de Wwz Procedures bij de rechter op de A-grond Toepasselijke wet- en regelgeving en uitvoeringsregels Formulieren ontslag Tools UWV-ontslagprocedure De vakliteratuur Conclusies Ontslagcijfers 2009 t/m dec 2016 Ervaringen met de Wwz (1) Hoge tijdigheidscores Termijn vangt aan vanaf datum ontvangst complete ontslagaanvraag Streeftermijn 1 ronde Bedrijfseconomisch (BE) en Langdurig arbeidsongeschikt (LAO): 4 weken - Percentage BE in 1 ronde 75% en LAO in 1 ronde 92% - Tijdigheid BE: 98,6% en LAO: 96,6% Streeftermijn 2 rondes BE: 7 weken en LAO: 8 weken - Percentage BE 1 ronde 25% en LAO 1 ronde 8% - Tijdigheid BE: 95,8% en LAO: 83,3% Percentages verleend/geweigerd BE: resp. 84,8% en 15,2% LAO: resp. 93,6% en 6,4% Ervaringen met de Wwz (2) Ontslagadviescommissie wordt nauwelijks nog geraadpleegd Zeer weinig procedures bij de rechter (zie sheets 8 en 9) Verbeteringen rondom het aanvraagproces: work in progress Nog steeds een hoog percentage -in eerste instantie- incompleet ingediende ontslagaanvragen Ervaringen met de Wwz (3) Overbruggingsregeling transitievergoeding Aantal verzoeken in 2016: 338 verzoeken voor in totaal 807 wn-ers Verklaring afgegeven:234 (69%) voor in totaal 607 wn-ers (75%) Jurisprudentie m.b.t. de regeling: de rekkelijken versus de preciezen Kritiek op de regeling Lijn UWV Wat als werkgever/werknemer het niet eens is met de beslissing van UWV? UWV Kantonrechter Toestemming Weigering Binnen 2 maanden Verzoekschrift Wg: ontbinding Wn: herstel dienstverband/billijke vergoeding Hof Beroep Geen schorsende werking Cassatie Hoge Raad Procedures bij de rechter op de A-grond (1) 2016 Totaal Aantal % Na beslissing van UWV naar de rechter % Ontslagvergunning toegestaan 20 51% Ontslagvergunning geweigerd 19 49% Aantal verleende vergunningen door UWV 7690 Naar de rechter door werknemer 20 0,26% Aantal geweigerde vergunningen door UWV 1128 Naar de rechter door werkgever 19 1,68% Procedures bij de rechter op de A-grond (2) 2016 Totaal Aantal % Aantal ontbindingsverzoeken 19 Rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst 12 63% Rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet 7 37% Aantal herstelverzoeken 20 Rechter herstelt de arbeidsovereenkomst 6 30% Rechter herstelt de arbeidsovereenkomst niet 14 70% Toepasselijke wet- en regelgeving Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 10 en Wet melding collectief ontslag Regeling UWV ontslagprocedure, Stcrt , nr 12688, gewijzigd bij besluit van 7 december 2015 (Stcrt , nr 45451) Procedureregels, ook voor de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers ( 25 wn-ers) Ontslagregeling, Stcrt , nr 12685, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 juni 2016 (Stcrt , nr 34013) Nadere uitwerking van de materiële normen voor bedrijfseconomisch ontslag, de herplaatsingsinspanningsverplichting bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de Overbruggingsregeling transitievergoeding Is ook het kader voor de kantonrechter Beleidsregels Ontslagtaak UWV zijn er niet meer, maar er gelden sinds 25 november 2015 uitvoeringsregels (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 juni 2016 Stcrt , nrs en 34180), welke moeten worden beschouwd als een nadere uitwerking van en toelichting op het BW, de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure. De actuele uitvoeringsregels zijn gepubliceerd op Formulieren ontslag UWV stelt formulieren ter beschikking: Aanvraagformulier langdurige arbeidsongeschiktheid Aanvraagformulier bedrijfseconomische redenen: - Deel A: alle werkgeversgegevens + subgronden + aantal werknemers - Deel B: per werknemer alle persoonsgebonden informatie, zoals functie, opzegverbod e.d. - Deel C: -onderbouwing bedrijfseconomische redenen -aanvraag ontslag door uitzendwerkgever -aanvraag Verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding Verweerformulier voor werknemer Formulier melding collectief ontslag (WMCO) Gebruik aanvraagformulier en formulier WMCO is verplicht, verweerformulier niet maar gebruik ervan heeft uiteraard wel de voorkeur van UWV Te vinden op uwv.nl bij formulieren Upload via UWV werkgeversportaal Tools UWV ontslagprocedure Handleidingen A- en B-grond Compact en overzichtelijk Uitleg procedure, criteria en benodigde stukken Tekst en toelichting per ontslagformulier Overzicht van alle vragen in stroomdiagrammen Alle informatieteksten opgenomen Handleiding gebruik ontslagformulieren Webformulieren en upload voor dummies Rekentool berekening afspiegeling Te vinden op De vakliteratuur Afspiegeling Tijdschrift voor Ontslagrecht (TvO) januari 2017, nummer 1: Het gebrekkige afspiegelen door het UWV (Rachel Rietveld) Herplaatsing TRA 2016/682: Herplaatsing: waar is de redelijkheid gebleven? (Laurens de Graaf) Conclusies Balans na 20 maanden Wet werk en zekerheid: Minder procedures bij UWV op de A-grond en B-grond door toename gebruikmaking route wederzijds goedvinden Meer duidelijkheid vóóraf voor wg en wn over haalbaarheid procedure bij UWV UWV heeft gewenste snelheidsslag gemaakt Nauwelijks procedures bij de rechter op A-grond en B-grond
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks