Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Reglement Ticket Actie

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 8 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Reglement Ticket Actie 1. Organisatie De Actie genoemd Ticket Actie (hierna genoemd de Actie ) wordt georganiseerd door Xior Student Housing NV, openbare GVV naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel
Transcript
Reglement Ticket Actie 1. Organisatie De Actie genoemd Ticket Actie (hierna genoemd de Actie ) wordt georganiseerd door Xior Student Housing NV, openbare GVV naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna genoemd de Organisator of Xior ). Geen enkele andere persoon, gelieerd met Xior in de meest ruime zin, kan worden aangesproken voor deze actie of de uitvoering ervan. Dit reglement (het Reglement ) legt de modaliteiten en voorwaarden van de Actie vast. Het Reglement wordt gepubliceerd op (hierna de Website ). Door zijn deelname aan de Actie verbindt elke deelnemer zich tot een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit Reglement en tot de aanvaarding van iedere beslissing genomen door de Organisator om het goede verloop van de Actie te garanderen. Iedere inbreuk op dit Reglement biedt de Organisator het recht om tot uitsluiting van de deelnemer te besluiten. Indien de Organisator aanduidingen heeft van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt hij zich het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties en wedstrijden van de Organisator uit te sluiten. Bovendien kan bij eventuele schade door de Organisator een schadevergoeding worden gevorderd. Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik. 2. Duurtijd van de Actie De Actie start op 22 april 2017 en loopt tot en met 30 september 2017 en zolang de voorraad strekt. 3. Deelnemer Elke natuurlijke persoon, ouder dan 18 jaar kan aan de Actie deelnemen, met uitzondering van de werknemers van de organisator en de leden van hun gezin. Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen op voorwaarde dat ze hiervoor toestemming hebben gekregen van de personen die burgerlijk aansprakelijk voor hen zijn (ouders, voogd enz.). Bij minderjarigen zal de prijs overhandigd worden aan de verantwoordelijke voogd, op naam van de minderjarige. De deelnemer dient een student te zijn die is ingeschreven aan een Belgische instelling voor hoger onderwijs (Universiteit of Hogeschool), en dit in voorkomend geval gedurende de ganse periode waarin een kot ter beschikking wordt gesteld; enige beëindiging van dergelijke inschrijving impliceert van rechtswege het verval van het recht op gebruik van het kot. De deelnemer verbindt er zich toe om een kopie van zijn inschrijving voor te leggen telkens de Organisator hem hierom verzoekt. Door deel te nemen aan de Actie aanvaarden de deelnemers zonder voorbehoud onderhavig Reglement. 1 4. Wijze van deelname De Actie wordt gehouden in België. De actie wordt verspreid door middel van Tickets (krasloten). De Organisator kan nooit aansprakelijk zijn voor het feit dat iemand beweerdelijk geen Ticket zou hebben ontvangen. Enkel studenten die een huurcontract afsluiten voor 12 maanden (nieuwe contracten of verlengingen) voor academiejaar , hebben recht op één (1) golden ticket. De Organisator is gerechtigd om de ontvangers van de Tickets te registreren om de naleving van dit Reglement te kunnen nagaan. Elk Ticket dat onvolledig of onleesbaar is, zal als nietig aanzien worden. Hetzelfde geldt voor Tickets waarop meerdere antwoorden zijn weggekrast of anderszins zichtbaar zijn. Bovendien kan de Organisator er geenszins toe gehouden zijn prijzen uit te reiken voor Tickets die worden aangeboden na verloop van de duurtijd van deze Actie of na uitputting van de voorraad. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de Organisator. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadigingen veroorzaakt door derden of andere schade van gelijk welke aard, noch voor verlies van een Ticket. De Organisator kan op generlei wijze voor, tijdens of na de Actie gedwongen worden te antwoorden op om het even welke vraag, opmerking, klacht of andere communicatie die wordt geuit op om het even welke wijze, over de Actie en dit zonder dat het stilzwijgen beschouwd kan worden als een aanvaarding van het standpunt geuit in het ontvangen schrijven. 5. Aantal deelnames Een Deelnemer verbindt zich ertoe om slechts eenmaal deel te nemen, en geen gebruik te maken van meerdere Tickets, kopieën, of enige andere vorm van omzeiling of bedrog die aan deze regel afbreuk zou doen. Indien een deelnemer meerdere Tickets gebruikt, is de Organisator gerechtigd om de Deelnemer te diskwalificeren. De Organisator behoudt zich steeds het recht voor om een controle uit te voeren met het oog op het vaststellen van (vermoedelijke) fraude. 6. Winnaars In totaal maken maximaal drie (3) deelnemers kans op een kot voor één jaar (ter waarde van EUR 4.500) en maximaal vijftien (15) deelnemers op één gratis maand huur. De winnaars worden als volgt bepaald: de Organisator heeft de potentiële winnaar niet uitgesloten op basis van een miskenning van het huidig Reglement; de meerkeuzevraag is juist beantwoord; 2 de winnaars hebben het winnende krasbiljet in hun bezit. Maximum 1 prijs (1 kot) per deelnemend adres en per gezin. De winnaars dienen zich persoonlijk aan te melden bij hun dichtstbijzijnde Xior-verhuurkantoor. Praktische informatie over het gebruik van het studentenkot wordt met het verhuurkantoor van de Organisator besproken. In geval van enige schending van dit Reglement die wordt vastgesteld door de Organisator, wordt de winnaar geacht afstand te doen van zijn prijs, zonder enige mogelijkheid tot beroep. 7. Prijs De prijzen bestaan enerzijds uit gadgets en worden uitgereikt aan winnende tickets zolang de voorraad strekt. De prijs die betrekking heeft op een gratis kot voor 1 jaar , en die aan maximaal 3 winnaars kan worden aangeboden, is de volgende: 1 studentenkamer of studio (naar keuze van de Organisator) gelegen in Brussel, Gent, Leuven, resp. Antwerpen naar keuze van de deelnemer gedurende één academiejaar, m.n. academiejaar De Organisator kan geheel discretionair oordelen over de toewijzing van het gewonnen kot binnen een bepaalde studentenstad (m.i.v. het gebouw, de ligging van de kamer, het type kamer, etc.), waarvan de huurprijs op jaarbasis (12 maanden) overeenstemt met EUR 4.500, op basis van de door het verhuurkantoor van de Organisator gehanteerde huurprijzen. De deelnemer doet afstand van enige betwisting van de reële of geschatte huurprijs van het betrokken kot. In geval van een gratis kot voor 1 maand wordt 1 maand huur in mindering gebracht aan het einde van de huurperiode, uitgaande van een huurtermijn van 12 maanden. De gratis maand zal in rekening worden gebracht op de laatste maand van de huurperiode. De prijs heeft steeds enkel betrekking op de huurprijs van het kot. De deelnemer dient afzonderlijk de toepasselijke kosten (nutsvoorzieningen, verzekering, eventuele taksen, etc.) en waarborg te vergoeden. Geen enkele prijs kan ingeruild worden in tegenwaarde voor contant geld of voor enig ander voorwerp, dienst of enig ander voordeel van welke aard dan ook. De prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. De prijzen te winnen in de Actie zijn in geen geval inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De winnaar dient het kot persoonlijk te betrekken. Het is niet toegestaan om het kot geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. Het aanvaarden van de prijs, impliceert automatisch de aanvaarding van de toepasselijke algemene voorwaarden van Xior aangaande de verhuur van studentenkamers. 3 De Organisator zal telefonisch of per contact opnemen met de winnaars om de praktische regelingen te treffen (zoals locatie, datum van toegang tot het kot, etc.). Bij ontvangst van de prijs dient de winnende deelnemer zijn identiteit te bewijzen aan de hand van de identiteitskaart of ieder ander geauthentificeerd document houdende adresgegevens, alsook de hoedanigheid van student (zie art. 3). Bij twijfel of anomalie betreffende de identiteit van de winnaar behoudt de Organisator zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De betreffende deelnemer kan daarbij geen schadevergoeding eisen. 8. Mededeling Onderhavig Reglement, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is beschikbaar online op Met uitzondering van de mededeling van onderhavig Reglement, is de Organisator niet verplicht om op enige briefwisseling, , fax of telefonische oproep betreffende deze Actie te antwoorden. De Organisator is niet verplicht om over dit Reglement, de organisatie en/of de uitslag van de Actie enige correspondentie te voeren en dit ongeacht het medium (briefwisseling, mails, telefoongesprekken, etc.). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Actie gelden als punt van Reglement en zullen desgevallend via de Website of worden bekendgemaakt. In geval van overmacht en/of onvoorziene gebeurtenissen, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze Actie of zijn verloop te wijzigen, te schorsen of stop te zetten, en alle beslissingen te nemen die zij dienaangaande gepast acht. In elk geval, wijzen de Organisator en eventuele betrokken dienstverleners elke aansprakelijkheid af voor alle directe of indirect schade, van welke aard ook in verband met deze Actie, behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, kunnen zij in geen geval verantwoordelijk worden geacht bij annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de Actie in geval van overmacht en/of enige andere gebeurtenis die zich voordoet, en die naar Oordeel van de Organisator het verdere en/of ordentelijke verloop van de Actie onmogelijk maakt. De Organisator zal geenszins verplicht zijn om de deelnemers of de winnaars van de Actie enige schadevergoeding te betalen. De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. In geen geval kunnen de Organisator, en/of haar communicatieadviesbureaus, verbonden personen in de meest ruime betekenis, 'verantwoordelijke uitgevers', personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Actie een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk worden geacht voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die een deelnemer ten gevolge van zijn deelname aan onderhavige Actie of van het gebruik van de prijzen zou kunnen lijden. 9. Persoonlijke gegevens De persoonlijke gegevens betreffende de deelnemers (zoals naam, voornaam, adres enz.) worden enkel verzameld met als doel de winnaars te kunnen identificeren. De deelnemers beschikken over een kosteloos toegangs- en correctierecht m.b.t. hun gegevens. Ze kunnen hiervan gebruik maken door zicht te wenden tot de maatschappelijke zetel van de Organisator. 4 Elke deelnemer heeft kosteloos het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan de Organisator op het adres vermeld onder artikel 1. Personen die het recht uitoefenen hun gegevens te laten verwijderen vóór het einde van de Actie worden verondersteld af te zien van deelname. De deelnemers die de Actie gewonnen hebben, machtigen de Organisator om hun naam en voornaam te gebruiken (en met name om deze weer te geven of mee te delen aan het publiek) voor promotionele doeleinden van de Organisator, zonder recht op enige compensatie of vergoeding van de Organisator, anders dan de prijs waarop zij eventueel recht hebben. 10. Klachten Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator. Elke klacht in verband met deze Actie moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 10 werkdagen volgend op het einde van de Actie, naar de maatschappelijke zetel van de Organisator. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Alle beslissingen van de Organisator zijn zonder verhaal. 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden en dit Reglement naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen en/of deze Actie voortijdig te beëindigen, in welke gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt. Bij een wijziging van de voorwaarden zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de Website worden geplaatst en van toepassing zijn over de ganse looptijd van de Actie. Indien enige bepaling van dit Reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden bevonden, zal dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van dit Reglement. Het onderhavig Reglement is onderworpen aan Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen bevoegd. 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks