Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Regulamin Organizacyjny Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Ciechanów, 30 grudnia 2015 r.

Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 9 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Załącznik do Zarządzenia nr 45/2015 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia r. Regulamin Organizacyjny Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Ciechanów,
Transcript
Załącznik do Zarządzenia nr 45/2015 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia r. Regulamin Organizacyjny Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Ciechanów, 30 grudnia 2015 r. 1 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie z siedzibą w Mławie (dalej ACK), zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru a także wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora ACK; 2) statucie - należy przez to rozumieć Statut ACK; 3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.1 ); 4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i świadczących pracę w szkołach, przedszkolu działających w ramach AKC; 5) pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników świadczących pracę w ACK lub w szkole, przedszkolu działających w ramach ACK; 6) Organie Prowadzącym należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie ACK zostało powołane na mocy Uchwały Nr 156/III/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie do wykonywania przynależnych zadań. 2. Siedziba ACK mieści się przy ulicy Warszawskiej 52 w Mławie. 3. Organem Prowadzącym ACK jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. 4. Organizacyjnie ACK umiejscowione jest w pionie Rektora PWSZ. 3 Podstawą prawną działania ACK oraz działających w jego ramach szkół i przedszkola są: 1) Statut Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z siedzibą w Mławie oraz Statuty poszczególnych szkół i przedszkola; 2) Regulamin Pracy PWSZ w Ciechanowie; 3) Regulamin Organizacyjny ACK Aktami wewnątrzszkolnymi wydawanymi w formie pisemnej są: 1) uchwały Rady Pedagogicznej; 2) zarządzenia Dyrektora ACK; 3) decyzje administracyjne; 4) obwieszczenia; 5) komunikaty; 6) pisma okólne. 2. Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w statucie ACK oraz Statutach szkół i przedszkola wchodzących w skład ACK. 3. Zarządzenia Dyrektora ACK regulują zasadnicze sprawy wymagające trwałego unormowania. 2 4. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony. 5. Pisma okólne powiadamiają o czymś, co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania szkoły, przedszkola. 6. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i uczniów informacje o bieżącej działalności Gospodarka finansowa ACK prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz z późn. zm.). 2. Podstawą gospodarki finansowej ACK i działających w jego ramach szkół i przedszkola jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie zatwierdzony przez Organ Prowadzący. 3. Rachunkowość prowadzona jest przez Kwesturę Organu Prowadzącego, w oparciu o obowiązujące przepisy. Dyrektor ACK sporządza wymaganą przez przepisy sprawozdawczość finansową, zatwierdzaną przez Organ Prowadzący. 4. Nadzór nad gospodarką finansową ACK sprawuje Kwestor Organu Prowadzącego. 6 W ramach Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie działają: 1. Przedszkole, 2. Szkoła Podstawowa, 3. Gimnazjum, 4. Liceum Ogólnokształcące, 5. Technikum, 6. Szkoła Zawodowa, 7. Medyczna Szkoła Policealna, 8. Policealna Szkoła Zawodowa, 9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 10. Gimnazjum dla Dorosłych. ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą ACK oraz szkół i przedszkola działających w ramach ACK 7 Funkcjonowanie ACK opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań Dyrektor ACK pełni funkcję Przewodniczącego Rad Pedagogicznych szkół i przedszkola wchodzących w skład ACK. 2. Dyrektor ACK reprezentuje PWSZ, jako pracodawcę i realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ACK i działających w jego ramach szkół i przedszkola. 3 9 1. Zakresy zadań osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach działających w ramach ACK określa Dyrektor ACK na piśmie, w formie zadań, uprawnień i obowiązków, zgodnie z wymogami przepisów prawa. 2. Dyrektor ACK zobowiązany jest do pisemnego wskazania osoby zastępującej go w sposób stały lub doraźny w razie jego nieobecności. 10 Dyrektor ACK współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w Organie Prowadzącym, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania ACK oraz koordynuje funkcjonowanie ACK i działających w jego ramach szkół, przedszkola w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Rady Pedagogiczne, Organ Prowadzący i jednostki nadzorujące. 11 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w ACK odpowiadają za: 1) terminową i prawidłową realizację zadań podległych pracowników; 2) organizację i skuteczność pracy podległych pracowników; 3) przygotowanie i realizację zarządzeń i decyzji Dyrektora ACK, uchwał Rady Pedagogicznej oraz we współpracy z Dyrektorem ACK aktów prawnych wydanych przez Organ Prowadzący, jednostki nadzorujące i kontrolujące. 12 Dyrektor ACK: 1) kieruje ACK i szkołami, przedszkolem wchodzącymi w jej skład zgodnie z ich statutami, reprezentuje je na zewnątrz; 2) reprezentuje pracodawcę dla wszystkich podległych pracowników, sporządza plany urlopów, odpowiada za ich realizację; 3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 4) jest przewodniczącym Rad Pedagogicznych; 5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą; 6) podpisuje umowy zlecenia z osobami realizującymi zadania dydaktyczne, oraz inne dokumenty na podstawie odrębnych pełnomocnictw otrzymanych od Organu Prowadzącego; 7) w porozumieniu z Organem Prowadzącym ustala stawki dla nauczycieli, wysokość czesnego na kierunkach płatnych oraz w szkołach dziennych; 8) zatwierdza ilości uczniów/ słuchaczy w poszczególnych grupach i klasach na nowy rok szkolny; 9) przedkłada informację miesięczną o liczbie uczniów/słuchaczy w danej szkole do właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 10) dysponuje środkami finansowymi szkół wchodzących w skład ACK zgodnie z zapisami ustawy; 11) realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym danej szkoły oraz aktualną sytuacją finansową szkół w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym. 13 Zadania Dyrektora ACK: 1) tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 4 3) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w placówce, zgodnych z przepisami warunków pracy i stosunków pracowniczych; 4) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych; 5) współdziałanie z Organem Prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty; 6) przedkładanie do zaopiniowania Organowi Prowadzącemu projektów planów pracy szkół wchodzących w skład ACK, planu finansowego jednostki, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli szkół wchodzących w skład ACK; 7) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej; 8) zapoznawanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji; 9) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, organizacji pracy placówki, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych szkół wchodzących w skład ACK; 10) przedkładanie Radom Pedagogicznym w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 11) przedkładanie Radom Pedagogicznym do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy; 12) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; 13) opracowywanie i realizowanie planu finansowego ACK, szkół i przedszkola działających w ramach ACK z zachowaniem dyscypliny budżetowej; 14) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 15) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 16) kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 17) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy uczniów i słuchaczy; 18) zwalnianie uczniów i słuchaczy, zgodnie z odrębnymi przepisami np. z informatyki, drugiego obcego języka itd; 19) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka i prawach dziecka; 20) umożliwianie uczniom i słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 21) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności: a) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, c) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom, d) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia, e) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, 22) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę; 23) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny; 24) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą; 25) organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 26) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych; 27) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki; 5 28) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich; 29) stwarzanie warunków do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji; 30) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 31) powoływanie Komisji Rekrutacyjnej; 32) podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników; 33) organizowanie egzaminów, o których mowa w art.9 ust.1 ustawy o systemie oświaty; 34) ustalanie w porozumieniu z Organem Prowadzącym zawodów, w których prowadzone będzie kształcenie; 35) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych. 14 Obowiązki Dyrektorów szkół i przedszkola reguluje ustawa o systemie oświaty oraz Statuty poszczególnych szkół i przedszkola działających w ramach ACK. ROZDZIAŁ III Struktura zatrudnienia W strukturze ACK oraz działających w jego ramach szkół i przedszkolu funkcjonują stanowiska pracy: 1) Dyrektor ACK, Dyrektor Szkoły, Dyrektor Przedszkola, ich Zastępcy, 2) nauczyciel; 3) Opiekun Kształcenia Praktycznego; 3) starszy referent, specjalista ds. administracji, starszy specjalista ds. administracji; 4) pomoc przedszkolna. 2. Obowiązki nauczycieli określa ustawa o systemie oświaty oraz stosowne zapisy w umowach. ROZDZIAŁ IV Zadania Opiekuna Kształcenia praktycznego Do zadań Opiekuna Kształcenia Praktycznego należy w szczególności: 1) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania powierzonych zadań; 2) przygotowanie projektów dokumentów, decyzji, innych aktów prawnych; 3) uczestniczenie w posiedzeniach organizowanych przez Dyrektora oraz referowanie przygotowanych dokumentów; 4) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, zawodowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji; 5) przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości; 6) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu finansowego w części dotyczącej realizowanych przez Dyrektora zadań, realizacja budżetu oraz przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu; 7) prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi w zakresie realizowanych zadań; 6 8) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i Statutów oraz poleceń Dyrektora ACK. ROZDZIAŁ V Zakres działania i współpracy ACK z działami Organu Prowadzącego Dyrektor ACK współpracuje z Działem Administracyjno-Gospodarczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w zakresie: 1) prowadzenia spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie placówki; 2) dostosowywania struktury organizacyjnej i obsady personelu do realizacji zadań placówki; 3) utrzymywania terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości; 4) prowadzenia rozliczeń gospodarczo-finansowych; 5) przestrzegania dyscypliny budżetowej; 6) organizowania i nadzorowania zabezpieczenia mienia ACK oraz ochrony administrowanych budynków i terenu; 7) organizowania i nadzorowania pracy personelu techniczno-konserwatorskiego; 8) planowania, zakupu środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów w czystości; 9) organizowania i nadzorowania prac porządkowych w budynkach i na terenie placówki; 10) organizowania i nadzorowania pracy pracowników działu; 11) zlecania prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo- budowlanych, itp.); 12) prowadzenia ewidencji, analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych, itp.; 13) prowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego 14) przygotowania wniosków o przystąpieniu do procedury o udzielenie zamówienia publicznego; 15) przygotowania materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy; 16) przygotowania wniosków o powołanie komisji konkursowej i przetargowej; 17) udziału w pracach komisji konkursowej i przetargowej; 18) przygotowywania materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego; 19) kontroli procesu realizacji inwestycji; 20) sporządzania wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach; 21) przygotowywania umów wynajmu pomieszczeń szkolnych; 22) prowadzenia rejestru wszystkich umów najmu; 23) przekazywania do księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrznych not obciążeniowych, faktur wystawianych najemcom na podstawie zawartych umów, dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi; 24) prowadzenia rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne za zużyte media i materiały; 25) prowadzenia prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom; 26) prowadzenia comiesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników administracji i obsługi; 7 27) sporządzania harmonogramu dyżurów dla pracowników obsługi; 28) uczestniczenia w rozruchu urządzeń i instalacji; 29) odbioru nowych budynków oraz przejęcia dokumentacji projektowej i rozruchowo-odbiorowej, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych; 30) planowania oraz zakupu maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.); 31) planowania i zakupu środków piśmiennych na potrzeby administracji (papier, tonery, druki, znaczki) oraz prowadzenia ich ewidencji i rozchodu; 32) ewidencjonowania, znakowania stanu inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń; 33) planowania i zakupu środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej oraz prowadzenie ewidencji i rozchodu; 34) dokonywania kontroli wewnętrznej; 35) prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego; 36) obsługi technicznej imprez i uroczystości (nagłośnienie, wystrój pomieszczeń, wywieszanie flag) Dyrektor ACK współpracuje z Kwesturą Organu Prowadzącego w szczególności w zakresie: 1) prowadzenia, całokształtu spraw związanych z: a) planowaniem, zabezpieczaniem, rozliczaniem środków finansowych ACK w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych; b) funkcjonowaniem systemu finansowo- księgowego; 2) współpracy przy organizacji naliczania czesnego uczniów i słuchaczy; 3) współpracy odnośnie weryfikowania płatności uczniów/słuchaczy; 4) dokonywania płatności na rzecz kontrahentów; 5) ewidencjonowania operacji finansowych z budżetu i funduszy innych; 6) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 7) obsługi księgowej ZFŚS; 8) obsługi kasowej ACK; 9) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej oraz weryfikacji sprawozdań finansowych; 10) sporządzania listy płac i wypłat wynagrodzeń pracownikom placówki; 11) rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 12) opracowywania projektów procedur wewnętrznych i przepisów w zakresie obsługi finansowo - księgowej w ACK; 13) ewidencji księgowej operacji finansowych zgodnie z przepisami; 14) przygotowywania sprawozdań, zestawień, analiz finansowo- księgowych wymaganych przez Organ Prowadzący, zewnętrzne instytucje kontrolne i Dyrektora ACK. 19 Dyrektor ACK współpracuje z Działem Kształcenia w szczególności w zakresie: 1) prowadzenia procesu rekrutacji do szkół i przedszkola wchodzących w skład ACK; 2) tworzenia nowych kierunków kształcenia; 3) sporządzania i uzgadniania arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny szkół i przedszkola wchodzących w skład ACK a także w zakresie aneksów do arkuszy. 8 20 1. Dyrektor ACK współpracuje z specjalistą ds. bhp w szczególności w zakresie: 1) przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy; 2) informowania dyrektorów szkół i przedszkola o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń; 3) udziału w przekazywaniu do użytkowania urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i uczniów; 4) sporządzania okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; 5) udziału w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; 7) udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków a także kontrola realizacji tych wniosków; 8) prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 9) doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 10) udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca; 11) doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; 12) współpracy w zakresie organizowania szkoleń Dyrektor ACK współpracuje z Sekcją Informatyczną w szczególności w zakresie: 1) administrowania sprzętem, programami i systemem informatycznym w placówce; 2) zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego i kserograficznego w placówce; 3) realizacji wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych tym: a) zbierania wniosków dotyczących wprowadzania zmian w oprogramowaniu wśród pracowników administracyjnych i nauczycieli, b) instalowania nowego oprogramowa
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks