Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

REGULAMIN Orlikowej Ligi Mistrzów piłka nożna 1 ORGANIZATOR

Category:

Internet

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Regulamin Łódź, r. Łódzki ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN Orlikowej Ligi Mistrzów piłka nożna 1 ORGANIZATOR Organizatorem Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce nożnej (zwanej dalej OLM) jest
Transcript
Regulamin Łódź, r. Łódzki ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN Orlikowej Ligi Mistrzów piłka nożna 1 ORGANIZATOR Organizatorem Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce nożnej (zwanej dalej OLM) jest Łódzki Związek Piłki Nożnej, przy powierzeniu realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. OLM rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 2 CEL OLM 1. Celem rozgrywek jest: a. b. c. d. e. f. Aktywizacja dzieci w wieku 7-12 lat do prowadzenia aktywnego, sportowego życia Zwiększenie poziomu aktywności ruchowej u dzieci Kształtowanie pozytywnych cech osobowości u dzieci Popularyzacja piłki nożnej Podniesienie poziomu umiejętności piłkarskich i wiedzy sportowej oraz propagowanie zasady fair-play Wykorzystanie infrastruktury sportowej boisk typu Orlik 3 FORMUŁA OLM W Turnieju mogą wziąd udział drużyny, które reprezentują Szkoły Podstawowe, mające siedzibę na terenie Województwa Łódzkiego. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania rozgrywek wszystkich etapów OLM. Projekt rozgrywany będzie według poniższego schematu: I. Drużyny złożone z zawodników, będących uczniami klas I-III, z dopuszczeniem ekip mieszanych (chłopcy i dziewczęta): a. gminno-powiatowy, b. półfinałowy, c. finały wojewódzkie II. Drużyny złożone z zawodników, będących uczniami klas IV-VI, z dopuszczeniem ekip mieszanych (chłopcy i dziewczęta): a. gminno-powiatowy, b. półfinałowy, c. finały wojewódzkie III. Dla najlepszych uczestników zorganizowana zostanie trzydniowa konsultacja szkoleniowa w dwóch grupach po ok. 12 uczestników projektu. 3. W rozgrywkach trzech szczebli mogą brad udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników: urodzonych: - urodzonych po 01 stycznia 2007 I - III klasa szkoły podstawowej - urodzonych po 01 stycznia 2004 roku IV - VI klasa szkoły podstawowej 4. Zgłaszana drużyna musi składad się z minimum 7 i maksymalnie 10 zawodników oraz minimum 1 i maksymalnie 2 opiekunów ekip. 5. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi byd uczniem szkoły podstawowej. 6. Dopuszcza się możliwośd zespołów mieszanych. 7. Regulamin dopuszcza uzupełnianie składu drużyny do maksymalnej liczby zawodników przewidzianej na każdym etapie. 4 HARMONOGRAM I WYMOGI 1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju odbywa się na podstawie wypełnionego i wysłanego drogą elektroniczną na adres formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) dostępnego na do dnia 15 kwietnia Przeprowadzenie etapu gminno-powiatowego planuje się w dniach od 16 kwietnia 2017 do 15 maja 2017 roku. Miejsca rozgrywania zawodów podane zostaną na stronie internetowej oraz drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 3. Przeprowadzenie etapu półfinałowego planuje się w dniach od 16 maja 2017 do 15 czerwca 2017 roku. Miejsca rozgrywania zawodów podane zostaną na stronie internetowej oraz drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 4. Przeprowadzenie etapu finałowego planuje się do dnia 30 czerwca 2017 roku. Miejsca rozgrywania zawodów podane zostaną na stronie internetowej oraz drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 5. Zespół biorący udział w OLM na każdym szczeblu rozgrywek oraz każdy z jego członków winien zostad ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do projektu. 6. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest posiadanie listy zawodników potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły. 7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do meczu na każdym etapie rozgrywek jest posiadanie: a. ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem, b. aktualnych badao lekarskich (do wyboru: karta zdrowia, lista potwierdzona przez lekarza/pielęgniarkę szkolną lub oświadczenia rodziców o stanie zdrowia), c. zgody rodziców z wymaganymi podpisami (załącznik nr 3). 8. Zawodnik zgłoszony do udziału w Turnieju, może reprezentowad barwy tylko jednej drużyny i tylko w jednej kategorii wiekowej we wszystkich etapach rozgrywek i przez cały czas trwania OLM. 9. Zawodnicy uprawnieni w klubach sportowych na sezon 2016/2017 w systemie Extranet PZPN, mogą wziąd udział w turnieju będąc reprezentantami szkoły, której są uczniami. 5 REJESTRACJA DRUŻYNY 1. Zgłoszenia do Turnieju może dokonad Dyrektor Szkoły Podstawowej bądź osoba przez niego upoważniona. 2. Do udziału w Turnieju na każdym jego etapie niezbędne jest przekazanie na minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem rozgrywek do Biura OLM następujących dokumentów: a. formularz zgłoszeniowy potwierdzony przez Dyrektora Szkoły (załącznik 1), b. Lista zawodników potwierdzona przez Dyrektora Szkoły (załącznik nr 2), c. wypełnione i podpisane zgody rodziców (załącznik nr 3), d. aktualne badania lekarskie (do wyboru: karta zdrowia, lista potwierdzona przez lekarza/pielęgniarkę szkolną lub oświadczenia rodziców o stanie zdrowia), e. ważne legitymacje szkolne. 3. Brak złożenia wymaganych dokumentów w terminie wskazanym w pkt. 2 powoduje niedopuszczenie drużyny lub zawodnika do rozgrywek. 4. Ekipy, które uzyskają prawo do gry w kolejnym odpowiednio etapie zobowiązane są potwierdzenia uczestnictwa w drodze elektronicznej na adres w terminie określonym przez organizatora. 5. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w odpowiednio kolejnym etapie prawo do gry uzyskuje drużyna, która zajęła kolejne miejsce w danym regionie. 6. Zwycięzcy etapu gminno-powiatowego są uczestnikami etapu półfinałowego. 6 SCHEMAT OLM NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH ROZGRYWEK 1. Schemat rozgrywek etapu gminno-powiatowego zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych drużyn i opublikowany na stronie 2. Na etapie rozgrywek półfinałowych udział weźmie 24 drużyny w każdej kategorii wiekowej, po jednej z każdego powiatu. Rozgrywki będą podzielone na zawody eliminacyjne w czterech grupach po 6 zespołów. Dwie najlepsze ekipy z tych grup uzyskają prawo do gry w meczach dwierdfinałowych. Zwycięzcy dwierdfinałów zagrają o awans do kolejnego etapu. 3. Zgodnie z zasadami określonymi 3 pkt. 2 awans do finału wojewódzkiego otrzymają dwie drużyny w każdej kategorii wiekowej. Termin oraz miejsce finału zostanie podane po rozegraniu dwóch pierwszych etapów. 4. Dla najlepszych uczestników zorganizowana zostanie trzydniowa konsultacja szkoleniowa w dwóch grupach po ok. 12 uczestników w przewidywanym terminie od 01 lipca do 15 lipca PUNKTACJA 1. We wszystkich trzech etapach OLM stosuje się następującą punktację: - za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, - za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) 1 punkt, - za przegraną 0 punktów. 2. W przypadku zakooczenia meczu wynikiem remisowym (dot. tylko fazy pucharowej) drużyny wykonują serię po 3 rzuty karne każda. Jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna z drużyn nie osiągnęła przewagi bramkowej, wówczas przeprowadza się serię następnych rzutów karnych z tym, że odbywają się one na przemian do momentu zdobycia przewagi po danej rundzie rzutów karnych. Za każdym razem rzut karny wykonuje inny zawodnik. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy każdy z zawodników wykonał już rzut karny, a wynik nadal pozostaje nierozstrzygnięty. 5. W Turnieju (na każdym jego etapie) kolejnośd w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu decyduje w kolejności: a. Wynik bezpośredniego spotkania, b. Korzystniejsza różnica bramek, c. Większa liczba strzelonych bramek, d. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy drużyny lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decyduje w kolejności: a. mała tabela zawierająca wyniki bezpośrednich spotkao pomiędzy zainteresowanymi drużynami, b. korzystniejsza różnica bramek, c. większa liczba strzelonych bramek, d. rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 8 DYSKWALIFIKACJA Z OLM Drużyna nieprzestrzegająca postanowieo niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji ŁZPN. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyśd drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może byd również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie innej osoby związanej z daną drużyną. Na każdym etapie rozgrywek: 9 ZASADY OLM 1. Drużyna biorąca udział w Turnieju składa się z: a. Minimum 7 i maksimum 10 zawodników dla kategorii I-III klas szkoły podstawowej b. Minimum 7 i maksimum 10 zawodników dla kategorii IV-VI klas szkoły podstawowej c. Maksymalnie dwóch osób opiekunów dorosłych. 2. Czas trwania jednego meczu wynosi 2x10 min. 3. Liczba zawodników na boisku: 5+1 w kat. kl. IV-VI, 5+1w kat. kl. I-III 4. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian przy linii środkowej boiska. 5. Zawodnicy muszą brad udział w poszczególnych etapach rozgrywek w strojach mogących odróżnid ich od drużyny przeciwnej. W trakcie etapu drugiego i trzeciego zawodnicy muszą posiadad na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów oraz mają obowiązek występowad z tymi samymi numerami przez cały czas trwania rozgrywek. 6. Zawodnicy mogą rozgrywad spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki), obowiązuje zakaz gry we wkrętach. 7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4 dla obu kategorii wiekowych. 8. Mecze rozgrywa się na obiektach typu Orlik 10 SĘDZIOWIE 1. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia, za wyjątkiem meczu o pierwsze miejsce, który sędziuje dwóch arbitrów. 2. Obsadę sędziowską zapewnia Łódzki Związek Piłki Nożnej lub na prośbę odpowiednio terytorialnie Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 11 PRZEPISY GRY W TRAKCIE OLM W trakcie trwania Turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami: 1. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej. 2. Odległośd muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m. Przy wrzucie z autu odległośd przeciwnika wynosi 3 m. 3. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej. 4. Rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni. 5. Piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może zostad zagrana do tyłu. 6. Rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyd tylko z połowy przeciwnika. Odległośd muru 5 m. 7. Wrzut z autu: zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą. Pierwsze dotknięcie piłki stojącej nieruchomo na linii bądź poza boiskiem oznacza jej wprowadzenie na boisko, drugie jest dowolnym zagraniem. Nie można zdobyd gola w pierwszym kontakcie z piłką. Odległośd przeciwnika od piłki wynosi 3 m. 8. Wznowienie gry przez bramkarza następuje poprzez wybicie piłki stojącej nieruchomo na ziemi w obrębie tzw. piątki. Piłka po wznowieniu musi opuścid pole karne, lecz nie może zostad wybita za własną połowę (piłka musi dotknąd podłoża na własnej połowie). 9. Bramkarz po chwycie piłki z akcji w prowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy. Piłka wprowadzona do gry przez bramkarza nie może przekroczyd linii środkowej boiska. 10. Za złe wprowadzenie piłki przez bramkarza przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, wykonywany z linii środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia. 11. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne: pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w komplecie) a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych, drugie czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w komplecie) a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych, Czerwona kartka wykluczenie zawodnika z gry do kooca danego spotkania (drużyna, której zawodnik został wykluczony, gra w osłabieniu przez 2 minuty, chyba, że w tym czasie drużyna przeciwna zdobędzie bramkę. Po upływie 2 minut drużyna gra w komplecie). 12 NAGRODY 1. Cztery pierwsze zespoły etapu finałowego OLM w obu kategoriach otrzymają puchar oraz medale. 2. Drużyny, które uzyskają awans do etapu trzeciego OLM w obu kategoriach otrzymają puchar oraz medale. 3. Drużyny, które uzyskają awans do etapu drugiego OLM w obu kategoriach otrzymają puchar. 4. Nagrody indywidualne oraz statuetki dla najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza i króla strzelców zostaną przyznane przez Organizatora w obu kategoriach wiekowych. 5. Najlepsze zespoły oraz zawodnicy otrzymają nagrody indywidualne. 6. Wszystkie drużyny biorące udział w OLM otrzymają pamiątkowe dyplomy. 7. Po 12 najlepszych zawodników OLM w każdej kategorii wiekowej, wyłonionych przez Organizatora weźmie udział w trzydniowej konsultacji szkoleniowej pod okiem wyspecjalizowanej kadry trenerskiej. 13 PROTESTY 1. Wszelkie protesty na poszczególnych szczeblach rozpatrywane będą przez Koordynatora Biura Turnieju z ramienia Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 2. Będą one rozpatrywane tylko w sytuacji, gdy zostaną złożone na piśmie, przed rozpoczęciem spotkania zainteresowanych zespołów lub w trakcie jego trwania. 3. Protesty złożone po zakooczeniu meczu nie będą rozpatrywane. 4. Protesty należy składad w Biurze Zawodów na ręce Koordynatora Biura Turnieju z ramienia Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 5. Weryfikacja dowolnego zawodnika (wiek, szkoła, badania lekarskie) przez opiekuna innej drużyny może nastąpid w Biurze Zawodów tylko i wyłącznie w trakcie trwania rozgrywek. 14 O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Łódzki Związek Piłki Nożnej. 15 Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Łódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej. W sprawach przepisów gry w piłkę nożną decyzja należy do sędziów (obecnych na danych rozgrywkach) lub koordynatora Biura Zawodów OLM w trakcie jego trwania. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks