Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Regulamin Rozgrywek Bielawskiej Ligi Mistrzów PDF

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 7 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Regulamin Rozgrywek Bielawskiej Ligi Mistrzów 2017 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Amatorskiej Ligi Piłkarskiej BIELAWSKA LIGA MISTRZÓW jest Ośrodek Sporu i Rekreacji ul. Grota Roweckiego
Transcript
Regulamin Rozgrywek Bielawskiej Ligi Mistrzów 2017 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Amatorskiej Ligi Piłkarskiej BIELAWSKA LIGA MISTRZÓW jest Ośrodek Sporu i Rekreacji ul. Grota Roweckiego 8, Bielawa. 2. Celem organizatora jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie zawodów piłki nożnej, sportowych zachowań oraz wychowania w duchu zdrowej rywalizacji. 3. Miejsce rozgrywek: Gimnazjum nr 2 w Bielawie ul. Parkowa 12 - Boisko Orlik lub inny wskazany przez Organizatora Orlik na terenie Miasta Bielawa. 4. Startować mogą zespoły reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie. 5. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem rozgrywek ogłoszonym przez Organizatora. 6. System rozgrywania meczów uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. Skuteczne zapisanie się do Ligii uzależnione jest od wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł oraz wypełnienie i podpisanie zgłoszenia, a także wymaganych oświadczeń. Drużyna, która nie spełni powyższych warunków do 31 marca nie będzie brana pod uwagę w ustalaniu terminarza rozgrywek. 7. Wpisowe za udział w BLM należy wpłacić na konto: BZ WBK O/BIELAWA: z dopiskiem: Imię i nazwisko, nazwa drużyny oraz Bielawska Liga Mistrzów Jeżeli drużyna uiściła wpłatę i z przyczyn niezależnych od organizatora, nie przystąpiła do rozgrywek lub zostanie z nich wykluczona, zdyskwalifikowana, lub sama zrezygnuje z dalszego udziału, nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty tytułem wpisowego. 9. Szczegółowy terminarz sezonu 2017 oraz wyniki dostępne będą na stronie internetowej: i na profilu ligi na Facebooku. 10. Zespół będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych: Dostarczeniu kompletnie uzupełnionej Karty Zgłoszeń Uczestnictwa. Uregulowaniu wszystkich opłat regulaminowych związanych z udziałem w rozgrywkach. Posiadaniu jednolitych stroi piłkarskich z trwałymi i wyraźnymi numerami umieszczonych na plecach koszulek. 11. Zgłoszenie się do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu, na którym są organizowane rozgrywki oraz przepisów gry w piłkę nożną. Każdy zawodnik ma obowiązek przed przystąpieniem do rozgrywek podpisać własnoręcznie kartę zgłoszeniową, który jednoznacznie akceptuje przedmiotowy regulamin. 12. Każdy zawodnik przystępujący do rozgrywek oświadcza, że jest zdolny do gry w piłkę nożną oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które wykluczałyby go z udziału w rozgrywkach. Każdy zawodnik występujący w BLM gra na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zdarzenia losowego, uszczerbku na zdrowiu lub innych okoliczności nieokreślonych tym regulaminem. 13. Organizator nie odpowiada za rzeczy oraz inne przedmioty pozostawione i zagubione w szatni oraz na obiekcie, na którym rozgrywane są mecze. 14. Mecze odbywają się bez względu na pogodę tj. również w przypadku opadów deszczu. 15. Przełożenie meczu z uwagi na warunki atmosferyczne warunkowo może odbyć się w dniu meczu. Muszą zgodzić się na to obie drużyny będące w składzie, co najmniej 5- osobowym. Ostateczną decyzję podejmuje sędzia, a przełożony w ten sposób mecz musi odbyć się w najbliższym możliwym terminie, który ustala organizator. 16. W wyjątkowych sytuacjach takich jak opady śniegu, burze, ulewne deszcze itd. organizator lub sędzia zawodów jednostronnie decyduje o odwołaniu i przełożeniu danego spotkania na inny termin. Nowy termin rozgrywania zaległego meczu jest ostateczny i nie można go zmienić. Rozdział 2 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ROZGRYWEK Do obowiązków organizatora należy: 1. Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych. 2. Opracowanie terminarza rozgrywek dla wszystkich drużyn. 3. Weryfikacja wyników spotkań. 4. Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły. 5. Zapewnienie obsady sędziowskiej oraz medycznej na poszczególne mecze. 6. Bezwzględne eliminowanie zachowań agresywnych, wulgarnych, noszących znamiona rasistowskie oraz zachowań odbiegających od ogólnie przyjętych norm społecznych. 7. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia NNW. Każdy uczestnik ma obowiązek ubezpieczenia się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków we własnym zakresie. Kapitan zespołu zgłaszając drużynę do ligi ma obowiązek poinformowania wszystkich zawodników, że nie mają zapewnionego ubezpieczenia NNW. Rozdział 3 PUNKTACJA I MIEJSCA W TABELI 1. Za zwycięstwo: 3 pkt., remis: 1 pkt., porażka: 0 pkt. 2. O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decydują w kolejności: większa ilość zdobytych punktów 3. Korzystniejszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami korzystniejsza różnica bramek 4. W przypadku, jeżeli powyższe punkty nie wyłaniają lepszego zespołu, ostatecznie decyduje bilans zdobytych i straconych bramek. Rozdział 4 KLASYFIKACJE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU Podczas trwania rozgrywek prowadzona jest klasyfikacja: 1. Trzech najlepszych drużyn w Bielawskiej Lidze Mistrzów 2. Najlepszego strzelca - o kolejności decyduje suma zdobytych bramek 3. Najlepszego bramkarza - o kolejności decyduje organizator 4. O pozycji w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w tabeli decyduje: Wynik bezpośredniego spotkania, a w sytuacji, gdy sprawa dotyczy więcej niż dwóch drużyn tworzona jest mała tabela, w której uwzględniane są mecze między zainteresowanymi zespołami. W przypadku, gdy w małej tabeli także dojdzie do sytuacji, gdzie więcej niż dwa zespoły mają równą liczbę punktów, tworzona jest kolejna mała tabela itd.; Bilans bramek; Większa liczba strzelonych goli; Losowanie. Rozdział 5 SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY GRY BLM 1. W rozgrywkach nie obowiązuje przepis dotyczący gry na spalonym. 2. W rozgrywkach obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem zawodników grających w polu za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu lub pod kontrolą przeciwnika. Dozwolone są jedynie wślizgi ratujące w przypadku braku bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem. Pozostałe wślizgi są zabronione i karane rzutem wolnym bezpośrednim, a w przypadku zdarzenia w polu karnym rzutem karnym. Przepis nie dotyczy bramkarzy we własnym polu karnym. 3. Punkt karny wyznacza się w odległości 6 m od środka linii bramkowej, w równej odległości od obu słupków bramkowych, na końcowej linii pola karnego (na wysokości punktu karnego). 4. Przepisowa odległość przeciwnika znajdującego się od piłki podczas jej wprowadzania do gry na gwizdek sędziego, rzutów wolnych, autów (zagranie piłki nogą z linii bocznej) oraz rzutów rożnych wynosi 5 metrów. 5. Jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik celowo opóźnia wznowienie gry (gra na czas, uporczywe marnowanie czasu) zawodnik ten zostanie upomniany kartką dwu lub pięciominutową. 6. Jeżeli zawodnik umyślnie blokuje lub podbiega do piłki w momencie wznawiania gry uniemożliwiając rozpoczęcie gry, winny jest niesportowego zachowania karanego upomnieniem 2-5 minutowym. 7. Czas na wznowienie gry (aut, aut od bramki, rzut wolny, rzut rożny) dla zawodnika oraz bramkarza wynosi 5 sek. Po przekroczeniu w/w czasu sędzia ma prawo odgwizdać przewinienie techniczne i wskazać rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. Wznowienie gry z autu wykonywane jest z linii bocznej boiska lub odległości 25 cm od linii bocznej za boiskiem. W sytuacji przekroczenia limitu 5 sekund przy wykonywaniu rzutu rożnego grę rozpoczyna bramkarz drużyny przeciwnej. 8. Maksymalna ilość zawodników zgłoszonych do zespołu na cały sezon wynosi 15 osób. 9. Ilość zawodników zgłoszonych do protokołu meczowego: Gra: ( Max 8 rezerwowych) 11. Minimalna ilość zawodników jednej drużyny, aby mecz mógł się odbyć wynosi 5 osób. Jeżeli w trakcie meczu liczba zawodników jednej drużyny będzie mniejsza niż 4 osoby sędzia zobowiązany jest zakończyć mecz. 12. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 13. Czas gry: 2 x 20 minut (przerwa - 5 minut) Po zmianie stron następuje zmiana połowy łącznie z zawodnikami będącymi na ławce rezerwowej. Sędzia ma prawo doliczyć czas do pierwszej i drugiej połowy, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. 14. W sytuacji, gdy piłka opuszcza pole gry (gra nie może być kontynuowana) za niezwłoczne dostarczanie piłki odpowiedzialna jest drużyna, która ostatnia posiadała piłkę. W takiej sytuacji to kapitan drużyny wybijającej jest odpowiedzialny za wyznaczenie osoby, która niezwłocznie dostarczy piłkę. 15. Piłka: rozmiar W każdej drużynie musi być wyznaczony kapitan. Kapitan jest wyróżniony opaską na prawej ręce. Kapitan ma obowiązek przekazać opaskę innemu graczowi na czas zejścia. 17. Zmiany zawodników w trakcie meczu: lotne - hokejowe wyłącznie na własnej połowie w określonej strefie zmian (przy ławce rezerwowej). 18. Za nieprawidłową zmianę karę otrzymuje zawodnik wchodzący - 2 minuty. 19. Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. 20. Zmiana może zostać dokonana tylko w wyznaczonej strefie. 21. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy, gdy zawodnik schodzący opuścił już plac gry: W sytuacji, gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, zawodnik wchodzący zostaje ukarany dwuminutową karą. 22. Gra wznawiana jest rzutem wolnym z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry, (gdy piłka znajdowała się w polu karnym wykonuje się rzut wolny z linii pola karnego); 23. W przypadku, gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali karany jest czerwoną kartką, a drużyna pięciominutową karą. 24. Podczas meczu tylko kapitan drużyny ma prawo rozmowy z sędzią. 25. Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z protokołem, aby uzyskać informację o końcowym wyniku, strzelcach bramek oraz o kartkach pokazanych przez sędziego. 26. Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko zawodnicy zespołu wpisani do protokołu meczowego. Zabrania się przebywania osób postronnych i towarzyszących na terenie boiska oraz ławek rezerwowych. Osoby towarzyszące zespołowi w trakcie rozgrywek mogą przebywać wyłącznie poza boiskiem do gry w piłkę nożną. 27. W lidze BLM mogą grać osoby pełnoletnie tj. mające ukończone 18 lat. Wszystkie zespoły, są odpowiedzialne za osoby występujące w drużynie oraz osoby im towarzyszące. W przypadku skrajnie negatywnego zachowania się zawodników lub osób towarzyszących organizator rozgrywek może zweryfikować wynik meczu, a także wykluczyć drużynę z rozgrywek BLM. Za porządek w szatni, strefie technicznej boiska oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, (przed meczem, w trakcie meczu, a także po zakończeniu meczu) odpowiedzialni są kapitanowie drużyn. W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań organizator ma prawo nałożyć karę na drużynę stosowną do popełnionego przewinienia, włącznie z wykluczeniem drużyny z rozgrywek. Obuwiem dopuszczonym do gry są buty halowe lub buty przeznaczone do gry na sztucznej murawie. Zakazana jest gra w butach z wkręcanymi korkami, a także każde inne obuwie nieprzeznaczone do gry na takiej nawierzchni. Sędzia zobowiązany jest do sprawdzenia przed meczem obuwia wszystkich zawodników. W rozgrywkach BLM wymagane są jednolite stroje sportowe tj. koszulki z numerami oraz spodenki piłkarskie. W zespole numery nie mogą się dublować, a cyfry na koszulkach umieszczone muszą być w sposób widoczny oraz trwały. W wypadku braku określonego obuwia, stroju z numerem na koszulce zawodnik nie może uczestniczyć w zawodach. W wyjątkowych sytuacjach sędzia ma prawo dopuścić danego zawodnika do gry za obopólną zgodą dwóch kapitanów zainteresowanych drużyn. 28. Obowiązkiem każdego zawodnika wpisanego do protokołu meczowego jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry. 29. Mecz może rozpocząć się z maksymalnie 5-minutowym opóźnieniem, po tym czasie sędzia zobowiązany rozpocząć mecz. Jeżeli którakolwiek z drużyn po tym czasie jest w niekompletnym składzie, tj. minimum 5 zawodników na boisku, sędzia zobligowany jest odgwizdać walkower. 30. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole w całym sezonie. 31. Każdy zawodnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w rozgrywkach BLM. 32. Pozostałe zasady gry nieujęte tym regulaminem precyzują przepisy gry w piłkę nożną FIFA wydanie najnowsze oraz postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej na dany rok. Rozdział 6 KARY: 1. Czerwona kartka - zawodnik pauzuje w 1 lub większą ilość meczy. Ustala się to na podstawie ciężaru przewinienia, jakiego zawodnik się dopuścił, o czym decyduje sędzia. 2. Po bezpośrednio otrzymanej czerwonej kartce skutkującej karą odsunięcia od udziału w następnych meczach kapitan drużyny, w której nastąpiła kara powinien po meczu udać się do szatni sędziowskiej celem uzyskania informacji o udzielonej karze w postaci ilości meczów zawieszenia. 3. Ustalona przez sędziów kara jest ostateczna, wyjątkiem jest kara za wybitnie niesportowe zachowanie, która według sędziów przekracza 3 mecze zawieszenia, wówczas o karze zawodnika decyduje organizator w porozumieniu z sędziami prowadzącymi mecz. 4. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez sędziów prowadzących dane zawody, bezpośrednio po zakończonym spotkaniu. W zależności od okoliczności zdarzenia, ukarany zawodnik może otrzymać karę odsunięcia od gry, w wymiarze: od jednego meczu, aż do całkowitej dyskwalifikacji z rozgrywek. 5. Po otrzymaniu dwóch kar minutowych przez tego samego zawodnika w tym samym meczu, popełnienie kolejnego poważnego przewinienia skutkuje otrzymaniem czerwonej kartki. Taki zawodnik opuszcza boisko bez możliwości powrotu, w jego miejsce może wejść inny zawodnik dopiero po upływie pięciu minut. Bezpośrednia czerwona kartka skutkuje wykluczeniem i grą w osłabieniu przez 10 minut. 6. Udział w rozgrywkach mogą brać mężczyźni oraz kobiety, amatorzy niezrzeszeni w żadnym z klubów piłki nożnej prowadzonych przez PZPN albo nie brał udziału w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w sezonie 2016/ Udział w meczu BLM zawodnika zgłoszonego i grającego w drużynie grającej powyżej C-klasy skutkuje weryfikacją wyniku, jako walkower. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnego statusu zawodnika zgłoszonego i grającego w Okręgowym Związku Piłki Nożnej. 8. Każdy zespół powinien zjawić się na miejscu rozegrania spotkania na 20 min przed wyznaczoną godziną. W przypadku braku minimum pięciu osób w zespole sędzia ma obowiązek odgwizdać walkowera na korzyść drużyny przeciwnej będącej w składzie minimum pięcioosobowym. 9. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny wpisuje czytelnie do sprawozdania zawodów imiona i nazwiska zawodników oraz ich numery. Czytelnie podpisując sprawozdanie poświadcza uprawnienia do udziału w meczu zgłoszonych przez niego zawodników. Poświadcza również uregulowanie ewentualnych opłat regulaminowych wpisanych do protokołu meczowego zawodników. 10. Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry (np. nie uregulowanie opłaty regulaminowej, czerwona kartka, itp.) skutkuje przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej bez konsekwencji dyskwalifikacji z rozgrywek BLM. 11. Zespół, który dwukrotnie otrzyma walkowera za nie stawienie się na mecz BLM zostaje wykluczony z rozgrywek bez możliwości ubiegania się zwrotu wpisowego. 12. Na terenie obiektu sportowego, na którym rozgrywane są mecze, zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu jak również palenia papierosów. W przypadku łamania tego przepisu, zespół może zostać ukarany sankcjami karnymi w rozgrywkach, łącznie z jego wykluczeniem. Za wszystkie osoby towarzyszące odpowiada kapitan drużyny wpisany do karty zgłoszeniowej. 13. Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze drużyna odpowiada materialnie do wysokości powstałej szkody w/g wskazania właściciela obiektu. 14. Organizator rozgrywek BLM nie będzie tolerował niesportowego, wulgarnego i agresywnego zachowania pod groźbą wykluczenia z rozgrywek. Rozdział 7 PROTESTY 1. Tylko kapitanowie poszczególnych zespołów wpisani do sprawozdania mają prawo do wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego meczu. 2. Protesty dotyczące przebiegu gry oraz wysokości udzielonej kary przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej, najpóźniej 30 minut po zakończeniu danego spotkania. Wyjątek stanowi protest, którego przedmiotem jest gra zawodnika nieuprawnionego. Wówczas termin na złożenie protestu wynosi 24 godzin od momentu zakończenia przedmiotowego spotkania. 3. Protesty rozpatruje organizator wraz z sędziami prowadzącymi BLM w terminie 7dni od dnia jego złożenia. Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 2. Organizator w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w/w regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz oceny zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą powyższego regulaminu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych. 4. Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z protokołem, aby uzyskać informację o końcowym wyniku, strzelcach bramek oraz o kartkach pokazanych przez sędziego.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks