Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO flota.lapidus.pl. Rozdział 1. Postanowienia wspólne

Category:

Presentations

Publish on:

Views: 43 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO flota.lapidus.pl Rozdział 1. Postanowienia wspólne 1. [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego flota.lapidus.pl [zwanego
Transcript
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO flota.lapidus.pl Rozdział 1. Postanowienia wspólne 1. [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego flota.lapidus.pl [zwanego dalej Serwisem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Serwisu. 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu. 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik. 4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 5. Serwis skierowany jest do przedsiębiorców. 2. [Słowniczek] Na potrzeby niniejszego regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie: (a) adres elektroniczny oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; (b) informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi; (c) Serwis serwis internetowy flota.lapidus.pl prowadzony przez administratora pod adresem internetowym: flota.lapidus.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną; (d) spam wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom; (e) system teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. ze zm. Nr 122, poz i Nr 154, poz i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676); (f) świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne; (g) środki komunikacji elektronicznej rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną; (h) towar produkty oferowane do zakupu w Serwisie; (i) umowa sprzedaży umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia; (j) użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z Serwisu; W przypadku złożenia zamówienia w ramach Serwisu użytkownik staje się kupującym, (k) zamówienie dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 3. [Informacje podstawowe i techniczne] 1. Administratorem Serwisu jest Lapidus Sp. z o.o., przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lapidus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańska 3/3, adres elektroniczny: 2. Serwis oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną: (a) tematyczne strony internetowe, (b) możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych: (a) Przeglądarka: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer (b) Rozdzielczość: 320px 1920px szerokości ekranu wyświetlacza (c) System operacyjny: Windows, Mac Os X, Ubuntu (d) Wymagania sprzętowe: Procesor Intel Pentium IV lub AMD oraz 512mb ram, 4. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym. 5. Administrator nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym. 4. [Korzystanie ze strony internetowej Serwisu] 1. Korzystanie z Serwisu są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn. 4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami Serwisu. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów. 5. [Odpowiedzialność] 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w 3 ust. 2 Regulaminu. 2. Administrator nie odpowiada w szczególności za: (a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych; (b) treści reklam umieszczanych w ramach Serwisu; (c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu; (d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu; (e) zaistniałe z przyczyn niezależnych od administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.; (f) szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu; (g) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem. 6. [Zagrożenia] 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak: (a) spam, (b) wirusy, (c) konie trojańskie, (d) ataki hakerskie. 2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez: (a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich; (b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu. 3. W przedmiocie funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik, Administrator wskazuje, że korzysta z plików cookie. Zasady, cel oraz sposób ich wykorzystywania określa odrębny dokument pt. Polityka Cookie. 7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną] 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu. 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. 5. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w rozdziale [Prawa autorskie] 1. Niniejszy Serwis jest własnością Administratora. 2. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich. 3. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 4. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika. 5. Serwis, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem ust Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich. 9. [Prywatność] 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Administrator. Przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Serwisu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: (a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.); (b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm.); (c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024); (d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego. 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: (a) imię i nazwisko, (b) adres korespondencyjny, (c) numer telefonu, (d) adres e mail, (e) informacje zawarte w logach systemowych w celach technicznych i statystycznych, (f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika. 4. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do: (a) wglądu do swoich danych osobowych, (b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 5. Aplikacje Serwisu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Serwisu. Rozdział 2. Postanowienia końcowe 10. [Odesłanie] W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 11. [Zmiana regulaminu] 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Serwisu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej flota.lapidus.pl, z zastrzeżeniem ust. 2 i O zmianie regulaminu Administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Serwisie oraz wysyłając do nich zawiadomienie na podane adresy z 14- dniowym wyprzedzeniem. 3. Nowa treść regulaminu obowiązywać będzie względem danego użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony. 12. [Zakończenie i zmiana działalności] Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora. 13. [Wejście w życie] Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks