Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem platformy wymiany walut Fritz Exchange

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 5 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem platformy wymiany walut Fritz Exchange Obowiązuje od r. Fritz Exchange Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania
Transcript
Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem platformy wymiany walut Fritz Exchange Obowiązuje od r. Fritz Exchange 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę za pomocą Platformy 2. Regulamin stanowi podstawę zawieranych przez Dostawcą z Użytkownikami umów na świadczenie usług drogą elektroniczną, których przedmiotem są zdefiniowane poniżej Usługi. 3. Zawarcie pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez założenie Konta, na zasadach określonych w Regulaminie. 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, rozwiązując umowę. 2. Definicje 1. Administrator Profilu Użytkownik, posiadający uprawnienia do zarządzania treścią swojego Profilu; 2. Dostawca Fritz Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Henryka Siemiradzkiego 17/3, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS o kapitale zakładowym ,25 zł w całości opłaconym, NIP: , REGON , adres e- mail: prowadząca działalność kantorową w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, wpisana do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 9348/2011; 3. Dzień Końcowy Zlecenia Dzień Roboczy (np. 30 czerwca 2017 r.) i godzina (nie wcześniejsza jednak niż 8:00 i nie późniejsza niż 18:00), do której Zlecenie Stałe obowiązuje; 4. Dzień Początkowy Zlecenia - Dzień Roboczy, od którego Zlecenie obowiązuje; 5. Dzień Roboczy każdy dzień tygodnia, od godziny 8:00 do 18:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy; 6. Dzień Wymiany Waluty Dzień Roboczy, w którym pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem została zawarta Transakcja; 7. Dzień Rozliczenia wskazany przez Użytkownika Dzień Roboczy, w którym Strony dokonają transferu środków pieniężnych w wyniku zawartej Transakcji, nie późniejszy jednak nigdy niż dwa Dni Robocze od Dnia Wymiany Waluty; 8. Formularz rejestracyjny formularz wypełniany za pomocą Platformy przez podmiot zamierzający uzyskać status Użytkownika; 9. Kaucja złożona przez Użytkownika u Dostawcy nieoprocentowana kwota pieniężna, która przechodzi na własność Dostawcy z jednoczesnym zobowiązaniem Dostawcy do zwrotu kwoty Kaucji Użytkownikowi, stanowiąca zabezpieczenie rozliczenia Transakcji zawieranych lub Zleceń składanych na podstawie niniejszego Regulaminu; 10. Konto spersonalizowana część Platformy, przeznaczona do korzystania przez danego Użytkownika z Usług; 11. Kurs Otwarcia Transakcji Kurs Wymiany, po którym została zawarta Transakcja; 12. Kurs Automatycznego Zamknięcia Transakcji Kurs Wymiany, po którym wykonywana jest Transakcja Odwrotna względem nierozliczonej przez Użytkownika Transakcji Prostej z Zabezpieczeniem; 2 13. Kurs Wymiany kurs Waluty, po jakim można dokonać Transakcji, obowiązujący w danym momencie na Platformie i tam w danym momencie udostępniony przez Dostawcę; 14. Nierozliczona Transakcja Transakcja Prosta z Zabezpieczeniem, której Dzień Rozliczenia jeszcze nie nadszedł; 15. Para Walutowa Waluta Bazowa i Waluta Kwotowana; 16. Platforma - platforma wymiany walut dostępna pod adresem internetowym 17. Polityka Prywatności - dokument udostępniony przez Dostawcę na Platformie informujący Użytkowników o zbieraniu od nich danych, w tym danych osobowych i ich wykorzystywaniu przez Dostawcę; 18. Prawo dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi lub przepisy, które uzupełnią albo zastąpią wskazane akty prawne; 19. Profil prowadzone w koncie subkonto, do którego Użytkownik posiada nadane uprawnienia, w ramach których może zarządzać profilem. 20. Program Partnerski program, którego uczestnikiem może być Użytkownik, przy czym zasady uczestnictwa przez Użytkownika w Programie Partnerskim opisane są w odrębnym regulaminie; 21. Przelew - zainicjowany przez Użytkownika, a otrzymany przez Dostawcę, transfer środków pieniężnych; 22. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl ; 23. Tabela Opłat - dokument udostępniony Użytkownikowi przez Dostawcę na etapie zakładania Konta oraz przy każdej jej modyfikacji, przed złożeniem jakiegokolwiek Zlecenia i zawarciem jakiejkolwiek Transakcji; 24. Transakcja Transakcja Prosta, Transakcja Prosta z Zabezpieczeniem lub Transakcja Odwrotna; 25. Transakcja Prosta operacja realizowana poprzez Platformę, polegająca na sprzedaży Dostawcy bądź zakupie od Dostawcy Walut po aktualnie dostępnym na Platformie Kursie Wymiany, gdzie dzień zawarcia Transakcji jest tożsamy z Dniem Rozliczenia; 26. Transakcja Prosta z Zabezpieczeniem Transakcja Prosta, gdzie Dzień Rozliczenia przypada nie później niż dwa Dni Robocze od dnia zawarcia Transakcji, której rozliczenie zabezpieczone jest Kaucją; 27. Transakcja Odwrotna zawierana, pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Transakcja, w sytuacjach opisanych w niniejszym Regulaminie, w ramach której Para Walutowa i Dzień Rozliczenia są identyczne jak w Transakcji Prostej z Zabezpieczeniem, od której Dostawca odstąpił z winy Użytkownika, przy czym jeżeli w Transakcji Prostej z Zabezpieczeniem Użytkownik zaakceptował opcję kupuj, to Transakcja Odwrotna zawierana jest w opcji sprzedaj, a jeżeli w Transakcji Prostej z Zabezpieczeniem Użytkownik zaakceptował opcję sprzedaj, to Transakcja Odwrotna zawierana jest w opcji kupuj ; 28. Uprawnienia indywidualne dla każdego Profilu definiowane przez Administratora Profilu opcje dostępu do Konta lub wydzielonych części Konta; 29. Usługa usługa lub usługi realizowane przez Dostawcę za pośrednictwem Platformy polegające na: a) możliwości złożenia Zlecenia, b) możliwości zawarcia Transakcji, c) możliwości zapoznawania się z informacjami zawartymi na Platformie, d) udostępnieniu Formularza rejestracyjnego, 3 e) umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z Dostawcą poprzez Platformę, wiadomości oraz za pośrednictwem infolinii, f) powiadomienia SMS. 30. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455, z 2015 r. poz z p. zm.); 31. Użytkownik podmiot, który dokonał rejestracji na Platformie w celu skorzystania z Usług i któremu założono Konto; 32. Wycena Bieżąca Transakcji obliczana na każdy Dzień Roboczy na godzinę 09:00, wyrażona w PLN, wartość potencjalnego zobowiązania Użytkownika z Nierozliczonych Transakcji, obliczana na podstawie różnicy kursowej Kursu Otwarcia Transakcji z Nierozliczonych Transakcji, do obowiązującego w dniu dokonania Wyceny Bieżącej Transakcji Kursu Automatycznego Zamknięcia Transakcji, z odjęciem ustanowionej na ten Dzień Roboczy Kaucji, np. jeśli Użytkownik zawarł z Dostawcą dwie Transakcje Proste z Zabezpieczeniem sprzedaży EUR: pierwsza o wartości 100 EUR i kursie Wymiany Waluty 4,3450, a druga o wartości 300 EURO i kursie Wymiany Waluty 4,3590, a bieżący kurs sprzedaży PLN / EUR wynosi 4,3000, to wycena tych Nierozliczonych Transakcji obliczana jest następująco: [kwota Kaucji] (100 x (4,3450-4,3000) x (4,3590-4,3000); 33. Waluta środki pieniężne wyrażone w walucie wyraźnie wskazanej w danym momencie na Platformie; 34. Waluta Bazowa Waluta, której cena jednostkowa jest wyrażona w Walucie Kwotowanej; 35. Waluta Kwotowana Waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej liczby jednostek) Waluty Bazowej; 36. Zlecenie złożone przez Użytkownika na elektronicznym formularzu umieszczonym na Platformie zlecenie zawarcia Transakcji Prostej opisanej w Zleceniu, będące Zleceniem Stałym lub Zleceniem Oczekującym; 37. Zlecenie Oczekujące Zlecenie realizowane w trybie określonym w 6 ust. 3 Regulaminu; 38. Zlecenie Stałe Zlecenie realizowane w trybie określonym w 6 ust. 4 Regulaminu. 3. Postanowienia Regulaminu 1. Regulamin, Tabela Opłat oraz Polityka Prywatności udostępniane są Użytkownikom na Platformie w taki sposób, aby Użytkownicy mogli dokumenty te przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 2. Z treścią Regulaminu, Tabeli Opłat oraz Polityki Prywatności można zapoznawać się bezpłatnie, jak również można je pozyskiwać, odtwarzać oraz utrwalać za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 3. Regulamin, Tabela Opłat oraz Polityka Prywatności mogą zostać utrwalone przez Użytkownika w każdej chwili, a utrwalanie polegać może na drukowaniu, zapisaniu bądź pobraniu na inny nośnik, w tym na trwały elektroniczny nośnik informacji. 4. Wymagania techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę za pomocą Platformy to: a) komputer z dostępem do sieci Internet, b) aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca Javascript, pliki cookies i szyfrowanie SSL, 4 c) program do przeglądania dokumentów obsługujący pliki w formacie PDF. 5. Użytkownik informuje Dostawcę o zmianie swoich danych identyfikacyjnych bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od zaistnienia zmiany. 6. Użytkownik zobowiązany jest nie wprowadzać do Platformy treści o charakterze bezprawnym, obelżywym, wulgarnym, niezgodnych z rzeczywistością lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub treści, które mogą zakłócić albo uniemożliwić działanie środowiska informatycznego Dostawcy. 4. Rejestracja i identyfikacja Użytkownika 1. Celem korzystania przez Użytkowników z Usług wymagana jest uprzednia rejestracja na Platformie. 2. Osoba zamierzająca dokonać rejestracji na Platformie zapoznaje się uprzednio z treścią Regulaminu, Tabeli Opłat oraz Polityki Prywatności oraz informacji o potencjalnym ryzyku walutowym a następnie o ile akceptuje ich treść - wypełnia Formularz rejestracyjny, podając swój login, adres oraz numer telefonu. W razie jakichkolwiek pytań co do treści ww. dokumentów, należy skontaktować się z Dostawcą w celu uzyskania odpowiednich wyjaśnień. 3. Zakończenie procesu rejestracji na Koncie następuje poprzez odebranie przez Użytkownika wiadomości przekazanej na adres wskazany w Formularzu rejestracyjnym i aktywację linku załączonego do przedmiotowej wiadomości. 4. Po dokonaniu przez Użytkownika aktywacji, jak określono w ustępie powyżej, Użytkownikowi zakładane jest Konto, bazujące na danych zawartych w Formularzu rejestracyjnym i zweryfikowanych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. 5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu zobligowani są złożyć w toku rejestracji, w trybie art. 9e ust. 5 tej ustawy, oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego. 6. W przypadku, gdy: a) Użytkownik zamierza otrzymywać imienne dowody Transakcji, lub b) kwota operacji wymiany Waluty przekroczy ,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie po przeliczeniu wg. kursu średniego NBP z dnia zawarcia transakcji (bez względu na to czy operacja wymiany Waluty jest przeprowadzana jako pojedyncza Transakcja czy kilka Transakcji, których okoliczności zawarcia wskazują, że są one ze sobą powiązane) konieczna jest pełna aktywacja Konta według zasad opisanych w ustępach poniższych. 7. Pełna aktywacja Konta dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej następuje poprzez uzupełnienie następujących danych Użytkownika umieszczonych w Koncie: a) imię i nazwisko; b) adres zameldowania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), c) adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), d) obywatelstwo, e) nr dowodu osobistego lub paszport lub dowód tymczasowy lub karta stałego pobytu lub karta czasowego pobytu lub zaświadczenie Unii Europejskiej dla Użytkowników mających miejsce zamieszkania w Polsce, f) opcjonalnie PESEL, g) dołączenie kopii dokumentu tożsamości (wyłącznie w zakresie danych wskazanych powyżej). 5 8. Użytkownik będący osobą fizyczną ma możliwość w Platformie dodawania profili dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (tzw. firmowych), za pośrednictwem których jako Administrator Profilu może zarządzać poszczególnymi Profilami. 9. Dodanie Profilu firmowego wiąże się z wypełnieniem formularza zawierającego dane: a) nazwę (firmę) i formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, b) siedzibę i adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), c) numery: NIP i REGON, d) numer Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli firma jest zarejestrowana w KRS). 10. Dostawca zastrzega sobie możliwość dokonywania identyfikacji Użytkownika innymi, dostępnymi i zgodnymi z prawem sposobami. 11. Użytkownik zobowiązuje się współdziałać z Dostawcą w celu wykonania przez Dostawcę jego obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu, w szczególności (ale nie wyłącznie) poprzez przekazanie Dostawcy na jego żądanie kopii dokumentu tożsamości Użytkownika lub osoby fizycznej działającej w jego imieniu (w zakresie danych o których mowa w ust. 7 lit. a) powyżej) lub kopii decyzji o nadaniu NIP. 5. Zawieranie Transakcji 1. Minimalna kwota danej Transakcji w ramach Platformy to: a) w przypadku następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD - nie mniej niż 50 jednostek danej Waluty, b) w przypadku walut: JPY i RUB nie mniej niż 5000 jednostek danej Waluty. 2. Dostawca nie ma obowiązku realizacji Transakcji poniżej kwot, o których mowa w ust Użytkownik powinien zapoznać się z terminami księgowania przelewów ustalonych przez bank Użytkownika oraz przez bank Dostawcy, które to dane może pozyskać kontaktując się ze swoim bankiem, lub w przypadku banku Dostawcy w Tabeli Opłat. 4. Użytkownik może dokonywać Transakcji jedynie w zakresie Par Walutowych dostępnych w danym momencie na Platformie. 5. Zawierając Transakcję Prostą z Zabezpieczeniem Użytkownik udziela Dostawcy nieodwołalnego pełnomocnictwa do zawarcia w swoim imieniu z Dostawcą Transakcji Odwrotnej do tej Transakcji Prostej z Zabezpieczeniem, w sytuacjach i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 6. Zatwierdzenie przez Użytkownika opcji Akceptuj transakcję równoznaczne jest z zawarciem Transakcji. 7. Dostawca udostępnia w Koncie Użytkownikowi elektroniczny dokument potwierdzający fakt dokonania Przelewu. 8. Złożenie Zlecenia wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza Zlecenia, określającego: a) rodzaj zlecenia (Zlecenie Stałe lub Zlecenie Oczekujące), b) wybór opcji korzystania z Programu Partnerskiego tylko w przypadku Użytkowników, którzy są uczestnikami Programu Partnerskiego, c) stronę Transakcji (kupno/sprzedaż), d) kwotę (nominał), którą Użytkownik zamierza wymienić, e) Walutę Bazową, 6 f) Walutę Kwotowaną, g) dyspozycję co do środków pieniężnych po rozliczeniu Transakcji, h) Dzień Początkowy Zlecenia w przypadku Zlecenia Stałego, i) Dzień Końcowy Zlecenia w przypadku Zlecenia Stałego, j) częstotliwość powtarzania Zlecenia w przypadku Zlecenia Stałego. 9. Zatwierdzenie przez Użytkownika opcji Utwórz zlecenie równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Transakcji Prostej na warunkach wskazanych przez Użytkownika w Zleceniu. 10. Zawarcie Transakcji wynikającej ze Zlecenia Oczekującego zostanie zrealizowane, jeśli wskazany przez Użytkownika w Zleceniu Kurs Wymiany zostanie osiągnięty. 11. Użytkownik może wycofać Zlecenie w każdym momencie aż do dnia jego realizacji (tj. aż do dnia zawarcia Transakcji Prostej). 12. Użytkownik będący konsumentem, zawierając Transakcję oraz składając Zlecenie wyraża jednocześnie zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi i jej realizację przed upływem terminu na odstąpienie od zawartej Transakcji lub złożonego Zlecenia, wynikającego z ustawy z dnia r. o prawach konsumenta. Dostawca informuje Użytkownika będącego konsumentem, że wyrażenie zgody związane jest z koniecznością dokonania przez Dostawcę i Użytkownika zapłaty kwoty rozliczenia wynikającej z przedmiotowej Transakcji lub przedmiotowego Zlecenia i efektem wyrażenia zgody będzie to, że takiemu Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Transakcji lub złożonego Zlecenia, a Dostawcy przysługuje uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia za Usługę rzeczywiście wykonaną. 13. Dostawca informuje Użytkownika będącego konsumentem, iż całość wynagrodzenia należnego Dostawcy z tytułu realizacji Usług określona jest: a) kwotą rozliczenia Transakcji zawartej przez tego Użytkownika oraz b) kwotą odpowiedniej opłaty wskazanej w Tabeli Opłat, oraz c) w razie zaistnienia przesłanek określonych Regulaminem kwotą wynikającą z zawarcia i rozliczenia Transakcji Odwrotnej Transakcja Prosta a) zawarcie Transakcji Prostej wymaga uprzedniego przekazania przez Użytkownika całości środków pieniężnych zapewniających pełne rozliczenie Transakcji Prostej; b) Transakcje Proste mogą być zawierane całodobowo oraz codziennie (24 h / 7). 2. Transakcja Prosta z Zabezpieczeniem: a) Transakcje Proste z Zabezpieczeniem mogą być zawierane całodobowo oraz codziennie (24 h / 7), przy czym Transakcje Proste z Zabezpieczeniem zawarte po godzinie 16:45. nie mogą być zawarte z Dniem Rozliczenia na dzień zawarcia Transakcji; b) Z zastrzeżeniem istnienia indywidualnych uzgodnień pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, zawarcie Transakcji Prostej z Zabezpieczeniem wymaga uprzedniego złożenia przez Użytkownika Kaucji w wysokości 10 (dziesięciu) % (procent) wartości Transakcji Prostej z Zabezpieczeniem; c) Kaucja może być wyrażona w dowolnej Walucie, przy czym Kaucja w Walucie innej niż PLN będzie każdorazowo przeliczona na PLN po bieżącym kursie sprzedaży obowiązującym w Platformie; 7 d) Z chwilą otrzymania przez Dostawcę kwoty Kaucji, Użytkownik jest uprawniony do zawierania Transakcji Prostych z Zabezpieczeniem, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie; e) Wartość sumy Nierozliczonych Transakcji nie może przekroczyć w danym momencie równowartości kwoty ,00 (jeden milion pięćset tysięcy) PLN, wyrażonej w Walucie Bazowej; f) W przypadku, gdy Wycena Bieżąca Transakcji przekroczyła 80 (osiemdziesiąt) % (procent) wartości Kaucji, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić Kaucję do wysokości 50 % (procent) Wyceny Bieżącej Transakcji; g) Użytkownik uzupełnia Kaucję w terminie nie późniejszym niż 12 (dwanaście) godzin (z uwzględnieniem dni roboczych) od otrzymania od Dostawcy wezwania do uzupełnienia Kaucji. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przesłane Użytkownikowi na aktualnie zdefiniowany przez Użytkownika w Koncie adres , wiadomością SMS na zdefiniowany przez Użytkownika w Koncie numer telefonu, a także wiadomością prywatną poprzez Platformę nie później niż do godziny dnia wykonania Wyceny Bieżącej Transakcji; h) W przypadku nieuzupełnienia Kaucji w wysokości wskazanej w wezwaniu, o którym mowa w lit. g), Dostawca jest upoważniony do, według swego wolnego wyboru: odstąpienia od Nierozliczonej Transakcji, w ramach której wartość Kaucji jest niewystarczająca na pokrycie bieżących różnic kursowych, lub zawarcia z samym sobą, w imieniu Użytkownika, Transakcji Odwrotnej względem Nierozliczonej Transakcji; - przy czym niezwłocznie po skorzystaniu z jednego z uprawnień Dostawca informuje o tym Klienta poprzez Konto [i ewentualne inne dostępne kanały komunikacji]. 3. Zlecenie Oczekujące: a) Złożenie Zlecenia Oczekującego wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza Zlecenia Oczekującego zamieszczonego na Platformie; b) Złożenie Zlecenia Oczekującego może być dokonywane całodobowo oraz codziennie (24 h / 7); c) Zawarcie Zlecenia Oczekującego wymaga uprzedniego przekazania przez Użytkownika całości środków pieniężnych zapewniających pełne rozliczenie Transakcji Prostej wynikającej ze złożonego Zlecenia Oczekującego; d) Środki pieniężne przeznaczone na rozliczenia Transakcji mającej być zawartą w wyniku Zlecenia Oczekującego składane są Dostawcy tytułem Kaucji. Użytkownik do czasu rozliczenia Transakcji lub wycofania Zlecenia Oczekującego nie może dysponować kwotą Kaucji. 4. Zlecenie Stałe: a) złożenie Zlecenia Stałego wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza Zlecenia Stałego zamieszczonego na Platformie;
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks