Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

REGULAMIN XI Międzynarodowego Biegu Ulicznego na dystansie 10 km o Błękitną Wstęgę

Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 12 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
XI Międzynarodowego Biegu Ulicznego na dystansie 10 km o Błękitną Wstęgę STARGARD Organizator Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki ul. Sportowa Stargard Tel
Transcript
XI Międzynarodowego Biegu Ulicznego na dystansie 10 km o Błękitną Wstęgę STARGARD Organizator Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki ul. Sportowa Stargard Tel Gmina Miasto Stargard Cel imprezy 1. Popularyzacja aktywności fizycznej, jako zdrowego stylu życia. 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej. 3. Promocja Miasta Stargard. 4. Promocja Powiatu Stargardzkiego i Województwa Zachodniopomorskiego 5. Popularyzacja i promocja działalności społecznej, wolontariatu, integracji lokalnej społeczności. 6. Promocja sponsoringu. Termin i miejsce SOBOTA r. godz. 21:00 START - ul. Szczecińska 35 (przy OSiR) 1 Trasa Bieg odbędzie się na dystansie 10 km, (2 pętle po 5km), ulicami: Szczecińską, Wyszyńskiego, Czarnieckiego. Nawierzchnia 100% asfalt. Trasa posiada atest PZLA, oznakowana co 1 km, zabezpieczona. Trasa będzie zamknięta dla ruchu kołowego na czas zawodów. Warunki uczestnictwa Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która w dniu Biegu tj. 17 czerwca roku ma ukończone 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Biegu. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, należy dostarczyć w Biurze Zawodów podczas weryfikacji. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze strony internetowej Biegu. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując czytelnie oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja) w celu weryfikacji tożsamości. Zawodnicy startujący w kategoriach dodatkowych obowiązani są do potwierdzenia przynależności do wskazanej kategorii (przekładając legitymację, zaświadczenie bądź inny dokument potwierdzający przynależność do wskazanej kategorii). Przy weryfikacji i odbieraniu numeru startowego, zawodnik potwierdza, że: - zapoznał się z regulaminem Biegu i go akceptuje, - nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu, - bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność, - nie będzie rościł żadnych roszczeń do Organizatora na wypadek zdarzeń losowych. Jednocześnie zawodnik wyraża zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i z wykorzystaniem wizerunku uczestnika Biegu dla potrzeb Organizatora. 2 Zgłoszenia do Biegu Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Data Sport, dostępnego pod adresem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2907 Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. od 10 lutego do 11 czerwca r. Wszelkie pytania odnośnie płatności prosimy kierować pod numer telefonu: lub mailowo: Limit uczestników Biegu: 1200 osób. Klasyfikacje Będą prowadzone następujące klasyfikacje uczestników, którzy ukończą Bieg: 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 2. Klasyfikacja wiekowa podzielona na kategorie wg roku urodzenia: KOBIETY MĘŻCZYŹNI K lat M lat K lat M lat K lat M lat K lat M lat K lat M lat K lat M lat K lat M lat K lat i powyżej M lat M lat M lat M70 70 lat i powyżej 3 3. Klasyfikacje dodatkowe: najlepsi biegacze z Miasta Stargard (kobiety i mężczyźni), pracownicy samorządowi (kobiety i mężczyźni), służby mundurowe policji (kobiety i mężczyźni), służby mundurowe więziennictwa (kobiety i mężczyźni), pracownicy firmy Bridgestone (kobiety i mężczyźni), bieg rodzinny (on, ona, ono: tj. rodzina składająca się z taty, mamy, dziecka - liczy się łączny czas całej rodziny). Biuro zawodów Biuro zawodów otwarte będzie przy ul. 11 Listopada 22, w Klubie Wojskowym, w dniu Biegu, od godz. 15:00 do 20:00. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji biegaczy w godzinach otwarcia biura zawodów. Opłata wpisowa 50 zł 60 zł 70 zł 80 zł do 31 marca r. od 1 kwietnia do 15 maja r. od 16 maja do 11 czerwca r. w dniu zawodów (jeśli będą jeszcze miejsca) Opłatę wpisową dokonujmy za pośrednictwem płatności elektronicznej po internetowej rejestracji: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2907 Po zaksięgowaniu opłaty wpisowej, zostanie nadany numer startowy. W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w Biegu, opłata wpisowego nie będzie zwrócona. Nie ma możliwości przeniesienia pakietu startowego na następny rok. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty wpisowego na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu do dnia r. W ramach opłaty wpisowego każdy uczestnik Biegu otrzymuje m. in.: numer i pakiet startowy, koszulkę pamiątkową, medal na mecie. 4 Nagrody 1. W klasyfikacji generalnej (kobiety i mężczyźni) za miejsca 1-6* puchary i nagrody finansowe: 800 zł, 600 zł, 400 zł, 300 zł, 200 zł, 100 zł. 2. W kategorii wiekowej (kobiety i mężczyźni) za miejsca 1-3* nagrody pieniężne: 150 zł, 100 zł, 50 zł. 3. W kategoriach dodatkowych: puchary i upominki. * 4. Najstarszy i najmłodszy uczestnik Biegu: puchary i upominki. * Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych, dodatkowych. Okolicznościowy dyplom można będzie pobrać ze strony Organizatora. W przypadku otrzymania dodatkowych nagród od sponsorów, spośród wszystkich uczestników Biegu będą rozlosowane nagrody na podstawie losowo wybranych numerów startowych. Noclegi Organizator nie zapewnia noclegów. Każdy z uczestników Biegu organizuje nocleg we własnym zakresie. Dodatkowe informacje Limit czasu na ukończenie Biegu wynosi: 90 minut. 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy. Numer z chipem jest gotowy do użycia i musi być prawidłowo zamocowany z przodu koszulki. Brak numeru startowego podczas biegu jest niedozwolone i będzie skutkować dyskwalifikacją. Numer z chipem nie podlega zwrotowi. 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 3. Organizator zapewnia szatnie, toalety i depozyt zlokalizowane w Klubie Wojskowym przy ulicy 11 Listopada 22 oraz natryski w pobliskim OSiR przy ul. Szczecińskiej 35 (po okazaniu numeru startowego). W depozycie będzie możliwość zostawienia rzeczy na podstawie numeru startowego. Rzeczy pozostawione w depozycie będą wydawane po zawodach wyłącznie właścicielom za okazaniem numeru startowego! 5 4. W przypadku zgubienia numeru startowego przez zawodnika Organizator Biegu zwolniony jest od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. Depozyt będzie czynny od 15:00-23: Za rzeczy zaginione podczas imprezy Organizator nie odpowiada. 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek dodatkowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń losowych jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Stosowne ubezpieczenie jest w gestii każdego startującego Uczestnika Biegu. 7. Punkt odświeżania, zaopatrzony w wodę, zlokalizowany będzie w okolicy start/meta. 8. Na trasie Biegu znajdował się będzie punkt medyczny zlokalizowany w pobliżu start/meta. Program szczegółowy 15:00 20:00 21:00 ~ 22:30 23:00 ~ 23:40 - otwarcie Biura Zawodów (Klub Wojskowy przy ul. 11 Listopada 22) - zamknięcie Biura Zawodów i listy startowej - START - wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej, w kategoriach wiekowych, dodatkowych i wyróżnionych - zamknięcie depozytu - pokazy sztucznych ogni w ramach obchodów Dni Stargardu i Biegu Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 6 Imprezy towarzyszące Stargardzki dla młodzieży - organizatorem jest Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Stargardzie, a szczegółowych informacji udziela Pan Tadeusz Gutowski, tel lub Przedszkolaków - organizatorem jest Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki w Stargardzie, Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Stargardzie ( Tadeusz Gutowski, tel lub ) oraz Przedszkole Miejskie nr 2. Zapisy prowadzi Pani Agnieszka Zaręba, tel. kontaktowy: , Bieg skierowany jest dla dzieci z rocznika Zapisy trwają do 12 czerwca r. Nie ma możliwości dokonania zapisów w dniu biegu! Bieg we Wrotkarstwie Szybkim oraz wyścigi wrotkarskie dla dzieci - organizatorem jest Towarzystwo Rolkarskie StarBlade w Stargardzie, a szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Lizut, tel , III Stargardzki Marsz Nordic Walking organizatorem jest Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki w Stargardzie, a szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Suleja, tel. kontaktowy: , W ww. imprezach towarzyszących obowiązują odrębne regulaminy. 7 Załącznik ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO na udział dziecka w XI Międzynarodowym Biegu Ulicznym O Błękitną Wstęgę na dystansie 10km, w dniu r. Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) telefon kontaktowy rodzica (opiekuna) Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: Imię i nazwisko dziecka PESEL w IX Międzynarodowym Biegu Ulicznym O Błękitną Wstęgę w Stargardzie na dystansie 10km, w dniu r. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w Biegu, oraz że jego udział w Biegu odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że w stanie zdrowia mojego dziecka, którego dotyczy niniejsza zgoda, brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w imprezie sportowej - IX Międzynarodowy O Błękitną Wstęgę na dystansie 10km. Stan jego zdrowia pozwala na udział jako uczestnika w ww. Biegu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do organizacji IX Międzynarodowego Biegu Ulicznego O Błękitną Wstęgę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka dla potrzeb Organizatora. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu IX Międzynarodowego Biegu Ulicznego O Błękitną Wstęgę oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję. STARGARD, dn. r. Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks