Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Review excretieforfaits melkvee en jongvee - Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Category:

Biography

Publish on:

Views: 12 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Review excretieforfaits melkvee en jongvee - Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 28 Augustus 2014 L. Šebek, WUR LR, P. Bikker, WUR LR en C. van Bruggen, CBS 1. Aanleiding Een van de taken van de Commissie
Transcript
Review excretieforfaits melkvee en jongvee - Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 28 Augustus 2014 L. Šebek, WUR LR, P. Bikker, WUR LR en C. van Bruggen, CBS 1. Aanleiding Een van de taken van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet is om het ministerie van Economische Zaken desgevraagd van wetenschappelijk advies te voorzien over de forfaits die zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling bij de Meststoffenwet. Het ministerie van EZ heeft de CDM gevraagd om advies over de juistheid van de huidige (2014) fosfaatexcretieforfaits voor melkvee (diercategorieën 100, 101 en 102) zoals vastgelegd in bijlage D, tabel I van de Uitvoeringsregeling bij de Meststoffenwet. Deze notitie is besproken en geaccordeerd in de CDM-werkgroep Diergebonden Forfaits op 23 mei Aanpak De laatste actualisatie van de excretieforfaits heeft plaatsgevonden in 2009 en is gerapporteerd in WOT werkdocument 159 (Tamminga et al., 2009). In dit rapport werd geconcludeerd dat de excretie op basis van de WUM-cijfers van de laatste drie jaren een goed beeld geeft van de gemiddelde excretie in de praktijk en als basis kan worden genomen voor jaarlijks te actualiseren excretieforfaits. Het CDM heeft dit advies overgenomen, maar jaarlijkse actualisatie heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. In deze notitie wordt derhalve de excretie volgens WUM over de laatste drie beschikbare jaren ( ) vergeleken met de forfaitaire excretie in 2014 volgens Bijlage D, Diergebonden normen, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. (http://wetten.overheid.nl/bwbr /bijlaged/geldigheidsdatum_ ) 3. Uitwerking De vraag van EZ betreft de Diercategorieën 100, 101 en 102, respectievelijk melkkoeien, vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar (jongvee 1j) en vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar (jongvee 1j). De geplande harmonisatie van diercategorieën heeft geen invloed op deze indeling. De excretie berekend volgens WUM is de bruto excretie ofwel excretie onder de staart. De excretieforfaits in tabellen I en II van bijlage D van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zijn gebaseerd op de netto excretie na correctie voor gasvormige N-verliezen. Deze correctie voor gasvormige N-verliezen verschilt per diercategorie en verschilt tussen vaste mest en drijfmest. Voor de vergelijking van de berekende bruto N-excretie volgens WUM met de forfaitaire N-excretie in 2014 is gebruik gemaakt van de bruto forfaitaire N-excretie. Deze kan berekend worden door bij de netto forfaitaire N-excretie de gasvormige N-verliezen weer op te tellen. Voor de forfaitaire P-excretie is er geen onderscheid tussen bruto en netto excretie omdat er geen gasvormig P-verlies optreedt. 4. Bruto excretie volgens WUM In tabellen 1 en 2 is op basis van CBS-gegevens respectievelijk de bruto N- en P-excretie in weergegeven en vergeleken met de bruto forfaitaire excretie. De gemiddelde melkproductie bedroeg in deze periode respectievelijk 8075, 8063 en 8006 (gem 8048) en viel derhalve voor alle 3 de jaren in dezelfde productiecategorie van kg melk per koe per jaar in tabel II van bijlage D van de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Het ureumgehalte bedroeg respectievelijk 23.1, 22.8 en 21.4 (gem 22.4) mg/100 g melk. In bijlagen 1 en 2 is tevens de bruto N- en P-excretie in de laatste 7 jaren weergegeven. Tabel 1. Bruto N-excretie (kg per dier per jaar) in 2010 t/m 2012 voor de diercategorieën 100, 101, en 102, en de forfaitaire N excretie in 2014 (voor melkkoeien berekend op basis van de melkproductie en ureumgehalte in de melk voor de jaren ). (Bron: Dierlijke mest en mineralenproductie in 2010, 2011 en 2012, CBS) Bruto N-excretie - stal (kg/dier) Gem vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 28,6 28,9 28,7 28,7 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 44,4 49,2 48,6 47,4 melk- en kalfkoeien stalperiode 68,1 68,8 66,6 67,8 melk- en kalfkoeien -weideperiode op stal 39,8 39,3 37,6 38,9 Bruto N-excretie - weide (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 7,4 5,9 5,3 6,2 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 28,8 22,0 21,0 23,9 melk- en kalfkoeien -weideperiode in de wei 22,3 19,5 18,1 20,0 Bruto N-excretie - jaar (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 36,0 34,8 34,0 34,9 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 73,2 71,2 69,6 71,3 melk- en kalfkoeien 130,2 127,6 122,3 126,7 Forfaits voor 2014 Forfaitaire bruto N-excretie - jaar (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 39,3 39,3 39,3 39,3 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 74,9 74,9 74,9 74,9 melk- en kalfkoeien forfaitair 1 133,6 133,6 130,1 132,4 1 Dit betreft de berekende bruto forfaitaire excretie in 2014, op basis van melkproductie en ureumgetal in de jaren , zonder correctie voor gasvormige N-verliezen. Uit tabel 1 blijkt dat voor alle diercategorieën de jaarlijkse bruto N-excretie lager is dan de forfaitaire N- excretie waarden in De gemiddelde bruto N-excretie in de periode 2010 t/m 2012 was voor jongvee en melkkoeien 4 tot 11% lager dan de forfaitaire excretie voor De forfaitaire waarden voor N-excretie door melkvee is berekend op basis van de melkproducties en ureumgehalten in de jaren Tabel 2. P 2O 5-excretie (kg per dier per jaar) in 2010 t/m 2012 voor de diercategorieën 100, 101,en 102, en de forfaitaire P-excretie in 2014 (voor melkkoeien berekend op basis van de melkproductie voor de jaren ). (Bron: Dierlijke mest en mineralenproductie in 2010, 2011 en 2012, CBS) P 2O 5-excretie - stal (kg/dier) Gem vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 8,2 7,9 7,8 8,0 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 13,2 14,5 15,0 14,2 melk- en kalfkoeien stalperiode 22,8 21,9 21,1 21,9 melk- en kalfkoeien -weideperiode op stal 13,0 12,5 11,7 12,4 P 2O 5-excretie - weide (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 1,9 1,5 1,4 1,6 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 8,9 7,0 7,2 7,7 melk- en kalfkoeien -weideperiode in de wei 7,2 6,2 5,6 6,3 P 2O 5-excretie - jaar (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 10,1 9,4 9,2 9,6 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 22,1 21,5 22,2 21,9 melk- en kalfkoeien 43,0 40,6 38,4 40,7 Forfaitaire P 2O 5-excr - jaar (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar ,2 10,2 10,2 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar ,5 23,5 23,5 melk- en kalfkoeien 1 43,4 43,4 43,4 43,4 1 Dit betreft de (bruto) forfaitaire P-excretie in 2014, op basis van de melkproductie in de jaren Uit tabel 2 blijkt dat voor het jongvee 1 jr en de melkkoeien de jaarlijkse bruto P-excretie met respectievelijk ongeveer 4,5% en 5,5% per jaar daalde. Voor het jongvee 1jr was de geobserveerde excretie nagenoeg constant. De gerealiseerde P-excretie in de periode 2010 t/m 2012 was voor jongvee en melkkoeien gemiddeld ruim 5% lager dan de forfaitaire P-excretie voor Samenvattend, de gemiddelde geobserveerde bruto N en P-excretie op basis van WUM in de periode was zowel voor jongvee (categorieën 101 en 102) als voor melk- en kalfkoeien (categorie 100) duidelijk lager dan de forfaitaire excreties voor Conform de aanpak en het advies van Tamminga et al. (2009) adviseren we de gemiddelde bruto forfaitaire excreties voor N en P gelijk te stellen aan de gerealiseerde gemiddelde bruto N- en P-excreties in (tabel 3). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de dalende trend in de gemiddelde bruto N- en P-excreties omdat niet bekend is of deze trend zich in de komende jaren zal voortzetten. Bovendien kunnen veehouders die een lagere excretie realiseren dan de voorgestelde forfaits gebruik maken van de bedrijfsspecifieke excretie volgens BEX. Voor het bepalen van de netto excretieforfaits dienen deze nog gecorrigeerd te worden voor de gasvormige N-verliezen in het bijbehorende stalsysteem (voor vaste mest of drijfmest). Tabel 3 Geadviseerde forfaitaire bruto excretie van fosfaat en stikstof zonder correctie voor gasvormige N-verliezen, voor vrouwelijk jongvee en voor melk- en kalfkoeien met een gemiddelde productie van 8048 kg melk (categorie kg) per jaar en een ureumgehalte van 22,4 mg/100 g melk. Excretieforfaits N P 2O 5 vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 34,9 9,6 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 71,3 21,9 melk- en kalfkoeien 126,7 40,7 5. Voorstel forfaitaire N- en P-excreties als functie van melkproductie en melkureum De bruto N- en P-excreties worden vooral bepaald door de melkproductie en samenstelling en door de samenstelling van het rantsoen. De melkproductie bepaalt hoeveel voer een koe opneemt en hoeveel stikstof en fosfaat in de melk wordt vastgelegd. De rantsoensamenstelling bepaalt onder andere de gehaltes aan stikstof en fosfaat in het voer en deels ook de stikstof- en fosfaatgehaltes in de melk. Ook het voermanagement, de beweidingsduur en de genetische aanleg van het dier spelen daarbij een rol. Tussen bedrijven kan zowel de melkproductie als de rantsoensamenstelling sterk variëren, en daardoor de N- en P-excreties. Daarom moet bij de afleiding van de bruto N- en P-excreties rekening gehouden worden met melkproductie en rantsoensamenstelling. In bijlage D, tabel I van de Uitvoeringsregeling bij de Meststoffenwet wordt de forfaitaire N-excretie weergegeven als functie van melkproductie en het ureumgehalte in de melk. Het ureumgehalte in de melk is hier een proxy indicator voor het ruweiwitgehalte in het voer en dus voor de bruto N-excretie; hoe hoger het ureumgehalte in de melk hoe hoger de bruto N-excretie via de urine. De CDM heeft in 2004 (Tamminga et al., 2004) aangegeven dat het ureumgehalte geen nauwkeurige voorspeller is voor de bruto N-excretie, en heeft daarom geadviseerd een bedrijfsspecifieke indicator te ontwikkelen die nauwkeuriger is (BEX). De relatief grote variatie in de relatie tussen het ureumgehalte in de melk en de bruto-n-excretie is onlangs bevestigd in het onderzoek dat beschreven is in het proefschrift van Wouter Spek (Spek, 2013). Verschillende factoren zoals zoutgehalte van het voer, snijmais vs kuilgras, tijdstip en frequentie van melken, etc., beïnvloeden de relatie tussen ruweiwitgehalte van het voer, het ureumgehalte in de melk en de N-excretie, vooral in de urine. Om de schatting van de N-excretie op basis van het ureumgehalte te verbeteren (nauwkeuriger te maken) is het nodig om die factoren mee te nemen in het uiteindelijke model (vergelijking). Het toenmalige ministerie van LNV heeft destijds (in 2004) besloten om toch het ureumgehalte in de melk te gebruiken voor de berekening van de forfaitaire N-excretie, vooral ook vanwege het feit dat de bedrijfsspecifieke indicator BEX destijds niet beschikbaar was. Ondertussen is BEX wel beschikbaar, en werd BEX in 2013 op 57% van de bedrijven (met twee-derde van het totaal aantal melkkoeien in Nederland (Bron: CBS)) toegepast. De overige bedrijven werkten met de ureumindicator. Het gebruik van de ureumindicator heeft er mede toe bijgedragen dat de N-excretie per kg melk ook op die bedrijven is afgenomen de voorbije jaren (zie hoofdstuk 4). Verder kan niet uitgesloten worden dat de nauwkeurigheid van de ureumindicator wordt verbeterd door verder onderzoek en de toenemende beschikbaarheid van data over de samenstelling van het voer. Daarom wordt hier voorgesteld om de forfaitaire N-excretie voor melkvee wederom af te leiden van melkproductie en het ureumgehalte in de melk, in ieder geval voor de eerstvolgende jaren. De netto N-excretie is gelijk aan de bruto N-excretie minus de gasvormige N-verliezen uit stallen en mestopslagen. De netto N-excretie is gelijk aan de hoeveelheid stikstof die in de mestopslag zou moeten zitten op het moment van uitrijden, en waar de boer rekening mee dient te houden bij de mesttoediening. Voor fosfaat is de bruto excretie gelijk aan de netto excretie, omdat er geen noemenswaardige fosfaatverliezen optreden. De forfaitaire excreties in bijlage D, tabel I van de Uitvoeringsregeling bij de Meststoffenwet zijn netto excreties, d.w.z. de bruto N-excreties zijn gecorrigeerd voor gasvormige stikstofverliezen. Conform een eerder CDM-advies wordt het gasvormige N-verlies afgeleid uit de resultaten van de berekeningen van het WUM-NEMA-model. In bijlage D, tabel I van de Uitvoeringsregeling bij de Meststoffenwet worden twee melkveebedrijfstypen onderscheiden, namelijk bedrijven met dunne rundermest en bedrijven met vaste mest. Voor deze twee bedrijfstypen worden door het WUM-NEMA-model verschillende waarden voor de gemiddelde gasvormige N-verliezen afgeleid, afhankelijk van het aandeel (emissiearme) substaltypen per hoofdtype. Voor 2013/2014 is het gemiddelde gasvormige N-verlies voor bedrijven met dunne mest (drijfmest) vastgesteld op 8,5% en voor bedrijven met vaste mest op 21,5%. Op basis van voornoemde overwegingen en op basis van eerdere berekeningen zijn voor de berekening van forfaitaire netto N-excreties de volgende formules afgeleid (excreties in kg N per dier per jaar, na correctie gasvormige N-verliezen): N-excretie= [(1-Gemiddelde emissiefractie (NEMA))] * [gemiddelde N-excretie (WUM)] + [0,0094 * (Melkproductie gemiddelde melkproductie (CBS))] + [1,8 * (Melkureum gemiddelde melkureum (CBS))] N-excretie drijfmest = [0,915] * [126,7] + [0,0094 * (Melkproductie 8048)] + [1,8 * (Melkureum 22,4)] N-excretie vaste mest= [0,785] * [126,7] + [0,0094 * (Melkproductie 8048)] + [1,8 * (Melkureum 22,4)] Voor de berekening van forfaitaire netto P-excreties zijn de volgende formules afgeleid (excreties in kg P 2O 5 per dier per jaar): P-excretie = [Gemiddeld P-excretie (WUM)] + [0,0029 * (Melkproductie gemiddelde melkproductie (CBS))] P-excretie = [40,7] + [0,0029*(Melkproductie 8048)] In tabel 4 staat de berekende/voorgestelde forfaitaire netto N-excretie door melkvee op bedrijven met dunne rundermest, als functie van melkproductie en het ureumgehalte in de melk. De laatste kolom geeft het voorstel voor de forfaitaire P 2O 5-excretie, als functie van de melkproductie, in kg P 2O 5 per dier per jaar. In tabel 5 staat de berekende/voorgestelde forfaitaire netto N-excretie door melkvee op bedrijven met vaste mest, als functie van melkproductie en het ureumgehalte in de melk. De laatste kolom geeft het voorstel voor de forfaitaire P 2O 5-excretie, als functie van de melkproductie, in kg P 2O 5 per dier per jaar. Tabel 4 Voorgestelde forfaitaire netto N-excretie voor melkvee op bedrijven met dunne mest, als functie van melkproductie en ureumgehalte in de melk, in kg N per dier per jaar. De laatste kolom geeft het voorstel voor de forfaitaire P 2O 5-excretie, als functie van de melkproductie, in kg P 2O 5 per dier per jaar. Melkproductie Stikstofexcretie Ureum in mg/100ml melk in kg melk per koe per jaar 40 Fosfaatexcreti e Tabel 5 Voorgestelde forfaitaire netto N-excretie voor melkvee op bedrijven met vaste mest, als functie van melkproductie en ureumgehalte in de melk, in kg N per dier per jaar. De laatste kolom geeft het voorstel voor de forfaitaire P 2O 5-excretie, als functie van de melkproductie, in kg P 2O 5 per dier per jaar. Melkproductie Stikstofexcretie Ureum in mg/100ml melk in kg melk per koe per jaar 40 Fosfaatexcreti e Bijlage 1. Verloop bruto-n-excretie in de periode Bruto-N-excretie - stal (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 23,0 22,8 24,6 29,2 28,8 28,6 28,9 28,7 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 42,7 40,1 42,5 45,8 45,0 44,4 49,2 48,6 melk- en kalfkoeien stalperiode 66,0 67,7 70,2 68,3 66,0 68,1 68,8 66,6 melk- en kalfkoeien -weideperiode op stal 37,2 36,2 40,6 34,9 38,2 39,8 39,3 37,6 Bruto-N-excretie - weide (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 17,0 16,6 14,3 7,5 7,1 7,4 5,9 5,3 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 33,1 34,1 32,2 29,0 28,2 28,8 22,0 21,0 melk- en kalfkoeien -weideperiode in de wei 30,8 28,8 25,7 31,3 22,8 22,3 19,5 18,1 Bruto-N-excretie - jaar (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 40,0 39,4 38,9 36,7 35,9 36,0 34,8 34,0 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 75,8 74,2 74,7 74,8 73,2 73,2 71,2 69,6 melk- en kalfkoeien 134,0 132,7 136,5 134,5 127,0 130,2 127,6 122,3 Bijlage 2. Verloop P 2O 5-excretie in de periode P 2O 5-excretie - stal (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 6,2 6,2 6,4 8,2 8,1 8,2 7,9 7,8 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 12,5 11,8 12,0 14,1 13,8 13,2 14,5 15,0 melk- en kalfkoeien stalperiode 21,6 22,0 21,8 22,4 21,3 22,8 21,9 21,1 melk- en kalfkoeien -weideperiode op stal 11,2 11,0 12,3 10,9 11,9 13,0 12,5 11,7 P 2O 5-excretie - weide (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 4,1 4,0 3,6 1,9 1,7 1,9 1,5 1,4 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 11,1 11,6 11,5 9,1 8,4 8,9 7,0 7,2 melk- en kalfkoeien -weideperiode in de wei 9,3 8,7 7,7 9,7 7,0 7,2 6,2 5,6 P2O5-excretie - jaar (kg/dier) vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar 10,3 10,2 10,0 10,1 9,8 10,1 9,4 9,2 vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar 23,6 23,4 23,5 23,2 22,2 22,1 21,5 22,2 melk- en kalfkoeien 42,1 41,7 41,8 43,0 40,2 43,0 40,6 38,4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks