Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 5 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2016, 54, Zygmunt Sawicki wyższa szkoła handlowa we wrocławiu Bad Hindelang-Oberjoch jako alpejskie centrum zimowej turystyki sportowej w opinii turystów
Transcript
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2016, 54, Zygmunt Sawicki wyższa szkoła handlowa we wrocławiu Bad Hindelang-Oberjoch jako alpejskie centrum zimowej turystyki sportowej w opinii turystów Abstract Bad Hindelang-Oberjoch as an Alpine centre of winter sports tourism in the opinion of tourists Background. The aim of the study is to show the development of winter sports tourism in Bad Hindelang-Oberjoch as one of the most important tourism centres in Germany. Another aim is to present the possibilities, forms, and motives of tourists sports activity in Bad Hindelang-Oberjoch. Material and methods. A special questionnaire was prepared and applied by the author to examine certain aspects of winter sports tourism among respondents (a pilot survey study). In addition, informative materials of the Bavarian Statistical Office in Munich were used, as well as data from the official website presenting Bad Hindelang and its tourism. The research was conducted in February and March of 2015 among 209 adult tourists in Bad Hindelang. Results and conclusions. The own research results show that the majority of respondents are very active in winter sports. In their opinion, Bad Hindelang-Oberjoch offers good conditions to practice sport. Key words: winter sports tourism, Alpine centre, Bad Hindelang-Oberjoch Słowa kluczowe: zimowa turystyka sportowa, ośrodek alpejski, Bad Hindelang-Oberjoch WPROWADZENIE Turystyka sportowa należy w ostatnich latach do najbardziej popularnych form aktywności wolnoczasowych człowieka. Aby określić jej specyfikę, należy przedtem sprecyzować związki pomiędzy turystyką a sportem. Według Standeven i De Knopa (1999) sport i turystyka obejmują zjawiska społeczno-gos po dar cze, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Zjawiska te są złożone i podlegają wpływom czynników społecznych, kulturowych, ekonomicznych oraz technologicznych. Hadzik i współautorzy (Hadzik, Sawicki, Bartik, Görner 2015) wskazują na bilateralne zależności między sportem i turystyką, w obrębie których sport może pozytywnie wpływać na rozwój turystyki, a jednocześnie rozwój turystyki może się przyczyniać do rozwoju sportu. Zależności te przedstawiono na rycinie 1. Standeven i De Knop (1999) wyróżniają trzy typy turystyki sportowej. Są to: 1. turystyka związana z wydarzeniami sportowymi, tzw. sportowa turystyka eventowa (sport event tourism), polegająca na podróżowaniu turystów (kibiców) do miejsc, w których organizowane są ważne zawody lub imprezy sportowe; 2. aktywna turystyka sportowa (active sport tourism), jako czynne uprawianie sportu przez turystów w czasie pobytu w destynacji turystycznej; 3. nostalgiczna turystyka sportowa (nostalgia sport tourism), której celem jest odwiedzanie przez turystów znanych miejsc i osobistości związanych ze sportem. SPORT TURYSTYKA SPORTOWA uczestnictwo infrastruktura Źródło: Standeven i De Knop (1999), s. 26 TURYSTYKA Ryc. 1. Model zależności pomiędzy sportem a turystyką 136 AWF WE WROCŁAWIU 2016, 54 Z. Sawicki Turystyka sportowa w Bad Hindelang Schwark (2006) podaje dwie definicje turystyki sportowej: definicję twardą, określającą pasywny lub aktywny udział w zawodach lub imprezach sportowych, oraz definicję miękką, dotyczącą wyłącznie rekreacyjnego uprawiania sportu. Aktywna turystyka sportowa związana jest według Dreyera (1995) z następującymi formami wyjazdów turystycznych: aktywny urlop (głównym celem jest aktywność fizyczna); aktywny urlop sportowy (uprawianie ulubionych dyscyplin sportu); zgrupowanie treningowe (przygotowanie się do zawodów sportowych); wyjazd na zawody sportowe (aktywny udział w zawodach sportowych). Hadzik (2014) widzi bezpośredni związek turystyki aktywnej z uprawianiem różnego rodzaju sportów. Wynika z tego, że ta aktywność sportowa stanowi podstawowy cel podróży turystycznej lub jest jej głównym motywem. Turysta, planując określoną podróż o charakterze sportowym, bierze pod uwagę występowanie odpowiednich możliwości i warunków do uprawiania sportu, które w miejscu jego zamieszkania nie są obecne. Przykładem może być środowisko wodne, potrzebne do uprawiania sportów wodnych, lub teren górski, niezbędny do uprawiania narciarstwa zjazdowego (Freyer, 2002). Bad Hindelang charakterystyka ogólna Bad Hindelang jest niemiecką gminą targową, a jednocześnie uzdrowiskową miejscowością turystyczną położoną w południowej Bawarii, w rejencji Szwabia, w regionie Alp Algawskich Allgäu. Leży nad rzeką Ostrach, na wysokości 825 m n.p.m. przy tzw. Drodze Solnej, prowadzącej przez Oberjoch bezpośrednio do Austrii. Od 2001 r. Bad Hindelang jest uznanym kurortem klimatycznym oraz kurortem Kneippa od nazwiska bawarskiego duchownego Sebastiana Kneippa ( ), prekursora wodolecznictwa (https://www.badhindelang.de/). Według danych Statistik kommunal, Markt Bad Hindelang (2015), Bad Hindelang liczy 4959 mieszkańców i składa się z sześciu następujących dzielnic: Vorderhindelang, Gailenberg, Bad Oberdorf, Hinterstein, Oberjoch, Unterjoch. Całe terytorium gminy Bad Hindelang położone jest na obszarze o wysokości od 780 do 2592 m n.p.m. (wysokość jednego z najwyższych szczytów Alp Algawskich, o nazwie Hochvogel). Bad Hindelang jest jedną z najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w rejonie Alp Algawskich (https://www. badhindelang.de/). Jak przedstawiono w tabeli 1, największy ruch turystyczny zarejestrowano w roku 2013, kiedy liczba udzielonych noclegów przekroczyła 1 mln, a liczba turystów 200 tys. Należy również podkreślić znaczny przyrost, zwłąszcza w ostatnich dwóch latach, dotyczący kategorii miejsca noclegowe, przy względnie stabilnej liczbie obiektów noclegowych. Oprócz tego dane dotyczące długości przeciętnego pobytu turystów w Bad Hindelang sugerują pojawienie się na przestrzeni ostatnich kilku lat tendencji do spędzania tu przez turystów raczej krótszych urlopów. Tab. 1. Ruch turystyczny w Bad Hindelang w latach Obiekty noclegowe Miejsca noclegowe Turyści Udzielone noclegi Przeciętny pobyt (dni) 4,7 4,6 4,5 4,5 4,3 Stopień wykorzystania bazy noclegowej [%] Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statistik kommunal (2015) Z. Sawicki Turystyka sportowa w Bad Hindelang 2016, 54 AWF WE WROCŁAWIU 137 Jak już wspomniano, do gminy Bad Hindelang należy m.in. Oberjoch, który ze względu na bardzo korzystne warunki naturalne jest jednym z najważniejszych centrów aktywnej turystyki sportowej, szczególnie w okresie zimowym. Oberjoch to najwyżej położona dzielnica Bad Hindelang (1136 m n.p.m.), dlatego też dysponuje najlepszymi warunkami naturalnymi, które wykorzystuje się przede wszystkim do celów turystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych. Oberjoch należy do najbardziej popularnych ośrodków sportów zimowych (Offizieller DSV-Atlas, 1997). Oferuje ponad 32 km zjazdowych tras narciarskich wszystkich stopni trudności, które połączone są dwoma głównymi wyciągami gondolowymi (nowo oddany do użytku wyciąg 8-osobowy oraz wyciąg 6-osobowy) i kilkoma pomocniczymi wyciągami orczykowymi. W Oberjoch istnieje również MINI Snowpark oraz park sportów zimowych dla dzieci i początkujących narciarzy, a także sieć tras do narciarstwa biegowego o długości ponad 55 km. Oprócz działalności sportowo-rekreacyjnej Oberjoch znany jest też jako najważniejsze w Niemczech centrum szkolenia młodych sportowców wyczynowych w zakresie narciarstwa zjazdowego, narciarstwa stylu wolnego oraz snowboardu. Przyjeżdżają tu na zgrupowania treningowe zarówno sportowcy miejscowi, jak i młodzież z innych części Niemiec, a nawet z innych krajów (https://www.badhindelang.de). Należy podkreślić, że Bad Hindelang jest również jednym z najważniejszych letnich centrów sportowo-turystycznych w Niemczech. Świadczy o tym nie mniejsza frekwencja turystów niż w zimie osoby odwiedzające Bad Hindelang w lecie preferują takie formy aktywności, jak wędrówki górskie, sport rowerowy, wspinaczka górska, kajakarstwo górskie, pływanie, golf czy tenis (Statistik kommunal 2015). CEL BADAŃ Głównym celem pracy jest próba opisu i analizy możliwości uprawiania zimowej turystyki sportowej w jednym z najważniejszych centrów sportowo-turystycznych w Niemczech Bad Hindelang-Oberjoch. Ze względu na stosunkowo małą liczbę respondentów w stosunku do ogólnej liczby odwiedzających tę destynację turystyczną badania miały charakter pilotażowo-sondażowy. Ponadto dokonano diagnozy dotyczącej wybranych aspektów aktywności sportowej turystów uprawiających sporty zimowe, jak również ich opinii na temat możliwości uprawiania sportu oraz poziomu zagospodarowania turystycznego badanej miejscowości. Postawiono następujące pytania badawcze: 1. Jakie są cele przyjazdu turystów do Hindelang-Oberjoch? 2. Jakie dyscypliny sportu uprawiają turyści w Hindelang-Oberjoch? 3. Jakimi motywami kierują się badani turyści uprawiający sport? 4. Z jaką intensywnością uprawiają sport badani turyści? 5. Jakie są opinie turystów na temat możliwości uprawiania sportu w Hindelang- -Oberjoch? MATERIAŁ I METODY Badania pilotażowo-sondażowe zostały przeprowadzone wśród 209 osób dorosłych (113 mężczyzn oraz 96 kobiet), które odwiedziły miejscowość turystyczną Hindelang-Oberjoch w lutym i marcu 2016 r. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, dzięki któremu zbadano następujące aspekty aktywności sportowej: cel przyjazdu; motywy podejmowania aktywności sportowej; formy aktywności sportowej; intensywność uprawiania sportu w Hindelang-Oberjoch. Ponadto zdiagnozowano opinie turystów dotyczące możliwości uprawiania sportu w tej miejscowości. Badania zostały przeprowadzone przez autora niniejszej pracy. Losowo dobranych respondentów, którzy zachowali anonimowość, poproszono o wypełnienie ankiety badawczej. W opracowaniu wykorzystano również informacje z Bawarskiego Urzędu Statystycznego w Mo- 138 AWF WE WROCŁAWIU 2016, 54 Z. Sawicki Turystyka sportowa w Bad Hindelang nachium oraz z oficjalnej strony internetowej gminy Bad Hindelang. WYNIKI Przedstawione w tabeli 2 wyniki dotyczące celów pobytu turystów w Bad Hindelang potwierdzają ich bardzo dużą aktywność sportową (71%). Aktywnie wypoczywa w swoim czasie wolnym 1/4 respondentów, przy marginalnej wartości procentowej turystów (4%), którzy preferują bierny sposób spędzania czasu wolnego. Zgodnie z wynikami zaprezentowanymi w tabeli 3, najważniejszym motywem podejmowania aktywności sportowej dla 1/3 badanych było zachowanie zdrowia i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej. Dla ponad połowy turystów ważny był relaks, jako czynnik motywujący do uprawiania sportu. Niespełna połowa badanych kojarzyła sobie aktywny udział w sporcie z kontaktami towarzyskimi, natomiast na podkreślenie zasługuje względnie wysoki odsetek turystów (39%), którzy szukali silnych emocji w związku uprawianiem niebezpiecznych dyscyplin sportu. Najbardziej popularną dyscypliną sportu uprawianą przez turystów przebywających na urlopie zimowym w Bad Hindelang-Oberjoch okazało się narciarstwo zjazdowe (tab. 4). Bardzo dużą popularnością cieszyła się również jazda na snowboardzie, znajdująca w ostatnich latach coraz więcej amatorów. Na podkreślenie zasługuje dość duży udział badanych turystów (37%) uprawiających terenowe narciarstwo zjazdowe, polegające na poruszaniu się na nartach zjazdowych poza przygotowanymi trasami narciarskimi. Popularna okazuje się również modna ostatnio dyscyplina górska skialpinizm (ski mountain eering). Te formy aktywności sportowej należy zaliczyć do niebezpiecznych, a ich uprawianie może mieć bezpośredni związek ze wskazaniem przez respondentów jako motywu chęci doznawania silnych przeżyć lub skłonności do podejmowania ryzyka, co wcześniej przedstawiono w tabeli 3. Wyniki przedstawione w tabeli 5 wskazują na nieprzeciętnie dużą aktywność sportową badanych turystów w Bad Hindelang- -Oberjoch: 1/4 respondentów zadeklarowało, Tab. 2. Cele pobytu turystów w Bad Hindelang Cel turystyczny Udział [%] Aktywna turystyka sportowa 71 Aktywny wypoczynek 23 Pasywny wypoczynek 4 Inne 2 Tab. 3. Motywy podejmowania aktywności sportowej* Motyw Udział [%] Kondycja fizyczna i zdrowie 65 Relaks 57 Kontakty towarzyskie 46 Chęć przeżycia silnych emocji 39 Skłonność do podejmowania ryzyka 34 * odpowiedzi wielokrotnego wyboru, suma % 100 Tab. 4. Dyscypliny sportu uprawiane przez turystów w Bad Hindelang-Oberjoch* Dyscyplina sportu Udział [%] Narciarstwo zjazdowe 72 Snowboard 54 Wędrówki narciarskie 44 Zjazdowe narciarstwo terenowe 37 Narciarstwo biegowe 35 Skialpinizm 29 Curling 24 Łyżwiarstwo 21 Saneczkarstwo 18 Hokej na lodzie 12 * odpowiedzi wielokrotnego wyboru, suma % 100 Tab. 5. Dzienna aktywność sportowa turystów w Bad Hindelang-Oberjoch Aktywność sportowa [h] Udział [%] 4 5 lub więcej Z. Sawicki Turystyka sportowa w Bad Hindelang 2016, 54 AWF WE WROCŁAWIU 139 Tab. 6. Opinie respondentów na temat możliwości uprawiania sportów zimowych w Bad Hindelang-Oberjoch Możliwości Udział [%] Dobre 81 Przeciętne 14 Słabe 5 że poświęca co najmniej 4 5 godzin dziennie na uprawianie sportów, a 1/3 przeznacza na tę aktywność 3 4 godziny. Stosunkowo mały jest odsetek turystów (13%) zaangażowanych sportowo jedynie przez 1 2 godziny w ciągu dnia. Badani turyści, mając okazję do wyrażenia opinii na temat możliwości uprawiania sportów zimowych w Bad Hindelang- -Oberjoch, w zdecydowanej większości uznali je za dobre (81%). Bardzo niski (5%) jest przy tym odsetek osób wskazujących na słabe możliwości uprawiania sportów zimowych w tej alpejskiej miejscowości (tab. 6). DYSKUSJA Bad Hindelang-Oberjoch należy do najważniejszych centrów turystyczno-sportowych w Niemczech. Świadczy o tym duża dynamika rozwoju ruchu turystycznego w tej destynacji, szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat. Dzięki korzystnym warunkom naturalnym i dobremu zagospodarowaniu turystycznemu Bad Hindelang-Oberjoch, jako kurort klimatyczny, może zaoferować optymalne możliwości uprawiania turystyki sportowej zarówno w lecie, jak i w zimie. Dotyczy to szczególnie dzielnicy Oberjoch, położonej na wysokości 1136 m n.p.m., w której nastawiono się przede wszystkim na ofertę w zakresie zimowej turystyki sportowej. Oprócz tego Oberjoch jest najważniejszym ośrodkiem zimowego sportu wyczynowego niemieckiej młodzieżowej kadry narciarskiej. Wyniki badań własnych wskazują na dużą aktywność sportową turystów przebywających w Bad Hindelang w okresie zimowym. Większość respondentów zaangażowana jest w kilkugodzinne w skali dnia uprawianie różnych sportów zimowych, wśród których dominują narciarstwo zjazdowe i biegowe, snowboard, jak również inne formy sportów narciarskich o charakterze ekstremalnym. Wyniki te stanowią potwierdzenie badań, które przeprowadzili Pielmeier (1995), Opaschowski (2000), Breuer (2002) i Sung (2008). Turyści uprawiający sporty zimowe wskazują na różne motywy; dominują wśród nich czynniki kondycyjno-zdrowotne, kontakty towarzyskie oraz aspekty emocjonalne. Podobne elementy motywacyjne zaobserwowali Opaschowski (2000) i Sawicki (2012). Ogólnie można stwierdzić, że kurort klimatyczny Bad Hindelang-Oberjoch jest atrakcyjnym centrum turystyki sportowej. Potwierdzają to zarówno wyniki badań własnych dotyczące pozytywnych opinii respondentów wobec możliwości uprawiania tu sportów zimowych, jak i dane pochodzące z oficjalnych źródeł gminy i kurortu klimatycznego Bad Hindelang. WNIOSKI 1. Głównym celem przyjazdu turystów do Bad Hindelang-Oberjoch jest aktywna turystyka sportowa połączona z aktywnym wypoczynkiem. 2. Najbardziej popularnymi zimowymi dyscyplinami sportu uprawianymi przez badanych turystów w Bad Hindelang-Oberjoch są: narciarstwo zjazdowe, snowboard i wędrówki narciarskie. 3. Najważniejsze motywy podejmowania przez respondentów aktywności sportowej to czynnik kondycyjno-zdrowotny oraz relaks i kontakty towarzyskie. 4. Największa grupa badanych turystów (34%) uprawia sport przez 3 4 godziny dziennie. 5. Zdecydowana większość respondentów (81%) oceniła pozytywnie możliwości uprawiania sportów zimowych w Bad Hindelang-Oberjoch. BIBLIOGRAFIA Breuer, C. (2002). Nachfragemuster und -erwartungen von Teilnehmer an touristischen Snowboard-Events. W: A. Dreyer (red.), Tourismus und Sport. Wirtschaftliche, soziologische und 140 AWF WE WROCŁAWIU 2016, 54 Z. Sawicki Turystyka sportowa w Bad Hindelang gesundheitliche Aspekte des Sport-Tourismus (s ). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. Dreyer, A. (1995). Der Markt für Sporttourismus. W: A. Dreyer, A. Krüger (red.), Sporttourismus. (s. 9 51). München: Oldenbourg. Freyer, W. (2002). Sport-Tourismus. Einige Anmerkungen aus Sicht der Wissenschaft(en). W: A. Dreyer (red.), Tourismus und Sport. Wirtschaftliche, soziologische und gesundheitliche Aspekte des Sport-Tourismus (s. 2 26). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. Hadzik, A. (2014). Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych. Katowice: AWF. Hadzik, A., Sawicki, Z., Bartik, P., Görner, K. (2015). Sporttourismus. Theoretische und praktische Aspekte. Schmalkalden: FH Schmalkalden. https://www.badhindelang.de/ [dostęp: ]. Offizieller DSV-Atlas Ski Winter (1997). Deutscher Skiverband. München: Fink-Kümmerly und Frey. Opaschowski, H. (2000). Xtrem. Der kalkulierte Wahnsinn. Extremsport als Zeitphänomen. Hamburg: BAT Freizeit-Forschungsinstitut. Pielmeier, M. (1995). Allgäu, sehen und erleben. München: Südwest. Sawicki, Z. (2012). Wolnoczasowa aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży szkolnej regionu alpejskiego Niemiec. Antropomotoryka, 22 (60), Schwark, J. (2006). Grundlagen zum Sporttourismus. Münster: Waxmann. Standeven, J., De Knop, P. (1999), Sport Tourism. Champaign: Human Kinetics. Statistik kommunal, Markt Bad Hindelang (2015), München: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. Sung, H. (2008), Classification and adventure travelers: behavior, decision making, and target markets. W: M. Weed (red.), Sport and Tourism (s ). Routledge: A Reader, Taylor & Francis Group. Praca wpłynęła do Redakcji: Praca została przyjęta do druku: Adres do korespondencji: Zygmunt Sawicki Katedra Turystyki i Rekreacji Wyższa Szkoła Handlowa ul. Ostrowskiego Wrocław
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks