Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Rucphen. Integratie stad en land in de Binnentuin ir. J.J. van den Berg. auteur(s):

Category:

Travel

Publish on:

Views: 24 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Rucphen Integratie stad en land in de Binnentuin Identificatie Planstatus projectnummer: datum: projectleider: ir. J.J. van den Berg opdrachtgever: Rucphen auteur(s): ir. J.J.
Transcript
Rucphen Integratie stad en land in de Binnentuin Identificatie Planstatus projectnummer: datum: projectleider: ir. J.J. van den Berg opdrachtgever: Rucphen auteur(s): ir. J.J. van den Berg Inhoud 1. Ontwikkelingen in de Binnentuin Het plan Ligging plangebied Achtergronden Provinciaal beleidskader 7 2. Huidige situatie Beeld 2016 situatie 9 3. Toekomstige situatie Ruimtelijk-functionele structuur Landschappelijke hoofdstructuur Ruimtelijke kwaliteit en evenredige ontwikkelingen Provinciaal beleid Groen- blauwe landschapsontwikkeling Inrichting verblijfsrecreatie Conclusie 33 vestiging Middelburg 2 Inhoud vestiging Middelburg 1. Ontwikkelingen in de Binnentuin Het plan Sint Willebrord In de Structuurvisie 2030 van de gemeente Rucphen is de Binnentuin gepositioneerd als verbinding tussen de drie grootste kernen en als recreatief centrum. Doel is het opwaarderen van de Binnentuin tot een groen gebied met diverse sport- en intensieve recreatievoorzieningen van gemeentelijk en regionaal belang. Het gebied dient door middel van recreatieve routes en groen- en waterstructuren beter te worden verbonden met de kernen Rucphen, St. Willebrord en het buitengebied. Na het vaststellen van de structuurvisie is onderzocht hoe de gewenste ontwikkeling van de Binnentuin tot stand gebracht kan worden. Het resultaat is een aanvullend programma op de bestaande voorzieningen met recreatiewoningen, een hotel, en nieuwe sport- en leisurevoorzieningen. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om deze functies mogelijk te maken en het huidige bestemmingsplan te actualiseren Ligging plangebied Het plangebied ligt centraal in de gemeente Rucphen, tussen de kernen St. Willebrord en Rucphen, zie figuur 1.1. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan het bedrijventerrein Nijverhei en het voorzieningencluster. Aan de noordkant ligt het buitengebied en circa anderhalve kilometer noordelijker de A58. Het plangebied wordt globaal begrensd door: Kozijnenhoek aan de zuidoostzijde; Sporthei en het verlengde daarvan aan de oostzijde; Bernhardstraat aan de noord/noordwestzijde; Bosheidestraat aan de westzijde. Figuur 1.1. ligging van het plangebied vestiging Middelburg 4 Ontwikkelingen in de Binnentuin 1.3. Achtergronden In de Binnentuin is de laatste 40 jaar een transformatie ingezet van een agrarisch landschap naar een landschap met sport en recreatieve invulling. Op dit moment is de Binnentuin een verzameling van diverse functies, waaronder de Skidôme, verschillende sportvelden, een manege, zwembad, heemtuin, schietbaan en modelracebaan. Enkele voorzieningen, zoals de Skidôme en de schietbaan, zijn recent vernieuwd en uitgebreid. Ook zijn er voorzieningen die slechts deels in gebruik en/of aan modernisering toe zijn. Figuur 1.2 Plankaart structuurplan Binnentuin 2008 Ontwikkelingen in de Binnentuin 5 Structuurplan Binnentuin Met het Structuurplan Binnentuin (vastgesteld door de gemeenteraad op 15 mei 2008) is in 2008 de eerste stap gezet richting de opwaardering van het plangebied. Er is ingezet op het versterken van de landschappelijke structuur als drager voor de beoogde ontwikkelingen. Dat gebeurt door het verbeteren en versterken van de verbindingsassen voor groen en voor langzaam verkeer. Ook is gekozen voor het uitbreiden/nieuw vestigen van dagrecreatieve voorzieningen en voor het toevoegen van verblijfsrecreatie. De ontwikkelingen in het plangebied zijn in het structuurplan gekoppeld aan de ontwikkeling van de kernranden en het voorzieningencluster aan de Kozijnenhoek. Het is de bedoeling dat de Binnentuin zowel ruimtelijk als functioneel een eenheid gaat vormen die bovendien goed op de omgeving zal aansluiten. In figuur 1.2 is de plankaart van het structuurplan weergegeven. Masterplan 2013 Het Structuurplan vormde het vertrekpunt voor een nieuw Masterplan, dat in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het Masterplan is het programma in samenwerking met de ontwikkelingsgroep Binnentuin (bestaande uit verschillende belanghebbenden in en rond het gebied) verder uitgewerkt. In het Masterplan zijn de volgende ontwikkelingen als speerpunten benoemd: de uitbreiding van de Skidôme; het realiseren van de Wielerwereld, met overdekte wielerbaan, wielerexperience, BMX-baan en wielerretail; de bouw van recreatiewoningen (in gespreide clusters) en een hotel. Daarnaast worden de volgende ambities beschreven: het situeren van nieuwe sportvelden tussen de Sporthei en de nieuwe Verlengde Helakkerstraat; het behoud van het bestaande zwembad en de bestaande sporthal en; de vestiging van een tenniscentrum. Met het Masterplan, waarvan een functiekaart is opgenomen in figuur 1.3, is ingezet op een transformatie voor de komende 10 tot 20 jaar, zodat een gebied ontstaat met een intensief recreatief karakter en een sterke eigen identiteit. Het Masterplan is in de structuurvisie als uitwerking opgenomen. 6 Ontwikkelingen in de Binnentuin Figuur 1.3 Masterplan Binnentuin 2013 Ontwikkelingen in de Binnentuin 7 Verkenning scenario's 2015 Na de vaststelling van het Masterplan en de Structuurvisie zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling veranderd. Om daar op in te spelen zijn diverse verkenningen uitgevoerd. De veranderingen in de uitgangspunten zijn als volgt. Een overdekte baan bij de Wielerwereld is niet langer aan de orde. Het Wielerwereld programma is aangepast naar: wielerexperience, horeca, wielerretail, BMX-baan en een asfalt parcours. ZKA Consultants & Planners heeft gerapporteerd (januari 2015) hoe het Binnentuin concept versterkt kan worden door toevoeging van functies. De ambitie is om van dagrecreatie te ontwikkelen naar shortstay-recreatie, door een aanbod te scheppen van verblijfsrecreatie (minimaal 150 vakantieverblijven) in combinatie met het ontwikkelen van een aantal nieuwe functies, die de aantrekkelijkheid van het gebied als totaal vergroten. Genoemd worden: indoorspeeltuin, bowling, casino en overdekte niche dierentuin. De ontwikkeling van de verblijfsrecreatie (recreatiewoningen en hotel) is onlosmakelijk verbonden met die van de nieuwe bovenregionale attracties. De vakantiewoningen blijven overeenkomstig het Masterplan 2013 gesitueerd aan de noord- en westzijde van de Binnentuin. Een hotel en/of groepsaccommodatie met een relatief kleine ruimtebehoefte is op meerdere plekken inpasbaar, al dan niet in combinatie met de overige gebouwde voorzieningen. Stedenbouwkundig plan 2016 Met de verkenning van de scenario's en de rapportage over de versterking van het concept is de verdere uitwerking van de plannen ter hand genomen. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan met daarin de volgende elementen: een versterkte interne groenstructuur en een nieuwe groenstructuur aan de rand van het gebied; fiets- en wandelverbindingen met de kern Rucphen en met het buitengebied; behoud van de bestaande voorzieningen rondom de Skidôme (hockeyveld, atletiekbaan, manege, heemtuin, schietbaan en modelracebaan); indoor skydive, sporthal, zwembad, wielerexperience en fietswinkel, aan de zuidoostzijde van het gebied, aansluitend aan een plein bij de Skidôme; een hotel en twee nader te bepalen attracties aan de zuidoostrand van de Binnentuin; en recreatiewoningen op twee velden aan de noord- en westzijde. In hoofdstuk 3 is de inhoud van het stedenbouwkundig plan nader toegelicht Provinciaal beleidskader In de Structuurvisie van de provincie Noord-Brabant is aangegeven dat ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied bij moeten dragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. In de verordening ruimte is de Binnentuin onderdeel van een gebied met de aanduiding Integratie stad land. In deze notitie wordt voor het project Binnentuin de bijdrage in het kader van de Integratie stad en land toegelicht. De beoogde ontwikkeling is mogelijk indien de beoogde stedelijke ontwikkeling in omvang en ruimtelijke kwaliteit evenredig is met de beoogde groene en blauwe landschapsontwikkeling. 8 Ontwikkelingen in de Binnentuin Verordening Ruimte 9.1 Gebieden Integratie stad - land In afwijking van artikel 3.1, tweede lid, onder a (verbod op nieuwvestiging) en artikel 4.2 (stedelijke ontwikkeling) kan een bestemmingsplan, ter plaatse van de aanduiding 'Integratie stad-land' voorzien in een stedelijke ontwikkeling mits: - deze in samenhang en in evenredigheid geschiedt met een groene en blauwe landschapsontwikkeling binnen de aanduiding 'Integratie stad-land' of de naaste omgeving; - deze geen betrekking heeft op een te ontwikkelen of een uit te breiden middelzwaar- en zwaar bedrijventerrein. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid strekt ertoe dat: - de stedelijke ontwikkeling aansluit bij het bestaand stedelijk gebied of plaatsvindt in een nieuw cluster van stedelijke bebouwing; - bij de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting van de stedelijke ontwikkeling rekening wordt gehouden met de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en structuren in het gebied zelf en in de naaste omgeving, waaronder mede begrepen de ontwikkeling van een groene geleding ten behoeve van ecologische en landschappelijke verbindingen, door deze in de planontwikkeling te betrekken; - is verzekerd dat de beoogde stedelijke ontwikkeling in omvang en ruimtelijke kwaliteit evenredig is met de beoogde groene en blauwe landschapsontwikkeling; In de voorliggende notitie wordt beschreven op welke manier aan deze bepalingen van de Verordening ruimte invulling gegeven wordt. Met als resultaat dat sprake is van een evenredige ontwikkeling van stedelijke functies en landschap. 2. Huidige situatie Huidige situatie Beeld 2016 situatie Het landschap van de Binnentuin is in de tijd langzaam gegroeid tot wat het nu is. Veel verschillende elementen, uit verschillende perioden, zijn nog herkenbaar in het gebied. Van een agrarisch landschap is in de laatste 40 jaar een transformatie ingezet naar een landschap met sport- en recreatievoorzieningen. In de huidige landschapsopbouw vormen houtwallen (deels nog) de omkadering van akkers, die als kamers binnen de contouren een apart element vormen. In figuur 2.1 is met lichtgroen de bestaande groenstructuur in het plangebied weergegeven. In de bijlage zijn de figuren op A3-formaat opgenomen De westzijde van het gebied is een groene overgangszone tussen de kern Rucphen en de Binnentuin. Dit gebied heeft overwegend een besloten, groen karakter. De noordzijde van het plangebied bestaat uit akkers en grasland. Typerend voor dit gebied zijn de waterpartij en een aantal stevige bomenrijen. Meer naar het oosten is het agrarisch gebied opener. De zuidoostzijde bestaat uit een bebouwingscluster van woningen en agrarische bedrijven met een variatie aan gebouwen en een directe overgang naar open agrarisch gebied. Figuur 2.1 Huidige beplanting in het plangebied 10 Huidige situatie Functioneel In het gebied zijn vooral aantal sport- en recreatievoorzieningen aanwezig. Momenteel bevinden zich in de Binnentuin de volgende gebruikers en functies: 1. Skidôme; 2. atletiekvereniging met atletiekbaan; 3. hockeyvereniging met kunstgrasveld; 4. handbalvereniging met handbalveld; 5. modelautoraceclub Baanbrekers met wedstrijdcircuit en clubgebouw; 6. sporthal en binnenzwembad de Vijfsprong; 7. openlucht zwembad; 8. manege; 9. schietvereniging; 10. heemtuin; 11. ijsbaan (niet meer in gebruik als zodanig); 12. zandwinplas; 13. midgetgolf; 14. parkeren (bij voorzieningen en openbaar); 15. hondenvereniging. Figuur 2.2 Huidige situatie (functioneel) Huidige situatie 11 Beeld van de Baanvelden met vrij liggend fietspad Beeld van het terrein van de schietvereniging Entree van de heemtuin Terrein van de Skidôme 12 Huidige situatie Deel van het parkeerterrein van de Skidôme Het gebouw van de manege Hockeyvelden en het hoogste deel van de Skidôme Fietspad ter hoogte van de manege Huidige situatie 13 Beplanting rond de waterplas Zicht op het open landschap tussen het plangebied en St. Willebrord Entree naar de atletiekbaan en parkeerplaatsen van de modelracebaan Achterkant van de Skidôme 14 Huidige situatie Beeld van de kavel waar de 3 e attractie is gepland en het bosperceel dat verloren gaat Driehoekige kavel aan de zuidwestkant van het plangebied Fietsenstalling van het zwembad Parkachtige inrichting van de midgetgolfbaan 3. Toekomstige situatie Toekomstige situatie 15 Beoogd wordt om de transformatie van agrarisch landschap naar een landschap met sport en recreatieve invulling de komende 10 tot 20 jaar voort te zetten. Het behouden en indien nodig herstellen van de huidige kenmerkende elementen, die deels het verhaal van het ontstaan van het gebied vertellen, vormt het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Binnentuin Ruimtelijk-functionele structuur Het belangrijkste element in de ruimtelijk-functionele structuur is de Skidôme. De omvang van het gebouw en de grote aantrekkingskracht voor bezoekers maken de Skidôme tot het natuurlijke middelpunt van het gebied. De nieuwe functies zijn rondom deze stevige kern geprojecteerd. Figuur 3.1 Beoogde ruimtelijk-functionele structuur 16 Toekomstige situatie Gewenst stedenbouwkundig model Ten oosten van de Skidôme komen de indoor skydive, sporthal, het zwembad, bowlingbaan en wielerexperience met ondersteunende horeca en fietswinkel. Ten oosten hiervan is de nader te bepalen derde attractie of het hotel beoogd. Aan de zuidkant blijven de schietbaan en de hondenclub bestaan en is ruimte voor het hotel of de derde attractie. De nieuwe publiekstrekkers met een meer intensieve bebouwing zijn bij elkaar geprojecteerd om de onderlinge samenhang te bevorderen. De ligging aan de zuidkant van het gebied heeft nog twee voordelen. Ten eerste is de ontsluiting van de Binnentuin voorzien via de Baanvelden en de Kozijnenhoek. De meest intensief bezochte functies zijn op deze manier vlot bereikbaar vanaf de hoofdontsluiting. Ook is een goede presentatie van deze functies naar de hoofdontsluiting mogelijk. Ten tweede grenst deze zone aan het voorzieningencluster aan de overzijde van de Kozijnenhoek. Wat sfeer en intensiteit betreft is dit de beste aansluiting op de omgeving. De andere functies zijn als een schil rondom de kern gelegd. Aan de noordoostzijde bevinden zich de bestaande sportvelden en komen het wielerparcours en de BMX-baan. Deze elementen vormen de overgang naar het open agrarisch gebied. Aan de noordwest- en zuidwestzijde zijn twee locaties met recreatiewoningen voorzien. Door versterking en uitbreiding van de groenstructuur worden deze locaties geïntegreerd in de Binnentuin. De zuidwestzijde behoudt het groene en bosrijke karakter, met de Heemtuin als dragend en markant element. De bestaande padenstructuur zorgt voor een natuurlijke verbinding met het woongebied aan de oostzijde van Rucphen. Skidôme De Skidôme ligt in het hart van het gebied. In is een tweede skihelling toegevoegd, met daarbij een ijskartbaan. Voor de nabije toekomst staat een verlenging van de banen gepland, zie figuur 3.2. Het parkeerterrein aan de voorzijde van de Skidôme zal dienst gaan doen als centraal plein, waaraan enkele nieuwe (indoor skydive, bowlingbaan, wielerexperience met ondersteunende horeca en fietswinkel) en te verplaatsen voorzieningen (zwembad en sporthal) gesitueerd worden. De bowlingbaan is planologisch al mogelijk tussen de zuidwestgevel van de Skidôme en de Baanvelden, deze mogelijkheid wordt verplaatst naar de andere zijde van het nieuwe plein. Het centrale parkeerterrein biedt ruimte voor 225 parkeerplaatsen. Ook zijn onder de verlengde banen en direct rondom de Skidôme nog eens vier parkeerterreinen met in totaal 245 parkeerplaatsen beoogd. Figuur 3.2 Beoogde uitbreiding van de skihal Toekomstige situatie 17 Figuur 3.3 Aanzichten van de beoogde uitbreiding van de skihal Figuur 3.4 Beeld van de in 2016 vernieuwde skibaan in Zoetermeer. 18 Toekomstige situatie Wielerwereld De Wielerwereld bestaat enerzijds uit de wielerexperience met ondersteunende horeca en fietswinkel, anderzijds uit een wieleroefenbaan en een BMX-baan. De wielerexperience is samen met de fietswinkel en ondersteunende horeca geprojecteerd in het centrum van de Binnentuin. De BMX-baan en wielerbaan worden aangelegd aan de noordoostzijde van het plangebied in verband met het ruimtebeslag en de overgang naar het open agrarische gebied. Sportvoorzieningen De sportvoorzieningen zijn als functie allemaal al aanwezig in het gebied. Het gaat om de volgende voorzieningen: sporthal; zwembad; hockey, handbal en atletiek; manege. Het zwembad en de sporthal worden verplaatst. Het nieuw te bouwen complex waarin deze functies worden gesitueerd, biedt de beste mogelijkheden om de noodzakelijke moderniseringen door te voeren. Daarnaast kan door middel van clustering met andere voorzieningen de samenhang tussen de verschillende functies worden vergroot en zorgen een gezamenlijke entree en horecavoorziening voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Het buitenbad en de overige sportfuncties blijven op de huidige locatie gevestigd. De manege breidt uit en krijgt de mogelijkheid om uit te breiden. Overige dagrecreatieve voorzieningen De modelautoracebaan van de Baanbrekers, de hondenclub en de schietbaan van SV Koningsschutters behouden hun positie in het gebied. Waar nodig worden geluidwerende maatregelen toegepast, om een goed verblijfsklimaat te creëren. Uit het rapport van ZKA Consultants & Planners (januari 2015) blijkt dat de aantrekkelijkheid van het gebied wordt verder vergroot door naast de Skidôme en de Wielerwereld een derde attractie met een regionale of zelfs landelijke aantrekkingskracht toe te voegen. De invulling van deze extra trekker is nog niet bekend. Door ZKA worden een indoorspeeltuin, bowling, en overdekte niche dierentuin als kansrijk genoemd. Voor de beoogde extra attractie is ruimte gereserveerd ten zuiden van de schietbaan en op de locatie waar zich momenteel het zwembad en de sporthal bevinden. Verblijfsrecreatieve voorzieningen De beoogde verblijfsrecreatieve voorzieningen kunnen er voor zorgen dat huidige gebruikers van de Binnentuin zich laten verleiden tot een langer verblijf. Anderzijds zal het bereik van potentiële nieuwe gebruikers toenemen. De (maximaal) 150 recreatiewoningen, een appartementencomplex met speelschuur komen in een groene setting aan de noord- en westzijde van het gebied en maken gebruik van de centrale voorzieningen rondom de Skidôme en Wielerwereld. De 15 recreatiewoningen aan de westzijde krijgen een bijzondere sport gerelateerde invulling. Parkeren en waterberging worden op het eigen terrein opgelost. Daarnaast is aan de zuid- of westzijde van het gebied ook een hotel met 75 kamers beoogd. Toekomstige situatie Landschappelijke hoofdstructuur Een sterke landschappelijke hoofdstructuur: het ruimtelijk raamwerk (zie figuur 3.5) vormt de drager van het plan. Er wordt aangesloten bij de bestaande houtwallen door ook in de nieuwe structuur een groot deel van de kaders aan te geven en kamers te vormen voor nieuwe functies. Een sloot/droge greppel vormt ook een onderdeel van de groenstructuur, zie figuur 3.6. De huidige schaal in het gebied en directe omgeving wordt gerespecteerd. Het bestaande bosrijke deel van de Binnentuin zal zijn huidige karakter behouden door het toepassen van merendeels onverharde paden en het inrichten van groene kamers met verblijfsrecreatie. Bestaande beplanting wordt zoveel mogelijk behouden. De te rooien groenelementen worden gecompenseerd door de groenstrook waarmee het plangebied wordt omringd. Figuur 3.5. Groen raamwerk 20 Toekomstige situatie Figuur 3.7 Groenstructuur Toekomstige situatie 21 Er zijn twee verschillende typen beplanting (zie figuur 3.6): 20 meter, met houtwal, grasberm en greppel; 10 meter, met beplantingsingel en grasberm. Een houtwal en beplantingssingel bestaan uit vijf rijen beplanting. De middelste rij bestaat uit snelgroeiende soorten (populier) en de andere rijen uit pootgoed van soorten als: eik en es; Hollandse vogelkers, vuilboom, vlier, etc. Figuur 3.6 Profielen van het groene raamwerk (jeugdfase) Er ontwikkeld zich een snelgroeiende afscherming met daarnaast (geleidelijk) een boom- en struiklaag. Na een jaar of 10/15
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks