Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ruimte voor Energie. Mariette Bilius DCMR/PZH/programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 13 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ruimte voor Energie Mariette Bilius DCMR/PZH/programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland 1 december 2016, klimaat en milieueffectrapportage RUIMTELIJKE ORDENING: BKL Bescherming hoofdinfrastructuur
Transcript
Ruimte voor Energie Mariette Bilius DCMR/PZH/programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland 1 december 2016, klimaat en milieueffectrapportage RUIMTELIJKE ORDENING: BKL Bescherming hoofdinfrastructuur elektriciteitsvoorziening Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling (herzien) Kenmerkend: specifieke lokale afwegingsruimte, flexibiliteit, integrale benadering, vormvrije participatie, vertrouwen i.p.v. regelen Duurzame Ontwikkeling is aanleiding stelselherziening - Energie(transitie) wordt niet geadresseerd HOE ONDER WRO? Ervaringen met energie in ruimtelijke plannen: - wel wil, geen idee wat of hoe - geen tijd, niet mijn opdracht, niet mijn wethouder - niet ruimtelijk relevant - goedkoopste planschrijver ingehuurd - moe(s)t in andere planfase Energie-inclusieve bestemmingsplannen: near zero Vroegtijdige inbreng omgeving: enkele pareltjes MOGELIJKE UITKOMSTEN WARMTEVISIE LEIDEN: Geen gas meer in nieuwbouw Geen gasnetten meer vervangen Uitbreiden warmtenet in gebieden X, Y, Z Starten met all-electric concepten in gebieden A, B, C Opstellen van warmteplannen voor specifieke gebieden Beste warmteoplossing laten landen in bestemmingsplan Warmteconvenant met woco s Communicatiecampagne richting burgers over gasloos Oprichten van uitvoeringsorganisatie (+financiering?) U I T EEN P R E S E N T A T I E V A N D E G E M E E N T E L E I D E N PROCESSTAPPEN GEMEENTE - Probleem herkennen, probleemeigenaar voelen - Mensen + geld vrijmaken - Informatie verzamelen Plan ontwikkelen Bestuur betrekken Stakeholders betrekken MATERIAAL - INFORMATIE Gemeentelijke ontwikkelingen warmte / energiekaarten Behoefte aan optelbaarheid Warmte Transitie Atlas als regionale standaard Open data Langjarige beschikbaarheid Geringe kosten Transparant model, aanpasbare waarden Inzicht bieden Enthousiasmeren Eenvoudig te bedienen en gebruiken PROVINCIAAL PLAN EN PROCES Energie-agenda zomer 2016 Provinciaal warmteplan begin 2017 Provinciale Omgevingsvisie 2017 Lokaal niveau is meest relevant Versterken en verbinden van lokale plannen Per regio verschillend EN DAN NU HET GOEDE NIEUWS BBL toelichting paragraaf 3.5.2: Ook gasvoorzieningen zijn niet voorgeschreven, maar moeten als ze aanwezig zijn voldoen aan de eisen in deze paragraaf. De verplichting om aan te sluiten op een distributienet voor elektriciteit, gas of warmte, uit het Bouwbesluit 2012 (artikel 6.10) is vervallen in het Besluit bouwwerken leefomgeving. In het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt niets meer geregeld over het aansluiten op distributienetten. Gemeenten kunnen hiervoor in hun omgevingsplannen lokale regels opstellen. DIT IS ÓÓK RUIMTELIJKE RELEVANTIE/RO PROCES: Wijken van gas af: stakeholders consulteren, besluit voorbereiden, vastleggen, transitieperiode nemen, afronden Aanwijzing warmtewijk, off-grid-wijk, all-electricwijk, menggebied,?biogaswijk? Planning m.b.t. tijdstip en doorlooptijd wijktransitie(s), onderlinge afstemming (Moment en) gewenst niveau van schilrenovatie. Vastleggen aanlegmoment W-net of versterking E-net en moment van ontmanteling G-net Beschermen ruimte voor buffers, beschermen toekomstig tracé Binden van eigenaren en gebruikers aan het transitiepad Afstemming met buurgemeenten, met regio Omgevingsplan bindt ongeacht grondpositie etc. Omgevingsplan biedt zekerheid aan partijen Omgevingsplan als basis voor subsidie warmtevoorziening NIEUWE AANDACHTSPUNTEN VOOR DE PROVINCIE - Regie op bovenlokale voorziening: hoofdinfrastructuur warmte planning én aanleg - Provinciale warmtevisie - energievisie, omgevingsvisie, uitvoeringsplan(nen) - Plannformatie komt uit een groot, niet-lineair planproces met veel stakeholders en belangen - Procesbewaking op doorwerking provinciale plannen / ondersteuning lokale plannen en projecten - Leren werken met locatie-afhankelijke regels en - besluiten Meedoen op lokaal niveau, op plan- en projectniveau HOE MAKEN WE HET EENVOUDIGER? D E R D E B E L E I D S F O C U S A A N B R E N G E N Efficientie Hernieuwbaarheid Energiekwaliteit (exergie, laagwaardigheid, cascadering) T R I A S E N E R G E T I C A V E R D U B B E L E N + Gebruik vermijden Laagwaardige bronnen toepassen Duurzaam opgewekt gebruiken Duurzaam opwekken Zuinig gebruiken Resten ter beschikking stellen aan anderen + buffer-/bewaarbaarheid, landgebruik, energieen materiaalinput, systeemeffect - elders en later PERSOONLIJKE ZORGEN - OMGEVINGSWET Eén bestuurder kan met één fout meer verknoeien dan tien bestuurders in hun hele ambtstermijn kunnen repareren. Bestuurders zijn voortaan supermensen. Louter wijsheid en kwaliteit. Ongevoelig voor ijdelheid, macht en andere menselijke tekorten. Bijna geen plan of rapport kan de toets der kritiek doorstaan het is moeilijker dan het lijkt. We breken uit vrije wil bescherming tegen onverstandige besluiten af en maken het moeilijker een goed proces te volgen. CONCLUSIES Omgevingswet maakt energietransitie mogelijk Omgevingswet versnelt de energietransitie niet beleidstekort en incongruent beleid worden niet aangepakt Omgevingsplan is mogelijk zonder energieparagraaf Procedurebepalingen geven beperkt houvast voor bestuurders en ambtenaren Majeure ingrepen in stad en landschap liggen in handen van het lokale bestuur Omgevingswet biedt kans voor nieuwe routine Neem die kans! De nieuwe omgevingswet versnelt de energietransitie niet
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks