Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

S P R Á V A. o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Čergovská 14 v Prešove za školský rok 2011/ PDF

Category:

Food

Publish on:

Views: 9 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
S P R Á V A o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Čergovská 14 v Prešove za školský rok 2011/2012 Predkladá: Gabriela Žabková - riaditeľka školy Prerokované v pedagogickej
Transcript
S P R Á V A o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Čergovská 14 v Prešove za školský rok 2011/2012 Predkladá: Gabriela Žabková - riaditeľka školy Prerokované v pedagogickej rade školy dňa Vyjadrenie rady školy: Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Prešov schváliť- neschváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovo-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012 prerokovaná dňa predseda RŠ pri Čergovská 14 v Prešove Stanovisko zriaďovateľa: Mesto Prešov- Odbor ŠTvaK schvaľuje- neschvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti. za šk rok 2011/2012 Mgr.Peter Haas za zriaďovateľa Vypracovala : Gabriela Žabková - riaditeľka školy Východiska a podklady: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach bola vypracovaná v zmysle : 1. Vyhlášky SR č. 9 /2006 Z.z zo o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 2. Metodické usmernenie SR č. 10 /2006 R k vyhláške SR č. 9 /2006 Z.z 3. Koncepcia školy 4. Plán práce školy na školský rok 2011/ Vyhodnotenia plánov aktivít a metodického združenia na škole 6. Závery a informácie z činnosti Rady školy pri Čergovská 14 v Prešove 7. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za minulý školský rok, jej opatrenia a závery 1. Základné identifikačné údaje o škole 1. Názov školy : Materská škola 2. Adresa školy: Čergovská 14, Prešov 3. Telefón školy: 051/ , 051/ Elektronická adresa školy condornet.sk 5. Webová stránka školy 6.Zriaďovateľ školy: 7.Manažment školy : Mesto Prešov,Jarková 73, Prešov Gabriela Žabková riaditeľka školy Mgr. Miriam Čížová zástupkyňa riaditeľky školy Kvetoslava Tomová vedúca ZŠS a hospodárka Klaudia Pľutová,Ing. ekonómka školy Melánia Hlávkova za PAM Škola od s právnou subjektivitou 7. Rada školy údaje Rada školy je 9 členná. Zloženie Rady školy Iveta Kurtyová, Mgr.-predseda ped. zamestnanec Ľubica Štellmachová člen ped. zamestnanec Ľubica Olejárová člen za nepedag. zamestnanec Mgr.Mária Lichvárová. zástupca rodičov Andrea Bérešová zástupca rodičov PhDr.Andrea Lengylová zástupca rodičov Mgr.Pater Haas deleg.. zastupca Mz Ing. Andrea Turčanová deleg.zástupca Mz Terézia Galdunová za Školský úrad ktorú od februára 2012 vystriedal Mgr.František Macko za oddelenie školstva od marca 2012 zloženie Danka Obročníková Mgr. predseda-ped.zamestnanec Iveta Kurtyová,Mgr. člen pedagogický zamestnanec Ľubica Olejárová člen nepedag. zamestnanec Andrea Lengyelová,PhDr- zástupca rodičov Erika Fryková RNDr. zástupca rodičov Lívia Timková zástupca rodičov Peter Haas,Mgr deleg. zástupca Mz Andrea Turčanová,Ing.- deleg.zástupca Mz František Macko, Mgr.-za oddelenie školstva Počet zasadnutí v šk. roku 2011/2012 bolo 4 a 1 ustanovujúca schôdza Rada školy bola oboznámená a vyjadrovala sa k: 1. K správe o výsledkoch a podmienkach VVČ školy za šk. rok K správe z následnej inšpekčnej činnosti 3.Plnením koncepčného zámeru školy do roku K práve o rozpočte školy 5.Kritériam k prijímaniu detí 6.Návrhu na organizáciu nové školského roku 7.závadami školy Volebné obdobie RŠ končí Poradné orgány školy Rodičovská rada mala 5 členov Pracovala v zložení : Andrea Bérešová predseda RR zástupca 2. triedy Mgr. Mária Lichvárová pokladník zástupca 3.triedy RNDr.Erika Fryková zapisovateľ zástupca 1. triedy PhDr.Andrea Lengyelová člen RR zástupca 4.trieda Anetka Daňková člen RR zástupca 5. triedy Počet zasadnutí RR : 4 a 1 plenárna schôdza. Rada rodičov na svojich zasadnutiach sa zaoberala: 1.akciami a aktivitami školy 2.plnením projektov 3.rozpočtom školy 4.spolupráca pri drobných úpravách školy Volebné obdobie RR sa ukončilo v septembri 2012 Pedagogická rada bola zložená z 12 PZ Jej predsedom bola riaditeľka školy. Pri vedení a zápise z porád sa učiteľky striedali podľa plánu zasadnutí PR V šk. roku 2011/2012 bolo 5 pedagogických porád a 5 operatívnych porád Obsahové zameranie pedagogických rád: 1.Hodnotenie VVČ 2.Plnenie ŠkVP Letíme s včielkou a spoznávame svet 3.Kontinuálny plán a formy vzdelávania PZ 4.Správa z následnej ŠŠI 5.Metodika predprimárného vzdelávania rozprava 6.Hodnotenie IMZ 7.Interpretáciapostrehov z testov školskej spôsobilosti Zápisy z PR sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy Metodický útvar pracoval v zložení: Čížová Miriam, Mgr. Kurtyová Iveta, Mgr. Obročníková Danka Mgr. Počet zasadnutí v šk. roku 2011/2012 bolo: 2 Obsahové zameranie: 1.Hra v edukačnom procese- praktická ukážka hier rámci konferencie OMEP 2. Úvod do problematiky digitálnych technológií v 3. Dotazník pre rodičov Dieťa a počítač - vyhodnotenie II. Údaje o počte detí v TRIEDA Skutočný počet detí k k TRIEDA TRIEDA TRIEDA TIEDA TRIEDA spolu 115 detí 117 detí Počet detí s odloženou školskou dochádzkou v školskom. roku 2011/2012 bolo: 5 Dôvodom OŠD bola: -citová nezrelosť -sociálna nezrelosť Počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ na rok 2012/2013 bolo: 50 Počet odovzdaných Osvedčení o ukončení predprimárného vzdelávania bolo: 42 Dieťa v hmotnej núdzi 4 Dochádzka detí v šk. roku 2011/2012a priemery dochádzky jednotlivých tried TRIEDA IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 1. trieda trieda trieda trieda trieda SPOLU Najlepšia dochádzka bola v mesiaci máj 2012, najslabšia v mesiaci december vírusové ochorenie detí Priemerná dochádzka detí za celá školský rok 2011/2012 bola 84 Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov: 1. POP na školský rok 2011/ ŠkVP Letíme s včielkou a spoznávame svet 3/ Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou 4. Metodika predprimárného vzdelávania 5. ISCED O 6. Škola, manažment, ekonomika, legislatíva 7. Zákon č. 245/ Predškolská výchova 9. Závery a odporúčania spracované Mestom Prešov Školský úrad a MPC Prešov 10/ Profilácia školy podľa návrhov a podnetov učiteliek školy 11. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za minulý šk. rok,jej opatrenia a závery 12. Vyhláška 306/2008 o materských školách 13 Kafomet, Dieťa a svet, Pedagogická diagnostika 14 Predškolská výchova 15 sk, stránka oddelenia školstva pri MÚ 16.Koncepcia školy IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov Počet zamestnancov k Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci kvalifikovaní nekvalifikovaní zvyšuje si vzdelanie kvalifikovaní doplňujúci si vzdelanie Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Rozvíjanie digitálnych kompetencií ved.zamestnancov Rozvíjanie digitálnych kompetencií pre uč. Inovácia v didaktike Žabková ukončila počet získaných kreditov 8 Čížová ukončila počet kreditov Mgr. Frenáková Bc. Ľubica Bělová ukončila pokračuje 8 počet kreditov 11 V. Vzdelávacie akcie a podujatia pedagogických a nepedagogických zamestnancov P.č organizátor podujatia Názov podujatia 1. Rada ZO OZ PŠaV 2. Výbor OMEP 3. odd.školstva pri MÚ Prešov 4. KŠÚ Prešov, MÚ, PaSA a Jurkovičová 5. Spoločnosť pre predškolskú výchovu 6. OMEP Prešov 7. OMEP Prešov Novelizácia Zákonníka práce zasadnutie riaditeliek k pripravovanej konferencií OMEP Svetový deň výživy Svet okolo násvýtvarná súťaž Interaktívne vyučovanie Konferencia Hra v edukačnom procese praktická ukážka Hra v edukačnom procese 8. PU Prešov Úvodné stretnutie cvičných učiteliek Kežmarské Žľaby PU Prešov PKO Prešov priestory MÚ Važecká 2 Žabková, Mgr,Obročníková 1 Žabková 6 Tomová, Žabková, Obročníková, Olejárová, Sukeľová, Bělová 3 Žabková,Bělová,Frenáková 2 Mgr.Čížová, Bc. Frenáková PF Prešov 5 Žabková,Čížová,Kurtyová,Petroniová,Bělová Čergovská všetky PZ PU 3 Mgr. Čížová,Mgr.Kurtyová, Bc.Frenáková 9. Rada ZO OZ Konferencia ZO 1 Petroniová Darina PŠaV v Prešove 10. odd.školstva Prešov 11. Ing.Klaudia Pľutová OZ Prešov Deň mlieka Školenie riaditeliek k financovaniu škôl ZŠ Sibírska Mš Važecká 5 Tomová,Bistiková,Štellmachová,Frenáková, Pepichová 2 Žabková, Tomová VI. Aktivity a reprezentácia školy na verejnosti Dátum Názov aktivity miesto IX/ 011 Jesenné putovanie- branná vychádzka K Ľuboticiam Kráľ Drozdia brada -rozprávka divadlo Babadlo X/011 Fotografovanie detí Návšteva zubnej ambulancie Fakulta zdravotníctva 9. ročník cyklistických pretekov Cross Country Babka, dedko ľúbime Vás...-slávnostná akadémia Misa plná vitamínov Zdravý olovrant pre rodičov Svet okolo nás- zapojenie sa do súťaže MÚ Zdravý úsmev- realizácia projektu v 3.,4. a 5. trieda Červená čiapočka - divadlo Qvidos XI/011 Exkurzia do Planetária- prípravné triedy Hvezdáreň Prešov Šarkaniáda- 3. trieda Bernoláková O šikovnom krajčírikovi - hud. rozprávka uja Ľuba Zdravý úsmev prípravné triedy Pyšná princezná -divadlo Portál XII/011 Tri prasiatka -muzikalová rozprávka kino Scala Mikuláš otvára vianočný čas- s rozprávkou Živý darček Vianočné besiedky- všetky triedy Pravý sviatok Vianoc-vystúpenie žiačok 3. roč. PaSA Deň otvorených dverí- 4. a 5. trieda ZŠ Sibírska Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme Vám- 3. trieda Hypertesco I/012 Školská spôsobilosť- radí školský psychológ z CPPPa P Vymyslená rozprávka - divadlo Fantastil Spolupráca so ZŠ -Divadelné vystúpenie -3. trieda ZŠ Šrobárová Zdravý úsmev a 5. trieda 2/012 Karnevalová maska Perníková chalúpka- rozprávka divadla Portál Statočný cínový vojačik - divadlo Babadlo 3/2012 Predplavecký výcvik -3. trieda Bajkalská Predplavecký výcvik 4. a 5. trieda Bajkalská Zdravý úsmev -3.,4. a 5. triedy Výstava výtvarných prác Sen detí -5. trieda OC MAX Malý básnik -školské kolo v prednese poézie a prózy Morena Návšteva knižnice pobočka P.O Hviezdoslava Spoznávaj okolie -turistická vychádzka Pod Šalgovík 4/012 O 12 mesiačikoch - hudobná rozprávka uja Ľuba Akadémia pre novoprijaté deti Deň zeme - návšteva zberného dvora TS Jesenského Kresba na asfalt- kytička pre moju zem Olympijská hviezdička - športová súťaž PU FŠ Kocúr v čižmách - divadlo Cililing Vševedkové hádanky prípravné triedy Hliníkový skarabeus zapojenie sa do súťaže TS Prešov 5/012 TA pre rodičov Škola v prírode Detské tanečné kreácie Odevák Prešov Kúzelník Jarini 13. ročník školského kola v speve detí- Malý slávik Perníková chalúpka - divadlo Gašparko O umení umením - benefičný koncert PKO Voňavá pesnička účasť 2. triedy Mukačevská Dopraváčik -súťaž o cestnej doprave- 5. trieda Solivárska World Callenge Day- zapojenie sa do projektu v Deň mlieka- prezentácia školy zdravej výživy ZŠ Važecká Srdce dokorán- besiedky ku dňu matiek 6/012 Deň radosti v ku Dňu detí Tancom po Európe - výchovný koncert Nella Exkurzia- Botanická záhrada Košice Škola v prírode 24 detí Mníchovský Potok Rozlúčková akadémia predškolákov Divadlo Gašparko- Popoluška dvor Výlet predškolákov do ZOO Spišská. N. Ves Vyhodnotenie mimoškolských súťaží do ktorých sa škola zapojila v školskom roku 2011/012 P.č Trieda-príp.meno dieťaťa Názov súťaže - podujatia Umiestnenie trieda Olympijská hviezdička diplom 2. Hud. pohybový krúžok Detské tanečné kreácie diplom Včielka 3. Tomáš Mňahončák Vesmír očami detí výtvarná súťaž 1. miesto 5. trieda Planetária a postup do celoslovenského kola 4. Róbert Skorka- 5. Vesmír očami detí výtvarná súťaž ocenená práca trieda Planetária 5. Výtvarný krúžok Svet okolo nás - výtvarná súťaž ocenená práca 6. Kolektív detí 5. trieda Svet okolo nás - výtvarná súťaž ocenená práca trieda Dopraváčik- súťaž cestnej premávky diplom 8. všetky triedy Hliníkový skarabeus 4. miesto 9. všetky triedy Mesto v ktorom žijem - Spravbytkomfort Krúžková činnosť na škole ocenené práce S.Uhriňáková R.Sumilas R.Skorka B.Horáčková Škola vytvárala priestor pre činnosť s talentovanými deťmi, individuálnym prístupom podporovala rozvoj detí prejavujúcich talent a nadanie v krúžkových aktivitách. Na krúžkovú činnosť sme využívali odbornú zdatnosť interných učiteliek pred cudzími lektorkami. Deti do krúžkov prihlasovali rodičia na základe ponuky krúžkov školy a to prihláškou. Predchádzal tomu triedny aktív s rodičmi, ktorí prejavili záujem o daný krúžok. Na triednych aktívoch bola predstavená učiteľka vedúca krúžok, ktorá oboznámila rodičov s cieľom krúžkovej aktivity a organizačnými pokynmi.činnosť krúžkov sa začínala v mesiaci októbri daného školského roka a končila prezentáciami krúžkov v mesiaci máj- jún P.č Názov krúžku meno učiteľky počet detí 1. Hudobno-pohybový Včielka Mgr.Iveta Kurtyová 20 detí 2. Výtvarny krúžok uč. Ľubica Bělová 11 detí 3. Budujeme ZOO uč.darina 18 detí Petroniová 4. Oboznamovanie s AJ Mgr.Miriam Čížová 10 detí Prezentácia krúžkovej činnosti Hudobno-pohybový krúžok Včielka mesiac názov podujatia miesto 12/2011 Zdravie, šťastie pokoj svätý... Hypertesco Prešov 12/2011 Vianočné pásmo školská slávnosť 4/2012 Akadémia pre novoprijaté deti 5/2012 Detské tanečné kreácie prehliadka tanečných súborov Odevák Prešov 5/2012 Malý slávik 6/2012 Rozlúčková akadémia- školská slávnosť Výtvarný krúžok 9/2011 Svet okolo nás priestory MÚ 2/2012 Dielo Tvojich rúk interiér školy 4/2012 Vesmír očami detí Hvezdáreň Prešov 6/2012 Mesto v ktorom žijem- ocenené výtvarné práce Spravbytkomfort Oboznamovanie s anglickým jazykom 12/2011 Vianoce školská slávnosť 3/2012 prezentácia v školskom občasníku Čergováčik 4/2012 Akadémia pre novoprijaté deti 5/2012 Otvorená hodina pre rodičov Projekt Budujeme ZOO sa uskutočňoval na základe úzkej súčinnosti s CVČ a Ekoparkom podľa vypracovaného plánu, v ktorom 1x v mesiaci sa konala aktivita s deťmi v Ekoparku. Boli uplatňované rôzne formy a metódy ako zážitkové učenie, kolektívna práca, exkurzie, vychádzky do prírody, hry v prírode, súťaže. VII. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila školské a mimoškolské projekty P.č. Názov projektu 1. Škola podporujúca zdravie školský projekt pokračuje 2. Nezábudka- projekt s enviromentálnou tématikou školský projekt 2.tr. pokračuje 3. Zdravý úsmev mimoškolský projekt fakulta zdravotníctva 4. Hliníkový skarabeus mimoškolský 4. umiestnenie projekt TS 5. Recyklohry mimoškolský pokračuje projekt 6. Projekt Ježka Separka- prezentácia prác v MÚ mimoškolský projekt- 5. tr. pokračuje 7. Trvalo udržovateľný rozvoj očami detí celosvetový projekt pokračuje predškolského veku OMEP- 1. tr. 8. Vševedkové hádanky školský projekt 9. Školské ovocie európsky projekt podpory konzumácie ovocia a zeleniny na školách 10. Školský mliečny program Projekt zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov pokračuje pokračuje VIII. Výsledky inšpekčnej činnosti po roku 2000 V školskom roku 2011/2012 bola dňa na škole vykonaná následná inšpekcia ktorej predmetom bol stav odstránenia nedostatkov zistených pri komplexnej inšpekcii konanej v dňoch na ktorej bolo uložených 3 odporúčaní a 2 opatrenia. Následná inšpekcia konštatovala: 1. opatrenie /Učebné osnovy stanovené v rozsahu ustanovenom ŠVP ISCED O / bolo splnené 2. opatrenie / počty detí v triedach zosúladiť s platnými právnymi normami / bolo splnené 1. odporúčanie /zosúladiť zaraďovanie detí do tried podľa veku s organizáciu / bolo akceptované 2. odporúčanie / zamerať hospitačnú činnosť na kvalitu výchovy a vzdelávania z hľadiska činnosti detí/ bolo akceptované 3. odporúčanie /operacionalizovať ciele plánovaných činnosti vo vzťahu k výkonovým štandartom/ - ostáva v platnosti a nebolo akceptované IX. Priestorové podmienky školy: Počet používaných miestností v škole názov počet technický stav triedy 5 vyhovujúci herne 5 nutná maľba v 2 triedach počet samostatných 4 nutná maľba v 2 spální spálňach počet detských 21 vyhovujúce umývadiel školská jedáleň 1 vyhovujúca telocvičňa 0 nenachádza sa ihrisko 0 nenachádza sa Materská škola bola zriadená v roku Škola má 5 tried. Vzhľadom k počtu zaradených detí 1.až 4. trieda bola plne využitá,do 5. triedy bolo zaradených menej detí z kapacitných dôvodov. Táto trieda má spoločnú umývarku, detské WC a spálňu s 1. triedou. Škola nemá žiadne nevyužité priestory. Triedy sú priestranné, svetlé, čisté a esteticky upravované učiteľkami tak, aby poskytovali deťom harmonické, podnetné podmienky na hrovú činnosť i vzdelávanie. Výhodou školy je samostatná jedáleň, kde sa deti učia správnemu stolovaniu a tiež slúži na kultúrne a iné akcie pre deti a rodičov. Škola má aj samostatné priestory na krúžkovú činnosť -kabinet na výtvarnú krúžkovú činnosť, počítačovú miestnosť pre deti. Ostatné krúžky využívajú na svoje aktivity 5. triedu počas odpočinku detí a školskú jedáleň. Škola má kabinet na UP, práčovňu, átrium na využívanie zážitkového učenia a na pestovateľské práce, všetky zamestnankyne majú šatne. Nevýhodou je podľa projektu neoplotený školský dvor a exteriér školy ktorý je sústavne znečisťovaný deťmi a mládežou okolitých blokov a tak neposkytujú deťom mnoho príležitostí k pohybovým aktivitám, relaxácii a edukačným aktivitám. b)materiálno-technické podmienky školy : Škola a triedy sú po materiálnej stránke dobré vybavené pracovným a výtvarným materiálom na edukačné aktivity, hračkami a učebnými pomôckami. Kabinet UP sa podľa možností dopĺňa a vymieňa podľa potrieb hlavne na rozvíjanie pohybových činností, logického myslenia, na rozvíjanie tvorivej dramatiky, v súlade so ŠVP čo kladne zhodnotila aj ŠŠI. Za školský rok 2011/2012 zaplatili rodičia na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení sumu Finančné prostriedky boli použité na kúpu nového vysávača, písacieho stola pre učiteľky do 1. triedy, hračiek do tried v sume 337,33 učebné pomôcky do kabinetu a tried v hodnote 1142,45.Učiteľská a žiacka knižnica bola doplňovaná podľa potreby a ponúk odborných a certifikovaných publikácií, taktiež aktuálnou a platnou legislatívou sumou 551,61. Škola z finančných prostriedkov na prevádzku školy opravila a vymaľovala miestnosti a triedy pavilónu B opravila premakajúci múr vo WC 4 triedy v celkovej sume3.849,90 Previedla sa revízia výťahov,revízia elektrického vedenia s následnou opravou, zakúpili sa čistiace prostriedky v sume 864 pracovné odevy pre všetkých zamestnancov v sume 895,55 Značná časť financií sa odčerpáva na opravu veľkej priemyselnej práčky a na opravu detských WC. Za pomoci rodičov sme mohli plniť akcie a aktivity pre deti v škole aj mimo, ktorí nám príspevkami hradili autobus na výlety, exkurzie, prispeli knihami pre deti odchádzajúce do ZŠ v sume 331, mikulášskymi balíčkami v sume 395, hračkami do tried v sume 350.Z ich príspevkov sme hradili aj drobné opravy a úpravy školy. Rodičia 2. triedy zakúpili do triedy nový koberec. Správa o hospodárení školy za rok 2011 príjmy z mesta mesiac dotácie bežné výdavky mzdy a odvody za rok 2012 príjmy z mesta mesiac dotácie bežné výdavky mzdy a odvody Technický stav školského zariadenia Od roku 2009 škola podáva požiadavku na MÚ OSR na pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie praskajúcich múrov. rekonštrukciu druhej polovici strechy, z ktorej v čase. Je potrebné previesť hygienickú maľbu ŠJ a kuchyne, priestorov a tried v pavilóne A, vymeniť kachličkové obloženie v detských umyvárňach,,vymeniť detské stoličky a 21 ročný nábytok v triedach a nové koberce v 3 triedach, šatníky pre deti vymeniť za dizajnovo nové, moderné a funkčné. V zlom stave je fasáda školy, okná a prístupové chodníky k budove školy pre rodičov a zamestnancov. Žiada sa vybaviť práčovňu a zmodernizovať ŠJ. Škola hľadá aj iné prostriedky ako 2% z dane, podávanie projektov. Psychohygienické podmienky školy Vedenie školy v koordinácii s učiteľkami aj v školskom roku 2011/12 vo výchovnovzdelávacom procese rešpektovalo hygienické, psychologické a pedagogické požiadavky detí a zamestnancov. Na základe tradícií, smerovania školy a úspechov sme sa usilovali aby škola bola školou zdravého životného štýlu t.j pozitívne ovplyvňovať vzťah k vlastnému zdraviu, smerom k deťom, smerom k zamestnancom.podľa ponuky sme využívali telocvičňu na partnerských ZŠ,organizovali Dni pohybu, zabezpečovali viac pohybových aktivít pre deti/ako turisticko-branné vychádzky, výlety a exkurzie. Predškoláci v 3 triedach absolvovali predplaveckú prípravu, 24 detí sa zúčastnili Školy v prírode v Mníchovskom Potoku. V spolupráci so ŠJ sme dodržiavali pitný režim, organizovali Dni zdravia a zdravej výživy, pozývali rodičov na zdravý olovrant s ochutnávkou a poskytovaním receptov. V triedach sme sa snažili odstraňovať hlučnosť a prašnosť, pravidelne sme kontrolovali osvetlenie
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks