Please download to get full document.

View again

of 106
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SAC METAL KALIPÇILIĞINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP MALİYETİ HESABI. Şaziye EFENDİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ

Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 141 | Pages: 106

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SAC METAL KALIPÇILIĞINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP MALİYETİ HESABI Şaziye EFENDİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞUSTOS 2012 ANKARA Şaziye EFENDİOĞLU tarafından
Transcript
SAC METAL KALIPÇILIĞINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP MALİYETİ HESABI Şaziye EFENDİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞUSTOS 2012 ANKARA Şaziye EFENDİOĞLU tarafından hazırlanan SAC METAL KALIPÇILIĞINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP MALİYETİ HESABI adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRÜN.. Tez Danışmanı, İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Makine Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ulvi ŞEKER İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, G.Ü... Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRÜN İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, G.Ü... Yrd. Doç. Dr. Uğur ARABACI Metalurji ve Malzeme Mühendisliğii Anabilim Dalı, G.Ü... Tarih: 13/08/2012 Bu tez ile G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Yüksek Lisans derecesini onamıştır. Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü.. TEZ BİLDİRİMİ Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. Şaziye EFENDİOĞLU iv SAC METAL KALIPÇILIĞINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP MALİYETİ HESABI (Yüksek Lisans Tezi) Şaziye EFENDİOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ağustos 2012 ÖZET Maliyet kontrolü kalıp sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu tez çalışmasında sac metal kalıplarında maliyet hesabı yapan bir program geliştirilmiştir. Kalıbın yapım aşaması süresince gerçekleşen işlem basamakları ve bu basamaklar esnasında kalıbı oluşturan tüm elemanların ayrı ayrı maliyetleri de dahil olmak üzere genel bir maliyet hesabı yapılabilmektedir. Sac metal kalıpçılığında bilgisayar destekli maliyet hesabı tahmini yapan bu yazılımın oluşturulma ve geliştirilme sürecinde; SolidWorks 2010 paket programı, SolidWorks altında çalışan Logopress programı ile Delphi ve Visual Basic programlama dilleri kullanılmıştır. Şerit tasarımı Logopress te yapılan ürünlerin kalıp maliyetini hesaplayan kodlar delphi programlama dili ve VBA da yazılan makrolar ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu tez çalışması, ardışık sac metal kalıplarında maliyet hesabı yapılması ve işlem sırasının analiz edilmesi hususunda başarıyla kullanılmıştır. v Bilim Kodu : Anahtar Kelimeler : Sac-metal kalıpçılığı, maliyet hesaplanması, kalıp Maliyeti Sayfa Adedi : 90 Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRÜN vi COMPUTER AIDED COST CALCULATION OF SHEET METAL DYING (M. Sc. Thesis) Saziye EFENDIOGLU GAZİ UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY August 2012 ABSTRACT Cost control is a very big importance for the sheet metal forming industry. Considering the cost control requirement, in this study, a software was developed which estimates the cost calculation of sheet metal dies. Processing steps that occur during die making and a cost calculation prediction was made including the costs of all forming pattern seperately. This cost calculation software in sheet metal forming industry was used Logopress prograssive die desing module on Solidworks, Delphi and Visual Basic programming languages. The codes; calculates die cost of product s strip layout is created on Logopress that were produced by macros was written on Deplhi and VBA. This thesis study is used cost calculation of prograssive die and analisys of process planing. vii Science Code : Key Words : Sheet-metal dies, cost calculation, die cost Page Number : 90 Adviser : Assist. Prof. Dr. Hakan GURUN viii TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca yardım ve katkılarıyla beni yönlendiren değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRÜN e, çalışmanın her aşamasında bilgilerinden yararlandığım ve programın hazırlanış süresince göstermiş olduğu katkılardan dolayı değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Hakan DİLİPAK a teşekkürlerimi sunarım. Tüm eğitim hayatım ve yaşamım süresince her zaman yanımda olan ve beni destekleyen ailem Meliha - Bayram EFENDİOĞLU ve ablam Yıldız ÖZTÜRK e, sevgi ve şükranlarımı sunarım. ix İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... iv ABSTRACT... vi TEŞEKKÜR... viii İÇİNDEKİLER.ix ÇİZELGELER LİSTESİ... xii ŞEKİLLER LİSTESİ... xiii RESİMLER LİSTESİ......xiv 1. GİRİŞ LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Sac Metal Kalıpları Hakkında Yapılan Çalışmalar Hacim Kalıpları Hakkında Yapılan Çalışmalar Literatür Araştırmasının Değerlendirilmesi KURAMSAL TEMELLER Ardışık Kalıplar Kesme işlemi Kesme boşluğu Kalıp ömrü (Kesme Düzlüğü) Boşluk açısı Kesme Kuvveti ve Kesme İşi Kesme kuvveti Kesme kuvvetini etkileyen faktörler Kesme işi Çıkarma (sıyırıcı) kuvveti... 28 x Sayfa 3.5. Kesme kalıbının elemanları Sıyırıcı plaka kalınlığı Kalıp sap yerinin tayini Zımba flambaj boyunun hesaplanması Dişi kalıp boyutlarının bulunması Kalıp alt plakası kalınlığı Şerit malzemenin hazırlanması Bükme Bükme Kenar Bükme Katlama ve Kenet Bükme Kıvırma Bükme Oluklama Bükme Bükme Teorisi MATERYAL ve METOD Materyal Metod PROGRAMIN TANITILMASI Programın Yapısı Kalıp Boyutlarının Hesaplanması Kalıp Seçimi Standart Kalıp Elemanları Seçimi İşleme Maliyetleri... 66 xi Sayfa 5.6. İşçilik Maliyetleri Toplam Kalıp Maliyeti SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneriler KAYNAKLAR EKLER EK-1 Kullanım Özelliğine Göre Çelikler EK-2 Örnek Uygulama ÖZGEÇMİŞ...90 xii ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge Sayfa Çizelge 3.1. Malzeme çekme dayanımı ve kalınlığına göre tek taraflı kesme boşlukları, mm Çizelge 3.2. Zımba çapına bağlı k - ç ilişkisi Çizelge 3.3. Bazı malzemelerin kesme dayanımları Çizelge 3.4. Sac kalınlığına bağlı olarak çıkarma kuvvetinin kesme kuvvetine oranı Çizelge 3.5. Sac kalınlığı ve kesme şekline bağlı olarak k katsayısının değerleri...30 Çizelge 3.6. Sıyırıcı plaka kanal boşlukları Çizelge 3.7. Sac malzeme kalınlığına göre dişi kalıp deliğinden kalıp kenarına olan uzaklıkları...38 Çizelge 3.8. Vida deliklerinin kalıp kenarına olan en az uzaklıkları, mm Çizelge 3.9. Pim deliklerinin kalıp kenarına olan en az uzaklıkları, mm Çizelge Gömme başlı civata deliklerinin kalıp kenarına olan en az uzaklıkları, mm...39 Çizelge Bazı malzemelerin eğilme gerilimi... 53 xiii ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil Sayfa Şekil 2.1. Genel Kalıp Yapım Prosedürünün Akış Şeması Şekil 2.2. Malzeme, Geometri Seçimi ve Parça Maliyeti Arasındaki İlişki Şekil 3.1. Kalıplama operasyonu Şekil 3.2. Kesme çatlaklarının oluşması ve kırılma Şekil 3.3. Boşluk açısı ve kalıp ömrü Şekil 3.4. Bir kesme kalıbının temel elemanları Şekil 3.5. Dişi kalıp boyutlarına esas ana ölçüler Şekil 3.6. Bükme kalıbıyla üretilmiş otomobil şasesi Şekil 3.7. Kenar ve flanş bükme Şekil 3.8. Katlama ve kenet bükme işlemini içeren parçalar Şekil 3.9. Kıvırma bükme işlemi yapılan parçalar Şekil Oluklama bükme işlemi yapılan parçalar Şekil Değişik bükme işlemleri ve uygulanan kuvvet Şekil Bükme işlemi ve meydana gelen gerilmeler Şekil Tarafsız eksenin saç malzeme kalınlığına, bükme açısına, zımba Şekil Bükmede geri esneme kuvveti Şekil Kam etkili, ezme ve germe bükme işlemleri Şekil Bükme boyu Şekil Eğilmeye çalışan bir kiriş Şekil Basit bükme kuvveti dağılımı Şekil Değişik konumlu bükme kalıpları Şekil 5.1. Sac metal kalıplarında maliyet tahmini yapan programın akış şeması... 60 xiv RESİMLER LİSTESİ Resim Sayfa Resim 2.1. CQSIM Ana Menüsü Resim 5.1. Malzeme seçim menüsü Resim 5.2. Kalıp boyutlarının hesaplanması Resim 5.3. Hesaplanan kalıp boyutlarına göre seçim ekranı Resim 5.4. Standart kalıp elemanları seçim ekranı Resim 5.5. Standart burç seçim ekranı Resim 5.6. Standart bağlantı elemanı seçim ekranı Resim 5.7. Standart yay seçim ekranı Resim 5.8. Standart zımba seçim ekranı Resim 5.9. CNC tezgah işleme maliyetleri ekranı Resim Klasik tezgah maliyetleri ekranı Resim İşçilik maliyetleri hesaplama ekranı... 68 xv SİMGE VE KISALTMALAR Bu çalışmada kullanılmış bazı simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. Simgeler Açıklama b Malzemelerin çekme dayanımı, N / mm 2 c Tek taraflı kesme boşluğu, mm k Malzemenin kesme dayanımı, N/mm 2 t Sac kalınlığı, mm F em F Emniyetli kesme kuvveti, N Kesme kuvveti, N A Kesilecek alan, mm 2 ç F ç H k W t W c p S x S y Çi Xi Yi F kr Yerine çekme dayanımı, N/mm Sıyırıcı çıkarma kuvveti, N Kanal yüksekliği, mm Kanal genişliği, mm Şerit malzeme genişliği, mm Kanal boşlukları, mm Ağırlık merkezinin kalıp kenarına X eksenindeki uzaklığı, mm Ağırlık merkezinin kalıp kenarına Y eksenindeki uzaklığı,mm Her deliğin çevre uzunluğu, mm Her deliğin kalıp kenarına X eksenindeki uzaklığı, mm Her deliğin kalıp kenarına Y eksenindeki uzaklığı, mm Kritik yük, N E Elastikiyet modülü, N/ mm 2 I Flambaja zorlanan kesitin atalet momenti, mm 4 L o F z Zımba flambaj boyu, mm dir. Zımba kesme kuvveti, N xvi Simgeler Açıklama Ç z x J Zımbanın kestiği çevre uzunluğu, mm Paralel altlıklar arası mesafe, mm Kalıp alt plaka kalınlığı, mm E Kalıp alt plakası malzemesinin elastikiyet modülü, N/mm 2 KAP b W X1 Rd Rz Kalıp alt plakası sehimi, mm Eğilme gerilimi, kg/cm² Saç malzeme genişliği, mm Baskı kuvvetinin bükme merkezine uzaklığı, mm Dişi kalıp kavis yarıçapı, mm Zımba ucu kavis yarıçapı, mm Kısaltmalar Açıklama EKS Pres Emniyet Katsayısı, mm ZBO Zımba Batma Oranı, % VBA Visual Basic for Applications 1 1. GİRİŞ Sanayinin gün geçtikçe gelişmesi, kalıpçılık sektörünün de aynı hızla gelişme ihtiyacını getirmiştir. Buna paralel olarak, daha kaliteli ürünler daha düşük maliyetlerle mümkün olan en kısa zamanda piyasaya sürülmektedir. Düşük maliyet; iyi planlama, daha hızlı ve pratik imalat yöntemleri ve daha düşük işçilik giderlerinin kısa zamanda talep edilen işe uygulanmasıyla sağlanabilmektedir [1]. Maliyet, üretim yapan işletmelerde üretim ile ilgili olarak kullanılan ve tüketilen mal ve hizmetlerin parasal karşılığıdır. Başka bir ifade ile maliyet, mal ve hizmet üretiminde işletme tarafından yapılan giderlerin (hammadde, işçilik, genel üretim giderleri), uğranılan kayıpların (amortisman, fire) ve para ile ölçülebilen fedakarlıkların (sosyal sigorta işveren payı, sosyal yardımlar) toplamıdır [2]. Günümüzde işletmelerde maliyet kontrolünün, işletmenin geleceği açısından çok büyük önem taşıdığı bilinci doğrultusunda, işletmelerin piyasada varlığını sürdürebilmesi ve rekabet edebilmesi için tüm maliyetlerini kontrol altına alması gerekmektedir. Ticari ortamda artan uluslar arası rekabet koşulları altında, sac metal kalıp imalatı yapan işletmeler için kalıp maliyeti, bu anlamda önem kazanmaktadır. Maliyetlerin planlı olarak kayıt altına alınması ve kontrol edilmesi, işletmelerin rekabet edebilir kalıp maliyetini oluşturmasına, yapılan aynı veya benzer özelliklere sahip kalıplardaki mali durumlarını bilerek hareket etmelerine ve karşılaşacakları mali olumsuzlukları en aza indirgemelerine imkan sağlamaktadır. Sac metal kalıp maliyetini oluşturan girdilerin çok fazla olması ve ilgili problemlerin çeşitliliği toplam kalıp maliyetinde büyük sapmalara yol açmaktadır. Literatürde yapılan çalışmaların azlığı ve yabancı dilde olması ülkemizde maliyet konusunun yeterince kapsamlı ele alınmadığını göstermekte ve bu durum işletmelerin maliyet anlayışında çeşitli zorluklar ve hatalarla karşılaşmalarına sebep olabilmektedir. Sipariş zamanının kısa tutulması, verilen tekliflerin doğruluk ve güvenirlik oranını da düşürebilmektedir. Sac metal kalıp imalatındaki üretim metotlarının çeşitliliğinden 2 dolayı kalıbı oluşturan her bir elemanın detaylandırılmaması, konuyla ilgili diğer bir problemi teşkil etmektedir. Maliyet tahmininde yapılan hatalar, verilen tekliflerin siparişe dönüşüp dönüşmemesi hususunu büyük oranda etkilemektedir. Piyasadaki standart malzeme fiyatları, dövize endeksli dalgalı kur sistemi uygulayan ekonomilerde sürekli değişebilmektedir. Bu durum, belirli periyotlarda tüm maliyet girdilerinin güncellenmesi gereğini doğurmaktadır. Bütün bilgilerin bilgisayar desteğinden yoksun bir işletme içinde tek tek güncellenmesi zaman alıcı ve zahmetli bir süreçtir. Türkiye de kalıpçılık sektörünün büyük bir hızla geliştiği dikkate alınırsa, ulusal ve uluslararası tekliflerde doğru, güvenilir ve rekabet edebilir bir fiyat tahmin prosedürüne ve bilgisayar destekli olarak bu sürecin hızla geliştirilmesine ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Ulusal ve uluslararası alanda rekabet açısından, sac metal kalıpları için kalıp maliyeti hesaplama programının bulunması, işletmeler için büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Günümüzde işletmeler yapılacak ürünlerini internet ortamında ihaleye açabilmekte ve bu ürünler için fiyat teklifleri isteyebilmektedirler. Bu süreçte; doğru fiyat tahmini yapılırken hızlı, güncel bilgilerin sunulması rekabet açısından işletmelere kolaylık ve öncelik sağlayacaktır. İşletmelerin teklif istenen işi alması doğru ve hızlı maliyet analizi yapılmasına bağlıdır. Sac metal kalıp maliyeti hesaplama süreci uzun bir süreçtir. Tüm girdilerin bir araya getirilmesi ve kısa zamanda detay maliyetler de göz önünde bulundurularak derlenip toparlanması oldukça zahmetli bir iştir. Bu çalışmada, bu zorlukları kolaylaştırmak ve maliyet tahmini sürecini kısaltmak için elde edilen verilerin bilgisayar destekli olarak derlenip kullanıcıya hız kazandırması ve kolaylık sunar hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 3 2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Sac metal kalıpçılığında; çeşitli ürünler için kalıp tasarımının yapılması, ve kullanıma geçmesi uzun bir süreç almaktadır. Günümüzde konstrüksiyon ve imalat süreçleri, teknolojinin ve imkanların günden güne hızla gelişmesiyle birlikte oldukça kısaltılabilmektedir. Tasarım sürecinden önce, en çok vakit, kalıp yapımı için piyasa araştırması ve tekliflerin verilmesi esnasında harcanmaktadır. Müşteriler yaptıracakları kalıpla ilgili kendilerine en uygun fiyat teklifini mümkün olduğunca en kısa sürede almak istemektedirler. Teklif verme süresinin uzaması ve verilen tekliflerin gerçekleri yansıtmaması, teklifin işe dönüşmesi hususunda büyük sorun teşkil etmektedir. Yapılan literatür araştırmalarında; literatürde sac metal kalıplarında bilgisayar destekli maliyet hesabı konusunda çok fazla çalışma yapılmadığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın literatür araştırması bölümünde sac metal kalıp maliyeti ve enjeksiyon kalıp maliyeti ile ilgili ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalar incelenmiştir Sac Metal Kalıpları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bu alanda yapılan çok fazla çalışma olmamakla birlikte belli başlı çalışmalar şunlardır: Bouaziz ve diğerleri yaptıkları çalışmada sac metal kalıp parçaları ve plastik kalıp çekirdeklerinin işlenmesinde CAD datalarından yola çıkarak işleme zamanı, kaldırılacak talaş hacmini dikkate alarak bilgisayar destekli yarı analitik bir model oluşturarak maliyet değerlendirmesi yapmışlardır [3]. Kumar ve Singh çalışmalarında kalıp seti şeçiminin pres kalıpları tasarımında önemli olduğunu belirterek, en uygun kalıp seti seçiminde geleneksel yöntemlerden elde edilen sonuçlara göre AutoLisp programlama dili tabanlı AutoCad alanında çalışan akıllı bir kalıp seti seçim sistemi geliştirmişlerdir. Sonuç olarak, işletmelerde kendi verilerine uygunlaraka değişiklik yapabilcekleri bir alt yapı oluşturmuşlardır [4]. 4 Çok Adımlı Sac Metal Kalıplarının Tasarımı Ve İşlemler adlı çalışmada Esche ve arkadaşları [5] tarafından, bilgisayar destekli mühendislik sistemi kullanılarak, takımlar üzerine düşen görevler ve her adımda nelerin yapılacağını kararlaştıran bir sistem açıklanmaktadır. Gerçekleştirilen bu sistem, çok adımlı kalıpların tasarlanmasında, kalıp parçalarının üretiminden önce işlem sırasının belirlenmesinde ve muhtemel problemlerin tahmin edilebilmesinde tasarımcılara yardım edebilmektedir. Böylece zaman ve maliyet açısından önemli bir kazanç sağlanmaktadır. Bilgisayar destekli mühendislik sistemi, işlem sırasını oluşturma, sonlu elemanlar analiz metodunu kullanarak simülasyon yapma ve potansiyel problemleri tahmin etme kurallarını içermektedir. Bu çalışmada, form verme işlemlerinin nümerik yöntemlerle simülasyonu gibi işlem sırası tasarımını gerçekleştirmek için, kuralların uygulanabilmesi araştırılmıştır [5]. Atık malzeme oranının en aza indirilmesi ve üretim maliyetinin azaltılması için, sac metal kalıpçılığında ve kalıp tasarımında şerit malzeme yerleşim planı ve optimizasyonu çok önemlidir. Kalıp tasarımında şerit yerleşim planı ve malzeme optimizasyonu için Kim ve arkadaşları [6] tarafından bir program geliştirilmiştir. Bu program, AutoCAD ortamında ve AutoLISP programlama dili ile hazırlanmıştır. AutoCAD programıyla birleştirilen özellikler, AutoLISP programlama diliyle optimizasyon hesaplarını en ekonomik şekilde yapmakta ve zaman israfına sebep olmadan en kesin sonuçları sunabilmektedir. Ayrıca farklı malzeme problemleri işlemlerini gerçekleştirmekte ve çeşitli teknikleri uygulayıp prosedürleri hesaplamakla birlikte parçaların birbirleriyle uyumluluklarını, montaj ve demontajlarını gösterebilmektedir [6]. Makinouchi ve arkadaşları [7], otomobil gövdelerinin kalıpları ve kalıp elemanlarının tasarımı için birleştirilmiş bilgisayar destekli mühendislik sistemlerini incelemiştir. Bilgisayar destekli mühendislik (BDM), bilgisayar simülasyonu kullanarak form vermede oluşan hataları tahmin etmek amacıyla, zaman tasarrufu ve takım tasarımında minimum maliyet için gerekli bir sistemdir. 5 ITAS ve ROBUST adlı iki elasto- plastik sonlu kodları sonlu elemanların modülüne giriş için kullanılmıştır. ITAS iki boyutlu bükme işlemlerindeki deformasyonları simule etmek için iki boyutlu katı model kullanmakta, ROBUST ise sac metal form verme işlemlerini üç boyutlu yüzey modelleme olarak simule etmektedir [7]. Sac Metal Parçaları Bükme, Delme Veya Boşluk Bırakmak İçin Otomatik Kalıp Ve İleri Yöntem Tasarımı adlı çalışmada, Choi ve arkadaşları [8] tarafından, düzensiz şekilli sac metal ürünlerde delme ve bükme veya kenar boşluğu bırakma için geliştirilmiş bilgisayar destekli tasarım ve imalat sistemi tanıtılmaktadır. Geliştirilen sistem, bilgi temelli kurallara dayanmaktadır. Sistem için bilgi plastik teorilerden, deneysel sonuçlardan ve uzman kişilerin bilgilerinden formüle edilmiştir. Hazırlanan program, AutoCAD ve SmartCAM ile etkileşimli olarak ve AutoLISP programlama dili kullanılarak kişisel bir bilgisayarda yazılmıştır. Bilgi temelli sistem kuralları, ürünün malzemesi ve kalınlığı, kesme geometrisinin karmaşıklığı, kesme profili, tel malzemesi ve çapı, pres tezgahının bulunabilirliği gibi faktörler de sistem tasarımında hesaba katılmaktadır. Sonuçlar tasarımcılara ve imalatçılara, kenar boşluğu bırakma, bükme ve delme kalıpları konusunda daha hızlı ve verimli çalışma imkanı sağlamaktadır [8]. Cather ve Chan yaptıkları çalışmada, AutoCAD ve dbase arasındaki entegrasyonla, kalıplanmış parçaların, maliyet tahminini yapmaya çalışmışlardır. Bu entegrasyon, proses planlama mühendisleri tarafından, toplam kalıp maliyetinin azaltılması için farklı malzemeler, yüzey işlemleri, tezgahlar, kalıp tasarımları gibi üretim konfigürasyonları arasındaki maliyet farklarının belirlenmesi için kullanılabilmektedir [9] Hacim Kalıpları Hakkında Yapılan Çalışmalar Menges ve Mohren, Enjeksiyon kalıpları Nasıl Yapılır? adlı eserlerinde plastik enjeksiyon kalıp maliyet tahmini için prosedür hazırlama konusunda çalışmışlardır [10].Eserde önerilen yönteme göre, enjeksiyon kalıpları farklı ihtiyaçların 6 karşılanması için yüksek hassasiyetli yapılmakta, genellikle tek veya birkaç parçadan oluşmaktadır. Zaman ve işleme maliyeti imal edilen ürünün maliyet hesabında önemli bir faktör olmaktadır. Genellikle kalıp maliyetlerinin önceden hesap edilmesine gereken zaman ayrılmamakta, onun yerine tecrübeye dayalı fiyat tahminleri yürütülmekte ya da daha önce yapılan kalıplara göre tahmine dayalı prosedürler uygulanmaktadır. Bu durum da verilen tekliflerin sadece % 5 inin gerçek siparişe dönüşmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun gibi durumlarda ortaya çıkabilecek olası belirsizlikler için fiyatlar üzerine emniyet payı eklenmekte, bu paya göreceli kriterlerle karar verilmektedir. Bu durum, aynı ürün için alınan tekliflerde fiyat farklılıklarına neden olmakta ve müşteride kararsızlığa sebep olmaktadır [10]. Menges ve Mohren çalışmalarında gerçekleştirdikleri Kalıp Mal
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks