Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SAFEVİ ORDUSUNDA BİR BİRLİK-KURÇİLER

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 14 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 55, 2 (2015), SAFEVİ ORDUSUNDA BİR BİRLİK-KURÇİLER Eralp ERDOĞAN Öz Şah İsmail 1501 de çoğunluğu Anadolu dan gelen Türkmen grupları ile
Transcript
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 55, 2 (2015), SAFEVİ ORDUSUNDA BİR BİRLİK-KURÇİLER Eralp ERDOĞAN Öz Şah İsmail 1501 de çoğunluğu Anadolu dan gelen Türkmen grupları ile Safevi Devleti ni kurmuş böylece yaklaşık 235 yıl tarih sahnesinde kalacak bir devletin temellerini atmıştır. Kızılbaşlar olarak adlandırılan Türkmen grupları devlette siyasi ve askeri rol oynamışlardır. Çaldıran savaşı ile ordunun yetersizliği görüldüğünden askeri reform ihtiyacı duyulmuş ve I. Şah Abbas döneminde köklü bir ıslahat gerçekleştirilmiştir. Bu reform ile birlikte Şah İsmail döneminden itibaren ismine rastladığımız kurçiler daha sistemli hale gelerek devlette etkin rol oynamışlardır. Bu makale kurçilerin Safevi askeri teşkilatındaki rolleri ve devlet içinde geçirdikleri değişimleri açığa çıkarmaktadır. Anahtar Kelimeler: Safeviler, Askeri Teşkilat, Kurçi, Şah İsmail, Şah Abbas Abstract A Union in the Safavid Army: The Kurchis Shah Ismail founded Safavid Empire at 1501 with aid of Turkomen groups who mostly coming from Anatolia region, thus he laid the foundation of a new empire which would act on the scene of the history for almost 235 years. The Turkomen groups who were called as kızılbashes had a politics and military role in the empire. Since his failure was recognized after the Chaldiran war, an improvement with regard to army was required, and a reform was made in the reign of Shah Abbas. By that reform, kurchis to whom we are familiar since the era of Shah Ismail, played an effective role in the empire by becoming a systematic population. This article reveals the roles of kurchis in Safavid army and changes in the empire organization. Keywords: Safavids, Military System, Kurchi, Shah Ismail, Shah Abbas Bu makale tarafımızdan yürütülen Safevilerde Askeri Teşkilat başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. Arş. Gör. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü. 76 Eralp ERDOĞAN Giriş I. Şah Abbas dönemine kadar ordunun temelini kızılbaşlar oluşturmaktaydı. Kızılbaşlardan müteşekkil olan bu ordu Türk ve Moğol orduları gibi hafif atlı birliklerden oluşuyordu. Hareket kabiliyetleri yüksekti, akın veya baskınlarda büyük başarılar gösteriyorlardı (Sümer 65-66). Ancak bunlar düzensiz ve disiplinsiz birliklerdi. Ayrıca devlette önemli yerleri işgal ederek devlet işlerine müdahale ediyorlardı. Oymakların birbiri ile hâkimiyet mücadelesine girmesi devlet içinde huzursuzluğa sebep oluyordu. Dolayısı ile şah, tam olarak hâkimiyeti elinde tutamıyordu. Bunun üzerine kızılbaşların devletteki etkinliğini kırmak için bazı önlemler alınmıştı. Bu önlemlerden biri de şaha bağlı ve sadık bir grup haline getirilen kurçilerin nüfusunu ve etkinliğini arttırmaktı. Şah Abbas ile birlikte başarıya ulaşan reform faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kurçi grubunun etkisi büyüktü. Zira Şah arkasında güçlü ve sadık bir grubun varlığını hissetmekteydi. Kurçilerin önemli desteği ile askeri reformları gerçekleştiren Şah Abbas, kurçi birliğini güçlendirmenin yanısıra kullar, tüfenkçiler ve topçular adı ile üç yeni birlik kurmuştu (Aydoğmuşoğlu 97,99). Safevi ordusunun yapıtaşlarından birini oluşturan ve devlette önemli bir role sahip olan kurçi yapılanması hakkındaki bilgiler makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Kurçi Terimi Hakkında Safevi ordusunun dört ana unsurundan birini, süvari sınıfından olan kurçiler oluşturmaktaydı. Faruk Sümer, kurçi kelimesinden ziyade Korucu tabirini kullanarak kelimenin Türkçeye yakınlığını ortaya koymaktadır. Ancak Safeviler üzerine çalışan bazı âlimler kelimenin Moğolca sadak anlamına gelen kur kökünden türediğini ve anlamının da okçu veya ok kılıfı taşıyan kimse olduğu yönünde bilgiler vermektedirler (Savory b 437; Lochart 92; Floor 137; Minorsky 32). Safevi dönemi kroniklerinde kurçi nin anlamına dair bir bilgi edinemesek de Avrupalı seyyahlar bu konuda bizi aydınlatmaktadırlar. Fransız seyyah Chardin, kurçi kelimesinin anlamını Kovmak-Uzaklaştırmak olarak verirken (1191), diğer bir seyyah Pietro Della Valle ise kurçi nin Korumak- Kollamak (351) anlamına geldiğini yazarak aslında kelimenin doğru telaffuzunun Korucu olduğunu bizlere göstermiş ve Faruk Sümer i doğrulamıştır. Chardin, kurçi kelimesinin anlamını verdikten sonra kurçiler ile kızılbaşları bir tutarak onların Şah Abbas tarafından aşağılandıklarını ve saraydan kovulup uzaklaştırıldıklarını belirtir. Bu durumda Chardin in kurçi kelimesinin gerçek anlamından ziyade çağrıştırdığı anlamlarını vermiş olma ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Safevi Ordusunda Bir Birlik-Kurçiler 77 Böylece Safevilerdeki kurçi terimi ile Moğolcadaki kurçi teriminin farklı anlamları ifade ettiğini görmekteyiz. Telaffuzunun korucuya yakın olması nedeniyle zamanla anlam kaymasına uğramış olması ve Türkçeye bu şekilde geçmiş olması muhtemeldir. Birçok Türk devleti tarafından kullanılan bu terim Osmanlı döneminde Yeniçeri ocağında bulunan bir sınıf (Özcan 441; Sâmi 1094) için kullanılıyordu. Safevilerden önce Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türklerinde de kullanıldığı görülen (Uzunçarşılı 285; Özcan 441) kurçi terimi muhtemelen Safevilere Akkoyunlulardan geçmiştir. Zira 1500 yılından önce çok sayıda kurçi, Erdebil civarında yaşıyordu. Akkoyunlu devlet teşkilatını örnek alan Safevilerin kurçi birliklerini de Akkoyunluları taklit ederek oluşturması muhtemeldir. (Floor 138) Safeviler ile birlikte kurçi tabiri Farsçaya geçmiş ve memleketin ileri gelen kimselerinin çocuklarından oluşan atlı muhafız alayı için kullanılmıştır. (Sümer 83; Arat 1014) Kurçiler ve Görevleri Kurçi terimi kızılbaşların ülkedeki tek askeri kuvvet olduğu zamanlarda kızılbaşların içindeki tecrübeli süvarileri tanımlamak için kullanılan bir kelimeydi (Savory a 92). Kurçiler saltanatın hassa kuvvetleriydiler ve Şah İsmail tarafından oluşturulmuşlardı. Safeviler in ilk dönemi hakkında bilgi veren kroniklerde bu terim genelde, Dulkadir Kurçileri-Ustaclu Kurçileri- Çepni Kurçileri gibi, bir oymak ismi ile kullanılarak hangi oymağa mensup oldukları belirtilmiştir (Şah Tahmasb 51; Sümer 83;). Bu sınıf, kızılbaşların en seçkin ve saygın kişilerinden oluşurdu. Şah; cesaretli, güvenilir ve hanedana sadık olan bu kişileri kendisini koruması ve kendisine hizmet etmesi için kızılbaş asillerinin arasından seçiyordu (Felsefi 207). İlk defa 1500 yılında Bakü nün kuşatılması esnasında zikri geçen kurçilerin Şah İsmail döneminde tespit edilen görevleri şu şekildeydi; şahın yanında savaşırlar, şahın emri ile şahın katılımı olmaksızın askeri seferlere çıkarlar, sarayı korurlar ve eyaletler için çıkan kararları eyaletlere taşıyarak kararı yerine getirirlerdi (Haneda 68). Şah İsmail den sonra başa geçen I. Şah Tahmasb döneminde kurçilerin ciddi bir şekilde oluşturulması başlamıştır. Tahmasb, kızılbaş emirleri üzerinde otorite kurmayı başarınca kızılbaşların etkisi yönetimde azalmaya başlamış ve kurçilerin konumu yükselmiştir. Böylece kurçilerin reisi olan kurçibaşı, kızılbaş birliklerinin komutanı haline gelmiştir (Savory c 361). Kurçilerin görevleri bu dönemde de birkaç istisna dışında aynen devam etmektedir. Genellikle ya eyaletlere geçici olarak görevlendirilirlerdi ya da şahın yanında sarayda kalırlardı (Haneda 67). 78 Eralp ERDOĞAN Şah Abbas dönemi ve sonrasında kurçilerin durumu hakkında genellikle batılı seyyahlardan bilgi edinmekteyiz. Onlardan biri olan Chardin ; Şah Abbas kurçilerin sayısını çok azaltmış yaklaşık 30 bin süvari geriye kalmıştır. Hiçbir zaman kurçilerin sayısı bundan daha az olmamıştı. Geçmişte kurçilerin sayısı bunun iki katıydı. Sayıları o kadar fazlaydı ki şah onların 80 binini savaşta kullanmıştır (1191). diyerek kurçilerin sayısının azaltılma nedenini şu şekilde açıklamaktadır; Şah Abbas oğullarını haremde, kadınların ve hâcelerin gözetimi altına eğitiyordu. Zira kurçilerin, ailesinden birini onun yerine tahta geçireceklerinden korkuyordu. Bu yüzden onların kötü niyetlerini ve isyan etme ihtimallerini engellemek amacıyla kurçilerden meydana gelen bu grubun etkisini azalttı. Yaptığı bu işin sebebini büyüklere [emirlere] şöyle açıklıyordu. Onların kötü niyetli bir grubu beni ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Bu endişe düşüncelerine o kadar nüfuz etmişti ki adamlarından birkaç kişiye en büyük oğlunu öldürme görevi vermişti. Çünkü bir gün oğlunu kendi yanına çağırdığında komutanlar ve sarayın büyüklerinin ona ilgi gösterdiğini görmüştü (1188). Chardin ile benzer bilgileri veren Kempfer ve Tavernier ise şunları yazmaktadır; Şah Abbas kızılbaşların yersiz gururlarını yok etti. Ve kurçilerin itaatsizliğine son verdi. Onların reislerinin çoğunu darağacına çekti. Geri kalanlarını bertaraf etti ve yerine sadık adamlarını atadı. Şah Abbas memleketin kudreti için ordu içinde iki sınıf kurmaya teşebbüs etti. Onların bir kısmı Gürcülerden ve İranlı olmayan gulamlardan diğer kısmı ise İranlılardan oluşuyordu. Şah Abbas yeni kurduğu birliği çoğaltıyor takviye ediyordu. Aynı zamanda kurçilerin gücünü de öyle azalttı ki sayı olarak diğer kuvvetlerden daha az duruma geldiler (Kempfer 88). Kurçilere genelde kızılbaş denilmekteydi. Şah Abbas kurçileri ortadan kaldırmak ve yerine gulamları koymak için çok uğraştı. Kurçilere olan nefreti kıskançlıktan idi. Zira bu birlik çok güçlüydü. Şah yakınlarına kurçiler ile sadece saltanat gücünün mücadele edebileceğini söylüyordu. Bu yüzden onları ortadan kaldırma yollarını denedi. Onların imtiyazlarından bir kısmını alarak gulamlara verdi. Ama sonlarını getiremedi (Tavernier 253). Safevi Ordusunda Bir Birlik-Kurçiler 79 Bu verilere bakarak I. Şah Abbas ın kurçi sınıfını ortadan kaldırmak istediği ve hatırı sayılır ölçüde sayılarının azaltıldığı sonucuna varabiliriz. Ancak Şah Abbas yaptığı askeri reformlar ile sadece kızılbaşların etkisini azaltmıştır. Kurçiler ise aksine daha teşkilatlı ve disiplinli bir hale gelerek eski ve yeni birliklerden ayrı bir grup olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir (Floor 160). Seyyahların bu gözlemleri kızılbaşlar ile kurçileri bir tutmalarından ve onları ayırt edemediklerinden kaynaklanmıştır. Bunun sebebi muhtemelen kurçilerin kızılbaşlar içinden seçiliyor olmaları ve onların halefleri olarak görülmeleriydi de İran a gelen ve Şah Abbas devri hakkında önemli bilgiler veren seyyah Pietro Della Valle bu ayrımın farkındaydı ve kızılbaşlar ile kurçilerin ayrı sınıflar olduğunu biliyordu. Ona göre İran ordusu dört sınıftan oluşmaktaydı. Bunlar; Tüfenkçiler, Gulamlar, Kızılbaşlar ve Kurçiler idi (344). I. Şah Abbas ıslahatlarından sonra eyaletlere vali olarak gulamlar ve kurçiler atanmaya başlayınca Türkmen kabileleri gulam ve kurçi komutanların emrine girmiş ve kızılbaşlar etkisini yitirmeye başlamışlardı. Bunun üzerine kurçiler ön plana çıkarak tüm oymakların temsilcisi haline geldiler. Şah Abbas döneminde Türkmen oymakları ve kızılbaşlar prestijlerini yitirirken kurçi birlikleri ve onların reisi olan kurçibaşı güçlerini arttırdılar. Zira kurçilerin sadakati kızılbaşlara göre fazlaydı ve görünüşe göre Şah Abbas yapmayı düşündüğü ıslahatlar için kurçilere güvenmekteydi. Şah Abbas henüz tahta geçmemişken kılıç kurçisi Hüseyin Beg, yay kurçisi Ali Beg, Hasan Han Çavuşlu ve Emir Gune Han gibi bazı kurçiler Abbas Mirza ya bağlılıklarını bildirmişlerdi. Bu güven sonucu Şah Abbas ın kurçilerin sayısını azaltmak yerine arttırmaya çalıştığını görüyoruz yılında Şirvan valisi Zülfikar Han Karamanlı nın idamından sonra adamlarından birkaç kişiye kurçilik rütbesi vermesi ve Bağdat için Osmanlılar ile yapılan savaş sonucu yararlılık gösteren birçok savaşçıyı kurçi olarak ataması bunun kanıtıdır (Haneda 74, 76). II. Şah Abbas döneminde kurçibaşı Cani Bek in vezir-i azam Sarı Teke yi katletmesiyle kurçilerin itibarı azaldığını görüyoruz (Kadem 662). Ancak son dönem kaynaklardan anlaşıldığına göre kurçi sınıfı ve onların reisi kurçibaşı ülkede çok etkili olmaya devam etmiştir. Türkmenlerden müteşekkil olan kurçiler, çadır altında yaşıyor ve çok erken yaşta şahın hizmetine girerek şaha itaat için eğitiliyorlardı. Hepsi atlıydı. İyi maaş alıyorlar ve genellikle yüksek makamlara geliyorlardı. Kurçiler cesaretleri ve savaşçılıkları ile nam salan mahir askerlerdi (Tavernier 253). Tavernier bunların savaş zamanında mucizeler yarattığından bahsederken İskender Bey Münşi, savaş esnasında bin kişinin yaptığını yüz tane kurçi nin yapabileceğini yazmaktadır (İskender Bey Münşi 142; Sümer 83). Kurçilik vazifesi babadan oğula geçerken, 80 Eralp ERDOĞAN öldüklerinde genellikle şahın emri ile Erdebil e defnedilirlerdi ve sadece şahın izni ile evlenebilirlerdi (Floor 152). Kurçiler, Şah Abbas ıslahatlarından sonra oluşturulan diğer iki sınıf olan Kullar ve Tüfenkçiler gibi binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı ünvanlarını taşımaktaydılar (Kempfer 91; Tavernier 253; Sümer 83). Adam Olerious bu ünvanların ordudaki yeri ve rütbe değişikliği hakkında şunları yazmaktadır; Ordu komutanına Serdar derler. Serdar dan sonraki en büyük rütbe kurçibaşı na aittir. Kurçibaşı 10 ila 12 bin askerden sorumlu olup onlara komutanlık eder. Kurçibaşından sonra bin kişiye komuta eden minbaşı, yüz kişiye komuta eden yüzbaşı ve 10 kişiye komuta eden onbaşı gelmektedir. Bu komutanlar eğer savaşta cesaret ve kahramanlık gösterirse rütbesine ve ailesine bakılmaksızın daha yüksek makamlara atanır. Bu durum Şah Abbas ve Şah Safi zamanında birçok kez görülmüştür. Ben de bizzat birkaç örneğe şahit oldum. Şirvan Han ı Arab Han bir köylünün oğluydu ve Serab ahalisindendi. Şahın hizmetine girerek savaşlarda yiğitlik ve cesaret göstermiş ve birçok Türk askerinin başını Şah a getirmişti. Bu yüzden zamanla makamı yükseldi ve Hanlık rütbesine ulaşarak önemli ve büyük eyaletlerden biri olan Şirvan a han oldu. Maraga ahalisinden bir çobanın oğlu olan Aka Han, Van savaşında birçok Türk ü öldürdüğü için Han lakabını aldı ve doğum yeri olan Maraga ya hâkim oldu. Karaçakay Han bir Ermeni nin çocuğu idi. Köle olarak Şah Abbas a satılmış ve Müslüman olmuştur. Savaştaki hizmetlerinden dolayı Han lakabını almıştır. ( ) dan sonra sarayda, kılıç, ok-yay, mızrak kurçisi gibi, özel ünvanlı kurçilerin varlığına rastlamaktayız (Haneda 68). Bunlar Yarak Kurçileri adı altında toplanmakta ve iki kısma ayrılmaktadır. Birinci kısımdakiler Mukarreb ül Hazret lakabını taşırlardı. Her birine savaş aleti emanet edilen bu kurçilerin meclis toplantılarında ve seferlerde hazır olmaları gerekiyordu (Mirza Rafia 256). Bu gruptakilerin isimleri ve meclisteki sırası şu şekildedir (Mirza Rafia 257); 1. Mukarreb ül Hazret Kılıç Kurçisi 2. Mukarreb ül Hazret Sadak Kurçisi 3. Mukarreb ül Hazret Ok ve Yay Kurçisi 4. Mukarreb ül Hazret Şeşper 1 Kurçisi 5. Mukarreb ül Hazret Hançer Kurçisi 1 Altı köşeli demir gürz Safevi Ordusunda Bir Birlik-Kurçiler Mukarreb ül Hazret Zırh Kurçisi 7. Mukarreb ül Hazret Kalkan Kurçisi 8. Mukarreb ül Hazret Tüfenk Kurçisi 9. Mukarreb ül Hazret Mızrak Kurçisi 10. Mukarreb ül Hazret Nacak Kurçisi İkinci zümre ise Mukarreb ül Hazret lakabını taşımazlar ve yukarıdaki kurçilerden daha alt rütbededirler. Bunlar (Mirza Rafia ); 1. Ayakkabı Kurçisi 2. Nize Kurçisi 3. Çetr Kurçisi 4. Nargile Kurçisi 5. Sandalye Kurçisi 6. Çevgan Kurçisi 7. Cirit Kurçisi Bunların dışında eldiven, mendil, çizme, kadeh ve kuşçu kurçisine de kaynaklarda rastlanmaktadır (Minorsky 117; Yazıcı 57). Özellikle ikinci zümredeki kurçilerin ünvanlarına bakıldığında bu kurçi grubunun savaşmaktan ziyade şahın kişisel yardımcıları olarak kullanıldığını anlıyoruz. Tavernier, kılıç kurçisini Şahın kılıcını taşıyan kimse (247) olarak vermektedir. Böylece birinci kısımdaki kurçilerin şahın silahlarını taşıyan kurçiler, ikinci kısımdakilerin ise kişisel eşyalarını getirenler olarak sınıflandırabiliriz. Buna dayanarak eşyaların tüm bakımı ve sorumluluğu onu taşıyana aittir diyebiliriz. Sarayda bu kurçilerin dışında Mukarreb ül Hakan ünvanı taşıyan bir kurçi grubu vardı. Bunlar üzengi kurçisi adını taşımaktadırlar. Üzengi kurçisi; Şah sefere çıkarken, ata binerken ya da ikametgahında iken daima hazır bulunması gerekirdi. Ne zaman şahın bindiği atlar hazırlansa, şah ata binmek için dışarıya çıksa, o bir eliyle şahın üzengisini tutar diğer eliyle onun binmesine yardım ederdi. Saray meclislerinde Muhteseb ül Memalik in arkasında otururdu (Mirza Rafia 230). Sarayda görevli olan kurçilerin dışında eyaletlerde görev yapan kurçiler de vardır. Bu kurçilere; Kazvin, Nahçıvan, Meşed, Tahran, Derbend Kurçisi, gibi ünvan olarak bulunduğu eyaletin adı eklenirdi (Floor 148) de İran a gitmiş olan Sanson, şahın ülke sınırlarının muhafazası işini de kurçilere bıraktığını yazmaktadır (47). Giysileri ve Silahları Kaynaklar, kurçilerin de kızılbaşlar gibi 12 dilimli kırmızı külah taktıklarını ve aynı silahları taşıdıklarını yazmaktadır. Don Garcia, kurçilerin püsküllerine taktıkları altın sarısı bir ok ile diğer askerlerden ayrıldığını 82 Eralp ERDOĞAN belirtir (288). Silahları ok, yay, hançer, kılıç, mızrak ve teberzin idi. Savunma içinde kalkanları vardı. Savaş zamanı üzerlerinde ince ipek ve ya zırh olurdu. Başlarına ise kızılbaş tacı ve madeni miğferlerini takarlardı (Beyani 74 d.1). Seferlerde her bir kurçinin atlarını bağlayabilecekleri çadırı ve sayıları 5 ila 50 kişi arasında değişen maiyetleri vardı (İskender Bey Münşi 142; Sümer 83). Altın sarısı ve turkuaz renkli bir kemer takarlar ve Yezd yapımı güzel elbiseler giyerlerdi. Genellikle uzun bıyık bırakırlardı (Floor ). Kurçilerin Sayısı Şah İsmail zamanında kurçilerin sayısı 1000 ile 3000 arasında değişmekteydi (Floor 159). I. Şah Tahmasb döneminin sonu ve II. İsmail in saltanatının başında ise kurçilerin sayısının 4500 kişi olduğu kayıtlara geçmiştir (İskender Bey Münşi 141; Kazvinî 74; Sümer 83). Safevi kaynaklarında kurçilerin sayısı hakkında bu tarz net bilgiye bundan sonraki dönemlerde rastlayamıyoruz. Bu konuda bizi seyyahlar aydınlatmaktadır. kurçilerin sayısını 1617 de İran a gelmiş olan Pietro Della Valle (351); yılları arasında iki kez İran a gelen Tavernier (253); II. Şah Abbas dönemini anlatan Chardin (1191); Şah Süleyman zamanında İran a gelmiş olan Kempfer ise 15 ila (88) olarak vermektedir. Pietro Della Valle haricindeki seyyahların kurçiler ile kızılbaşları ayırt edemediklerini göz önünde bulundurarak özellikle Chardin in verdiği rakamın abartılı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak kurçilerin sayısının artış gösterdiğine dair izleri Farsça kaynaklarda görmekte olduğumuzdan daha önce bahsetmiştik. Dolayısı ile seyyahların verdikleri bu rakamlar tam anlamı ile gerçeği yansıtmasa da gerçeğe yakın rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Kurçiler hakkında verdiğimiz bu malumatlardan sonra yönetici ve idari kadroya değinmek yerinde olacaktır. a. Kurçibaşı Kurçilerin reislerine kurçibaşı denilmekteydi. Bu ünvana ilk olarak 1505 yılındaki Safevi kroniklerinde rastlıyoruz. O yıllarda kurçibaşı rütbesini emir ül umera vazifesinden ayırt etmek üzere kullanılmıştır (Savory b 437). İlk zamanlar emir ül umera kadar yetkisi olmasa da I. Şah Tahmasb döneminin ortalarında emir ül umera nın gücü ve etkisi azaltılınca kurçibaşı önem kazanmaya başladı (Roemer 246). Bu önem ondan sonra tahta geçen II. Şah İsmail ve Muhammed Hudabende zamanında da artmış ve I. Şah Abbas zamanında devam etmiştir (Savory a 92). Safevi Ordusunda Bir Birlik-Kurçiler 83 Kaynaklarda rastladığımız ilk kurçibaşı Abdal Dede Beg dir. İlk dönemlere baktığımızda kurçibaşıların genellikle Ustaclu, Tekelü ve Şamlu oymaklarından çıktığı anlaşılmaktadır. I. Şah Tahmasb ın kızılbaşların etkisini azaltmaya yönelik faaliyetlerinin sonucu olarak 1534 de Sevindik Bey Afşar ı kurçibaşılığa ataması ile artık Afşar boyunun ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Onun ölümünden sonra belgelerdeki bilgilerde bir boşluk olsa da kurçibaşılığın 1589 da Vali Han Afşar ın ölümüne kadar 55 yıl Afşar oymağında kaldığı görülüyor. Haneda, I. Şah Abbas devrinden itibaren bazı kurçibaşlarına Han lakabının verilmesine dikkat çekerek bu durumun kurçibaşının statüsünün yükseldiği anlamına geldiğini söylemektedir (78). Şüphesiz tespitinde haklıdır zira kızılbaşların etkin ve güçlü olduğu zamanlar eyaletlere han lakabı ile kızılbaş beyleri hükmederdi. Han lakabının kızılbaş haricindeki biri
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks