Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi

Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 12 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ORİJİNAL ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Uygulamasına İlişkin Ebe ve Hemşirelerin Görüşleri: Kalitatif Araştırma Nurcan ÖZYAZICIOĞLU, a Sevinç POLAT b a Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Uludağ Üniversitesi
Transcript
ORİJİNAL ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Uygulamasına İlişkin Ebe ve Hemşirelerin Görüşleri: Kalitatif Araştırma Nurcan ÖZYAZICIOĞLU, a Sevinç POLAT b a Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bursa b Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yozgat Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Bursa, TÜRKİYE/TURKEY ÖZET Amaç: Bu araştırma, ebe ve hemşirelerin aile hekimliği uygulamasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kalitatif özellikte olan çalışmanın verileri odak görüşmesi yöntemi ile Şubat 2013 tarihinde Bursa il merkezinde bulunan iki aile sağlığı merkezinde çalışan altı hemşire/ebeden elde edilmiştir. Görüşmelerde araştırmacılar tarafından literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı bilgi formu ve yarı yapılandırılmış soru formu ile ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşmelerinin moderatörlüğü araştırmacı tarafından yapılmış ve ortalama dakika sürmüştür. Bulgular: Görüşme sonucunda ebe ve hemşireler; aile hekimliği uygulamasının olumlu yönleri olarak toplumun tüm bireylerinin kayıt altına alındığını, gebe, bebek ve çocuk izlem sıklığının arttığını, halk ile daha iyi iletişim sağlandığını belirtmiştir. İş yükünün fazlalığını, hasta kayıt sistemindeki eksiklikleri, koruyucu sağlık hizmetlerini uygulamada yetersiz kalınmasını, sözleşmeli çalıştırılmayı ve aile sağlığı elemanı olarak adlandırılmalarını ise aile hekimliği uygulamasının olumsuz yönleri olarak ifade etmişlerdir. Sonuç: Elde edilen bu sonuçlara göre aile hekimliği uygulamasında karşılaşılan aksaklıkların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Hemşire ebeler; halk sağlığı ABSTRACT Objective: The research was conducted to determine the opinions of the midwives and nurses on the practice of family medicine. Material and Methods: The data of the study which was a qualitative study were gathered from 6 nurses/midwives who worked at a family health center located in Bursa city center in February 2013 through focus group discussion method. The interviews were made with descriptive information forms designed by the researchers in line with the literature and expert opinions and semi-structured questionnaires and the interviews were tape-recorded. The researcher became the moderator of the focus group interviews and the interviews lasted averagely minutes. Results: As the result of the interviews; nurses and midwives told that they considered recording all members of the society, increased frequency of following-up conducted for pregnant women-babies and children and improved communication with the people as positive aspects of family medicine system. However; they also explained such negative aspects of the family medicine system as high level of work burden, short comings in the patient registry system, difficulty with fulfilling preventive health practices, being employed with a contract and being called as family medicine staff. Conclusion: It may be recommended that interventions to solve these problems be made. Key Words: Nurse midwives; public health :10-6 doi: /nurses Cop yright 2016 by Tür ki ye Kli nik le ri Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi anlamına gelen programın temel ayaklarından birisi, birinci basamak sağlık hizmetlerini yeniden örgütlemeyi hedefleyen Birinci 10 Basamak Aile Hekimliği Uygulaması dır. Ülkemizde aile hekimliği uygulamasına 2011 yılında geçilmiştir. 1-3 Aile hekimliği, uzun yıllardır birçok ülkede birinci basamak hizmet sunumunda uygulanmakta olan bir modeldir ve dünyada değişik uygulamaları mevcuttur. Aile hekimliği sisteminin uygulandığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde, aile hekimleri bir hemşire ile birlikte çalışmakta ve bazı hasta ziyaretlerini doktorun yanı sıra hemşireler de yapabilmektedir. Bu nedenle ABD de birinci basamaktaki işyükünü azaltmak için öncelikle hemşire ve hekim sayısını artırmaya yönelik ek tedbirler alınması planlanmaktadır. Hekimlerin oranı Kanada, Avustralya ve İngiltere de daha düşüktür, ancak bu ülkelerde birinci basamak sağlık hizmetleri hemşireler ve doktor yardımcıları tarafından desteklenmektedir. ABD de ülkemize benzer olarak aile hekimlerinin 2000 kişi ve daha fazla sayıda nüfusa bakma zorunluluğu, primer bakımın iş yükünü artırmaktadır. 4,5 Ülkemizde başlatılan Aile Hekimliği Uygulaması için Türkiye modeli geliştirilmiştir. 3 Buna göre Aile Hekimliği altı temel ilke; hizmette süreklilik, kapsamlı hizmet, sağlık hizmetlerinde koordinasyon, toplum sağlığı, koruyucu hekimlik ve aile bütünlüğü üzerine kurulmuştur. Aile Hekimliği Uygulaması nda aile sağlığı elemanı (ASE); aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen, hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak tanımlanmıştır. 1 Bu tanımlama tam bir isim karmaşasına neden olmuştur. Aile hekimliği uygulamasında, hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak da çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu uygulamada yer alan ASE, Aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek ile yetkili ve görevlidir (RG: 25867, madde5/k) ibaresi, ebe ve hemşirelerin ekip içerisinde profesyonel hemşirelik rollerinde belirsizliğe neden olmakta ve yapmakla yükümlü olup olmadıklarına bakılmaksızın ebe/hemşireler, verilen her görevi yerine getirmek zorunda bırakılmaktadır. Aile Hekimliği Modeli nde ayrıca ücretlendirme ve performansla ilgili bazı sorunlar yaşanmaktadır. Aile hekimliği modelinde ücretlendirme; performansa, sunulan hizmetlere ve sorumlu olunan nüfusun sayı ve özelliğine göre düzenlendiğinden, aile hekimliği uygulamasında performans değerlendirme kriterlerine dâhil edilmeyen hizmetlerin olumsuz, dâhil edilenlerin olumlu etkilendiği belirtilmektedir. 2,6 Yine sistemin yeni olmasından kaynaklanan belirsizlikler, giderek artan iş yükü, işleyişindeki sorunlar ve yeni görevlerin Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ne yüklenmesi de ebe ve hemşirelerin memnuniyetini olumsuz etkileyebilmektedir. Çalışma şartlarının ağırlığına karşın hak edilen ücretin alınamaması, üstelik sağlık personelinin kendi elinde olmadan ortaya çıkan durumlarda ücret kesintilerinin olması, uygulamanın aksayan bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. 7,8 ASM ye gelmeyen, hastanede yatan veya farklı sebeplerle izlemi/aşısı yapılamayanlardan da sağlık personeli sorumlu tutularak aylık ücretlerinde kesinti yapılması çalışanlar tarafından bir ceza olarak algılanmaktadır. 9 Böylece günümüzde Aile Hekimliği Uygulaması nda hemşirelik, sadece kendisine başvuranlara sağlık hizmeti sunan, edilgen, bağımlı, hekime yardımcılıkla sınırlı ve tedavi edici hizmetlere odaklı bir işe dönüşmüştür. 10 Ülkemizde yeni uygulanmaya başlanan aile hekimliği sisteminden haberdar olma, çalışma koşulları ve çalışan memnuniyetini ortaya koyarak sistemle ilgili aksaklıkların giderilmesi noktasında yeni ve daha fazla araştırmalara gerek duyulmaktadır. Bugüne kadar aile hekimliği uygulaması ile ilgili ağırlıklı olarak hekimler ve hizmeti alanlarla ilgili yapılmış çalışmalar olmakla birlikte, ekibin önemli bir parçası olan ebe ve hemşirelerin konu ile ilgili görüşlerinin yer aldığı sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 6,8,9,11-13 Bu çalışma ile ebe ve hemşirelerin aile hekimliği uygulaması hakkındaki görüşlerine yer verilerek, ekip içerisindeki rollerine ve çalışma koşullarına dikkat çekilmesi ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, aile hekimliği uygulamasına ilişkin ebe ve hemşirelerin görüşlerini belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEMLER Çalışma, Bursa ilinin farklı iki bölgesindeki nüfusa hizmet veren ASE lerin görüşlerini almak amacıyla 11 iki ayrı aile ASM de çalışan dört hemşire ve iki ebe ile yürütülmüştür. ASM de araştırmaya başlamadan önce ilin Halk Sağlığı Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı bilgi formu ve yarı yapılandırmış soru formu ile toplanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce üç ebe ve hemşire ile pilot bir çalışma gerçekleştirilmiş ve soru formlarının anlaşılırlığı ile amaca uygun olup olmadığı test edilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ebe ve hemşirelerle önceden belirlenen bir tarihte ve uygun oldukları bir zamanda randevu alınarak, kendilerinin belirlediği bir ASM de toplanmaları istenmiş ve ebe/hemşirelerle ASM nin boş bir odasında görüşülmüştür. Araştırmanın amacı ve ses kaydı hakkında bilgi verilerek ebe ve hemşirelerin sözel onamları alınmıştır. Görüşmelerin moderatörlüğü araştırmacı tarafından yapılmıştır. Görüşmenin temalarını; aile hekimliği uygulaması ile ebe ve hemşirelerin aile hekimliği uygulaması ve rollerine ilişkin görüşleri oluşturdu. Görüşmeler ortalama dakika sürmüştür. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler kayıt altına alınarak, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizine geçilmeden önce ilk olarak ses kayıtlarındaki görüşmeler dinlenerek yazıya dökülmüştür. Görüşme kayıtlarının yazıya geçirilme işlemi veri kaybını önlemek amacıyla, araştırmacıların kendileri tarafından yapılmıştır. Daha sonra verilerin kodlama işlemine geçilmiştir. Kodlamalarda yer alan veriler kullanılarak bir kod listesi oluşturulmuştur. BULGULAR Araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin aile hekimliği uygulamasına ilişkin görüşleri Tablo 1 de özetlenmiştir. Tablo 1 de, ebe ve hemşireler aile hekimliği uygulamasının olumlu yönleri olarak gebe, bebek ve çocukların izlemlerinin eksiksiz yapılması, her işlemin kayıt altına alınması ve bireyler ile daha iyi iletişim kurulmasını göstermişlerdir. Aile hekimliği uygulamasının aksayan yönleri olarak; iş yükünün fazlalığı, eleman sıkıntısı, sistemin performansa dayalı olması, kayıtların yapıldığı TABLO 1: Ebe ve hemşirelerin aile hekimliği uygulamasına ilişkin görüşleri. Görüşler Aile hekimliği uygulamasının olumlu yönleri H1. Bebek ve çocuklar daha sık izleniyor, eksik aşı kalması mümkün değil H2. Aile ve bireylerinin sağlık bilgileri için istatistiki bir veri tabanı oluşturuyor H3. Kolay ulaşılabilir olması ve ücretsiz uygulamalar (aşı, pansuman, enjeksiyon, kan alma muayene vb.) H4. Hastaların, gebelerin, bebek ve çocukların yaş arası kadınların, evdeki hastalarının bakımı, izlemi ve sorumluluğu hekim ve hemşirede. Bireyler ile daha iyi iletişim kuruluyor, olumlu geri bildirim alınıyor Aile hekimliği uygulamasının aksayan yönleri/olumsuzlukları H1,H4,H5. Performansa dayalı olması, hemşire başına düşen nüfusun fazla oluşu işlerin tamamlanmasında güçlük çekme, koruyucu hizmetler ve diğer eğitim konularında bilgi için zaman ayıramama H2. Sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarını halkın tam olarak bilmemesi H6. Eleman sıkıntısı var, A grubu ASM lerdeki gibi yedek hemşireye ihtiyaç var. Şu an maaşı Sağlık Bakanlığı veriyor, hekim verirse eski işimize geri döneriz. Sistem tam oturmamış, geriye dönük istemler ve yeniden başka kayıtlar isteniyor E6. Bu sistemden halk memnun ancak iş yükümüz çok fazla sistem ile ilgili sorunlar ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde zaman kısıtlılığı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 2 te, ebe ve hemşireler aile hekimliği uygulamasındaki rollerinin, ebe ve hemşirelerin görevlerinin birleştirilmesi ve görevlerinin mesleğin gerektirdiği rolleri yerine getirmeye yönelik değil performans kriterlerini sağlamaya yönelik olduğunu belirtmişlerdir. ASM lerde üstlendikleri rollere ilişkin ebe ve hemşirelerin farklı görüşlerinin bulunduğu ve yalnızca üçte birinin yeni rollerinden memmun oldukları belirlenmiştir. Ebe ve hemşireler aile hekimliği uygulamasında karşılaşılan en önemli güçlüğün, yapılan işlemlerin kaydı, sisteme işlenmesi ile ilgili iş yükünün/çeşitliliğinin fazlalığı olarak ifade etmişlerdir. Ebe ve hemşireler ayrıca aile hekimliği uygulamasında alınan ücret konusunda, yapılan iş ile doğru orantılı olarak ücret alınmadığını ve bu durumdan memmun olmadıklarını belirtmişlerdir. 12 TABLO 2: Ebe ve hemşirelerin aile hekimliği uygulamasındaki rollerine ilişkin görüşleri. Görüşler Aile hekimliği uygulamasının olumlu yönleri H1. Aile hekimliği uygulamasındaki rollerini nasıl değerlendirdikleri H3. Ebe ve hemşirelerin farklı eğitim almalarına rağmen aynı çatı altında değerlendirilmesi H2. Aile hekimliğini ayakta tutan belkemiği bizleriz. Bütün verilerin toplanması, arşivlenmesi, aşıların eğitimlerin yapılması, pansuman, enjeksiyon, laboratuvar, aylık çalışmalar, istatistikler, yazışmalar bizim sorumluluğumuzda. Ve hastalarla muhatap olup onlara ulaşmak zorunluluğu da bize ait H5: Performans yüzünden yaptığımız iş zaman zaman MEKANİK hale dönüşüyor» Aile hekimliği uygulamasındaki rollerinden memmun olma durumları H1. Memnunum keşke daha fazla yardımcı olacak vaktimiz olsa, hergün yeni görevler bize yükleniyor H2. Üzülüyorum, evrak işleri yoğunluğundan gebe ve annelere eğitim veremiyorum H4. Hayır, ancak bu birimde olmaktan memnunum. Aile sağlığı elemanı olarak adlandırılmak hoş değil H5. Acil tıp teknisyenlerinin ASM lerde çalışmasını doğru bulmuyorum H6. Evet kesinlikle daha fazla doyum aldığıma inanıyorum. ASM de biz doktorun yardımcısı gibi görünüyoruz ama hiç alakası yok. Önce bireyi biz görüyoruz, değerlendiriyoruz, karar veriyoruz. (ör: yenidoğan sarılığı) sonra hekime yönlendiriyoruz Aile hekimliği uygulamasındaki rollerini yerine getirirken karşılaşılan güçlükler H6. Sağlık Bakanlığından gelen ekstra işler çok fazla, karşılığı verilen döküman yok, istenenler net değil, niçin? Anlaşılmıyor. Aşıyı yapmak 1 dk., kayıt 10 dk. Hele topuk kanının kayıtları, kaç yere kaç kez yazdığımızı bilmiyorum. H2. Halka biraz fazla tolerans gösteriliyor, küçük pansumanlarda dahi evlere gitmemiz istenmekte, zaman zaman görev dışına çıkmaya zorlanıyoruz. Ortak cevap: En büyük güçlük yoğunluk ve iş çeşitliliği Aile sağlığı elemanına verilen ücreti yeterli buluyor musunuz? H1, H5. Hayır. Sorumlu olduğum bölgedeki hasta sayısına ve yaptığım işe bakarsanız memnun değilim, ama meslektaşlarımla kıyaslanınca fena da sayılmaz (ort. maaş:2300 TL) H2. Hayır. Bizim dışımızda gelişen olaylardan dolayı maaşımızın kesilmesi (örneğin; hastanede yatan ve aşısı yapılamayan bir bebeğin diyetinin bize ödetilmesi. Performans itiraz formuna rağmen kesilen ücretin 2/3 ünün yatırılması, 1/3 ünün yine kesilmesi) H4. Evet, Ortalama ücret(aylık): TL arasında TARTIŞMA Bu çalışmada, ebe/hemşirelerin aile hekimliği uygulamasına ilişkin kişisel görüşleri çeşitli sorular ile değerlendirilmiştir. Çalışmada ebe/hemşirelerin şu anda çalışmak istedikleri yer sorulduğunda; tümünün ASM leri tercih ettiği bulunmuştur (Tablo 3). Özdemir ve ark. bu konu ile ilgili çalışmalarında, ASE lerin iş yeri tercihlerini kendilerinin belirlemediği, bilinçli bir kararla değil mevcut koşullar içinde (il merkezinde çalışabilmek, aile bütünlüğünü koruyabilmek gibi) başka çıkar yol bulunmadığı için kendilerinin bu sisteme dâhil oldukları belirlenmiştir. 8 Bu çalışmada da benzer nedenlerle ASE lerin, ASM lerde çalışmayı tercih ettikleri düşünülmektedir. Hemşireler aile hekimliği uygulamasının olumlu yönleri olarak gebe, bebek ve çocukların izlemlerinin eksiksiz yapılması, her işlemin kayıt altına alınması, bireyler ile birebir daha iyi iletişim kurulması ve olumlu geri bildirimler alınmasını göstermişlerdir. Bu sonuç aile sağlığı elemanlarının aile hekimliği modelinde takip sisteminin etkinliğini göstermesi bakımından önemlidir. Birinci basamakta aile hekimine başvuru oranı 2011 yılında %40, 2012 yılında %38 olarak belirlenmiştir. 14 Birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuru oranının 2012 yılında nispeten azaldığı görülmektedir. Bu sonuçta pek çok faktör etkili olmakla birlikte, hizmetin sürdürülebilirliği, hizmetin kalitesi ayrıca TABLO 3: Ebe ve hemşirelerin tanıtıcı özellikleri (Sayı=6). Demografik bilgiler Tanıtıcı bilgiler Sayı Yaş 29, 30, 33, 34, 36, 37 ort=33,16±3,18 Eğitim düzeyi SML 1 Üniversite 5 Medeni durum Evli 5 Bekâr 1 Çalışma yılı 5,6, 11,13,15,16 ort=11±4,60 ASM çalışma yılı 1.5, 1.5, 1.5, 2, 2, 3 ort=1,91±0,58 Daha önce çalışılan yer Sağlık ocağı-evi 2 diğer (hastane, 4 özel muayenehane, iş yeri hekimliği vb.) Şu andaki iş tercihi Hastane mi?/asm mi? ASM 6 13 hizmeti verenlerin ve alanların memnuniyetinin etkili olduğu düşünülmektedir. Aile hekimliği uygulamasından yararlanan bireylerin memnuniyeti ile ilgili olarak hekimlerin görüşlerinin alındığı bir çalışmada; hekimler, aile hekimliği uygulamasının toplumun sağlık düzeyini yükselttiği, hastanın hekime erişimini ve iletişimini kolaylaştırdığı, hasta bakım kalitesini iyileştirdiği ve hasta memnuniyeti arttırdığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 11 Bir başka çalışmada, sağlık çalışanlarının ASE olmak ile ilgili sorun ve endişeleri olmasına rağmen, onların %81,4 ü toplumun aile hekimliği sisteminden memnun olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. 13 ABD de aile hekimliği uygulamasında hastaların aile hekimlerini değerli buldukları, takdir ettikleri ve onlara güçlü bağlılık duygusu geliştirdikleri gözlenmiştir. 4 Bu çalışmada, ebe ve hemşireler aile hekimliği uygulamasının aksayan yönleri olarak; kayıtların yapıldığı işletim sistemi ile ilgili sorunları, iş yükünün fazlalığını, eleman sıkıntısını, yedek hemşire ihtiyacını, sözleşmeden dolayı iş güvencesinin olmayışını, uygulamanın performansa dayalı olmasını ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde zaman kısıtlılığı yaşadıklarını belirtmişlerdir. ASM lerde iş yükünün fazlalığı Özdemir ve ark.nın çalışmasında da vurgulanmıştır. 8 Aile hekimliği uygulamasında koruyucu hizmetlerin daha geri plana atıldığı/itildiği düşüncesi başka bir çalışmada da savunulmaktadır. 12 Bu konu ile ilgili olarak farklı 28 ildeki 41 ASE ile yapılan çalışmada; ASE lerin mevcut bilgi ve becerilerini bile kullanma yeteneğini bulamayan, mutsuz kaygılı ve gelecekten umudunu kesmiş birer sağlık çalışanı grubu olduğu belirlenmiştir. 8 Gürel ve ark.nın aile sağlığı merkezlerinde çalışan evli hemşirelerin iş yaşamının aile yaşamı üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada; aile sağlığı merkezlerinde çalışan evli hemşirelerin İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği nden aldıkları puanın yüksek olduğu saptanmıştır. 7 Çalışmada, aile hekimliği sistemi içindeki birtakım belirsizliklerin ve çalışana yüklenen görevlerin fazlalığının sağlık elemanının kendisini mutsuz hissetmesine yol açtığı belirlenmiştir. Sistemin yeni uygulamaya konması sebebiyle işleyişinde ortaya çıkan sıkıntıların yanı sıra hergün yeni görevlerin ASM lere yüklenmesi ASE lerin iş yükünü artırmaktadır. Özdemir ve ark.nın çalışmasında bir ebe Sağlık ocağı sisteminde çok daha huzurluyduk, mutluyduk. İsterse bir sürü iş olsun, seve seve yapıyorduk. Ama aile hekimliği geldi, şevkimiz falan kırıldı yani Enerjimiz bitti, potansiyel kalmadı demiştir. 8 Aile hekimliği modelinde sağlık ocaklarının A,B,C,D veya hiçbir gruba dâhil olamayanlar gibi sınıflandırılması da, çalışanlar tarafında adaletsizlik olarak değerlendirilmekte ve acil durumlarda görevi bir başkasına devretmekte bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu çalışmada, ayrıca aile sağlığı elemanlarının hekimler ile sözleşme yapmış olmalarını ve ücretlerinin ileride Bakanlık tarafından değil de hekim tarafından verilme olasılığını olumsuz değerlendirdikleri ve bunun iş ve gelecek güvencesini ortadan kaldıracağını düşündükleri saptanmıştır. Hemşire dâhil, tüm aile sağlığı elemanlarının aile hekimi tarafından istihdam edilecek olması da sağlık çalışanları arasındaki profesyonel ilişkiyi ve ekip anlayışını zedeleyen bir durumdur. Daha önceden hekim ve diğer sağlık çalışanları ekibin birer üyesi iken, artık patron-işçi konumu ile karşı karşıya kalmaktadır. 10 Hemşirenin çalışmasının hekim kararına bağlı olması iş birliğini etkileyecektir çünkü işçiişveren ilişkisinin tanımında hiyerarşi vardır. 15 ABD de aile hekimliği uygulamasında karşılaşılan en önemli sorunlar; ödeme sisteminin karmaşıklığı ve idari yükün fazlalığı olduğu belirlenmiştir. 4 Bu çalışmada ebe ve
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks