Please download to get full document.

View again

of 168
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Sahibi Publisher. Ankara Üniversitesi. Yayın Danışma Kurulu Advisory Board Nilgün Abisel Korkmaz Alemdar Aysel Aziz Seçil Büker Stuart Evren

Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 67 | Pages: 168

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2007 * 5(2) (2) Ankara Üniversitesi iletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile tiş im : araştırmaları Dergisi Çenter tor Communication Research Ankara University communication: research Journal
Transcript
2007 * 5(2) 2007 5(2) Ankara Üniversitesi iletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile tiş im : araştırmaları Dergisi Çenter tor Communication Research Ankara University communication: research Journal ile tiş im : araştırmaları Ankara Üniversitesi iletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından çıkarılan hakemli bir dergidir. Derginin amacı iletişim alanının disiplinlerarası yapısı içinde düşünce üreten araştırmacılar için uluslararası bir forum oluşturmak; teorik analiz ve tartışmalar kadar ampirik araştırmaları yayınlayarak iletişim alanında bilgi/veri üretiminin sağlanmasına katkıda bulunmak; kitap ve araştırma raporları ile ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelerin değerlendirilmesini yapmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için derginin kendini konumladığı sınır bilimsellik, akla uygun olmak ve eleştirelliktir. iletişim : araştırmaları yılda iki kez, Nisan ve Kasım aylarında yayınlanır. Dergi Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış yazılara yer verir. Hakemli bir derginin gereği olarak gönderilen yazılar, yazarın kimliğini bilmeyen uzman hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. communication : research is a refereed academic journal published by the Çenter for Communication Research Ankara University. The journal seeks to establish an International forum for communication researchers «itilin the interdisciplinary field of communication studies; to contribute to the production of knovvledge and data by publishing theoretical analyses as well as empirical research; and to assess national and International meetings in addition to publishing book and research report reviews. İn order to attain these goals, the journal identifies its extent as the limits marked by scientificity. accountability, and critical thinking. communication : research is published tvvice a year in April and October. Journal's ianguages of publication are Turkish, English, French and German. Submissions are sent out to anonymous referees for blind revievv. Sahibi Publisher Ankara Üniversitesi iletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) adına Doç. Dr. Nuran Yıldız, Müdür Yayın Danışma Kurulu Advisory Board Nilgün Abisel Korkmaz Alemdar Aysel Aziz Seçil Büker Stuart Evren Raşit Kaya Metin Kazancı Levent Kılıç Mehmet Küçükkurt Alois Moosmüller Vincent Mosco Filiz B. Peltekoğlu Dan Schiller Oya Tokgöz Ahmet Tolungüç Nuri Tortop Aydın Uğur Dilruba Çatalbaş Ürper Konca Yumlu Editörler Kurulu Editorial Board Editör Editör Editör Yardımcıları Assistants Editör Tasarım Design iletişim Adresi Contact Address Tel Phone Faks Fax ISSN Yakın Doğu Üniversitesi Gazi Üniversitesi Arel Üniversitesi Gazi Üniversitesi The City University of New York (Hunter Collage) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Gazi Üniversitesi Münih Ludvvig Maximilian Üniversitesi (Almanya) Oueen's University (Ottavva, Kanada) Marmara Üniversitesi Illinois Üniversitesi, ABD Ankara Üniversitesi Başkent Üniversitesi Başkent Üniversitesi Bilgi Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Ege Üniversitesi Nuran Yıldız B. Pınar Özdemir Melike Aktaş Yamanoğlu Mehmet Sobacı Ankara Üniversitesi iletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Çenter for Communication Research Ankara University Cebeci, 06590, Ankara Turkey ( ) ( ) ilefdergi.ilef.net iletişim : araştırmaları dergisi Ankara Üniversitesi iletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından yayınlanmaktadır iletişim : araştırmaları. Tüm haklan saklıdır. communication: research journal is published by Çenter for Communication Research Ankara University communication : research. Ali rights reserved. Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi incitaşı Sokak No: 10 Beşevler Ankara Tel: (0.312) Basım tarihi: 21 Ekim 2011 İçindekiler Nuran Yıldız 5 Editörden Makaleler Abdülrezak Altun Mine Gencel Bek Emel Esen Altun Eda Çağlayan Serhat Kaymas 9 A ile İçi Ş id d e t H a b erle rin in Ü retim Sü reci ve M e d y a P ro fesy o n elleri 63 M ed ia, P o litics and S la n ted N e w s C o v erage D u rin g T h e E le ctio n P eriod s: C ase S tu d y o f N ew s O n A K P 9 7 İnternet ve U lusal K am u Politikaları: İnternet Yönetim inde Türkiye için A lternatif Ö neriler Etkinlik Değerlendirmesi Paula Cordeiro 135 The dio C onference, II edition: M arch, (2011) Değerlendirme Raporu Burcu Sümer Gülseren Adaklı Sayılı R adyo ve Televizyonların K uruluş ve Yay m H izm etleri H akkındaki K anun'a İlişkin D eğerlendirm e Raporu 159 Bu Sayıdaki Yazarlar ile tiş im : a ra ş tırm a la rı (2 ) 5 Editörden Nuran Yıldız Kısa aralıklarla çıkarmaya özel çaba sarfettiğimiz İletişim : araştırmaları dergisinin onuncu sayısıyla sizlerle birlikteyiz. Alanında saygın, hakemli dergimizin kısa aralıklarla çıkabilmesi için Editörler Kurulu'nun çalışmalarının yam sıra, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi yönetiminin, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin desteklerinin, yazılarım gönderen değerli yazarların ve büyük özveriyle ricalarımızı yerine getirerek hakemlik yapmayı kabul eden çok değerli öğretim üyelerimizin emeklerinin katkısı çok büyük. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. iletişim : araştırmaları'mn yeni sayılarını da kısa aralıklarla okurla buluşturmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde, katkılarınızla beş özel sayı çıkarmayı planlamaktayız. Bu sayıların genel konu başlıkları şöyle; Gazetecilik, Radyo ve televizyon, Halkla ilişkiler ve tamtım, Sinema, Doktora öğrencilerinin çalışmalan. İlgili alanlardaki çalışmalannızı göndermenizden ya da bu alanlarda çalışanları yazılarım bize göndermek için yönlendirmenizden mutlu olacağız. ile tiş im : a ra ş tırm a la rı (2): 5-8 6 iletişim : araştırmaları Bu sayımızda alana katkıları olacağma inandığımız üç değerli makaleye, bir etkinlik değerlendirmesine ve bir de yasa değerlendirmesine yer verdik. İlk makalemiz üç yazarlı. Doç. Dr. Abdülrezak Altun, Prof. Dr. Mine Gencel Bek ve Emel Esen Altun'a ait olan çalışmanın başlığı Aile İçi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci ve Medya Profesyonelleri . Yazarlar son derece önemli bir konunun ele alındığı bu çalışmayı, Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet haberlerini üreten mekanizmanın üretim pratiğini anlamaya dönük bir girişim olarak tanımlıyorlar. Çalışma, tirajı 300 binin üzerindeki dört gazete olan, Hürriyet, Posta, Sabah ve Zaman gazetelerinin, özellikle aile içi şiddet haberlerini yazan muhabirleri ve bu haberlere sayfalarda yer veren editörleriyle 2008 yılında yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla, aile içi şiddet haberlerinin üretim dinamikleri üzerinde duruyor. Alandaki önemli bir eksiği dolduracağına inandığımız çalışma şiddet ve medya profesyonelleri arasındaki ilişkiye odaklanması açısından ihmal edilmiş bir araştırma alanından veriler sunuyor. Çalışmalardan İkincisi Eda Çağlayan'ın Media, Politics and Slanted News Coverage During The Election Periods: Case Study of News On AKP başlıklı çalışması. Makale, 2002 ve 2007 Genel Seçimlerinden önce medyanın AKP'ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) yönelik tavrını çözümlemeyi amaçlıyor. Yazar çalışma kapsamında, üç ulusal gazeteyi incelemiş: Hürriyet, Sabah ve Yeni Şafak. Bu üç gazetede yayınlanan AKP haberleri üzerinden yapılan çalışma, AKP'nin birinci parti olarak çıktığı 2002 Genel Seçimleri ve iktidarda olduğu 2007 Genel Seçimleri'nden önce ulusal gazetelerin AKP'yi destekleyici bir tutum içinde olup olmadıkları sorusuna cevap arıyor. Yazar, söz konusu gazetelerde seçim dönemlerinde yayınlanan AKP haberlerini niteliksel içerik analizi yöntemiyle inceliyor. Gazetelerin haber içeriklerinin yanlılığı; haber metinlerindeki baskın tonun eleştirel okumayla belirlenmesi, haberlere gazetelerde ne kadar yer ayrıldığının hesaplanması ve gazetelerin diğer partilere ilişkin tutumu da dikkate alınarak ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Üçüncü makalemiz ise Dr. Serhat Kaymas'ın. Internet ve Ulusal Kamu Politikaları: İnternet Yönetiminde Türkiye İçin Alternatif Öneriler başlıklı çalışmada yazar, Türkiye'de internet politikaları bağlamında alternatif model önerisini tartışmayı amaçlıyor. Küresel düzeyde, internet Yıldız Editör'den 7 politikaları alanının yanlış tanımlanmış olduğu savından hareket eden Kaymas, çalışmanın genel yaklaşımı içerisinde internetin yalmzca içeriğin üretim, dağıtım ve tüketimde yeni yollar sunan teknolojik bir olgu olmadığının, aynı zamanda medya ekonomisi ve düzenleyici yapılarla yakın ilişki içerisinde olduğunun üzerinde duruyor. Bu bağlamda internet yönetiminin teknoloji, pazar ve düzenleme ekseninde yarattığı sorun alanlarına ve düzenleyici otoritelere odaklandığını belirterek, hiçbirisi de iyi kurulmamış üç önemli yaklaşımın egemen olduğunun altım çiziyor. Çalışmasında her üç yaklaşımı da analiz eden yazar, söz konusu yaklaşımları gelişmekte olan ülkeler bağlamında değerlendirilmekte ve Türkiye için alternatif bir internet politikası modeli önermekte. Etkinlik değerlendirmemizi Instituto Superior de Ciencias Sociais e Politicas'dan Paula Cordeiro yazdı Mart 2011 tarihleri arasında Lizbon'da, Institute of Political and Social Sciences tarafından gerçekleştirilen The Conference hakkmdaki izlenimlerini bizlerle paylaşan Corderio, etkinliğin amacım Radyo endüstrisi ve radyo üzerine akademik araştırmaları birlikte değerlendirmek, böylece tartışmanın merkezinde radyonun olduğu her iki alandan (akademi ve uygulama) temsilciler için bir bağlantı sağlamak . Corderio, etkinliğin hareket noktasımn, bir tekniğe ve insana ilişkin gelişmeler olarak multimedya yakınlaşmalarım, müzik endüstrisi ve dijital radyo stratejileri arasmda bir bağı ifade eden yeni bir yayın kavramı olarak kavramım ortaya koymak olduğunu belirtiyor. Yazar, etkinliğin yalmzca (araç olarak) radyoyla sınırlı olmadığını, etkileşimli medya ve müzikle birlikte, radyonun yeni kimliğim ve geleceğini tasarlama girişimi olduğunu ifade ediyor. Son dönemde ihmal edilmiş gibi görünen radyo çalışmaları için yeni bir ufuk açan, akademiden radyoculara ve ilişkili profesyonellere kadar, radyonun geleceği için bir tartışma ortamı sunan etkinlik değerlendirmelerinin dikkatinizi çekeceğini düşünüyoruz. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkmdaki Kanun değerlendirmesini ise Yrd. Doç. Dr. Burcu Sümer ve Yrd. Doç. Dr. Gülseren Adaklı yazdı. Çalışma, 15/02/2011 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve 03/03/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa üzerine eleştirel bir değerlendirme. Yazarlar değerlendirmelerine, yasaya ilişkin genel bir eleştiri ile baş 8 iletişim : araştırmaları layıp, tek tek maddelere ilişkin daha ayrıntılı bir sorgulamayla devam ediyorlar. Değerlendirme Yayıncılık gibi çok önemli bir düzenleme alanında yapılması planlanan değişikliklerin, kamu hizmeti anlayışına uygun, demokratik tarüşmayı geliştirecek ve hem tekelleşmeye hem de ayrımcılığa karşı önlemleri barındıracak bir içeriğe sahip olması gereği nden hareket ediyor ve önemli saptamalar ortaya koyuyor. Yazarlar 6112 Sayılı yasayla ilgili temel gözlem ve eleştirilerinin Yasamn AB Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi'nin özüne aykırı hükümler içermesi bir yana, Türkiye'de medya sahipliği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yapısı ve idari yaptırımlar gibi kronikleşen sorunlara çözüm getirecek düzenlemelere yer verilmeyişi olduğunu belirtiyorlar. Genel bir eleştirel çerçeveyle başlayıp maddeler üzerinden yapılan değerlendirmenin hukuk ve iletişim alanına önemli katkılar sağlayacağım düşünüyoruz. Ülkemizde, iletişim alanımn hukuki düzenlemelerinin yüzeysel bir bakış açısıyla gerçekleştiği düşünülürse, bu çalışmanın eleştiriden öteye geçerek çözüm önerileri de sunuyor olması son derece önemlidir. iletişim : araştırmaları'nın bir sonraki sayısmda buluşmak dileğiyle, onuncu sayımıza emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederiz. 9 Aile İçi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci ve Medya Profesyonelleri Abdülrezak Altun Mine Gencel Bek Emel Esen Altun Özet Bu çalışma, Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet haberlerini üreten mekanizmanın üretim pratiğini anlamaya dönük bir girişimdir. Tirajı 300 binin üzerindeki dört gazete olan, Hürriyet, Posta, Sabah ve Zaman gazetelerinin, özellikle aile içi şiddet haberlerini yazan muhabirleri ve bu haberlere sayfalarda yer veren editörleriyle 2008 yılında yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla, aile içi şiddet haberlerinin üretim dinamikleri açıklanmaya çalışılmaktadır. Görüşmeler, yukarıda sözü edilen 4 gazetenin 1Eylül Ağustos 2007 tarihleri arasında yayınlanan birer yıllık nüshalarında yayınlanan aile içi şiddet haberlerine ilişkin gerçekleştirilen içerik çözümlemesi sonucu belirlenen sorun odaklarını içeren bir soru dizgesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 4 gazete için, 4 farklı ilde haber üreten 10 muhabir ve yine bu 4 gazetenin İstanbul'daki merkezlerinde çalışan 10 editör ile yapılan görüşmelerde aile şiddet olayları ve bu olayların haberleştirilmesi sırasında uyguladıkları yöntemlere ilişkin görüşleri saptanmış ve tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Haber üretimi, aile içi şiddet, medya profesyonelleri Production Process of the Neıvs on the Domestic Violence and the Media Professionals Abstract This study is an attempt to understand the production practices of the news on domestic violence in Turkey. The news production process was examined through the in-depth interviews conducted with the journalists and editors who report domestic violence from Hürriyet, Posta, Sabah and Zaman newspapers. The questions were formulated mostly by relying on the findings of prior study of content analysis of the news. Through the intervievvs conducted wih the 10 journalists from the four cities and 10 editors from İstanbul, the ways of reporting domestic viloence were examined and discussed. Key Words: News production, domestic violence, media professionals ile tiş im : a ra ş tırm a la rı (2): 9-61 10 iletişim : araştırmaları Aile İçi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci ve Medya Profesyonelleri Bu çalışmanın amacı, aile içi şiddet haberlerinin üretim sürecini, ağırlıkla konuyla ilgili çalışan gazeteci ve editörlerle yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla araştırmaktır. Medya ve kadın üzerine yapılan çalışmalardan çoğu medyada kadının temsili üzerine odaklanır. Medyada ağırlıkla yok sayma, önemsizleştirme, olumsuzlama, kurbanlaştırma ya da suçlama şeklinde (Cuklanz, 2006: 336) görülen kadına dair hakim temsil biçimleri kadına yönelik şiddet konusunda da karşımıza çıkar1. Bu çalışmalarda şiddet çoğunlukla suç, dedektif öykülerine dayanan kurmacalar ve TV filmlerinde araştırılmış, dünyada şiddet ve erilliğe dair var olan tanımlamalarla bu metinlerdekiler arasında bağlantılar gözlenmiştir (Cuklanz, 2006: 339). Yapılan çalışmaların çoğunun, medyada hakim temsil olan yabancılar tarafından işlenen cinsel şiddete dair olduğu uluslararası literatürde2 aile içi şiddete ilişkin araştırmanın çok fazla olmadığı söylenebilir (Silveirinha, 2007: 71; Mc Canus ve Dorfman, 2005: 46). 1 Bu çalışmada ağırlıkla şiddet boyutuyla ele alınacak cinsiyetçiliğin medyadaki diğer tezahürleri konusunda ayrıntılı bilgi içeren ve genel olarak medya, popüler kültür ve kadın konusundaki belli başlı araştırmaları ve tartışmaları sunan Türkçe kaynaklar için bakınız İrvan ve Binark, 1995 (der. ve çev.); Timisi, 1996; Binark ve Gencel Bek, 2007: Türkiye'de ise 1990'larda feminizm ile eleştirel iletişim araştırmalarından yararlanan, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu akademisyenlerin araştırmalarıyla gündeme gelen şiddet ve kadın konusu, farklı medyada ve farklı boyutlarıyla ele alınmışta Türkiye'de yayınlanan şiddet, medya ve kadın konulu kitaplar ise şöyle sıralanabilir: Aziz vd., 1994; Büker ve Eziler Kıran, 1999; Çelik, 2000(der.). Türkiye'de gazetelerde kadına yönelik şiddetle ilgili yayınlanmış bir makale için ise bakınız Alat, 2006. Altun - Gencel Bek - Esen Altun Aile içi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci v e Pek çok çalışma, kurmacalarda tecavüzcülerin anormal, sosyopat, sapık, şeytan şekillerinde temsil edildiğini ortaya koymaktadır (Cuk- lanz, 2006: ). Kurmacalarm yam sıra, filmler ve video küplerde de analiz edilen cinsel şiddetin3 temsilinin analizi ise en çok haberlerdeki temsil üzerinden ele almaktadır. Tecavüzcülerin çoğunun yabancı değil, kadınların yakınındakiler, tanıdıkları olmasına rağmen, medyada özellikle cinsel içerikli suçlarda aile içinde gerçekleşenlerden daha çok, yabancıdan gelen beklenmedik seri saldırılar temsil edilir. Bunlar her gün cereyan eden ve 'sıkıcı' bulunan şiddet olaylarından daha fazla haber değerine sahip görülür (Kitzinger, 2004: 28). Böylece bu tür suçlar arada bir gerçekleşen, normal olmayan, patolojik suçlar olarak ele almarak toplumsal reformu gerektirecek bir toplumsal sorun olmak yerine bir hukuk ve düzen meselesine indirgenir. Her tecavüz olayı, ataerkil iktidar ilişkilerinin bir soncu olarak görülmek yerine sanki ilk kez oluyormuş gibi izole ve tesadüfi bir olay gibi haberleştirilir (Byerly ve Ross, 2006: 42-43). Konuyla ilgili pek çok çalışmanın ortak ana vurgusu (Carter, 1998; Morgan, 2006; Meyers, 1997; Carll, 2003; Berns, 2004) medyanın şiddete uğrayan kadınları, erkek egemen bir bakış açısıyla suçlayarak şidde- 3 Filmlerde, video küplerde, TV filmlerinde toplumsal cinsiyet ve şiddet ilişkisine dair araştırmaların bir özeti için bakınız Cuklanz, 2006(özellikle ); reklam içeriklerinde toplumsal cinsiyet ve şiddeti tartışan bir çaüşma için bakınız Carter ve VVeaver, 2003. 12 iletişim : araştırmaları ti haklılaştırdığıdır. O zaman bu tür haberlerin (içeriğin) kimler tarafından ve nasıl bir anlayışla üretildiği sorusu karşımıza çıkar. Liesbet van Zoonen (1994: 53) farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde medya üretimi ve toplumsal cinsiyetle ilgili araştırmaların şu noktalarda ortaklaşarak genelleştirmeler sunduğunu belirtir: Basın ve yayıncılık alanı erkeklerin hakim olduğu medya endüstrileridir; hiyerarşik olarak basamaklar yükseldikçe kadın çalışan görme olasılığı daha azdır; kadınlar deneyim ve eğitimlerindeki farklılıklara bakılmaksızın iletişimde daha çok ev içi sorumluluklarının bir uzantısı gibi görülebilecek alanlarda çalışırlar; kadın çalışanlar aym iş için daha az ücretlendirilirler; çoğu kadın, işyerinde erkek meslektaşlarının cinsiyetçi davranışına maruz kalır; işyerlerindeki mekanizmaların eksikliği ve var olan toplumsal değerler nedeniyle anne olanlar için medyada çalışmak ise hep zorlaştırılır. Bu eşitsizliklerin nedenleri ise dolaylı olarak sürdürülen, meslekteki ayrımcı pratikler ve karar vericilerin ayrımcı tutumlarıdır. Medya ve aile içi şiddet konulu araştırmalar, ağırlıkla metin analizine dayansalar da, araştırmacıların medya içeriğinde, haberlerin inşa edilme biçimlerinde gördükleri sorun odakları; aile içi şiddetin görünür olup olmadığı, ya da başka bir ifadeyle, haber değeri taşıyıp taşımadığı; temsil edilen olaylarda ise hangi kaynakların sözünün kamusallaşıp hangilerinin sessiz kaldığı gibi tartışmalar da ister istemez konuyu haber sosyolojisiyle ve haberin üretim dinamikleriyle ilişkilendirilmektedir. Sonuçta haberler erkeklerin haber olduğunu söyledikleri dir (Kay Mills'den aktaran McCanus ve Dorfman, 2005: 46). Byerly de (2004: 114) haber odasının eril hegemonyası derken bunu kasteder: Beyaz, erkek, heteroseksüel ve feminizm düşmanı habercilik değerlerinin tanımladığı haberler de bu yöndedir. Allan (1998: ), feminist araştırmacıların gazetecilerin 'hakikat' söylemini ve nesnellik iddialarını üç farklı açıdan sorguladığım söyler: Bunlardan birincisinde, bir gazetecilik ideali olarak nesnellik aslında eril normlar, değerler ve inançlar olduğu ve 'gerçekte olanı' bozduğu için sorunludur ve yapılması gereken toplumsal cinsiyet açı- Aitun - Gencel Bek - Esen Altun Aile içi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci v e smdan nötr haberciliktir; somut olguları tarafsızca toplamaktır. Gerçek dünyadaki hakikat ancak bu olgularla ortaya çıkarılacaktır. İkinci görüşü savunan feministlere göre ise, ancak kadınlar bir toplumsal grup olarak kadınlar hakkında konuşabilir. Kişisel deneyim ve denge önemli kavramlardır. Denge ise ancak haber kuruluş
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks