Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ

Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 63 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ Yönetim Kurulu nun 10 Haziran 2013 tarihli tplantısında görüşülerek naylanmış ve yürürlüğe
Transcript
SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ Yönetim Kurulu nun 10 Haziran 2013 tarihli tplantısında görüşülerek naylanmış ve yürürlüğe girmiştir 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM TANIM 1. GİRİŞ 1.1 Önsöz 1.2 Misyn 2. Üyelere İlişkin İş Etiği İlkeleri ve Uygulama 2.1 Uygulama 2.2 Dernek İş Etiği İlkeleri Kanunlar ve Yönetmelikler Rüşvete Sıfır Tlerans Danışman-Temsilci Kullanma Entelektüel Hakların Krunması Çıkar Çatışması ve Yönetimi 3. SaSaD Çalışanları İş Etiği İlkeleri 3.1 Dğruluk Dürüstlük 3.2 Yasalara Saygılı Olmak 3.3 Üyelere Karşı Srumluluk 3.4 Tplum ve Dernek İmajına Karşı Srumluluk 3.5 Gizlilik 4. Etik İlkelere Uyumsuzlukların Çözümlenmesi 4.1 Etik Kurul 4.2 Uyumsuzlukların Çözümlenme Süreci 5. Yürürlük ve Güncelleme 6. Tanımlar 7. Deklarasyn 2 1. GİRİŞ 1.1 Önsöz : SASAD, en yüksek etik standartlar ile çalışmanın, tüm üyelerinin ve tplumun yararına lduğunu kabul eder. SaSaD a üye lan Savunma ve Havacılık Sanayii firmaları, bu prensibi faaliyetlerinde esas alır ve desteklerler. SaSaD, yüksek etik standartlarda çalışan Türk Savunma Sanayisinin dünyada saygın bir yere sahip lacağını; Türk firmalarının müşteri gözündeki değerini, diğer ülkelerden lan rakiplerine ranla artıracağına inanmaktadır. Bu kapsamda, SaSaD üyesi firmalar müşterilerine, tedarikçilerine, rakiplerine, çalışanlarına ve rtaklarına karşı yüksek standartlarda etik davranış sergilerler. Bu yönerge, Sektörün SaSaD a üye lan firmalarının ve SaSaD çalışanlarının rtak etik ilkelerini rtaya kymak; SASAD üyeleri ve çalışanları tarafından uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 1.2 SaSaD ın Etik İlkeler Görevi (Misyn) : SaSaD, hem üyeleri hem de tplum yararına lduğu bilinci ile üyelerini bu dkümanda sıralanmış etik ilkelerin gönüllü larak kabul görüp uygulanması knusunda cesaretlendirici çalışmalar yapar. SaSaD, üyelerinde etkin etik plitikaların tanımlanması ve bu plitikalara tam uyumlu uygulamaların yerleşmesi için çalışır. 2. Üyelere İlişkin İş Etiği İlkeleri ve Uygulama : 2.1 Uygulama : SASAD üyesi lan ve SaSaD İş Etiği İlkelerini benimseyen firmalar; bu İlkelerin uygulanması için bünyelerinde etkin plitikalar geliştirecek; entegrasyn için yğun bir çalışma yapacaklardır. Bu kapsamda: Uygun iletişim ve eğitim prgramları ile desteklenen ve firmanın mevcut etik ilkeleri ile entegre lacak, Dernek İş Etiği ilkeleri farkındalık çalışmalarını yapacaklardır. Yönetici ve çalışanlarını her hangi bir çekinceleri lmadan, iş etiği ilkeleri ile uyuşmayan veya bu ilkelere aykırı lan gelişme ve faaliyetler knusunda üst yönetimi bilgilendirme yapmaları için cesaretlendireceklerdir. Firmalarındaki Dernek İş Etiği İlkeleri ile çelişen uygulamaları önleyici tedbirleri alacaklar; caydırıcı, uyumlu plitika ve düzenlemeleri işleme kyacaklardır 2.2 Dernek İş Etiği İlkeleri : Kanunlar ve Yönetmelikler : 3 SASAD üyeleri iş ve çalışma hayatını düzenleyen yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uymayı; Ülkemizin geleceğini kruyan/kllayanlara hizmet etmeyi görev bilirler Rüşvete Sıfır Tlerans : Üye Firmalar ; Kendi faaliyet alanları ile uyumlu rüşvete karşı önlem ve yaptırımların yer aldığı ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle [1997 OECD knvansiyn ve 2003 BM Rüşveti Önleme Düzenlemesi (UNCAC)] uyum halinde lurlar. Çalışanlarının, yöneticilerinin Ulusal ve Uluslararası iş ilişkilerinde kendine etik lmayan bir avantaj temin etme yönünde girişimde bulunmasını önleyici plitikalar ve iç kntrl mekanizmaları luşturur ve bu knuda eğitimler verirler. Birlikte faaliyet gösterdikleri partnerlerinin (danışman ve temsilcileri, tedarikçileri, iş rtakları v.b) yukarıda yer alan prensipleri, kendi firmalarında da hayata geçirmelerini ve persnelin bu ilkelere uymalarının sağlanmasını isterler Danışman/Temsilci Kullanma : Üye firmaların satış, pazar geliştirme, fset yükümlülüklerini yerine getirmek için temsilci danışman ve aracı kullanmaları yazılı usullere ve plitikalara bağlanmalı, bağlantılar yazılı akitler üzerinden lmalı, yapılan ödemeler yasal kayıtlara geçirilmelidir. Danışman, temsilci, aracı ücretleri kmisynları makul ve kabul edilebilir düzeyde tanımlanmalıdır. Elden ödeme yapılmamalı; tüm ödemeler kayıt altına alınmalıdır. Temsilci, danışman ve aracıların srumlu ldukları faaliyet knusundaki başarım ve gelişmelerini periydik larak yazılı raprlamaları sağlanmalıdır. Firmalar temsilci ve danışman seçiminde özenli davranmalı, güvenilirlik araştırması yapmalı ve bu araştırmayı periydik larak tekrarlamalıdır. Danışman, temsilci ve aracılar firmanın kabul ve uyguladığı küresel iş etiği ilkeleri knusunda bilgilendirilmeli ve takip edilmelidir Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Krunması : Üye firmalar; iş ilişkileri kapsamında nüfuz ettikleri karşı ve üçüncü taraflara ait fikri ve sınai bilgilerin krunması knusunda özenle davranır; bu knuda uygulanabilir kanun, mevzuat ve taraflar arası prtkl/sözleşme hükümlerine tam larak uyarlar; 4 Üye firmalar, firma bilgilerine (teklif bilgileri, fiyatı, teknik bilgi paketi v.b) sahiplerinin rızası lmadığı sürece erişmek için ısrar etmezler; bir şekilde ulaşırlarsa da kabul etmezler: Karşı tarafın rızası lmadan diğer üye firmaların bilgilerine bir şekilde erişen SaSaD üyeleri, bu bilgilerin öncelikle dağıtım ve gözden geçirilmesini durdurur; Bu bilgileri imha eder veya sahibine iade eder; Knuya ilişkin larak karşı tarafı bilgilendirip, alacağı cevaba göre işlem yaparlar Çıkar Çatışması ve Yönetimi : Üye firmaların istihdam, devlet görevlileri ile ilişkiler, mali disiplinler knusunda geçerli tüm yasal düzenleme ve mevzuata uygun bir davranış ve faaliyette bulunmaları esastır; Üye firmalar, üye lan rakipleri hakkında gerçek lmayan aşağılayıcı ve imaj bzucu beyan ve çalışmalarda bulunmaz; bu knuda tüm çalışanlarının davranışlarını denetlerler; Üye firmalar, rakipleri ile yıkıcı bir rekabet içerisinde lmazlar; prfesynel ve rakip haklarını gözeten bir davranış sergiler; tüm çalışanlarının bu hususlara özen göstermesini sağlarlar; Üye firmalar, birlikte çalıştıkları firmaların yasal, sözleşmesel ve geleneksel haklarını gözetecek bunları ihlal edici bir tavır içerisinde bulunmaz; Aralarındaki uyuşmazlıkları karşılıklı iyi niyet ve uyuşma ile çözme knusunda yğun çaba sarf ederler. 3. SASAD Çalışanları İş Etiği İlkeleri : Dernek çalışanları aşağıdaki etik ilkelere uygun larak görev yaparlar ve hareket ederler: 4.1. Dğruluk/ Dürüstlük : Dernek çalışanları, tüm iş süreçlerinde dğruluk ve dürüstlükle görev yapar; bu hususu öncelikli değerlerden biri larak görürler. Üyeler ve temasta bulunulan kamu ve sivil görevliler ile ilişkilerinde dğrulukla ve dürüstlükle hareket ederler Yasalara Saygılı Olmak : Tüm faaliyetlerini T.C yasaları ve milletlerarası hukuka uygun larak yürütür, yasal düzenleyici kurum kuruluşlara dğru, tam bilgileri zamanında verirler. Dernek faaliyetlerinde; Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğini, Dernek Tüzüğü ve düzenleyici yönergelerini içselleştirerek ve esas alarak hareket ederler. 5 4.3. Üyelere Karşı Srumluluk : Dernek Üyelerinin luşturduğu kaynakları krumak için gereksiz ve yönetilemez riskleri almaktan kaçınır; verimlilik ve tasarruf bilinci ile hareket eder, finansal ve mali disipline uygun, hesap verilebilirlik esasına göre çalışırlar. Dernek Üyelerinin işlerini daha klay ve etkin yapmalarını sağlayacak, rekabet güçlerini artıracak çalışma ve lbi faaliyetlerinde bulunurlar. Üyeler arasında çekişmeye ve sürtüşmeye neden labilecek her hangi bir tavır sergilemez, dedikdu yapmazlar Tplum ve Dernek İmajına Karşı Srumluluk : Türkiye nin ve Uluslararası ilişkide bulunulan rganizasynların kurallarına, gelenek ve göreneklerine, kültürlerine duyarlı davranırlar. Etik Davranış ilkelerine uygun hareket eder; bu ilkeleri ihlal edenleri ilgililere bildirirler. Çalışma arkadaşlarını ve üye temsilcilerini rencide/taciz edecek bir davranış göstermezler. Yayın kuruluşlarına demeç verme / mülakat yapma, seminer knferanslara knuşmacı larak katılma faaliyetlerini; Dernek tanıtımı ve temsil edilen sektörlerin çıkarları dğrultusunda, Genel Sekreterin bilgi ve nayı ile yaparlar Rüşvet ve maksadı aşan bedelde hediye vermez ve kabul etmezler. Bu kapsamda: Yıllık tplam bedeli 250 TL yi aşan hediyeleri kabul etmezler. Verenin kişiliği, pzisynu v.b nedenlerle kabul etme durumunda hediye, Alınan Hediyeler Envanter Defteri ne kaydedilerek, Dernekte muhafaza altına alınır. Açıkça bir karşılığa bağlanan hediye, rüşvet ve kmisynu hiçbir kşulda kabul etmezler ve vermezler Gizlilik : Üyelerine ilişkin gizli ve özel bilgiler ile açıklama nayı alınmamış ticari, mali, faaliyet knuları v.b bilgileri gizlilik prensibine tam uyumla işleme kyarlar ve muhafaza ederler. 4. Etik İlkelere Uyumsuzlukların Çözümlenmesi : 4.1. Etik Kurul Etik Kuralların sürekli gözden geçirilerek güncellenmesi ve etik kurallara uyumsuzlukların çözümlenmesi için Etik Kurul luşturulur. Etik Kurul, Yönetim Kurulu tarafından 2 (iki) yıl süreyle belirlenecek 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi ve Disiplin Kurulu Başkanından luşur. Etik Kurul Sekreteryası, Genel Sekreterlik tarafından yapılır. Kurul ilk tplantısında aralarından bir kişiyi Kurul Başkanı larak belirler. 6 4.2. Uyumsuzlukların Çözümlenme Süreci : Etik ilkelere aykırı bir davranış gözlemleyen veya kendisine bu ilkelerle çelişen teklifte bulunulan dernek üyesi firma, yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyesi ile çalışanı veya üçüncü kişiler, bu durumla ilgili bildirimlerini Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Genel Sekreterliğe yazılı larak iletirler. Bu bildirimi alan makam, knuyu görüşülmek üzere Etik Kurul a yazılı larak aktarır. Etik Kurul, Başkanının çağrısı ile tplanır. Etik Kurul, çalışmalarını aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütür: Bildirim ve şikayetler ile bildirim ve şikayeti yapanların kimliği gizli tutulur. Sruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delilleri ilgililerden dğrudan talep edebilir ve elde edilen bilgi ve belgeyi sruşturma amacı ile sınırlı larak inceleyebilir. Sruşturma baştan itibaren yazılı tutanak altına alınır belge ve deliller eklenir. Tutanak, Başkan ve üyeler tarafından, iradeleri belirtilerek, imzalanır. Snuç hakkında Yönetim Kurulu na ve bildirim/şikayet sahibine bilgi verilir. Sruşturma öncelikli larak ele alınır, en kısa sürede tamamlanması hedeflenir, gerekli hallerde Uzman görüşüne başvurulabilir. Etik Kurul, bildirim / şikayetler kapsamında; etik kurallara uyumsuzluk lup lmadığı yönünde tespitini yapar ve knunun Dernek Disiplin Kurulu tarafından sruşturularak karara bağlanmasını talep edebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu, sruşturulmak ve karara bağlanmak üzere Dernek Disiplin Kurulu na knuyu havale eder Disiplin Kurulu suçlu bulunan hakkında, Dernekle ilişiğinin geçici veya sürekli kesilmesi dahil disiplin cezalarından birini karar larak alabilir. 5. Yürürlük ve Güncelleme: Bu dküman Yönetim Kurulu nayı ile yürürlüğe girer. Etik Kurul tarafından; her yıl Aralık ayında???? tarafından gözden geçirilerek, gerekli görülmesi halinde güncellenerek Yönetim Kurulu nayına sunulur. 6. Tanımlar : SASAD Üyeler Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Etik Kurul Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği SASAD asil ve aday üye statüsündeki firmalar SASAD Genel Kurulunca 2 yılda bir seçilen 13 kişilik dernek temsil ve yönetim rganı SASAD Genel Kurul unca seçilen 3 kişilik disiplin rganı Yönetim Kurulunca 2 (iki) yıl süre ile belirlenen 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi ve Disiplin Kurulu Başkanından luşan, Dernek Etik İlkelerini ve bu ilkelere uyumsuzlukları tespit eden rgan 7 7. DEKLARASYON.. [Lütfen tam adınızı yazınız] ETİK İLKELER DÖKÜMANINI OKUDUM VE KOŞULLARA UYMAYI KABUL EDİYORUM. [İmza] [Tarih] [Kaşe] Nt: Islak imzalı Deklarasyn beldesi SASAD tarafından muhafaza edilecektir. 8
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks