Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Schoolgids Ontdekken wie je bent en wat je kunt

Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 17 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Schoolgids Ontdekken wie je bent en wat je kunt Ontdekken wie je bent en wat je kunt Oecumenische basisschool Visser t Hooft Kemphaan 17 Postbus AJ Castricum T
Transcript
Schoolgids Ontdekken wie je bent en wat je kunt Ontdekken wie je bent en wat je kunt Oecumenische basisschool Visser t Hooft Kemphaan 17 Postbus AJ Castricum T Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 1. Uitgangspunten bij ons onderwijs 5 Creativiteit 5 Talentontwikkeling 5 Ondernemend leren 6 Respect 7 2. Taal centraal 8 Kinderboekenweek 8 Voorleesontbijt 8 Kinderjury 8 Voorleeskampioenschap 8 3. Wat leert uw kind nog meer op school? 9 Voor het eerst naar school 9 Onderwijs in groep 1 en 2 9 Onderwijs in groep 3 en 4 9 Onderwijs in groep 5 en 6 10 Onderwijs in groep 7 en 8 10 Informatie overige vakken 11 Eigen mening vormen 16 Samenhang We gaan voor optimale prestaties 17 Werken met groepsplannen 17 Modern leerlingvolgsysteem 17 Zorg voor kinderen 17 Verlengen/versnellen 17 Aangepast lespakket 18 Taalontwikkeling 18 Groepsonderzoeken 18 Passend onderwijs 18 Hulpverlening (*) onder schooltijd 19 Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (PO) 19 Overgang naar het voortgezet onderwijs 20 Onderwijskundig rapport 20 Leerlingdossier 20 Schoolondersteuningsprofiel 20 Kwaliteit 21 Video Interactie Begeleiding 21 Fotografie: Lobke Alstein 4. Identiteit 13 Een veilige plek 13 Sociaal-emotionele ontwikkeling 13 Rots & Watertraining 14 Eigen buitenschoolse opvang 14 Peutergroep 14 Open communicatie 15 Actief burgerschap en sociale integratie 15 Leerlingenraad Plannen voor komend schooljaar Praktische informatie 23 Voor en na schooltijd 23 Thema-avond 23 Spreekavonden en rapporten 23 Tussentijdse gesprekken 24 Digiduif 25 Nieuwsbrief 25 Publicatie foto s 25 Website 25 Facebook 25 Klasbord 25 Informatievoorziening 25 Schoolgids 26 Schoolplan 26 Onderwijsgids 27 Schooltijden 27 Gezonde voeding 27 Vakantierooster Studiedagen en extra vrije dagen 28 Onderwijstijd 28 Schoolzwemmen 28 Sportkleding 28 Ziekte van een leerling 28 Leerplicht en schoolverzuim 28 Klasseouders 29 Schrijfmaterialen 29 Gevonden voorwerpen 29 Oud papier Organisatie van de school 30 Stichting Tabijn 30 Medezeggenschapsraad 30 Ouderraad 30 Steunstichting 31 Klachtenregeling 31 Vertrouwensinspecteur 31 Verzekeringen 31 Protocol medicijn verstrekking en medisch 32 handelen Persoonsgegevens en privacy 32 School veiligheidsplan 33 Sponsoring Wie werken er bij ons op school? 34 Organisatie 34 Directie 35 Groepsleerkrachten 35 Bijzondere taken 35 Flexpool 36 De begeleiding en inzet van stagiaires In- en uitschrijven van leerlingen 37 Aannamebeleid 37 Aanmelding 37 Van een andere school? 37 Schorsing of verwijdering Gezondheid en veiligheid 38 Hoofdluisbestrijding 38 De GGD, uw kind en de school 38 Preventie kindermishandeling en Huiselijk geweld 39 Veilig Thuis 39 Verwijsindex 39 Centrum voor Jeugd en Gezin (C.J.G.) 39 Veiligheidsbeleid Adressen en andere informatie Voorwoord 4 De ondernemende school: ontdekken wie je bent en wat je kunt! Onze kinderen groeien op in een maatschappij die snel verandert. De kennis die we nu hebben is niet meer voldoende voor morgen. Wij hebben de taak om de kinderen te leren omgaan met deze snelle veranderingen. De Visser t Hooft is een kleinschalige basisschool waar wij uw kind voorbereiden op de toekomst. Naast goed onderwijs willen wij uw kind iets extra s meegeven op weg naar zelfstandigheid. Respect voor zichzelf en de ander is de basis om uitdagingen aan te gaan en de wereld te ontdekken. De veilige omgeving, met zorg en aandacht, zorgt ervoor dat elk kind zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Wij zijn een ondernemende school, waar wij kinderen stimuleren om een bijdrage te leveren aan hun eigen mogelijkheden en om talenten te benutten en uit te bouwen. Hierdoor hebben onze leerlingen plezier in het leren, durven ze uit te blinken en staan ze stevig in hun schoenen. De kinderen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Wilt u weten of de Visser t Hooft de juiste school voor uw kind is? Komt u dan eens langs om onze onderwijsaanpak te zien en de sfeer te proeven. Wij vertellen u graag meer. Namens het team van de Visser t Hooft Els Kok-van Dam, directeur 1 Uitgangspunten bij ons onderwijs Goed leren lezen, schrijven, spellen en rekenen zijn basisvoorwaarden voor een goed ontwikkelproces. Wij streven naar een goed evenwicht tussen kennis, persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden. Op onze school werken leerkrachten met moderne opvattingen en actuele kennis. Zij hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, hebben hoge, realistische verwachtingen naar de kinderen toe en zijn gericht op het behalen van goede resultaten. Onze leerkrachten dragen zorg voor een uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Op onze school word je een Creator! Ons onderwijs vatten we samen in de Creator. We visualiseren onze pijlers via dit poppetje. Het staat voor: C re a to r CREAtiviteit Talentontwikkeling Ondernemend leren Respect ONTDEKKEN WIE JE BENT EN WAT JE KUNT Creativiteit Binnen het onderwijsterrein Creatief stelt de Visser t Hooft zich zelf ten doel dat iedere leerling zichzelf kan zijn en zijn of haar ontwikkeling op verschillende manieren kan en durft te uiten en te presenteren. Wij zoeken hierbij de samenhang van verschillende vakgebieden. Wij bieden de kinderen gedurende hun schooltijd een opbouw in creatieve technieken maar ook de disciplines muziek, zang, dans en toneel worden ontwikkeld. Hier huren we soms externen voor in. Bibliotheek Kennemerwaard wordt op verschillende momenten ingeschakeld, en werken wij nauw samen met stichting Toonbeeld. Creatief hangt ook samen met het creatief omgaan met problemen en zoeken naar oplossingen. Dit loopt als een rode draad door ons onderwijs en zie je ook bij de andere vakken terugkomen. Talentontwikkeling Naast de leervakken willen wij op onze school dat kinderen hun eigen unieke talenten kunnen ontdekken en kunnen ontwikkelen. Kinderen leren op verschillende manieren. De één leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Door middel van driehoekgesprekken vanaf groep 5 (ouder, kind, leerkracht) betrekken wij de kinderen hier bij. Wij leren de kinderen verantwoording voor hun eigen leerproces te nemen. 5 6 Onze instructie wordt in vier niveaus gegeven: Basisinstructie: (twee sterren) de leerlingen krijgen de reguliere instructie en kunnen daarna zelfstandig verder met de verwerking van de leerstof. Korte instructie: Samen met andere Tabijnscholen in Castricum hebben wij vanaf groep 6, een eigen plusklas met een eigen plusklas leerkracht. Op onze school hebben we binnen de klassen een groot aanbod in plustaken. Kinderen krijgen de instructie van een leerkracht en een gespecialiseerde onderwijsassistent. Na de instructie kunnen de kinderen in de klas zelfstandig met deze taken aan het werk. Verlengde instructie of extra instructie Kinderen die meer instructie nodig hebben zijn ook aan het juiste adres bij ons. Wij bieden deze kinderen pre teaching en verlengde instructie aan de instructietafel. Daarbij krijgen ze aangepaste leerstof of minder verwerkingsstof aangeboden. We volgen de individuele ontwikkeling op de voet. Eigen leerlijn Het is mogelijk dat een leerling op een geheel eigen leerlijn werkt. Deze leerling krijgt een extra instructiemoment en een bijpassende verwerking aangeboden. Doelgericht In alle groepen begint iedere les met het benoemen van het leerdoel. De doelen zijn voor de kinderen zichtbaar. We stellen hoge maar haalbare doelen. We werken allemaal aan hetzelfde doel, alleen de weg er naar toe is voor ieder kind verschillend. We leren de kinderen de relatie tussen inspanning en resultaat. De kinderen leren dat inspanning loont en wat ze daarmee kunnen bereiken. We evalueren het proces en de resultaten op een positieve wijze. Ondernemend leren Zelf doen en zelf ontdekken! Motivatie en initiatief van de leerling staan voorop. We kiezen daarbij voor een gestructureerde, planmatige aanpak. Centraal hierbij staan realistische toepassingsmogelijkheden van het onderwijs. Het gaat hier niet alleen om het ondernemen in de zin van bedrijfsvoering, maar vooral om het omzetten van ideeën naar daden; kansen zien en benutten. De boeken wat vaker dicht, op excursie gaan of de werkelijkheid in de school halen. De leerkrachten krijgen steeds meer een coachende rol en bieden de nodige structuur. Het stimuleren van het ondernemend gedrag van onze leerlingen en leerkrachten loopt als een rode draad door ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om een bijdrage te leveren aan hun eigen ontwikkeling en dat ze inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden. Bij het ondernemend onderwijs is ook veel aandacht voor de 21st Century Skills. Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Dit hebben we op school vertaald in: Onderwijs in de 21e eeuw: Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden. De competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid (mediawijsheid en vaardigheden), communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden zijn daarbij naast de kernvakken van belang. Deze competenties oefenen wij onder andere door gebruik te maken van: De methode TopOndernemers: een actieve en frisse manier van werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs. Het leren programmeren/coderen d.m.v. programma s als TouchDevelop en de website code.org. Ook met programmeerbare robots: Lego Mindstorms; Ozobots en Sphero. 3D ontwerpen m.b.v. Tinkercad en een M3D printer. Diploma Veilig Internet (mediawijsheid). Office 365 accounts (voor iedere leerling vanaf groep 5). 7 Respect Op de Visser t Hooft vinden we het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan. In alle groepen hanteren we een methode voor sociale vaardigheden en wordt vanaf groep 1 als extra ondersteuning gewerkt met Rots en water. Leerlingen, leerkrachten en ouders willen op een plezierige manier met elkaar omgaan. Dit doen we aan de hand van schoolregels, gedragscodes en het pestprotocol. We willen dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school en op een positieve manier conflicten leert oplossen. Zo leren we kinderen stevig in hun schoenen te staan. 2 Taal centraal 8 Taal neemt in ons dagelijks onderwijs een grote plaats in. Wij leren kinderen creatief met taal om te gaan door het schrijven van verhalen, gedichten en teksten. Tijdens hun schooltijd maken zij kennis met verschillende rollen op taalgebied: schrijver, dichter, journalist, presentator, tekstschrijver, scenarioschrijver enz. Kinderboekenweek Bij de Kinderboekenweek werken wij met het landelijk thema en organiseren wij zelf diverse activiteiten hier omheen. Voorleesontbijt In de groepen 1 t/m 4 organiseren wij het voorleesontbijt. Een bijzonder iemand komt op deze ochtend een verhaal voorlezen in de kleutergroepen en in de groepen 3 en 4. Kinderjury Het komende schooljaar gaat groep 5 en 6 meedoen aan de Nederlandse kinderjury. In de periode van begin maart tot half mei lezen de kinderen boeken uit 2016 en kunnen, met het uitbrengen van hun stem laten weten wat hun favoriete boek is. Voorleeskampioenschap Dit schooljaar gaan wij in groep 7 en 8 een voorleeskampioenschap organiseren. De school organiseert zelf de eerste ronde op school. De winnaar hiervan gaat door naar de ronde in de bibliotheek van Alkmaar of Bergen. Daar strijden de schoolkampioenen tegen elkaar. Hierna volgt de regionale ronde en tenslotte de landelijke ronde. 3 Wat leert uw kind nog meer op school? Voor het eerst naar school Kinderen maken in de kleuterperiode een veelzijdige ontwikkeling door. Ze gaan zichzelf en de omgeving verder verkennen en proberen steeds meer grip te krijgen op hun eigen plaats in de wereld. De leerkracht is er om het jonge kind uit te dagen en te prikkelen. In samenwerking met de ouders brengt de leerkracht de onderwijsbehoeften van een leerling in beeld. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de rapportage van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Onderwijs in groep 1 en 2 In de groepen 1 en 2 werken wij met de methode Sil op school. Vrijwel alle activiteiten spelen zich rondom het thema af. Er worden liedjes gezongen, er zijn reken- en schrijfactiviteiten, we spelen en er is een creatieve verwerking over het thema. Vaak wordt er een speciale themahoek ingericht en als het mogelijk is gaan wij op excursie of halen wij de werkelijkheid de school in. Kleuters leren en ontwikkelen veel door spelen met elkaar en wij bieden daar alle ruimte voor (www.silopschool.nl). Met behulp van het toetspakket Beginnende geletterdheid, observaties en Rekenen voor kleuters van CITO meten we de vooruitgang en ontwikkeling van uw kind. De meeste kinderen zitten ruim twee jaar in de kleutergroep. De geboortedatum en ontwikkeling van uw kind bepalen het moment van overstap naar groep 3. Onderwijs in groep 3 en 4 In groep 3 en 4 wordt veel tijd besteed aan het leren lezen, schrijven en rekenen. De vaardigheid van de schriftelijke taal begint met het leren lezen en schrijven van letters en woorden en ontwikkelt zich tot het lezen en schrijven van zinnen en teksten. De methode Veilig leren lezen vormt de basis van ons leesonderwijs. Voor schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. Alle kinderen leren schrijven met een potlood. Halverwege groep 4 schakelen we over op het schrijven met een rollerpen. In groep 4 starten de kinderen met de taalmethode Taal op maat en de spellingmethode Spelling op maat. Voor het voortgezet technisch lezen hebben we de methode Estafette. Het rekenonderwijs wordt vormgegeven met de methode Wereld in getallen. In groep 3 oefenen we de sommen tot 20. We rekenen met geld en beginnen met klokkijken. In groep 4 besteden we veel aandacht aan het optellen en aftrekken tot 100. Rekenen naar analogie (4+3=7, dus 74+3=77) is één van de strategieën die bewust ingezet wordt. We leren de tafels 1 t/m 10. Elke les bevat basisstof voor alle leerlingen, plusstof voor kinderen die zich sneller ontwikkelen en meer oefenstof voor kinderen die dit nodig hebben. De kinderen maken kennis met natuur/wetenschap en geschiedenis via de methode TopOndernemers. Dit is een thematische methode. De kinderen onderzoeken samen met de leerkracht een bepaald thema. De kinderen presenteren de geleerde stof door middel van toneelstukjes, werkstukken, muurkranten en creatieve verwerkingen. 9 10 Onderwijs in groep 5 en 6 Rekenen en taal worden verder uitgebouwd. Getallen worden steeds groter. In groep 5 tot de Handig gebruik maken van de structuur van het getal wordt gestimuleerd ( en ) ook bij het aanvullen tot of het afhalen van het 100-tal. In groep 6 leren de leerlingen optellen en aftrekken tot en met en Daarnaast leren de kinderen het kolomsgewijs en uiteindelijk ook cijferend optellen en aftrekken. We gaan verder met klokkijken (analoog en digitaal), grafieken, ruimtelijk inzicht, maten en meten. Het taalonderwijs wordt verder uitgebreid. De basisaspecten worden op een steeds hoger niveau uitgewerkt. Voor begrijpend lezen hanteren we de methode Goed gelezen. De strategieën die de kinderen leren om een tekst goed te begrijpen worden niet alleen geoefend met teksten uit de methode van begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor allerlei teksten uit de actualiteit en teksten uit de methode TopOndernemers. Wij besteden aandacht aan zinsbouw en werkwoordspelling. Natuur/wetenschap, geschiedenis en aardrijkskunde wordt gegeven met de thematische methode TopOndernemers. Dit heeft u bij groep 3 en 4 al kunnen lezen. De rol van de leerkracht begint iets te veranderen. Kinderen krijgen meer verantwoording en de leerkracht wordt iets minder sturend. De leerlingen maken werkstukken, bereiden spreekbeurten voor en presenteren aan de klas met bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie of een Prezi. Onderwijs in groep 7 en 8 Groep 7 leert optellen en aftrekken tot en met en cijferen tot en met Optellen en aftrekken met kommagetallen is een nieuw doel. Ze leren vermenigvuldigen met grotere getallen, samengestelde getallen en (afgeronde) kommagetallen. De leerlingen leren cijferend vermenigvuldigen met hele getallen en kommagetallen. Het delen met kommagetallen en het schattend delen worden veelvuldig geoefend en de staartsom (herhaald aftrekken) wordt geïntroduceerd. Groep 8 leert bij Wereld in getallen handig en schattend optellen en aftrekken tot en met , schattend vermenigvuldigen en delen met grote, ronde getallen en komma getallen. Het cijferend optellen en aftrekken loopt tot Het taalonderwijs in beide groepen breidt zich uit met woord benoemen, zinsontleding en werkwoordspelling. Het spellingonderwijs breidt zich uit met moeilijke woorden en ondersteunt het vergroten van de woordenschat. Alle kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Dit bestaat uit een theorieexamen en een praktisch examen. Alle kinderen in groep 8 nemen deel aan het officiële jeugd EHBO-examen. Ze krijgen les van een deskundige. Er is aandacht voor seksuele voorlichting en voor preventie ten aanzien van gezondheid (roken en drugs) en maatschappij (onder andere vandalisme). Wij richten ons op de overgang naar het voortgezet onderwijs. We bezoeken open dagen, we laten kinderen wennen aan zelfstandig werken, huiswerk, planning en agendagebruik. Informatie overige vakken Vanaf groep 1 leert uw kind Engels. Wij werken met de methode Take it easy. Bij de lessen staat het digitale schoolbord centraal. Take it easy is een methode voor British English. De native speakers spreken foutloos Engels en helpen de leerkracht in te spelen op de taalgevoeligheid van de leerlingen. Wereldoriëntatie Vanaf groep 5 zijn aardrijkskunde, geschiedenis en natuur verplichte vakken in het basisonderwijs. Het gaat niet alleen om feitenkennis. Het gaat ook om een positieve en onderzoekende houding ten opzichte van natuur/ techniek, volken in andere landen en onze voorouders. Topografie vormt een wezenlijk en zelfstandig onderdeel hiervan. Bij ondernemend leren werd de methode TopOndernemers al genoemd. Dit is een geïntegreerde thematische methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Ieder jaar komt een aantal thema s aan bod. Aan het einde van de basisschool is alle stof van wereldoriëntatie behandeld. Wij beginnen met deze methode al in groep 3. De rol van de leerkracht ontwikkelt zich bij deze methode vanuit zeer sturend in groep 3 naar coachend in groep 8. Werken met tablets Vanaf groep 3 werken we veel met tablets in de klas. Deze worden gebruikt voor het oefenen en verwerken van de leerstof, tekst verwerken en het maken van presentaties en werkstukken. Ook voor leerlingen met extra doelen wordt de tablet met gerichte lesstof ingezet. Alle klassen hebben aansluiting op het internet waardoor kinderen op een veilige manier gebruik kunnen maken van educatieve taalen rekenspelletjes. Wij werken in alle klassen met digitale schoolborden en touchscreens. Gezonde school Wij hebben het certificaat Gezonde School behaald. Een gezonde school is een school die structureel aandacht besteedt aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van kinderen. Wij hebben de certificaten voor Sport en Beweging en Gezonde Voeding al in ons bezit en we zijn bezig met het certificaat voor een Veilig Pedagogisch klimaat. Sport Sport staat bij ons hoog in het vaandel. In groep 1 en 2 is er elke dag vrij spelen en worden er lessen bewegingsonderwijs gegeven in het speellokaal. Groep 3 t/m 8 gaat twee keer per week naar de gymzaal aan de Rooseveltlaan. Eén van onze leerkrachten is vakdocent bewegingsonderwijs en geeft daarnaast Motorische Remedial Teaching (MRT). Alle groepen beschikken over het lespakket De klas beweegt. Dit is een speelse methode waardoor kinderen houding, beweging en ontspanning leren integreren in hun dagelijkse werksituatie. Het basisidee is dat de 11 12 leerkracht de klas laat ontladen op momenten dat de maximale inspanning is bereikt. De bewegingstussendoortjes doorbreken de spann
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks