Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Schoolwerkplan

Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 25 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SCHOOLWERKPLAN Het schoolwerkplan bevat allerhande gegevens, afspraken en maatregelen met betrekking tot organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs. Vanuit dit centrale document
Transcript
SCHOOLWERKPLAN Het schoolwerkplan bevat allerhande gegevens, afspraken en maatregelen met betrekking tot organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs. Vanuit dit centrale document worden andere plannen (zorgplannen, beleidsplannen, jaarplannen, nascholingsplannen, ) opgebouwd. Door middel van dit schoolwerkplan zorgen schoolbestuur en schoolteam ervoor op planmatige wijze en doelgericht te werken aan de onderwijsopdracht. Het proces is hier van het grootste belang. Schoolbestuur en schoolteam stellen het schoolwerkplan gezamenlijk op, vullen continu aan en sturen regelmatig bij. Dit schoolwerkplan is m.a.w. nooit af, maar voortdurend in ontwikkeling. De ontwikkeling van een schoolwerkplan is één van de processen die de kwaliteitszorg in functie van de schoolontwikkeling ondersteunen. Het schoolwerkplan is een instrument dat een totaalbeeld geeft van de school. Het omvat enerzijds het pedagogisch project en de decretaal vastgelegde elementen en anderzijds is het de beschrijving van processen, de wijze waarop de school haar kwaliteit bewaakt, de neerslag van afspraken, maatregelen Deze laatste zijn te vinden in het schoolreglement en de infobrochure. Zij staan ook online staan op onze website. Het geheel vormt a.h.w. het draaiboek voor de werking van de school. Het is tegelijk leidraad, informatiebron, referentiekader en uitgangspunt voor evaluatie en bijsturing voor alle schoolbetrokkenen. Het schoolwerkplan is tevens een verantwoordingsbron naar de gemeenschap toe en kan een basis vormen voor externe evaluatie. Schoolwerkplan INHOUD 1 Pedagogisch project visie 1.1 situering van de school 1.2 pedagogisch project Blz Schoolorganisatie 5 criteria m.b.t. aanwending van het lestijdenpakket 3 Visie op evalueren en rapporteren 6 de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt gerapporteerd 4 Voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een beperking 7 de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en/of buitengewoon basisonderwijs 5 Zorg en gelijke onderwijskansen situering van de school 5.2. gelijke onderwijskansen beleid Schoolwerkplan 1. Pedagogisch project & visie 1.1. Situering van de school Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap voor het Vrij Basisonderwijs Puurs/Sint-Amands. Het postadres van onze scholengemeenschap is: Hekkestraat 1, 2890 Sint- Amands. Er wordt gemeenschap gevormd met buitengewoon onderwijs De Wissel, basisschool Sjabi Puurs, basisschool Liezele, kleuterschool De Regenboog Kalfort, lagere school t Winkelveld Kalfort, basisschool Libos Lippelo, basisschool De Kameleon Oppuurs, basisschool Sint-Carolus en basisschool De Krinkel beiden uit Ruisbroek en basisschool Zonnebloem uit Sint-Amands. Het schoolbestuur is het dagelijks bestuur van de vzw Sint-Jan Berchmansinstituut. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Meer info omtrent het schoolbestuur kan u vinden op de website onder volgende link: vzw.sjabi.be 1.2. Pedagogisch project Klavertjevier, onze vrije basisschool in Breendonk, zit als dorpsschool geworteld in de plaatselijke gemeenschap, iedereen is er welkom. Directie, personeel, leerlingen en ouders dragen elk hun steentje bij en vormen in onderlinge samenwerking een hechte gemeenschap. Deze gemeenschap vormt een ideale voedingsbodem voor ons Klavertjevier. Het staat symbool voor geluk. Dit geluk streven we samen na, voor alle participanten. In die verbondenheid denken we na over en werken we samen aan de verwezenlijking van ons pedagogische project. Wij willen een school zijn die leeft in een open geest: vier blaadjes als vensters waardoor de kinderen leren kijken met een open en kritische blik op maatschappij en wereld. In Klavertjevier leer en leef je met plezier. We proberen de gewone dingen van elke dag op een buitengewone manier te doen. Schoolwerkplan Ons pedagogisch project Wij streven ernaar alle kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren en hen kwalitatief onderwijs aan te bieden door: -aan de hand van differentiatie, ieder kind kansen te bieden om zijn mogelijkheden ten volle te ontwikkelen. -alle kinderen te begeleiden met het oog op het bereiken van de eindtermen basisonderwijs. -hen een goede studiemethode te laten verwerven: ze te leren leren, leren problemen aan te pakken om tot een oplossing te komen. -ze (zelf)kritisch te vormen om zelfredzaam stappen te zetten in een boeiende wereld die heel wat kansen en uitdagingen biedt. te helpen en te begeleiden naar gelukkige mensen door: -de kinderen de tijd te bieden om hun gevoelens en emoties te uiten en te verwerken. -van de leerschool ook een leefschool te maken. -de kinderen samen te leren spelen, samen te laten delen en samen te laten leren. -bij de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen door voortdurende aanmoediging en aandacht. -met hen op zoek te gaan naar hun Klavertjevier. te laten bruisen van creativiteit en beweging door: -bijzondere aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het ganse lichaam waarbij sport, spel, zang en dans worden gestimuleerd. -de kinderen kansen te geven om aan hun kunstzinnigheid en creativiteit vorm te geven en ervan te genieten. inzichten te bieden in leven en leren vanuit een christelijke inspiratie door: -ons in ons opvoedingswerk te laten inspireren door christelijke waarden zoals vrede, solidariteit, geduld, eerlijkheid, inzet en respect voor anderen. -open te staan voor zingeving in een zoektocht naar wijsheid. Schoolwerkplan 2. Schoolorganisatie Het schoolbestuur organiseert onder eigen verantwoordelijkheid en in overleg met alle actoren de school zo dat er in functie van de krachtlijnen van het pedagogisch project kan voldaan worden aan de specifieke noden en behoeften. Om het lestijdenpakket te verdelen, houden we rekening met een aantal principes. Deze zijn voor de: *Kleuterschool: Kwantitatief gelijke groepen met een indeling volgens geboortedatum. Indien nodig maken we leeftijd-gemixte klasjes. We opteren voor een groep van 2,5 jarigen, steeds met eigen leerkracht. Noot: Het is mogelijk dat er in de loop van het schooljaar verschuivingen gebeuren door de aangroei van de instappertjes. We houden van bij de eerste verdeling hier rekening mee, zodat dit zo min mogelijk moet gebeuren. *Lagere school In de lagere school hanteren we het leerstofjaarklassensysteem. Wanneer het mogelijk is worden de talrijkste leerlingengroepen gesplitst. Elke klastitularis geeft zelf de godsdienstlessen. (= 3 lestijden/week) Eén lestijd lichamelijke opvoeding en het zwemmen worden door een bijzondere leermeester gegeven. In de klassen kan zowel in heterogene- als in homogene groepen gewerkt worden. Leerlingen van dezelfde leerstofjaarklasgroepen kunnen ook onderling verdeeld worden volgens bovengenoemd systeem. Af en toe kan er ook klas- of groepsdoorbrekend gewerkt worden. Zo kunnen vaste of wisselende groepen ontstaan: -volgens interesse, mogelijkheden of behoeften -voor één of meerder leergebieden -voor gezamenlijke activiteiten De klassen worden ieder jaar opnieuw verdeeld. Daartoe verdelen de klasleerkrachten, op het einde van het schooljaar, de leerlingen in twee homogene groepen. Deze verdeling wordt voorgelegd aan de directeur en de zorgcoördinator. Zij kunnen eventueel nog wijzigingen aanbrengen. Vanuit het pedagogisch project werkt het lerarenteam op zodanige wijze aan de realisatie van de vooropgestelde doelen dat er recht wordt gedaan aan de kenmerken van goed basisonderwijs. De kwaliteit van een school uit zich op de eerste plaats in het dagelijks pedagogisch klimaat, het samenlevingsmodel dat de school uitbouwt, de leefen werkcultuur die er leeft en heerst. De kenmerken voor goed basisonderwijs proberen we zo goed mogelijk na te streven. Om deze visie uit te werken wordt er gebruikt gemaakt van de leerplannen van VVKBAO. Schoolwerkplan 3. Visie op evalueren en rapporteren Evaluatie is een proces waarbij de leerkracht informatie verzamelt over het onderwijsproces en deze informatie interpreteert (betekenis geeft) met het oog op te nemen beslissingen over de voortgang van dat proces. Deze interpretatie is te allen tijde bespreekbaar met de ouders, met het kind zelf en met externe hulpverleners. Met de observaties en evaluaties willen we gegevens verzamelen over de leerlingen met als doel de individuele leerling hulp te bieden, het aanbod naar de leerling te individualiseren, de vorderingen van de leerling te vergelijken met deze van zijn (leeftijds)groep, de leerling te oriënteren betreffende studiekeuze en het didactisch handelen van de leerkracht bij te sturen. De leerlingengegevens worden verzameld in een leerlingendossier. Om de totale persoonlijkheidsontwikkeling te kunnen evalueren, dienen gegevens verzameld te worden over cognitieve vaardigheden zoals kennis en inzicht, over sociale vaardigheden, houdingen en attitudes (sociale gerichtheid en zelfvorming, werkhouding en belangstelling), leren leren, motorische en creatieve vaardigheden. Het gaat hier zowel om een proces- als productevaluatie, conform het leerplan van VVKBAO. *Op korte termijn is er een permanente evaluatie: tijdens en onmiddellijk na de les. *Op (middel)lange termijn zijn er een aantal toetsen of controletaken die bestaan uit een reeks opdrachten die de leerlingen zelfstandig uitvoeren. De bespreking van de evaluatiegegevens gebeurt tijdens de formele en informele overlegmomenten zoals MDO s, klassenraden, overgangsgesprekken kindcontacten en oudercontacten De leerlingen krijgen vier rapporten per jaar. In deze rapporten wordt telkens een synthese van de evaluatiegegevens neergeschreven. De leergebieden en hun respectievelijke domeinen alsook de vaardigheden kunnen geëvalueerd worden met een cijfer, een normenschaal, een gradatie in symbolen en door mondelinge en schriftelijke feedback. Schoolwerkplan 4. Voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een beperking 4.1. Voorzieningen voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn Materiële toegankelijkheid Het schoolgebouw is toegankelijk voor leerlingen met een handicap. In het kader van de bereikbaarheid van het klaslokaal door een persoon met een fysische handicap kan een eventuele verhuis van de klas gevraagd worden. In het hoofdgebouw is er een lift, die indien nodig in bedrijf kan gesteld worden voor transport van personen, op elke verdieping is er een toilet. De school kan in samenspraak met de GON-begeleiding contact opnemen met de cel speciale onderwijsleermiddelen voor de infrastructurele en materiële ondersteuning voor kinderen met een beperking Pedagogische toegankelijkheid De school kan zich laten ondersteunen door de GON-begeleiding en de expertise van het buitengewoon onderwijs, zelf binnen onze scholengemeenschap. De school werkt samen met buitenschoolse hulpverleners en onderzoekscentra voor overleg en integreert tips binnen haar werking. Verder wordt er in de mate van het mogelijke samengewerkt met het CLB, revalidatiecentra en externe hulpverleners Samenwerkingsverbanden met andere scholen van gewoon onderwijs en/of buitengewoon onderwijs De school kan samenwerkingsvormen afsluiten met andere scholen voor gewoon en/of buitengewoon onderwijs. Deze samenwerking kan zich situeren op het vlak van: -De gezamenlijke organisatie van opvoedings- en/of onderwijsactiviteiten -Uitwisseling van personeel -Wederzijds begeleiden van personeel -Onderwijs aan huis -ICT -Gezamenlijk gebruik maken van infrastructuur Schoolwerkplan 5. Geïntegreerd zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid Onze school realiseert een planmatig geïntegreerd zorg- en gelijkekansenbeleid op school-, leraren- en leerlingeniveau Onze zorgvisie We streven ernaar om van Klavertjevier een school te maken, waar elk kind met zijn eigen mogelijkheden gelukkig kan zijn, waar elk kind zich geborgen en thuis mag voelen Preventieve basiszorg Preventieve basiszorg ligt aan de basis van ons zorgbeleid Dit proberen te bereiken, is geen éénpersoonszaak, maar een opdracht voor ons hele team. Elke klastitularis is immers de spilfiguur in zorgbreed werken. Hij/zij zorgt voor een pedagogisch klasklimaat, een krachtige leeromgeving, een gestructureerde en doelgerichte basisaanpak en een flexibele klasorganisatie Onze werking is gebaseerd op het zorgcontinuüm We geven ons beleid mee vorm vanuit de uitganspunten van het Handelingsgericht werken (HGW). Ons zorgbeleid willen we uitbouwen vanuit onze zorgvisie. De leerkracht doet ertoe, d.w.z. op de eerste plaats is het de leerkracht zelf die verantwoordelijk is voor zijn (zorg)leerlingen. Het kennen, ondersteunen, begeleiden en opvolgen van zijn (zorg)leerlingen is zijn verantwoordelijkheid. = fase 0 : preventieve basiszorg Wanneer de leerkracht ondersteund wordt door de zorgcoördinator zitten we in de volgende fase = fase 1 : verhoogde zorg. De verantwoordelijke van het CLB en eventueel ook externen, zoals logopedisten, GON-begeleiders, e.d. kunnen de zorg ondersteunen. Op die manier voelt de klasleerkracht zich gesteund en aangemoedigd om zich blijvend in te zetten. = fase 2 : uitbreiding van zorg. Schoolwerkplan U kan onze zorgvisie en ons zorgbeleid, beiden geënt op ons pedagogisch project, raadplegen op onze website Gelijke onderwijskansenbeleid De SES-lestijden worden toegekend op basis van enerzijds anderstaligheid en anderzijds (kans)armoede-indicatoren. Vanuit deze indicatoren brengt de school per onderwijsniveau de leerlingenkenmlerken in beeld en richt haar beleid daarop Geïntegreerd beleid De keuzes gemaakt binnen het zorgbeleiden het gelijke onderwijskansenbeleid worden op geïntegreerde en planmatige wijze gerealiseerd, zowel op school-, leraren- als leerlingenniveau. De organisatie is afhankelijk van de contexten en vraaggestuurd. Schoolwerkplan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks