Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Schriftelijke antwoorden begrotingsbehandeling SZW PDF

Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 5 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Schriftelijke antwoorden begrotingsbehandeling SZW 2013 Vragen van het lid Van Vliet (PVV) Op pagina 5 van het regeerakkoord staat dat het kabinet de armoedeval beperkt. Wat bedoelt het kabinet hier mee,
Transcript
Schriftelijke antwoorden begrotingsbehandeling SZW 2013 Vragen van het lid Van Vliet (PVV) Op pagina 5 van het regeerakkoord staat dat het kabinet de armoedeval beperkt. Wat bedoelt het kabinet hier mee, als je na 1 jaar WW er toch erg in inkomen op achteruit gaat? Graag een toelichting. De maatregelen met betrekking tot de WW leiden niet tot een grotere armoedeval. Er is sprake van een armoedeval als iemand er financieel geen of weinig baat bij heeft om vanuit een uitkering te gaan werken. De maatregelen in het regeerakkoord zijn er juist op gericht om werk meer lonend te maken, met name voor de lage inkomensgroepen. Een voorbeeld hiervan is de verhoging van de arbeidskorting. Waar wordt de WW-premie aan uitgegeven, nu de WW-duur wordt beperkt? De WW-premie gaat vanaf met 1,3 mld euro omhoog. Tegenover deze premieverhoging staat het financiele voordeel van werkgevers bij de hervorming van het ontslagrecht. De WWpremieverhoging draagt bij aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Kan de minister zijn visie geven op het feit dat je slechts één keer in beroep kunt gaan bij de rechter na ontslag? In het huidige stelsel kan de werknemer na ontslag door de werkgever met een vergunning van UWV naar de rechter voor een zogenoemde kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Als de werkgever ervoor kiest het ontslag te realiseren via de kantonrechter, kan de werknemer daar zijn bezwaren inbrengen. In de kabinetsplannen zal een werkgever, voorafgaand aan een voorgenomen ontslag, eerst advies moeten vragen aan UWV of dat voornemen in overeenstemming is met de regels. Als de werkgever na het advies de werknemer ontslaat, kan de werknemer het ontslag vervolgens aanvechten bij de rechter. Ook in de voorstellen van het kabinet heeft de werknemer dus de mogelijkheid om een ontslag te laten toetsen door de rechter. De voorstellen geven dus geen aanleiding om nog een extra procedure op de rechter te creëren. Bovendien zou dat leiden tot lange procedures en juridisering van ontslag. Wat gebeurt er met mensen die nu in de WW zitten? Zijn de maatregelen uit het regeerakkoord met betrekking tot de WW ook van toepassing op wie nu al in de WW zit? De WW-maatregelen zijn van toepassing op werknemers die na 1 juli 2014 werkloos worden. Huidige WW ers houden wanneer ze aan de voorwaarden blijven voldoen recht op hun bestaande uitkering. Al is het uiteraard te hopen dat deze mensen snel een baan vinden en niet lang beroep op de WW hoeven te doen. Werk biedt immers de beste inkomenszekerheid. 1 Hoe is het in de praktijk mogelijk dat ook grote bedrijven aan de quotumregeling gaan voldoen? Graag visie van het kabinet hierop. Het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Onze visie is dat een quotum wenselijk en mogelijk is. Met de uitwerking, die in nauwe samenspraak met alle betrokkenen moet plaatsvinden, zijn we aan de slag en we zullen de Kamer op de hoogte houden van de voortgang. Wat is de visie van de minister over de toetsing van uitgaven van het re-integratiebeleid? De decentralisatie van de uitvoering van het re-integratiebeleid brengt met zich mee dat de toetsing van uitgaven aan re-integratie door gemeenten primair een zaak is van het College van B&W dat verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Gemeenten moeten over de rechtmatigheid van de uitgaven verantwoording afleggen aan het Rijk via Sisa (single information single audit). Met het UWV zijn prestatie-indicatoren afgesproken waar het gaat om de uitgaven van re-integratie voor arbeidsgehandicapten (zowel Wajong als WIA/WAO/WAZ/ZW). Via begroting en jaarverslag informeren wij uw Kamer over de voorgestelde totale omvang van de middelen voor re-integratie en de besteding hiervan door gemeenten en UWV. Vanuit deze zogeheten systeemverantwoordelijkheid nemen wij ook initiatieven om de met re-integratie bereikte resultaten te verbeteren. De experimenten die momenteel lopen om meer zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de netto effectiviteit van re-integratie passen binnen deze verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het om het vaststellen van de relatie tussen de inzet van een instrument en het daarmee bereikte resultaat. Wat is de visie van de minister op het budgetrecht van de Tweede Kamer ten aanzien van de sociale fondsen, nu ook de ARK hier een punt van maakt? De Tweede Kamer heeft inderdaad geen budgetrecht ten aanzien van de uitgaven die verlopen via de sociale fondsen, zoals bijvoorbeeld de AOW en de WIA. Dit zijn zogenaamde open einde regelingen gebaseerd op een wettelijke regeling, die de instemming van de Tweede Kamer vereist. De Tweede Kamer kan wel voorstellen doen tot aanpassing van de wettelijk regeling, zodanig dat er minder dan wel meer aan deze regeling wordt uitgegeven. 2 Vragen van het lid Madlener (PVV) Hoeveel mensen komen in de problemen door maatregelen in de pensioenen? De verlaging van de opbouwpercentages naar 1,75% middelloon verhindert niet dat nog steeds een goed pensioen kan worden opgebouwd. Bij een opbouwperiode van 40 jaar leidt 1,75% per jaar tot een uitkering van 70% middelloon. En bij een groter aantal opbouwjaren is dat pensioenresultaat nog hoger. De maatregel betreft alleen de nieuwe pensioenopbouw, bestaande pensioenaanspraken worden niet aangetast. Hoe zit het het met de pensioenbreuk bij de toekomstige generatie; wat zijn de gevolgen voor mensen die geen ononderbroken pensioenopbouw hebben? Werknemers in Nederland hebben bij baanwisseling recht op het meenemen van hun pensioenrechten naar een andere werkgever. Dat recht op waardeoverdracht is opgenomen in de Pensioenwet. Door dat recht leidt baanwisseling niet tot pensioenbreuken (ook niet voor toekomstige generaties). Dat verandert niet door de maatregelen van het kabinet. Vindt u het een goed idee om de ouderenkorting met een miljard euro te verhogen, gedekt via een extra miljard korting op de EU? Het kabinet heeft oog voor de inkomenspositie van ouderen, die onder druk staat vanwege de slechte financiële positie van pensioenfondsen. Er is in het regeerakkoord dan ook geen bezuiniging opgenomen op de inkomensvoorzieningen voor ouderen. Het is niet mogelijk om de ouderenkorting te verhogen zonder een solide financiële dekking. Is de staatssecretaris bereid de onttrekking uit pensioenpotten nader uit te zoeken? Nee. De Tweede Kamer heeft op 30 november jl. de rapportage van een pilot onder vijf pensioenfondsen ontvangen. Hieruit blijkt dat een breed onderzoek onder pensioenfondsen niet tot een bruikbaar resultaat zal leiden. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zouden niemand baten. De kosten van zo n onderzoek bedragen vele miljoenen en komen grotendeels voor rekening van de pensioenfondsen, dus van de deelnemers. Bovendien zijn de beleidsmatige conclusies al getrokken, want sinds 2007 stelt de Pensioenwet strikte voorwaarden aan terugstortingen. 3 Vragen van het lid Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) Wat is de inzet van minister en staatssecretaris voor de komende kabinetsperiode? En wat is het tijdpad voor de verschillende maatregelen en wanneer wordt de Kamer bij deze maatregelen betrokken? Bij brief van 5 december 2012 heb ik uw Kamer op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een planningsoverzicht gestuurd van bezuinigingsvoorstellen op het terrein van SZW die meer dan 50 miljoen euro bedragen en die in 2013 aan uw Kamer worden aangeboden. Ik verwijs u naar dit overzicht. Voorts kan de Kamer uiterlijk 10 januari 2013 de planningsbrief verwachten, waarbij een overzicht is gevoegd van alle wetsvoorstellen die aan de Kamer zullen worden aangeboden in 2013 en eventuele volgende jaren. Wat gaat het kabinet doen om ervoor te zorgen dat Wwb-ers en WW-ers zich gaan inschrijven bij een uitzendbureau? Mensen die een uitkering krijgen op grond van de Wwb en de WW zijn verplicht om mee te werken aan hun re-integratie naar werk. Daaronder valt ook het meewerken aan het verkrijgen van tijdelijk werk, bijvoorbeeld via een uitzendbureau. Tijdelijk werk levert werkervaring op en is een opstap naar duurzame participatie op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek dat in opdracht van SZW is verricht, blijkt dat hier winst te boeken valt (Tweede Kamer 2011/2012, 30545, nr. 115) Voor de Wwb-populatie geldt de verplichting om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. Inschrijving bij een uitzendbureau kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Gemeenten kunnen de werkzoekenden dan ook zonnodig verplichten zich in te schrijven. Weigert een werkzoekende hieraan gehoor te geven dan kan de gemeente een passende maatregel treffen. Sinds de wijziging van de Wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) per 1 juli 2012, zijn WW ers en IOW ers verplicht om zich in te schrijven bij minimaal 1 uitzendbureau. UWV heeft deze verplichting opgenomen in het Besluit Sollicitatieplicht werknemers WW en IOW UWV en de uitzendsector hebben diverse convenanten afgesloten ter bevordering van de samenwerking. Kan de vier-weken-eis voor jongeren in de bijstand niet ook ingevoerd worden voor andere groepen zonder inkomen? Gemeenten zijn positief over het effect van de vier-weken-eis voor jongeren in de bijstand. Het kabinet zal bezien of een maatregel als deze past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord met als doel om het activerende karakter van de bijstand te vergroten. Hoe staat het met de onafhankelijke benchmark gemeenten met betrekking tot re-integratie? Er is een benchmark voor gemeenten. Deze zogenoemde kernkaart, die een vergelijking tussen gemeenten presenteert op het terrein van werk en inkomen, staat op het gemeenteloket. Ik werk aan een verbetering van deze kernkaart. De verbeterde kernkaart komt voor de zomer van 2013 beschikbaar. 4 In hun brief aan de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2012 geven Divosa en Cedris een toekomstbeeld van een sector waarin benchmarking, benchlearning en visitatie bijdragen aan doelmatig, effectief en innovatief werken. Ik wil hierin samen met deze partijen optrekken. Er is nauwelijks toezicht of de onderstand in Caribisch Nederland rechtmatig worden verstrekt. Het kan niet zo zijn dat te weinig informatie kan leiden tot onrechtmatige verstrekking van onderstand. Kan de minister opheldering geven over deze praktijken met betrekking tot onderstand? In de onderstand is net als in de bijstand - sprake van een arbeidsverplichting, met de mogelijkheid van sanctie als betrokkene zijn verplichtingen niet nakomt. De suggestie dat er sprake is van gebrekkig toezicht op de uitvoering van de onderstandverlening in Caribisch Nederland is onjuist. De onderstand wordt in Caribisch Nederland onder directe verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van SZW uitgevoerd. Er is actief toezicht op de uitvoering door de Auditdienst Rijk. De uitvoering geschiedt op basis van het Besluit onderstand BES. Daarin is een evenwichtig stelsel van rechten en plichten vastgelegd. Werk boven inkomen is hierbij het uitgangspunt. Onderstandgerechtigden worden periodiek herbeoordeeld, waarbij de mogelijkheid om te gaan werken centraal staat. Kan de minister een reactie geven over bijstand voor gedetineerde in buitenland. De gegevensuitwisseling met buitenlandse zaken kan niet onder de huidige wetgeving. De VVD wil deze gegevensuitwisseling mogelijk maken. In de sociale zekerheidswetten is vastgelegd dat gedetineerden geen recht hebben op een uitkering. Dit geldt voor alle Nederlanders, in en buiten Nederland. Buiten Nederland is dit op dit moment moeilijk te handhaven, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken deze informatie niet mag verstrekken aan de uitvoeringsinstanties. Een wetsvoorstel om te regelen dat dit wel kan, ontvangt uw Kamer in het eerste kwartaal De gemeente Assen benadert fraudeurs om zich voor 1 januari te melden, zodat maar de helft van het fraudebedrag betaald hoeft te worden. Kan de staatssecretaris bevestigen dat ze het hier net als de VVD niet mee eens is en dat zij de gemeenten hierop zal aanspreken? Ik heb al eerder aangegeven dat ik voor een stevige aanpak van fraude ben. Het deels kwijtschelden van terugvorderingen als mensen gefraudeerd hebben, vind ik niet wenselijk. Maar gemeenten mogen dit onder de huidige regelgeving wel. De gemeente Assen maakt gebruik van de beleidsruimte die de gemeente nu heeft. Met de fraudewet is dit per 1 januari 2013 veranderd. Dan dient het fraudebedrag volledig te worden betaald en volgt een boete van 100% van het fraudebedrag. Graag een reactie op recidive in verschillende domeinen, bijvoorbeeld WW en bijstand, moet dit bij elkaar worden opgeteld? Gemeenten kunnen nu al vanuit de Wwb drie maanden geen uitkering verstrekken als er sprake is van fraude in verschillende domeinen. Desalniettemin zijn er meerdere redenen om fraude over verschillende domeinen niet verplichtend bij elkaar op te tellen. De bijstand is en blijft een vangnet. Verder zijn het verschillende regelingen met verschillende doelgroepen, verschillende financiering en verschillende rechten en plichten. Het bij elkaar op tellen is uitvoeringstechnisch zeer complex. 5 Uitvoeringsorganen moeten dan bij elke uitkeringsaanvraag eerst kijken of er bijvoorbeeld in een andere gemeente of bij UWV of SVB nog een vordering loopt waarbij de beslagvrije voet buiten werking is gesteld, dan wel een boete is opgelegd wegens fraude. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het level playing field WIA? De evaluatie van 2009 naar het stelsel heeft niet laten zien dat het publieke dan wel het private stelsel beter presteert wat betreft beperking van verzuim en WGA-risico en bevordering van werkhervatting. Nadien zijn enkele technische verbeteringen aangebracht. De staatssecretaris van SZW heeft in verband met het belang van het level playing field in het Algemeen Overleg van 27 april 2011 toegezegd, opnieuw onderzoek te zullen doen naar de stabiliteit van het hybride stelsel van de WGA en de Tweede Kamer daarover te berichten in de loop van Dit onderzoek loopt momenteel en zal in de loop van 2013 aan uw Kamer worden aangeboden. Kunt u inzake de export van uitkeringen de Kamer informeren met welke landen onderhandelingen lopen en hoe het daarmee staat? Zoals eerder toegezegd zal het kabinet een tussenrapportage naar het parlement sturen, waarin het zal ingaan op het geheel van alle onderwerpen die een rol spelen bij de onderhandelingen in de verschillende verdragslanden. Het kabinet zal deze rapportage begin volgend jaar sturen. Is de staatssecretaris bereid om ongewenst gedrag (agressie) als zelfstandige grond op te nemen in de wet? Agressie tegen uitvoerders van de sociale zekerheid is onacceptabel. Er moet adequaat op gereageerd kunnen worden. Het regeerakkoord voorziet daarin. Ernstige misdragingen tegen ambtenaren die de socialezekerheidsregelingen uitvoeren, moeten volgens het regeerakkoord gaan leiden tot onmiddellijke stopzetting van de uitkering. Dit gaat gelden voor de hele sociale zekerheid. Om dit doel te bereiken, zullen zeer ernstige misdragingen als zelfstandige grond voor stopzetting van de uitkering worden opgenomen in alle socialezekerheidswetten. 6 Vragen van het lid Azmani (VVD) Wat is de visie van het kabinet op het door Forum gelegde verband tussen werkloosheidscijfers van niet-westerse allochtonen in relatie tot discriminatie op de arbeidsmarkt? Elke vorm van discriminatie is onacceptabel. Iedereen dient zoveel mogelijk naar vermogen te participeren in de samenleving. Mensen moeten worden beoordeeld op hun talenten en niet op hun herkomst. Het vorige kabinet heeft daarom op 6 september 2012 aangegeven dat aan de SER een advies over discriminatie op de arbeidsmarkt zal worden gevraagd. Daarnaast zullen wij uw Kamer met de Voortgangsbrief discriminatie 2012 binnenkort nader informeren over onder meer discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. De uitkomsten van de derde discriminatiemonitor 2012 van het Sociaal Cultureel Planbureau, waar ook wordt ingegaan op de relatie werkloosheidcijfers en discriminatie op de arbeidsmarkt, komen in deze brief aan de orde. Hoe zorgt de minister voor continuïteit van de inganggezette lijn met betrekking tot integratie en dat ZBO's ook conform handelen? Is de minister van mening dat gewoon meedoen de beste manier is van integratie? Ik ben het met u eens dat meedoen de beste manier van integreren is. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat organisaties die financiering ontvangen van de overheid activiteiten ontplooien die de integratie belemmeren, zoals zaken die gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de weg staan en communicatie in een andere taal dan de Nederlandse taal. Ik zal overheidsorganisaties aanspreken wanneer ik activiteiten tegenkom die haaks op het integratiebeleid staan. Kan de minister reageren op het voorstel dat bij schooluitval onder de 16 jaar de kinderbijslag moet worden gekort als de betrokkenheid van ouders onvoldoende is? Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en educatie van hun kinderen. Daarnaast spelen ook de directe omgeving, de school, Jeugdzorg en anderen een belangrijke rol. Uiteindelijk komt de gemeente in beeld. Gemeenten hebben een belangrijke regierol richting alle spelers die een rol spelen bij de opvoeding van een kind. Als ouders tekortschieten in hun opvoedplicht door bijvoorbeeld opvoedondersteuning te weigeren, moet dit aangepakt worden. Ik overleg met gemeenten of zij voldoende instrumenten hebben om de ouderbetrokkenheid te vergroten. We willen een kinderbijslag die eenvoudig en goed uitvoerbaar is. Dit is de lijn die de staatssecretaris onlangs in deze Kamer heeft verdedigd bij het wetsvoorstel vereenvoudiging regelingen SVB. Deze lijn houdt in dat er zo min mogelijk voorwaarden aan de kinderbijslag gesteld moeten worden. Het stoppen van de kinderbijslag bij schoolverzuim past daar niet bij en zal in beginsel worden afgeschaft. Mijn voorkeur gaat eerst uit naar het toepassen van drang en pas een dwangmaatregel in te zetten als bij specifieke groepen ouders het gewenste effect niet zichtbaar wordt. Dit kan door schooloudercontracten of acteren richting ouders als ze in beeld komen bij hulpverleningsinstellingen. 7 Kan de minister opheldering geven over de omslag van doelgroepenbeleid naar generiek beleid in het kader van integratie. Hoe gaat de minister dit doen? Problemen moeten worden aangepakt. Belangrijk is dat beleid werkt. Doelgroepenbeleid is niet effectiever dan generiek beleid. Uitgangspunt is daarom dat problemen binnen het reguliere instrumentarium worden opgelost, al dan niet met maatwerk. Is de minister bereid onderzoek te laten doen naar de effecten van vrij verkeer voor werknemers in de EU en is hij bereid te kijken naar uitkeringen, gerelateerd aan betaalde premie in het buitenland? Eind 2011 verzocht de Tweede Kamer tijdens het Kamerdebat over het werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië, via de motie Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s., om in EU-verband de effecten van het vrij personenverkeer te onderzoeken, mede in het licht van de sociaal-economische omstandigheden op dit moment in Europa. Het kabinet heeft in zijn brief van 28 augustus jl. over de voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie aangegeven van mening te zijn dat een dergelijk onderzoek, dat uiteraard ook de effecten van het vrij werknemersverkeer omvat, het beste kan worden geïnitieerd door de Europese Commissie in het kader van de evaluatie van de Richtlijn Vrij Verkeer van Personen, die voor 2013 geagendeerd staat. Het kabinet onderschrijft dit en is voornemens het punt te zijner tijd bij de Commissie in te brengen. Overigens is in het kader van een in september 2012 door Nederland en Duitsland gezamenlijk georganiseerde internationale conferentie over vrij verkeer en participatie van EU-burgers onder meer gekeken naar het vrij verkeer van werknemers en de sociale voor- en nadelen hiervan voor de Europese lidstaten in termen van integratie. Oostenrijk zal aan het thema in 2013 een vervolgconferentie wijden. Het tweede deel van de vra
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks