Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SCI Vrut se zapuštěnou hlavou pro exteriér Verze v nerezové oceli A2 a A4

Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 8 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SCI Vrut se zapuštěnou hlavou pro exteriér Verze v nerezové oceli A2 a A4 SPECIÁNÍ GEOMETRIE Samovrtný hrot se zpětnou drážkou, s asymetrickým deštníkovým závitem, s prodlouženou frézou, s žerováním pod
Transcript
SCI Vrut se zapuštěnou hlavou pro exteriér Verze v nerezové oceli A2 a A4 SPECIÁNÍ GEOMETRIE Samovrtný hrot se zpětnou drážkou, s asymetrickým deštníkovým závitem, s prodlouženou frézou, s žerováním pod hlavou KOMPETNÍ SORTIMENT Široký rozsah průměrů a délek VYSOKÁ TECHNOOGIE Pomocí geometrie a speciálního zpracování je dosaženo vyšších mechanických vlastností vzhledem k nerezové oceli ve stejné třídě NEREZOVÁ OCE A2 A A4 Nerezová ocel AISI304 (A2) a AISI316 (A4) pro vysokou odolnost proti korozi OBASTI POUŽITÍ Venkovní využití; vhodné pro servisní třídy SCI A2/A4-01 AGRESÍVNÍ PROSTŘEDÍ Nerezová ocel vysoké odolnosti proti korozi umožňuje účinné upevnění také ve velmi agresivním prostředí KOMPETNÍ SORTIMENT Velmi široký sortiment z nerezové oceli s vrtací geometrii (samovrtný vrták, drážka, fréza, ris pod hlavou) a vyšší mechanické odolnosti, než u ěžné nerezové oceli stejné třídy Sortiment Verze v nerezové oceli A2 je k dispoizici od průměru mm do průměru 8mm až do délky 280mm; verze v nerezové oceli A4 je k dispozici od průměru 5mm. U oou verzí je nástavec součástí každoho alení ø ø4 TX15 ø4,5 ø5 TX25 ø6 TX30 ø8 TX40 ø5 TX25 A2 A4 SCI A2/A4-02 Kódy a rozměry SCI A2 kód A d v ** předvrtání ks./al. A TX10 4 4,5 5 TX25 6 TX30 8 TX40 SCI3525* SCI3530* SCI3535* SCI3540* SCI4030* SCI4035* SCI SCI ,5 200 SCI SCI SCI4520* SCI4535* SCI4540* SCI SCI SCI SCI SCI SCI5040* SCI5045* SCI5050* SCI SCI SCI SCI SCI SCI6050* SCI6060* SCI SCI SCI SCI SCI SCI SCI SCI SCI A4 kód A d v ** předvrtání ks./al. 5 SCI5050A4* SCI5060A4* SCI5070A4* SCI5080A4* SCI5090A4* SCI50100A4* * vruty nemají označení CE ** pro materiály střední neo vysoké hustoty se doporučuje dřeviny předvrtat D2 OBROBENÁ PODOŽKA A2 kód SCI D2 SCB SCB ks./al. 100 SCI A2/A4-03 Statika pro tesaře PŘÍPUSTNÉ HODNOTY DIN 1052:1988 STŘIH V adm DŘEVO-DŘEVO V adm kg kg 4, kg kg kg kg VYTAŽENÍ ZÁVITU N adm Délka kg 32 kg 32 kg kg 48 kg 60 kg 70 kg , kg 68 kg 79 kg 90 kg 90 kg kg 60 kg 75 kg 88 kg 100 kg 113 kg 125 kg kg 90 kg kg kg 180 kg 225 kg kg VNIKNUTÍ HAVY N adm VRUT N adm VRUT S PODOŽKOU N adm 20 kg 4 26 kg 4,5 41 kg 5 50 kg 6 72 kg kg - 4-4, kg kg VZORCE PRO VÝPOČET - ŘEZ DIN :1988 DŘEVO-DŘEVO V adm = min { 0,4 A ; 1,7 2 } PŘÍKAD DŘEVO-DŘEVO SCI 6 x 100 mm A V adm [kg] = 6 mm A = 50 mm V adm = min { 0,4 A ; 1,7 2 } V adm = min { 0, ; 1,7 6 2 } = min { 120 ; 61 } = 61 kg POZNÁMKY Přípustné hodnoty jsou dány normou DIN 1052:1988. Přípustné hodnoty odolnosti proti vytažení jsou vypočteny za předpokladu, že závitová část vrutu je zcela zašrouována v dřevěném prvku. SCI A2/A4-04 Rozměry a minimální vzdálenosti ROZMĚRY A MECHANICKÉ VASTNOSTI 90 d d s k t 1 d 2 VRUT SCI Materiál Jmenovitý průměr Průměr hlavy Průměr jádra Průměr stopky Tloušťka hlavy Průměr převrtání Charakteristický moment kluzu Charakteristický parametr odolnosti vůči vytažení Spojená hustota Charakteristický parametr vniknutí hlavy Spojená hustota Charakteristická mez pevnosti v tahu * Mechanické parametry v souladu s Označením CE podle EN ** Mechanické parametry z experimentálních zkoušek Nerezová ocel A2* A2* A2* A2* A2* A2* A4** 4 4, d K 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,50 10,00 d 2 2,25 2,55 2,80 3,40 3,95 5,40 3,40 d S 2,55 2,80 3,25 3,70 4,45 5,85 3,70 t 1 0 3,80 4,25 4,65 5,30 6,00 4,65 d V 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 3,0 M y,k [Nmm] 1260,0 1960,0 2770,0 4370,0 8220, ,0 3939,8 f ax,k [N/mm 2 ] 19,1 17,1 17,2 17,9 11,6 14,8 17,9 ρ a [kg/m 3 ] f head,k [N/mm 2 ] 16,0 13,4 18,0 17,6 12,0 12,5 17,6 ρ a [kg/m 3 ] f tens,k 2,21 3,23 4,40 5,01 6,81 14,10 4,30 s D1 D2 OBROBENÁ PODOŽKA SCB Materiál Podložka Vrut Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Nerezová ocel A2 A2 SCB6 SCB8 SCI Ø6 SCI Ø8 D1 7,5 8,5 D2 20,0 25,0 S 4,0 5,0 MINIMÁNÍ VZDÁENOSTI PRO VRUTY NAMÁHANÉ NA STŘIH 4 4, , a a 3,t a 3,c a 4,t a 4,c , , a a 3,t a 3,c a 4,t a 4,c směr vláken spojovací prvek Úhel mezi půsoením síly a vlákny α = 0 Úhel mezi půsoením síly a vlákny α = 90 VRUTY ZAŠROUBOVÁNY S PŘEDVRTÁNÍM VRUTY ZAŠROUBOVÁNY BEZ PŘEDVRTÁNÍ namáhaná koncová část -90 α 90 nenamáhaná koncová část 90 α 270 namáhaná hrana 0 α 180 nenamáhaná hrana 180 α 360 POZNÁMKY a 1 a 1 a 1 a 1 a 3,t a 3,c a 4,t a 4,c Minimální vzdálenosti jsou dány normou EN 1995:2008 v souladu s ETA-11/0030, v úvahu yla rána měrná hmotnost dřevěných prvků ρ k 420 kg/m 3. SCI A2/A4-05 Statika pro projektanty CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY EN 1995:2008 STŘIH rozměry dřevo-dřevo dřevo-dřevo s podložkou vytažení závitu (1) (2) vniknutí hlavy vniknutí hlavy s podložkou (2) TAH A 4 4, A R V,k R V,k R ax,k R head,k R head,k ,43-0,79 0, ,52-0,79 0, ,55-0,79 0, ,55-0,79 0, ,62-0,90 0, ,69-0,90 0, ,69-1,20 0, ,69-1,50 0, ,69-1,50 0, ,69-1,75 0, ,45-0,84 0, ,71-1,35 0, ,83-1,35 0, ,80-1,69 0, ,85-1,69 0, ,85-1,97 0, ,85-2,25 0, ,85-2,25 0, ,02-1,25 1, ,02-1,50 1,12-50 (3) ,02-1,50 1,12-60 (3) ,02-1,87 1,12-70 (3) ,02-2,19 1,12-80 (3) ,02-2,50 1,12-90 (3) ,02-2,81 1, (3) ,02-3,12 1, ,34 1,50 2,25 1,61 4, ,41 1,57 2,25 1,61 4, ,41 1,75 3,00 1,61 4, ,41 1,94 3,75 1,61 4, ,41 2,01 4,50 1,61 4, ,41 2,01 5,62 1,61 4, ,20 3,22 8,00 2,36 7, ,20 3,22 8,00 2,36 7, ,20 3,22 8,00 2,36 7, ,20 3,22 8,00 2,36 7,01 OBECNÉ PRINCIPY Charakteristické hodnoty jsou dány normou EN 1995:2008 v souladu s ETA-11/0030. Hodnoty projektu lze získat z chrakteristických hodnot níže uvedeným způsoem: Koeficienty γ m a k mod je nutno přiřadit v souladu s platnou normou použitou pro výpočet. Charakteristické hodnoty odolnosti ve střihu jsou stanoveny pro vruty, které jsou zašrouovány ez předvrtání; v případě zašrouování vrutů s předvrtáním je možno dosáhnout vyšší hodnoty odolnosti. Ve fázi výpočtu yla rána v úvahu ojemová hmotnost dřevěných prvků rovnající se ρ k = 380 kg/m 3. Při výpočtu hodnot se vycházelo z předpokladu, že závitová část vrutuje zcela zašrouována v dřevěném prvku. Dimenzování a kontrola dřevěných prvků musí ýt provedena zvlášť. Charakteristické hodnoty odolnosti ve střihu jsou stanoveny pro vruty, které jsou zašrouovány ez předvrtání; v případě zašrouování vrutů s předvrtáním je možno dosáhnout vyšší hodnoty odolnosti. POZNÁMKY (1) Axiální odolnost proti vytažení závitu yla vyhodnocena za předpokladu že mezi vlákny a spojovacím vrutem je úhel 90 a délka zašrouování je rovna délce závitu. (2) Axiální odolnost proti vniknutí hlavy, s podložkou neo ez podložky, yla vyhodnocena na dřevěném prvku. V případě spojení ocel-dřevo je ovykle závazná pevnost oceli v tahu vzhledem k oddělení neo proniknutí hlavy. (3) Vruty jsou k dispozici jak ve verzi A2 tak A4. SCI A2/A4-06
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks