Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA. zywica iniekcyjna, szybkopieniaca

Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 7 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Odn. Nr rewizyjny 1.6 MA /L Data aktualizacji Wydrukowano dnia SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu
Transcript
Odn. Nr rewizyjny 1.6 MA /L Data aktualizacji Wydrukowano dnia SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane zywica iniekcyjna, szybkopieniaca Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i zawodowego. Zastosowania odradzane Informacje te nie są dostępne. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres osoby odpowiedzialnej za SDS 1.4 Numer telefonu alarmowego Sto Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 PL Warszawa Telefon: Telefax: Sto Sp. z o.o., PM PL Warszawa Numer telefonu: Numer telefonu: +44 (0) SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Drażniące na skórę, Kategoria 2 H315: Działa drażniąco na skórę. Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 H319: Działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1 H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Kategoria 2 H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. Przewlekła toksyczność dla H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 1/16 środowiska wodnego, Kategoria 2 długotrwałe skutki. 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia Hasło ostrzegawcze Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Zwroty wskazujące środki ostrożności Uwaga H315 H317 H319 H341 H411 Zapobieganie: P261 P280 Reagowanie: P337 + P313 P333 + P313 P362 + P364 Usuwanie: P501 Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/opakowanie utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub przekazać do komunalnego punktu zbiorczego. Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: Dodatkowe oznakowanie: EUH205 produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa 700) eter diglicydowy heksanodiolu neokaprynian 2,3-epoksypropylu Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 2.3 Inne zagrożenia Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Nie dotyczy 2/16 SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.2 Mieszaniny Typ związku Zywica epoksydowa na bazie bisfenolu A plyn zywicy epoksydowej Składniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa 700) eter diglicydowy heksanodiolu neokaprynian 2,3- epoksypropylu Nr CAS Nr WE Numer rejestracji XXXX XXXX XXXX Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Eye Irrit.2; H319 Skin Irrit.2; H315 Skin Sens.1; H317 Aquatic Chronic2; H411 Eye Irrit.2; H319 Skin Irrit.2; H315 Skin Sens.1; H317 Aquatic Chronic3; H412 Skin Sens.1; H317 Aquatic Chronic2; H411 Muta.2; H341 Stężenie (% w/w) 50 - 20 Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Informacje ogólne Wdychanie Kontakt przez skórę Kontakt z oczami Połknięcie W przypadku utrzymujących się objawów lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady medycznej. Udzielający pierwszej pomocy powinien zapewnić sobie pomoc. Przenieść na świeże powietrze w przypadku wdychania par lub produktów rozkładu. Zasięgnąć porady lekarza po istotnym narażeniu. Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zmyć starannie skórę wodą z mydłem lub zastosować znane środki zmywające. NIE stosować rozpuszczalników lub rozcieñczalników. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. W przypadku kontaktu z oczami usunąć szkła kontaktowe i natychmiast wypłukać oczy dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady medycznej. Butelka z płynem do płukania oczu musi znajdować się w pobliżu. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Przemyć usta wodą i następnie wypić dużą ilość wody. 3/16 NIE prowokować wymiotów. Uzyskać pomoc lekarską. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Objawy Brak dostępnej informacji. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Leczenie Leczenie objawowe. Brak dostępnej informacji. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczac strumieniem wody lub piana odporna na dzialanie alkoholu. Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 5.3 Informacje dla straży pożarnej Porady dodatkowe Silny strumień wody Ogień może spowodować wydzielanie: Tlenek węgla Dwutlenek węgla (CO2) Tlenki azotu (NOx) W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom Woda uzyta do gaszenia pozaru nie powinna byc odprowadzana bezposrednio do kanalizacji, gruntu lub wód powierzchniowych. Nalezy zastosowac sie do obowiazujacych lokalnie przepisów. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do Nie wdychań pary/rozpylacza Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Użyć środków ochrony osobistej. Zapewnić wystarczającą wentylację. Chronić przed dostępem osób niepowołanych. Zapobiec przenikniecie do kanalizacji, rowów i piwnic. Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi. Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Dokładnie czyścić skażone powierzchnie. 4/16 usuwania skażenia 6.4 Odniesienia do innych sekcji Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się Środki higieny Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać oparów lub rozpylonej mgły. Osoby z problemami uczuleniowymi, astmą, alergiami, chronicznymi lub nawracającymi chorobami oddechowymi nie powinny być zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z użyciem tej mieszaniny. Przestrzegac urzedowych przepisów dotyczaacych ochrony i bezpieczenstwa pracy. Nie używać ponownie pustych pojemników. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przechowywać ubranie robocze oddzielnie. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu. Po umyciu rak wysuszona skóre natluscic kremem. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych Wytyczne składowania Chronić przed dziećmi. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków. Chronić przed mrozem, ciepłem i światłem słonecznym. Przechowywać w suchym miejscu. Brak materiałów, które muszą być szczególnie brane pod uwagę. 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Celem uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcjami technicznymi produktu. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Parametry dotyczące kontroli Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. Podstawa byly aktualnie obowiazujace wykazy. 8.2 Kontrola narażenia 5/16 Stosowne techniczne środki kontroli Sposób mycia / Do czyszczenia oczu i skóry należy używać wody Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny a) Ochrona oczu lub twarzy okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166 b) Ochrona skóry Ochrona rąk Czas zapewnienia ochrony: 20 min Minimalna grubość: 0,2 mm Nalezy uzywac rekawic ochronnych wykonanych z ponizszych materialów: Rekawice z kauczuku nitrylowego, np KCL 743 Dermatril P (Kächele- Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , lub porównywalne Używane rękawice należy natychmiast zutylizować. Czas zapewnienia ochrony: 480 min Minimalna grubość: 0,4 mm W przypadku dłuższego kontaktu, do max. 8 godzin można użyc rękawic z następujacego materiału: Rekawice z kauczuku nitrylowego, np KCL 730 Camatril Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , lub porównywalne Po zakończeniu zmiany (pracy) należy zutylizowac używane rękawice. Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN 374. Przy nakladaniu rekawic ochronnych zaleca sie stosowanie elastycznych rekawic bawelnianych. W celu unikniecia problemów ze skóra nalezy skrócic czas noszenia rekawic do niezbednego okresu. Stosowac tylko rekawice chroniace przed substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii III. Ochrona ciała Ubranie nieprzepuszczalne Jeżeli występuje niebezpieczeństwo pryśnięcia, włożyć: Odporne na rozpuszczalniki fartuch i buty c) Ochrona dróg oddechowych W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Zalecany typ filtra: Filtr kombinowany A/P2, alternatywnie niezależny aparat oddechowy. Ochrona dróg oddechowych zgodnie z EN W przypadku akcji ratowniczych i prac konserwacyjnych w zbiornikach magazynowych używać aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. Ogólne zasady bezpieczeństwa i inne informacje Kontrola narażenia środowiska Informacje ogólne Instrukcje dla wyposazenia ochrony osobistej dotycza obu osobnych skladników oraz do gotowej do uzycia mieszanki. Zapobiec przenikniecie do kanalizacji, rowów i piwnic. Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi. 6/16 SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd Barwa Zapach Próg zapachu ph Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia ciecz bezbarwny charakterystyczny Temperatura zapłonu 100 C Szybkość parowania Palność (ciała stałego, gazu) Dolna granica wybuchowości Górna granica wybuchowości Prężność par Gęstość par nie ma zastosowania nie ma zastosowania Gęstość ok. 1,1 g/cm³, 23 C Rozpuszczalność (Woda) Współczynnik podziału: n- oktanol/woda Temperatura samozapłonu Temperatura samozapłonu niemieszający się nie określono nie jest samozapalny Lepkość dynamiczna ok. 400 mpa.s (23 C) Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające Nie jest substancją wybuchową Nie dotyczy 9.2 Inne informacje Czas wypływu 7/16 SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 10.1 Reaktywność Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania Stabilność chemiczna Trwały w warunkach normalnych Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne reakcje 10.4 Warunki, których należy unikać Warunki, których należy unikać Reakcja z aminami. Reakcje z kwasami. Reaguje z następującymi substancjami: alkalia Bezpośrdnie źródła ciepła. Długotrwałe naświetlania światłem słonecznym Materiały niezgodne Czynniki, których należy unikać Silne kwasy i silne zasady Unikać przypadkowego kontaktu z aminami Silne utleniacze 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczne produkty rozkładu Temperatura rozkładu Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. Polimeryzacja jest reakcją wysoce egzotermiczną i może wydzielić ciepło w ilości wystarczającej do termicznego rozkładu substancji i/lub rozerwania pojemnika. W przypadku pożaru mogą się tworzyć niebezpieczne produkty rozkładu takie jak: Chlorowodór (HCl) SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Produkt Toksyczność ostra - droga pokarmowa Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę 8/16 Działanie żrące/drażniące na skórę Działa drażniąco na skórę. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Może powodować reakcję alergiczną skóry. Nie powoduje podrażnienia dróg oddechowych. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Genotoksyczność in vitro Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. Rakotwórczość Szkodliwe działanie na rozrodczość Działanie na płodność Toksyczność rozwojowa Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane Zagrożenie spowodowane aspiracją Dalsze informacje Produkt nie był testowany. Mieszaninę klasyfikuje się zgodnie z Załącznikiem 1 do dyrektywy WE 1272/2008. (Szczegóły w sekcji 2 i 3 ). Składniki: produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa 700) : Działanie żrące/drażniące na Działa drażniąco na skórę. skórę Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Może powodować reakcję alergiczną skóry. Metoda: Dyrektywa ds. testów 406 OECD 9/16 eter diglicydowy heksanodiolu : Działanie żrące/drażniące na skórę Działa drażniąco na skórę. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Może powodować reakcję alergiczną skóry. neokaprynian 2,3-epoksypropylu : Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Genotoksyczność in vitro Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 Toksyczność Produkt: Toksyczność dla ryb 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt: Biodegradowalność Składniki: produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa 700) : Biodegradowalność Wynik: nie ulega szybkiej degradacji eter diglicydowy heksanodiolu : Biodegradowalność Wynik: nie ulega szybkiej degradacji 12.3 Zdolność do bioakumulacji Produkt: Bioakumulacja 10/16 Składniki: produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa 700) : Współczynnik podziału: n- log Pow: 3,7-3,9 oktanol/woda eter diglicydowy heksanodiolu : Bioakumulacja Współczynnika biokoncentracji (BCF): 100 Nie ulega akumulacji w organizmach. Współczynnik podziału: n- oktanol/woda 12.4 Mobilność w glebie Produkt: Mobilność 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Produkt: Ocena 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Produkt: Dodatkowe informacje ekologiczne log Pow: 0,822 (20 C) Metoda: Dyrektywa ds. testów 107 OECD log Pow Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vpvb) na poziomie 0,1% bądź powyżej. Nie stosowac w bezposrednim sasiedztwie wody. Nie pozwalac na dostanie sie srodka i resztek produku do wód, gruntu czy kanalizacji. zagrożenie dla wody pitnej już przy ujściu odpowiedniej ilości do podłoż Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt Uzytkownik jest odpowiedzialny za wlasciwe przyporzadkowanie kodu oraz oznaczenie odpadów Przy rekomendowanym zastosowaniu, kod odpadów moze byc okreslany na podstawie Europejskiego Katalogu Odpadów (EWC), kategoria Pozostale odpady budowlane i rozbiórkowe . Nie zwiazane resztki materialu usuwac zgodnie z wytycznymi dla zalecanego klucza odpadów. Zanieczyszczone opakowanie Klucz oznaczania odpadów dla nieużywanego produktu Opróznione opakowania w ramach systemów unieszkodliwiania odpadów poddawane sa wtórnemu wykorzystaniu *: Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne materiały niebezpieczne. 11/16 : (*) odpady niebezpieczne w rozumieniu dyrektywy 91/689/EWG SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 14.1 Numer UN (numer ONZ) ADN 3082 ADR 3082 RID 3082 IMDG 3082 IATA Prawidłowa nazwa przewozowa UN ADN MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (Zywica epoksydowa) ADR MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (Zywica epoksydowa) RID MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (Zywica epoksydowa) IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy resin) IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Epoxy resin) 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie ADN 9 ADR 9 RID 9 IMDG 9 IATA Grupa opakowaniowa ADN Grupa opakowaniowa III 12/16 Kod klasyfikacyjny M6 Nr. rozpoznawczy zagrożenia 90 Etykiety 9 ADR Grupa opakowaniowa Kod klasyfikacyjny III M6 Nr. rozpoznawczy zagrożenia 90 Etykiety 9 Kod ograniczeń przewozu przez tunele (E) RID Grupa opakowaniowa Kod klasyfikacyjny III M6 Nr. rozpoznawczy zagrożenia 90 Etykiety 9 IMDG Packaging group III Labels 9 EmS number F-A, S-F IATA Packaging group III Labels Zagrożenia dla środowiska ADN Niebezpieczny dla środowiska tak ADR Niebezpieczny dla środowiska tak RID Niebezpieczny dla środowiska tak IMDG 13/16 Marine pollutant yes 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwagi Informacje te nie są dostępne Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Uwagi Nie dotyczy Dodatkowe porady ADR IMDG ADR: Opakowania wewnętrzne do 5 l, transport w ograniczonej ilości zgodnie z ADR 3.4 IMDG: Opakowania wewnętrzne do 5 l, transport w ograniczonej ilości zgodnie z IMDG kod 3.4 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Dyrektywa 2010/75/UE 0 % Dyrektywa 2004/42/WE Dalsze wskazówki Inne przepisy nie objęto Dyrektywą 2004/42/WE Celem uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcjami technicznymi produktu. Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 92/85/WE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownic w ciąży. Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/WE w sprawie ochrony młodocianych pracowników Ocena bezpieczeństwa chemicznego Informacje te nie są dostępne. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Zmiany w doniesieniu do wersji poprzedniej zaznaczono na lewym marginesie. 14/16 Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy oraz zgodne z przepisami prawa krajowego i stanowionego przez UE. Jednak warunki pracy panujące u użytkownika znajdują się poza naszą wiedzą i kontrolą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich stosownych przepisów prawa. Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki opisują wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania naszego produktu i nie stanowią gwarancji jego właściwości. Pełny tekst Zwrotów H H315 H317 H319 H341 H411 H412 Pełny tekst innych skrótów Aquatic Chronic Eye Irrit. Muta. Skin Irrit. Skin Sens. : Działa drażniąco na skórę. : Może powodować reakcję alergiczną skóry. : Działa drażniąco na oczy. : Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. : Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. : Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego : Działanie drażniące na oczy : Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Drażniące na skórę : Działanie uczulające na skórę ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks