Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Selectieleidraad voor de. niet-openbare Europese aanbesteding. Schilderwerk en glasservice. Publicatienummer:

Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 5 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Selectieleidraad voor de niet-openbare Europese aanbesteding Schilderwerk en glasservice Publicatienummer: Afdeling Inkoopmanagement FB Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 29
Transcript
Selectieleidraad voor de niet-openbare Europese aanbesteding Schilderwerk en glasservice Publicatienummer: Afdeling Inkoopmanagement FB Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 29 juli 2016 Copyright 2015 Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende c.q. door de rechthebbende gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, kopie of anderszins hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Schilderwerk en glasservice 2 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen Algemene begrippen Specifieke begrippen onderhavige aanbesteding 5 2 Rijksuniversiteit Groningen Aanbestedende dienst Algemene beschrijving Rijksuniversiteit Groningen Facilitair Bedrijf 7 3 Omschrijving van de opdracht Inleiding Aanleiding voor en doel van de opdracht Omschrijving van de opdracht Indeling in percelen Overeenkomst 9 4 Aanbestedingsprocedure Algemeen Planning Contactpersoon voor de aanbesteding Communicatie en informatie Indienen aanvraag tot deelname Voorwaarden Terugtrekking Samenwerkingsverband (combinaties) Onderaanneming Eenmalige aanmelding tot deelname Concern Varianten Intellectueel eigendom selectieleidraad Voorbehoud voor gunning Kostenvergoeding Inkoopvoorwaarden Vertrouwelijkheid Tegenstrijdigheden Informatie-inwinning Gelijkwaardigheid Nederlandse taal Beoordelingsprocedure Formele eisen Selectie-eisen (uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen) Selectiecriteria Bewijsstukken UEA Definitieve selectie Selectie 14 5 Formele eisen 15 Schilderwerk en glasservice 3 6 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Algemene gegevens Bedrijfsgegevens Samenwerkingsverband Uitsluitingsgronden Verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel Facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel Geschiktheidseisen Financiële en economische draagkracht Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid Beroepsbevoegdheid Beroep op een derde/derden t.b.v. geschiktheidseisen 19 7 Selectiecriteria Personeel Afstand tot de werkzaamheden Storingsdienst glasservice Aantal panden bij één opdrachtgever 22 Schilderwerk en glasservice 4 1 Begripsbepalingen 1.1 Algemene begrippen Aanbestedende dienst Aanbestedingsprocedure Aanbestedingswebsite Aanbestedingswet 2012 (AW 2012) Aankondiging Aanmelder Contactpersoon Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Gegadigde Geschiktheidseisen Gunning Gunningscriterium Inschrijver Nota van inlichtingen Offerte De Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De procedure die de RUG volgt om tot een (raam)overeenkomst te komen en welke loopt van het moment van publicatie van de opdracht tot en met de definitieve gunning van de opdracht. Deze aanbesteding zal geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform (www.negometrix.com). De wet houdende de regels omtrent aanbestedingen, d.d. 1 november 2012, Stb. jaargang 2012, nr. 542 en Stb. Jaargang 2016, nr. 241 De bekendmaking van de opdracht. Degene die een verzoek tot deelname aan deze aanbesteding indient in de selectiefase. Persoon die namens de RUG als aanspreekpunt fungeert voor de gegadigden. De verklaring door middel waarvan een gegadigde aangeeft te voldoen aan het in deze verklaring gestelde omtrent uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en selectievoorwaarden. Degene die in aanmerking wenst te komen voor de offertefase van deze aanbesteding. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de gegadigde heeft geformuleerd. Toewijzen van een opdracht aan één of meer inschrijvers. Het criterium op basis waarvan bepaald wordt aan welke inschrijver(s) de opdracht wordt toegewezen. Degene die een offerte indient op basis van de offerteaanvraag in de offertefase. Vraag en antwoordmodule (aanbestedingswebsite) waarin de RUG de gestelde vragen openbaar maakt en voorziet van beantwoording. Deze maakt integraal onderdeel uit van deze aanbesteding. De door inschrijver gedane inschrijving die gebaseerd is op de offerteaanvraag. Schilderwerk en glasservice 5 Offerteaanvraag Opdracht Opdrachtgever Opdrachtnemer Programma van eisen Raamovereenkomst Samenwerkingsverband Selectieleidraad Standstill periode Uitsluitingsgronden Formele eisen Het document inclusief bijlagen die door of namens de RUG is opgesteld ten behoeve van de offertefase voor deze aanbestedingsprocedure. Hetgeen wat onderwerp is van deze aanbesteding en de overeenkomst die gesloten zal worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De verstrekker van de opdracht, in deze betreft het de Rijksuniversiteit Groningen. De inschrijver aan wie door opdrachtgever de opdracht in het kader van deze aanbesteding is gegund. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de opdracht heeft geformuleerd. Een meerzijdige rechtshandeling waarbij opdrachtgever jegens opdrachtnemer een verbintenis aangaat. Hierbij worden alleen de randvoorwaarden vastgelegd. Twee of meer ondernemingen die gezamenlijk een offerte uitbrengen. Het document inclusief bijlagen die door of namens de RUG is opgesteld ten behoeve van de selectiefase voor deze aanbestedingsprocedure. Ook bekend als de zogenoemde 'Alcateltermijn', is de periode van 20 dagen tussen het bekendmaken van het gunningsvoornemen en de daadwerkelijke gunning. Omstandigheden die betrekking hebben op integriteitstoetsing en de uitsluiting van deelneming aan de aanbesteding in het algemeen tot gevolg kunnen hebben. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de indiening van de inschrijving heeft geformuleerd. 1.1 Specifieke begrippen onderhavige aanbesteding 24/7 storingsdienst Dienst die 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is om acuut noodzakelijk correctief onderhoud te verrichten. Aanrijtijd Conditiemeting Correctief onderhoud De voorgeschreven maximumtijd tussen de melding en de daadwerkelijke aanvang van onderhoudsactiviteiten bij acuut noodzakelijk correctief onderhoud. Objectieve methodiek voor de bepaling van de conditie van het schilderwerk. Technisch onderhoud dat wordt uitgevoerd omdat een bouw- of installatiedeel niet meer of onvoldoende functioneert. Ook wel storingsafhankelijk onderhoud of reparatieonderhoud. Schilderwerk en glasservice 6 Derden Glasservice Mechanische schade Object Scope TCO Dit betreffen de onderaannemers, niet zijnde de fabrikanten waar bepaalde werkzaamheden aan (moeten) worden uitbesteed. Service die bestaat uit het vervangen of repareren van glas binnen kozijnen of het aanbrengen van inbraakwerende tijdelijke maatregelen in geval van glasbreuk. Zie ook paragraaf 3.3 Schade aan geschilderde oppervlakten anders dan schade ontstaan door het verouderingsproces. Elk samenstel van delen dat als eenheid kan worden beschouwd. In zijn algemeenheid een gebouw. De desbetreffende eenheid (het gebouw) heeft een objectcode. De delen binnen deze eenheid hebben tevens objectcodes. De totale omvang van werkzaamheden die voortvloeien uit dit contract en die benodigd zijn om de gestelde resultaten te kunnen behalen. Total Costs of Ownership: de totale kosten die verbonden zijn aan zowel de aankoop als de exploitatie van een werk, levering of dienst. De TCO drukt zich uit in een bedrag die tot stand kan komen door een berekening volgens de Netto Contante Waarde (NCW) methode. Schilderwerk en glasservice 7 2 Rijksuniversiteit Groningen 2.1 Aanbestedende dienst Naam: Rijksuniversiteit Groningen College van Bestuur Adres: Postbus AB Groningen Nederland 2.2 Algemene beschrijving Rijksuniversiteit Groningen De Rijksuniversiteit Groningen (1614) is een internationaal onderzoeks- en onderwijsinstituut van allure: een top 100-universiteit, gevestigd in het Noorden van Nederland. Ze is actief in de volle breedte van het wetenschappelijk spectrum. Geavanceerd onderzoek staat centraal in onderwijs. De focus is gericht op talentontwikkeling en excellentie. De Rijksuniversiteit Groningen zet kennis en innovatie in voor een stabiele en duurzame samenleving. Een samenleving die zo snel mogelijk kan beschikken over de energie van de toekomst. Een samenleving waar mensen in goede gezondheid leven en ouder worden. Meer informatie: Duurzaamheid De RUG heeft zich ten doel gesteld in alle facetten een goed voorbeeld voor duurzaamheid te zijn: duurzame huisvesting, duurzaam beheer, duurzame bedrijfsvoering en onderzoek en onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling. De RUG voert actief beleid op het gebied van duurzaam ondernemen en verwacht van gegadigden eenzelfde opstelling. In het inkoop- en aanbestedingsproces wordt rekening gehouden met maatschappelijke gevolgen. Het gaat hierbij om de sociale, milieu gerelateerde en economische gevolgen, ook wel bekend als de 3 P s: People, Planet, Profit. De regels op het gebied van duurzaam inkopen zijn vastgesteld in het inkoopbeleid maatschappelijk verantwoord inkopen van de RUG. Meer informatie over duurzaamheid: Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf (FB) van de RUG faciliteert en is verantwoordelijk voor de levering van ondersteunende facilitaire producten en diensten in de breedste zin van het woord aan de gehele RUG welke de studenten, medewerkers en bezoekers dagelijks nodig hebben op hun studie/werkplek en in hun werkomgeving. Hier geldt dat er veel onderlinge verschillen zijn binnen de RUG en veel verschillende wensen ten aanzien van de facilitaire ondersteuning. Dit betekent dat het FB een gevarieerd aanbod aan producten en diensten aanbiedt waaronder ook het beheer van FacilityNet / Planon, dat als bestelportal en voor het inventarisbeheer wordt gebruikt. Naast de levering van facilitaire producten en diensten wordt het inkoop- en contractmanagement voor de RUG verzorgd vanuit het FB. Voor meer informatie over het FB zie Schilderwerk en glasservice 8 3 Omschrijving van de opdracht 3.1 Inleiding Deze selectieleidraad bevat informatie die potentiële gegadigden nodig hebben om een idee te kunnen krijgen van de inhoud van de opdracht en om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een aanvraag tot deelname in te dienen. Daarnaast bevat de selectieleidraad de benodigde informatie met betrekking tot de selectiefase en de gunningsfase en worden potentiële gegadigden door middel van deze selectieleidraad nader geïnformeerd over de procedure die de RUG zal volgen om tot een raamovereenkomst te komen met die inschrijvers aan wie de opdracht wordt gegund. Deze niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure heeft betrekking op schilderwerk en glasservice en wordt uitgevoerd conform de AW Deze aanbesteding zal geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform (www.negometrix.com). 3.2 Aanleiding voor en doel van de opdracht De RUG, Opdrachtgever in deze, wenst raamovereenkomsten af te sluiten voor schilderwerk en glasservice aan haar gebouwen. Hiermee wil de opdrachtgever te allen tijde voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. De werkzaamheden dragen bij aan het in stand houden van het onroerend goed van de RUG en dragen bij aan de uitstraling van de RUG, alsmede die van onderwijs, onderzoek en werkomgeving. Het doel van deze aanbesteding is om drie opdrachtnemers te contracteren om in de behoefte van het schilderwerk en de glasservice te voorzien. Dit met een dusdanige kwaliteit dat deze zo optimaal mogelijk ondersteuning biedt aan de primaire processen onderwijs en onderzoek en past bij de uitstraling van de organisatie van de opdrachtgever. Afgeleide doelstellingen hiervan zijn: Altijd voldoen aan de huidige wet- en regelgeving; Risico s op verstoringen van bedrijfsvoering optimaal beheersen; Verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO); Veilig en gezond werken (ARBO); Beter zicht op milieu, innovatie en duurzaamheidsmogelijkheden; Meer financiële zekerheid, meer grip op begrotingen; Standaardisering van het bestelproces; Goede communicatie naar interne klanten. 3.3 Omschrijving van de opdracht Tot de scope van deze opdracht voor schilderwerk en glasservice, behoren de volgende onderdelen: - Binnenschilderwerk; - Buitenschilderwerk; - Vervangen en repareren van glas in kozijnen; - Uitvoeren van kleine houtrotreparaties; - Repareren van kleine mechanische schade in de te schilderen oppervlakten. Buiten de scope van deze opdracht vallen de volgende onderdelen: - Schilderwerk en glasservice wat onderdeel is van een multidisciplinair project (werk); - Conditiemeting van het schilderwerk; - Glazen gevelbekleding, glazen wanden, glazen daken en speciaal glas, zoals glazen deuren; - Schilderwerk en glasservice van onroerend goed welke zich buiten de Groninger gemeentegrens bevindt. Schilderwerk en glasservice 9 De RUG is in het bezit van een 200-tal objecten in en om de stad Groningen. De aard van de panden is zeer divers; van eeuwenoude Rijksmonumenten tot zeer moderne nieuwbouw. De Afdeling Technisch Beheer van het FB is verantwoordelijk voor het in stand houden van het vastgoed en plaatst in die hoedanigheid hoofdzakelijk opdrachten voor het onderhoud van de buitenschil. Het onderhoud van het interieur van de gebouwen valt onder verantwoordelijkheid van de diverse facility managers en/of gebouwenbeheerders. De facility managers en/of gebouwenbeheerders zullen geen buitenschilderwerk uitvragen. De afdeling Verbouwprojecten van het FB voert kleine en middelgrote verbouwingen uit en zal binnen- en buitenschilderwerk uitvragen. Glasservice kan door alle bovengenoemde bestellers worden uitgevraagd. Het schilderwerk wordt tot op heden op basis van correctief onderhoud uitgevoerd. Doel van de RUG is om het onderhoud meer planmatig in te gaan richten en dus een transitie te maken van correctief naar preventief onderhoud. De afgelopen 3 jaar heeft de gehele RUG gemiddeld gespendeerd aan het schilderwerk en de glasservice. Het gemiddeld aantal opdrachten per jaar was daarbij 125. Gegeven de genoemde transitie van correctief naar preventief onderhoud bestaat de kans dat de hoeveelheid buitenschilderwerk in de komende jaren zal toenemen, echter is niet in te schatten of dit zo is, en zo ja, hoe groot deze toename dan zal zijn. Bovenstaande is een indicatie. Aan de cijfers en verwachting kunnen geen rechten ontleend worden. Vermelde bedragen in deze selectieleidraad zijn allen inclusief BTW. 3.4 Indeling in percelen De opdracht wordt opgedeeld in de volgende geografische percelen: Perceel 1: binnenstad Perceel 2: Zernike terrein Voor deze perceelindeling is gekozen om het (regionale) MKB een goede kans te geven de opdracht gegund te krijgen. Gegadigden melden zich aan voor beide percelen. Geselecteerde gegadigden dienen één offerte uit te brengen. Deze offerte is gebaseerd op het geheel aan schilderwerkzaamheden en glasservice van de RUG (perceel 1 en 2 samen). Per perceel zal de opdracht gegund worden aan één opdrachtnemer (preferred supplier) welke alle opdrachten tot een vaste, nader te bepalen, opdrachtwaarde uit gaat voeren. Na beoordeling van de offertes krijgt de nummer 1 in ranking perceel 1 gegund. De nummer 2 in ranking krijgt perceel 2 gegund. Dit omdat de RUG perceel 1 (binnenstad) als belangrijkste perceel ziet. Opdrachten groter dan de nader te bepalen opdrachtwaarde worden middels minicompetitie vergeven aan één van drie gecontracteerde opdrachtnemers. De drie opdrachtnemers voor deze minicompetities zijn: de twee preferred suppliers van de beide percelen aangevuld met de nummer 3 in de ranking. 3.5 Overeenkomst De RUG wil een raamovereenkomst sluiten met drie inschrijvers voor de periode van twee jaar, met een optie tot verlenging van twee maal één jaar. De totale maximale looptijd van de raamovereenkomst komt daarmee op 4 jaar. De raamovereenkomst zal ingaan op d.d. 1 februari 2017 en eindigt van rechtswege op d.d. 1 februari 2021 Wanneer de RUG van een optie tot verlenging gebruik wenst te maken zal zij dit minimaal drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de raamovereenkomst van rechtswege eindigt dan wel waarop een optie tot verlenging eindigt, op schriftelijke wijze, kenbaar maken. Schilderwerk en glasservice 10 4 Aanbestedingsprocedure 4.1 Algemeen De RUG volgt voor deze Europese aanbesteding een niet-openbare procedure conform de AW De procedure bestaat uit twee rondes, één ronde voor het selecteren van de geïnteresseerde partijen en één ronde voor het selecteren van de beste inschrijvingen. Voor deze niet-openbare procedure geldt dat iedere geïnteresseerde zich kan aanmelden voor de selectiefase van deze aanbesteding. Aan de hand van deze selectieleidraad zal de Opdrachtgever 8 gegadigden selecteren om een offerte voor uit te brengen aan de Opdrachtgever. Na de selectiefase zal de offerteaanvraag aan geselecteerden worden verstrekt. Geselecteerde mag vervolgens een offerte indienen (inschrijven) en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod eenmalig en definitief is met de offerte die wordt ingediend. Deze niet-openbare procedure biedt geen ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. Gegund zal worden aan de inschrijvers met de economisch meest voordelige inschrijving waarbij kwaliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt van de gunningscriteria. 4.2 Planning De planning voor deze openbare Europese aanbesteding is opgenomen op de aanbestedingswebsite. De genoemde data zijn streefdata, derhalve is deze planning slechts indicatief. Aan de data in de planning kunnen geen rechten ontleend worden. 4.3 Contactpersoon voor de aanbesteding Deze aanbesteding wordt verzorgd door: Facilitair Bedrijf RUG Postadres Postbus AW Groningen Nederland Bezoekadres Facilitair Bedrijf RUG Blauwborgje AC Groningen Contactpersoon: Jan de Wit Communicatie verloopt uitsluitend via de aanbestedingswebsite. Het is tijdens de aanbestedingsprocedure, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan andere functionarissen van de RUG te benaderen over deze aanbesteding. 4.4 Communicatie en informatie Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten en aspecten rond de aanbestedingsprocedure dienen te allen tijde schriftelijk in de Nederlandse taal, uitsluitend middels de vraag en antwoordmodule op de aanbestedingswebsite plaats te vinden. Schilderwerk en glasservice 11 Vragen naar aanleiding van deze selectieleidraad dienen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning via de vraag en antwoordmodule van de aanbestedingswebsite gesteld te zijn. De vragen met de bijbehorende antwoorden zullen uiterlijk op de datum, zoals vermeld in de planning genoemde data, geanonimiseerd gepubliceerd worden op de aanbestedingswebsite. De belangstellenden (diegene die zich aangemeld hebben voor deze aanbesteding op de aanbestedingswebsite) krijgen hier een notificatie van. De nota van inlichtingen maakt deel uit van het aanbestedingsdocument. 4.5 Indienen aanvraag tot deelname Uw aanvraag tot deelname dient uitsluitend online ingevuld en ingediend te worden op de aanbestedingswebsite binnen de gestelde termijn zoals vermeld in de planning. Aanvragen tot deelname die niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend dan wel onvolledig zijn kunnen worden uitgesloten van verdere deelname. Gegadigde is zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig indienen van zijn of haar aanvraag tot deelname. In geval van twijfel over het juist indienen van uw aanvraag tot deelname adviseert de RUG contact op te nemen met de servicedesk van Negometrix. Telefoon: De opening van de aanvraag tot deelname is niet openbaar. 4.6 Voorwaarden Door het indienen van een aanvraag tot deelname gaat gegadigde akkoord met alle in dit aanbestedingsdocument opgenomen voorwaarden Terugtrekking Een gegadigde kan zich enkel terugtrekken uit de procedure tot de datum en het tijdstip welke gelden als uiterste termijn voor het indienen van de aanvraag tot deelname. Na de uiterste termijn voor het indienen van de aanvraag tot deelname kan een gegadigde zich niet meer terugtrekken Samenwerkingsverband (combinaties) In het kader van deze aanbesteding is een samenwerkingsverband toegestaan. Gegadigden kunnen zelfstandig of als sam
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks