Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Selenyum ve Kalp Hastalıkları ile ilişkisi

Category:

Others

Publish on:

Views: 85 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Tiirk Kardiyol Dem Arş 2000; 28: DERLEMELER Selenyum ve Kalp Hastalıkları ile ilişkisi Doç. Dr. Elmas ORAK, Prof. Dr. Retiye X.ANARDAG*, Doç. Dr. Hacı ORAK* Dr. Osmanoğlu Hastanesi Kardiyoloji
Transcript
Tiirk Kardiyol Dem Arş 2000; 28: DERLEMELER Selenyum ve Kalp Hastalıkları ile ilişkisi Doç. Dr. Elmas ORAK, Prof. Dr. Retiye X.ANARDAG*, Doç. Dr. Hacı ORAK* Dr. Osmanoğlu Hastanesi Kardiyoloji Birimi, */U Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü ÖZET Selenyum esansiyel eser elementlerden biridir. Eksikliğinin insanda hastalık etyopatogenezinde rol oynayabileceği ilk kez Çin'de Keshan yöresinde rastlanan endemik kardiyomiyopati (Keslıan Hastalığı) ile anlaşılmıştır. Glutatyon peroksida ı ın ana elementi olması, selenyumun serbest radikal/erin oluşturduğu hasariara karşı koruyucu etkisinin olabileceğin i gündeme get irmiştir. Bu nedenle pek çok hastalıkta ve bu arada bilhassa aterosk leroıik kalp hastalığımn etyopatogenezinde muhtemel etkileri için çok sayıda araşıırmaya konu olmuştur. Bu derlernede selenyumun kalp hastalıkla rı ile ilişkis i literatür ı ş ığında araşım/mı ş- 1/r. Selenyum eksikliğinin gerek kardiyomiyopati, gerekse koroner arter hastalığı açısmdan morbidite ve mortalite üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu saptanmıştır. Ancak selenyum düzeyinin etyopatogenezdeki rolünün direkt sebepsel ilişkiden çok indirekt yolla olduğu kanaali hakimdir. Olumlu etkileri nedeniyle seçilmiş vakalarda standarttedavinin yamnda selenyum verilmesinin yararlı olabileceği söylenebilirse de daha büyük ölçekli ve prospektij ça lışma lara ihtiyaç vardır. Türkiye'nin genelinde selenyum düzeyleri normal smır/arda bulunnıuşlllr. Bu nedenle eksikliğ ine atfedilebilecek problemler söz konusu değildir. Anahtar kelime/er: Se/en yum, serbest radikal/er, kardiyomiyopati, koroner arter hasta ltğı Vücut kompozisyonu göz önünde bulunduroldu ğ u n da protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminierin yanında pek çok mineralin de önemli i ş l evle rinin oldu ğu açıktır. Bu minerallerden pek çoğ unun gereksinimi, etkileri, azlığı ve fazla lı ğ ı konusundaki bilgiler ve beraberinde vücutta olu şturdukları rah ats ı zlıkl ar iyi bilinmektedir. Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Zn, Se ve Cr kardiyevasküler h asta lık l arın patogenezinde rol oynayabilecek önemli minerallerdir. Bu minerallerden pek çoğu birbirleriyle etkileş irl er ve herhangi birinin eksikliğ i veya faz l alığ ı diğer minerallerin veya diğe r majör besinierin fonks i yonlarını etkileyebilir (1 ), Cd, As, Hg ve Pb vücutta birikici öze lli ğe sahip olup kardiyovasküler sistem için toksiktir (1,2,3). İnsan metabolizmas ında bir k ı sım mineraller eser miktarlarda gereklidir. Vücuttaki konsantrasyonları miligram ile ifade ediliyorsa makroelement, mikrog- Alındığı tarih: 28 Aralık 1999, revizyon 7 Mart 2000 Yazışm ıı adresi: Doç. Dr. Elmas Orak, Abide-i HUrriyet cad , Ş işli, Istanbul Tlf: (02 ı 2) /(542) 8 ı Faks: (02 1 2) ram ile ifade ediliyorsa eser veya mikroelement olarak adlandırılırl ar (4,5). Eks ikli ğ i halinde, her defas ında aynı ve tekrar o lu ş turulabilir yapısal ve fizyolojik anormallik ge li şe n ve yerine konmas ı ile bu a no rm a lli ği n düzelmesi sağlanabil en besin maddesi esansiyel besin maddesi olarak adl andırılı r. Bu İ s imlendirme mineraller için de geçerli olup Na, K, Ca, Mg, P esansiyel makroelementler, Cu, Zn, Se, Co, Mn, I, Mo, F ve Cr ise esansiyel mikroelementler grubunda kabul edilirler (1), Besinsel açıdan önemli eser elementler, enzim, hormon ve vitaminlerle o lu ş turdukl a rı işbirliği ile yüksek biyolojik aktiviteye sahiptirler (4,5). Eksikliklerine ait tipik belirtilerin, son evreye kadar ortaya çıkmamas ı, kendilerinin ve i ş l ev lerin e girdikleri enzim sistemlerinin özgül, hassas ve doğru olarak tekrarlanabilir laboratuar ta nı yöntemlerinin olmayı ş ı veya yaygın olarak ku ll anılamay ı ş ı ve besinsel ve hücresel düzeyde aralarında etk ileşim bulunma s ı nedeniyle eser elementlerin tanınma s ı ve değe rl endirilm es i güçtür (6). SELENYUM Tarihçe ve kimyasal özellikleri Selenyum (Se) ı 8 ı 7 y ılında Brezilius ve Gahn tarafından bulunmu ş, memeliler için esansiyel eser element olduğu ise ancak 1957 y ılında Schwartz ve Foltz tarafından an l a ş ılabilmiştir (7,8). Se hemen tüm hayvanlar için esansiyel bir elementtir (8). Periyodik tablonun IV. grubunda yer al ır ve eser elementler aras ında en nadir olanlarındandır. Doğa l olarak olu ş mu ş 6 izotopu mevcuttur (9-1 1). Selenyum en yayg ın olarak wet digestion yönteminin de kullnıldı ğ ı fluorometrik yöntemle tayin edilir. Ayrı analizdir. Hidrid jenerasyon ve fırın lı atomik absorpsiyon spektrometrisi, nötron aktiv asyon analizi, polarografik ve stripping voltametri di ğe r analiz yöntemleridir (6). Vücuttaki d ağılım ı homojen değ ildir. Vücuttaki dü- 230 E. Orak ve ark.: Selenyunı ve Kalp Hastalıklan ile ilişkisi zeyi, serum, plazma ve idrarda Se konsantrasyonu ve eritrositlerde glutatyon peroksidaz (GPx) enziminin aktivitesi olarak tayin edilmektedir. En sık kullanılan parametre plazma (veya tam kan) Se konsantrasyonudur. Sağlıklı insanda normal değerler ileri derecede d eğ i şken lik göstermekte olup coğrafi duruma, toprak ve gıda l ardaki Se miktarına b ağlı dır. A lın an Se miktarının ani azal~ası plazma konsantrasyonuna ve idrarla atılan Se mik tarına derhal yansımaktadır. Keza Se konsantrasyonu yüksek olan trombositler k ı sa ömürleri nedeniyle kı sa süreli değiş i mlere duyarlıdır. GPx aktivitesi ve saç ve tırnaktaki Se konsantrasyon l arı ise uzun süreli Se durumu hakkında bilgi verir, kısa süreli Se d eğ işikliklerine ise duyarlı değildir (9). Yeryüzünde dağılımı Selenyum elementinin ana kaynağı, dünya çekirdeğ ini örten e rgimiş volkanik kayalık kütleleridir (9). Dünyanın her yerinde bulunmakla birlikte dağı lımı bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterir (7,9-12). En fazla bul un duğ u bölgeler USA, İrlanda, Türkistan ve Çin'in bazı bölgeleridir (13). İ sveç, Finlandiya ve Çin'in baz ı yörelerinde toprak Se miktarı dü şük olup günlük alınan Se miktarı f..lg kadard ı r (1). Çeşitli Avrupa ülkelerinde sağlıklı kişi lerde normal düzeyde bulunmuştur (11,14). Ülkemizde değişik tür süt ve süt ürünlerinin Se içerikleri coğrafi yapıya bağlı olarak bölgesel ve mevsimsel değişim göstermekle birlikte genel olarak normal sınırlard a bulunmuştur (15,16). Metabolizması ve fizyopatolojisi İnsan için en önemli kaynak bitkisel ve hayvansal besinlerdir. Bitkiler ihtiya ç ları olmadığı halde topraktaki konsantrasyonuyla orantılı olarak selenyumu depolarlar (12). Biriktirici özelliği nedeniyle killi topraklarda yetişen bitkilerde Se miktarı daha fazlad ı r (7). Çay ır bitkileri, turpgiller ve fiberler tahıllardan fazla olmak üzere önemli miktarda Se içerirler (6,7, 17). Et, deniz ürünleri ve balık ta çok iyi birer Se kaynağıdır. Öte yandan meyve ve sebzeler (mantar ve sarı msak hariç), süt ve süt ürünleri (yumurta, baz ı peynirler, tereyağı hariç), yağlar, içecekler ve pek çok bebek mama s ı Se açısından fakir gıdalard ı r. Hayvanlarda en çok böbrek korteksinde birikir. Kalp kası d ı şında diğer kaslarda Se düşük, karaciğerde ise orta düzeydedir. Sütte toksik seviyede Se bulunmaz. Az miktarda içme suyunda da bulunur (7,9,16). Dengeyi sürdürmek için gerekli günlük Se miktarı I f..lg/kg kadar olup iki cins arasında fark yoktur. Ancak bu değer büyük ölçüde şahsın geçmişteki Se tüketimine bağımlıdır. Örneğin selenyumun düşük olduğu yörelerde 1 O - 24 fjg Se, dengeyi sağlamak için yeterli iken, diğer yörelerde bu miktar 80 f..lg d ı r. Düşük Se saha l arında eksiklik hastalığını önleyecek minimum Se miktarı günde 20 f..lg, alınması önerilen minimum miktar 40 f..lg dır. I I f..lg/g altındaki Se a lımı ise toplumu aşikar olarak Se eks ikliği riskine sokar. Yetişkinde tam kan Se seviyesi ng/ml, serum veya plazma seviyesi ise ng/ml olup vücuttaki toplam miktan 20 mg kadardır (5,7,9, 18, 19). Yeni doğanda total GPx aktivitesi ve Se düzeyi annelerinden ve diğer eri şki nlerd en dü şüktür. Büyüme çağında olmalarından dolayı bebek ve çocuklarda da düşüktür. Hamile ve emziren kadınlarda Se ihtiyacı artmıştır. Bu nedenle eksiklik t abloları ge li şme riski doğurma çağındaki kadınlarda ve çocuklarda artmıştır. Anne sütündeki Se miktarı g ı dadakiyle orantılı olup biyoyararlılığı mükemmeldir. Kolostrum ve geçiş sütü olgun süte oranla selenyumdan daha zengindir (8,20). Yaşlılarda, total gıda a lı mında azalmayla orantılı olarak azalır (5). Yoğun sigara ve alkol tüketiminin Se düzeyini düşürdüğü b ildirilmi ştir (20), Öte yandan Se stres sonrasında azalma tarzında akut faz cevab ı oluşturmuştur (21). Duodenum ve proksimal jejunumdan etkili olarak emilir, karaciğer ve eritrositler tarafından hızla alındıktan sonra metabolize olmuş formda plazmaya döner. Eritrositler tarafından indirgenerek plazma proteinlerine ba ğ l anabilecek hale gelir. Alınan Se'un %55-60'ı idrarla atılır. Toksik seviyelerde ter ve so Junumla ekskresyon önem kazanır (9). Tüm dokularda bulunan glutatyon peroksidaz (GPx) iki dirnerden oluşmuş bir tetramer olup yapısında dört Se atomu içerir. Değ i ş ik peroksitleri ve bu arada hidrojen peroksidi detoksifiye eder ve membran proteinleri ile diğer hücresel bileşikleri oksidan hasardan korur (7,12,22). Memelilerde üç GPx enzimi mevcuttur. En iyi bilineni eritrositlerde bulunan tetramerik olanıd ır (7, 10). GPx aktivitesi, serum Se miktarının J 00 f..lg/1 altında olmas ı durumunda suboptimaldir (23). Se, GPx üzerinden E ve diğer antiaksidan vitaminlerle yakın metabolik ili şki içerisindedir (2). 231 Türk Kardiyol Dem Arş 2000; 28: Selenyum fazlalığı En belirgin bulgu saç ve tırnakların dökülmesidir. Deri ve sinir sistemi l ezyonları ve di ş bozukluklan oluşur. Düşüklere yol açabilir ancak teratojenik etkiye ait delil yoktur. Kronik Se tem asına tipik bir hastalık belirl enmemi şse de akut intoksikasyonu tespit edilmiştir. İlk belirtiler bul antı, kusma ve diyaredir. Birkaç hafta sonra saç dökülmeye başlar ve tırnak larda patolojik değ işiklikl er olu şur. Geçici EKG değ işikli ğ i, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve sarım sak kokulu solunum da bildirilmiştir. Retikülo endotel ya! neoplazide serum Se seviyesi yüksek bulunmu ş tur (7), Selenyum eksikliği Eksiklik, organizmanın besinsel iht iy ac ı ile diyetteki biyolojik olarak kullanılabilir element aras ınd aki dengesiziikten kaynaklanmaktadır. Yaselenyum arzı azalmı ş ya da talebi a r tmı ş tır. Jeokimyasal etmenler endemik yetersizlik sahalarının ve buna bağlı hasta Iıklarının oluşmasına sebep olurlar. Yeme alı ş kanlıkları da Se eksikliğine yol açabilir. Mide salgısın ı etkileyen patolojiler eser elementlerin emilimini etkileyebilir. Keza pürifiye parenteral veya enteral beslenme vejetaryen rejimler, bazı mamalarla beslenme ve total parenteral beslenme Se eksikliği olu ş turab i lir (5,7,9). SELENYUMA CEV APLI HASTALIKLAR Se eks ikli ğ i, baz ı h as ta lıkların olu şmas ında direkt rol oynayabilir. Di ğer bir kı s ım patolojik durumda ise indirekt etkiden veya selenyum verilmesinin fayd al ı terapötik etkisinden sözedilebilir. Se eks ikliğ inde kardiyovasküler has talıklar (en tipik ö rn eğ i Keshan hastalı ğ ıdır), iskelet kas ı tutulumu (miyotonik distrofi, Duchenne tipi müsküler distrofi), karaciğer nekrozu, yetersiz geli şme, katarakt, pankreatik hasar, hemolitik anemi, Glanzmann trombastenisi gibi kan ha sta lıkl arı, periodontal h asta lı k, kistik fibrozis, alkolik siroz, lejyoner has talı ğ ı ve nörolojik dejeneratif has talıkl ar gibi çeş itli ha s talıkla rın risklerinde a rtı ş söz konusudur. Düş ük Se konsantrasyonlarının kanser riskini arttı rdı ğ ı, suplementasyonun kanser riskini azaltt ı ğ ı ya da fazla miktarları nın kanser riskini arttırdığ ı bildirilmi ş tir. Bacak ülserleri olanlarda da Se değerl er i dü şük bulunmu ştu r (7,24-32), SELENYUMUN KALP HASTALIKLARlNDA Kİ YERİ ve MUHTEMEL ROLÜ Kardiyomiyopati Se eksikliği ile insan hastalığı arasındaki direkt i li şki ve Selenyumun insan beslenmesi için esansiyel oldu ğu ilk kez Keshan Ha stalığı ile gün ı ş ı ğ ın a ç ıkmıştır (33,34). İlk kez 1935 y ılınd a Çin'in Keshan yöresinde bildirilen ve Japonlar tara fından Keshan Hastalı ğ ı olarak adlandırı lan, fatal ve endemik kardiyomiyopatinin, 1936 y ılında bilinmeyen natürde nekrotik lezyonlarla karakterize bir ıniyokard has ta lı ğ ı oldu ğu gösterilmiştir. Çin'in kuzey doğu sundan güneybatı s ın a uzanan ku şa k tarzında bir alanda dağ ılım göstermektedir. Seneden seneye farklı lıkl ar gösteren epidemiler olu şturur. Kuzeyde kış, güneyde yaz ayları hastalığın pik ya ptı ğ ı mevsimlerdir. En hassas topluluklar 2-7 yaş ındaki çocuklar ve doğ urganlık ya ş ındaki kadınlardır. Çiftçi ailelerinde, fabrika çalışanlarının ve profesyonellerin ailelerinden daha s ıktır. İlgili alanlara yeni yerleşen ailelerde üç ay içerisinde yeni vakaların oluştuğu sap t a nmı ş tır (18,23, 33,34), H as talık kardiyomegali, ritm ve EKG bozuklukl a rı gibi bulgularla veya konjestif kalp yete rs i z li ği (KKY) ve kardiyojenik şok tablosunda ortaya ç ıkabilir. Tormbo-embolik olaylara s ıkça rastlanır. Akut, subakut, kronik ve latent olmak üzere dört ayrı klinik tablosu tanım l a nmı ş tır. Akut tip: Önceden bir kalp ha stalığı olmayan birinde aniden baş iayabildi ğ i gibi, kronik ve sinsi hasta lı ğ ı olan birinde klinik seyrin ani değ i şim i şeklind e de ortaya ç ıkabi lir. Başlang ı ç se mptom l a rı b aş dönmesi, halsizlik, i ş tah azalmas ı, bul a ntı, kusma, ürperme, substernal huzursuzluk, dispne ve perikardite ait belirtiler olabilir. Bazen kardiyojenik şok tablosu ge liş ir. Atiatılabilirse KKY bul g ul a rı tabloya hakim olur. Adams-Stokes senkopu nadir değ ildir. Kronik tip: Akut veya subakut tipin ileri evresini olu ş turan veya uzun sürmü ş sinsi bir ha s talı ğ ın sonu olan KKY tablosudur. Subakut tip: Bilhassa çocuklarda olmak üzere en s ık rastlanan tipidir. Klinik belirtiler has talığın ciddiyeti ile o ra ntılıdır. Başlang ı ç akut tipe göre daha yavaş olup I -2 hafta sürer. Kronik tipe göre belirtiler daha hı z lı seyreder. Latent tip: H as ta lı ğ ın ana tipidir. Hasta lı ğın farkında olunmad ı ğ ı ve tesadüfen baş k a bir muayene esnas ında veya otopside fark edilen hafif seyirli tipidir. Kalp hafifçe büyük olabilir. 232 E. Orak ve ark.: Selenyum ve Kalp Hastalıklan ile ilişkisi RBBB dahil değ i ş i k EKG patolojileri görülebilir (ı 8,33-35). Otopsi bul gul arı, kalbin ana hedef organ o lduğu nu gös term i ş ti r. Kalp büyük, odacık l ar dilatedir. Koroner arterlerde bir patoloji o lm aks ı zın histopatolojik olarak, tüm kas dokusu içerisinde dağınık tarzda multifokal nekroz ve fibroz değişim mevcuttur. Ventriküller atriumlara, sol kalp ise sağa oranla daha sık tu tu l maktad ır. Miyositoliz karakteristik değişikliği olu şturur. Yoğun nedbe, erken fibroz ve taze nekroz aynı alanda bul unabilir. Akut vakalarda subendokardiyal kontraksiyon band nekrozu hakim iken kronik vakalarda ise y oğu n nedbeler tabloya hakimdir. Hücre infiltrasyonu değişkendir. Elektron mikroskopisi ile mitokondrial disorganizasyon ve miyof ibril segmentasyonu mevcuttur (23,33). KH'nı viral miyokard it dahil d i ğer kardiyomiyopatilerden ayırdeden tipik klinik veya patolojik tablo yoktur. Aynı klinik özelliklere sahip hastalar endemik sahalarda KH, diğer alanlarda ise kardiyomiyopati ve miyokardit olarak ad l and ırılı r (36). KH etyolojisi kesin olarak belli değildir. Pek çok etken ileri s ürü l müş tür. Hastalardan Echo ve Coxsackie virus l a rı izole ed i l miş ancak h asta lığa spesifik virüs bulunamam ış tır. Buna rağmen viral infeksiyon ' en muhtemel sebep olarak görülmektedir. Çevresel toksik maddeler, dengesiz a lı nmı ş elektrolit ve eser elementler ve baz ı biyolojik ürünlerle kronik zehirlenmeler, Se dı ş ında d i ğer g ı da maddeleri ve elementlerin eks ik l iğ i ile hasta lık aras ınd a ili şk i gösterilemem iştir. Bu hastalığ ın s ık görü ldü ğ ü alanda yaşayanlarda Se seviyesi, dünyanın herhangi bir yerinde serbest olarak yaşayan herhangi birinde saptanmı ş en düş ük değerden daha düşük ( 0.02 ppm), etk ilenmemiş alanlarda ise bu değe r l er i n üzerinde bulunm u ştur. Bu bölgelerde tahılda, günlük diyette ve etkilenen kimselerden alınan örneklerde Se konsantrasyonu belirgin olarak düşük bulunmuştur (18,23, 33,34). Benzer klinik tablolar başka ülkelerden de bi ldirilmi ş tir. Almanya'da incelenen KMP vakalarının pek çoğunda Se eks ik l i ğ i sapta n mı ş, bu hastalarda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ile serum Se miktarı arasında pozitif ili şk inin var o ldu ğu dikkati çekmi ş tir (37). Yeni Zelanda'da yürütülen bir ça lı şmada kateterle doğ rulanmı ş 14 müteakip dilate kardiyomiyopati vakas ı nda tam kan Se konsantrasyonu kontrollere göre d ü ş ük bu l unmuş, Se eks i k li ğ i n i n, etyolojisi kesin belli olmayan bu dilate kardiyomiyopatinin etyolojik faktörlerinden biri olmas ı olası lı ğ ı üzerinde durulmuştur (36). Keza Se eksikliği ni n Nijerya'da kad ınlarda peripartum kardiyomiyopati için bir risk faktörü oldu ğu ileri sürülmüştür (38). Selenyum düzeyleri normal olduğu halde bazı A vrupa ülkelerinden de bu tabloya uyan bireysel vakalar bildiri l miştir. Bunlardan birinde septik şok sonucu kardiyak arrest ile ölen 17 yaş ında bir k ızın olopsisinde uzamı ş Se yetersizliğine bağlı dilate kardiyomiyopati sap tanmı ş tır (39). Johnson ve ark. Se eksikliğinin eş l ik ettiği batılı tipte bir dilate kardiyomiyopati vakası takdim e tmiş lerd i r. 43 yaşında, iki senedir parenteral beslenmeye tabi bir hastada ciddi aritmiler s onrasında akut akc iğer ödemi ile sonianan di Iate kardiyomiyopati ge li ş mi ş t i r. İn ce l em e l erde Se ye ters iz l iğin i telkin eden eritrosit GPx değe rler i elde edilm i ş ve h astalık l a ilişkilendiri l miştir (40). Beslenmesinde mineral e ks i k l iğ i bulunan iki yaş ında bir kı zda da düşü k Selenyumun saptan d ı ğ ı ve replasmanla düzelen benzer klinik tablonun varlığ ı bildirilmiş tir (41). Tedavi hasta lı ğın tablosuna göre genel şok ve KKY tedavisi prensipleridir (33). I y ıll arı arasında takip edilen ciddi erkilenmiş 100 hastadan oluşan bir seride sodyum selen it suplementasyonu ile yalnı zca bir vakada ş üph eli ha sta lı k hali görülmü ş ke n plasebo grubunda 5 hastada akut atak ge l işm iş, 2 hasta da vefat etmi ş tir. Bu Selenyumun önleyici etkisini kanıt l ayan ilk çalışmadır. Sonraları (197 I ve ) yapılan ça lışmalar da benzer sonuçlar vermi ş tir (34). Dinamik gözlem ile Se suplementasyonunun b aş ladı ğ ı 1974 y ıl ından itibaren akut, latent ve kronik KH vakalarını n yı llık insidensi y ıldan yıla aza lm ı şt ır y ılı n dan itibaren endemik sahada Se düzeyi nonendemik sahadaki seviyelere ç ıkarılmı şt ı r yılın d an sonra yeni akut ve subakut KH vakasına rast l anm amış, ancak yeni latent ve kronik vaka l arın halen varlığ ı dikkati çekmiştir (35). Tüm bu veriler Se eksikl i ğ ini n etyolojik önemine işaret etmektedir. Ancak suplementasyonun ultrastrüktürel değişiklikler i düzeltmeye yetmemesi, Se eks ik l i ğ inin KH' nın olu şm as ınd a primer patogenetik geogen olsa bile, spesifik baş l a tı cı etyolojik faktör 233 Tiirk Kardiyol Dem Arş 2000: 28: olmaktan çok kondisyonel predispozan bir faktör olduğu kanaatini oluşturmuştur (35)_ bosit GPx aktivitesi eks i k li ğinin aterosklerozu hızlandırdığı bu lunmu ş tur (5 ı . Koroner arter hastalıkları Risk faktörleri ile koroner arter hasta lı ğın ın (KAH) patogenezinin yalnızca %50-70 ini izah etmek mümkündür. Aydınlatılmamış daha ba ş ka baz ı önemli etyolojik faktörlerin oldu ğ u a ş ikard ı r (42). Aktive olmuş oksijen ürünlerinin, iskemik ha sa rın patogenezindeki rolleri h ak kında bilgiler a rttıkça GPx enziıninin esansiyel parças ı olan Se a raş tırma l arın ilgi a lanı o lmu ş tur (43). Se ek s ikli ği, intimanın proliferatif bir hastalığı olan aterosklerozun patogenezi ile ili ş kili pek çok hücresel mekan i zmaları etkiler. Hücre içi hidrojen peroksit ve yağ asidi hidroperoksitlerinin u zak l a ş tırılmas ınd a önemli görev alan GPx aktivitesinde azalma, troınbos it ve d iğe r dokularda prostaglandin ve lökotrien m e tabo li zm asının değişmesi, trombosit agregasyonu ve kollajen ile stimülasyonu s onra s ı tromboxan A2 üretiminde artış prostasiklin üretiminde azalma başlıca l a rıdır ( ı 7,44,45). Koroner arter h as ta lı ğ ı ile Se i lişk i s i çeşi tl
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks