Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. o příspěvek z programu Včasná pomoc dětem

Category:

Documents

Publish on:

Views: 12 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE o příspěvek z programu Včasná pomoc dětem Donoři Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Jedna z nejdéle působících NNO u nás, jejímž posláním je rozvíjet občanskou společnost a
Transcript
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE o příspěvek z programu Včasná pomoc dětem Donoři Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Jedna z nejdéle působících NNO u nás, jejímž posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Za dobu své existence podpořila více než projektů částkou přesahující 1,8 miliardy Kč. Aktivity: Pomozte dětem, Program 3P, Neziskovka roku, administrace Firemního fondu Plzeňského Prazdroje, garant Nadačního fondu Tesco, dlouhodobé vzdělávání NNO aj přihlašování do 5. ročníku ocenění Neziskovka roku z finančních prostředků The VELUX Foundations Organizace spojující dvě dánské nadace VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí Villum Kann Rasmussen, zakladatel společnosti Velux. Zaměření na podporu v sociální a kulturní oblasti, na ochranu životního prostředí a podporu trvale udržitelného rozvoje. Včasná pomoc dětem = grantový program NROS financovaný z prostředků The VELUX Foundations Cíle programu Zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny. Přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Záměr programu Rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí. Posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech. Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR. Prioritní oblasti programu a cílové skupiny 1. Krizová pomoc Děti a mládež do 18 let věku ohrožené týráním, zneužíváním nebo jinou akutní nepříznivou situací. 2. Služby rané péče Děti raného věku (0 7 let) se zdravotním postižením a jejich rodiny, pečující osoby, pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování ohrožení/postižení dítěte. Krizová pomoc Celkový cíl priority Zvýšit - počet dětí, kterým je poskytnuta krizová pomoc, - počet krizových center (KC), - dostupnost specializovaných pracovišť, - počet kvalifikovaných odborníků. Zajistit/rozšířit kapacity ambulantních a pobytových služeb KC a zabezpečit zvyšování kvality těchto služeb. Nastavit kvalitní a funkční systém spolupráce mezi zainteresovanými institucemi. Využít inovativní formy pro informování dětí a jejich rodin o možnosti využití služeb KC. Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR. Celkový cíl priority Služby rané péče Zvýšit počet dětí/rodin využívajících tyto služby Zajistit/rozšířit kapacity poskytovatelů služeb RP a zabezpečit zvyšování kvality těchto služeb Zajistit/rozšířit síť služeb tam, kde je jí třeba Podpořit spolupráci NNO s institucemi prvního kontaktu a péče o ohrožené děti Využít inovativní formy pro informování dětí a jejich rodin o možnosti využití služeb poskytovatelů RP Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR Doplňkové cíle programu Další cíle NROS v rámci obou priorit Participace na založení střešní organizace pro oblast Krizová pomoc. Podpora střešní organizace pro oblast Služby rané péče. Vytvoření půlročního vzdělávacího modulu pro pracovníky v obou prioritních oblastech. Participace na dvou konferencích rané péče. Překlady zahraniční literatury pro obě oblasti. Zvýšení publicity tématu rané péče a krizové pomoci. Veřejné výběrové řízení Harmonogram VVŘ Vyhlášení výběrového řízení: 3. dubna 2017 Uzávěrka příjmu podání žádostí: 12. května 2017 do 16 hod. Hodnoticí komise: 6. a 7. června 2017 Podpis smluv: červen 2017 Alokace výzvy Částka k rozdělení: Kč Výše požadavku (nadačního příspěvku): max Kč Obecné podmínky Přípustné právní formy NNO: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví, ústav. NNO poskytující služby v oblastech Krizová pomoc, Telefonická krizová pomoc nebo Služby rané péče, zapsána v registru poskytovatelů těchto služeb. Doba trvání projektu: 2 roky. 1 NNO = 1 žádost = 1 prioritní oblast Žádost je třeba podat na určeném formuláři žádosti, přičemž je nutné dodržet: počet a formát podaných žádostí, limit na výši nadačního příspěvku, termín podání žádosti. Požadavky na příjemce grantu 1. Spolupodílet se na naplnění doplňkových cílů. 2. Dodržovat evaluační podmínky stanovené nadací, tj.: Monitorovací dotazníky zasílané em. Průběžné informace prostřednictví u. Průběžná zpráva. Závěrečná zpráva. Poskytnout NROS plnou součinnost v rámci monitorovacích návštěv. 3. Dodržovat všechny definované finanční podmínky grantu. Finanční podmínky Podpora je vyplácena v korunách. Počátek čerpání: Konec čerpání: Z nadačního příspěvku není možné hradit: DPH, nepřímé projektové náklady. Pokrytí projektových nákladů je 100%. Spolufinancování je možné do výše 25 %. Způsob výplaty nadačního příspěvku 50 % z nadačního příspěvku je vyplaceno 15 dní po dni účinnosti smlouvy o nadačním příspěvku (= den podpisu obou stran). 45 % bude vyplaceno 15 dní po schválení průběžné zprávy za období prvního roku realizace projektu. Zbývajících 5 % z příspěvku bude vyplaceno do 15 dní od schválení závěrečné zprávy za projektové období. Evidence v účetnictví Předpokladem je evidence v soustavě podvojného účetnictví. Nutná je oddělená evidence projektových nákladů umožňuje naplnit smluvní podmínku identifikace k PROJEKTU (analytika, další identifikátory dle používaného účetního systému). Týká se všech účetních případů relevantních pro vyúčtovaní projektu (zejm. NÁKLADY a VÝNOSY). V případě jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence je třeba stanovit postup, který by jasně identifikoval daný projekt (možno tento postup konzultovat s NROS). Vyúčtování projektu Vyúčtování se vede a předkládá v korunách. Všechny účetní záznamy týkající se projektu musí být jednoznačně identifikovatelné, ověřitelné a doložitelné originály účetních a prvotních dokladů. Příjemce je povinen uchovávat a předkládat prvotní a účetní doklady související s projektem po dobu sedmi let od ukončení projektu. Do vyúčtování vstupují pouze NÁKLADY, tedy položky evidované v rámci účtové třídy 5 (v případě daňové evidence uskutečněné výdaje). Způsobilost nákladů Způsobilé náklady: - Jsou nezbytné pro realizaci projektu. - Jsou hospodárné a efektivní. - Jsou zaevidované v účetnictví organizace dle stanovených pravidel. - Jsou doložitelné prvotními a účetními doklady. - Zároveň musí být splněny ostatní podmínky způsobilosti (viz str. 6 Příručky pro žadatele), zejména VZNIK a ÚHRADA nákladu, a to v termínech trvání projektu. Způsobilost nákladů Pozor na tyto eventuality: Pořízený dlouhodobý majetek v případě pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku jsou za oprávněné náklady Projektu považovány příslušné výdaje, pokud jsou u těchto výdajů zároveň splněny ostatní podmínky dle smlouvy a pokud je předmětný majetek zařazen do používání nejpozději do první poloviny realizace projektu. Poskytnuté zálohy nejsou oprávněným nákladem. Pořízení cenin a zásob pokud nejsou spotřebovány v průběhu projektu a pro účely projektu, nejsou oprávněným nákladem. DPH na uskutečněných nákladech není způsobilý náklad/výdaj proplácený z nadačního příspěvku. Mzdové náklady V této kapitole pouze přímí zaměstnanci (PP, DPČ, DPP). DPP a DPČ může byt uzavřena pouze na práci na projektu, nesmí obsahovat práci mimo projekt. V případě PP musí být v pracovní smlouvě/jejím dodatku uveden úvazek na projektu a popis dané pracovní pozice v rámci projektu. Nesmí být překročena úroveň mzdy běžně poskytované pro danou pozici v rámci organizace. Za neoprávněné jsou považovány: - ostatní sociální náklady, ke kterým zaměstnavatel není zavázán právními předpisy (např. příspěvky na penzijní připojištění), - práce přesčas/o víkendech, - náklady na zvyšování kvalifikace pracovníků pokud nesouvisí s projektem a přímou prací s dětmi. Cestovné Oprávněným nákladem je pouze cestovné zaměstnanců. Cestovní náhrady jsou způsobilé do výše minimalních limitů dle platných právních předpisů. Kapesné není oprávněný náklad projektu. Vybavení, materiál Musí být nezbytné pro realizaci projektu. Nesmí se jednat o nepřímé (režijní) náklady. Pořízení materiálu nesmí se jednat o pořízení zásob pro provoz a činnosti po skončení projektu. Podmínka využití v projektu v době jeho realizace. Jak vyplnit formulář žádosti Formální náležitosti žádosti Kompletní projektová žádost se skládá z elektronické a tištěné verze 1) Elektronická verze zcela vyplněný formulář žádosti ve formátu.xls/.xlsx 2) Tištěná verze 1 vyplněný list Žadatel 1 vyplněný list Hlavička s podpisem SO žadatele 1 vyplněný list Projektový záměr 1 vyplněný list Harmonogram Vyplněné 4 listy rozpočtu K žádosti je třeba doložit Výroční zprávu Žadatele, a to buď jako přímý odkaz na elektronickou verzi na webu Žadatele, nebo v tištěné verzi přiložené k listinné verzi žádosti. Elektronická verze žádosti musí být odeslána na adresu Obě verze žádosti musí být doručeny do NROS nejpozději do do 16 hodin. Děkujeme za pozornost! Kontakty Alena Šváchová, manažerka programu: Zuzana Ježková, koordinátorka programu: Lucie Asingrová, koordinátorka programu: Renata Kaňková, finanční manažerka programu:
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks