Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SİLİKON KALIPLAMA ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN OTOMOTİV ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDEKİ UYGULAMALARI

Category:

Education

Publish on:

Views: 38 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Mayıs 2011, Bursa SİLİKON KALIPLAMA ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN OTOMOTİV ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDEKİ UYGULAMALARI Ö. Umut ÇALIŞKAN, İsmail Durgun TOFAŞ ARGE
Transcript
12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Mayıs 2011, Bursa SİLİKON KALIPLAMA ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN OTOMOTİV ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDEKİ UYGULAMALARI Ö. Umut ÇALIŞKAN, İsmail Durgun TOFAŞ ARGE Prototip İmalat Yöneticiliği, Bursa ÖZET Rekabetin acımasızca yaşandığı otomotiv sektöründe, araçların ürün ömürleri giderek kısalmaktadır. Global otomotiv pazarında rekabet edebilecek araçların üretilebilmesi için ürün geliştirme süreçlerinin ve maliyetlerinin en aza indirgenmesi önemli bir argüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda ürün geliştirme sürecinin ana yapıtaşlarından biri olan, fiziksel prototip aktivitelerin de hızlı ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesi çok önem arzetmektedir. Otomotiv sektöründe kullanılan gerçek malzemelerin mekanik özelliklerini simüle edebilen, silikon kalıplama teknolojisi ile üretilen plastik parçalar, ürün geliştirme sürecinin kısaltılmasına katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada, silikon kalıplama prosesinin detayları ve otomotiv sektöründe geliştirme sürecine katkıları ele alınıp uygulama örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. ürün Anahtar kelimeler : Silikon kalıplama, Prototip, Ürün Geliştirme Süreci SILICON MOULDING PRODUCTION TECHNOLOGY APPLICATIONS IN AUTOMOTIVE PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS ABSTRACT Experiencing stiff competition in the automotive industry, product life of vehicles is reduced gradually. In order to produce competitive vehicles in the global automotive market minimizing product development process and costs appears to be an important argument. In this context, one of the main milestones of the product development process is the speed and low cost realization of physical prototypes of activities is important too. Silicone molding plastic parts which can simulate the mechanical properties of real parts, used in the automotive industry, contributes to shortening the product development process. In this study, the details of silicone molding process and contributions to product development process at the automotive sector have been discussed and examples of applications are compared. Keywords : Silicone Molding, Prototype, Product Development Process 1. GİRİŞ Hızlı prototipleme ile veya farklı tekniklerle üretilmiş modeller yardımıyla benzer geometriye sahip (pozitif veya negatif) fakat daha mukavemetli ve/veya kullanıma uygun malzeme özelliklerine sahip parça veya kalıp üretiminde kullanılan birçok teknik ve yöntem model dönüştürme teknolojileri (conversion technologies) adı altında toplanmaktadır. Gerçekte bu gibi dönüştürme yöntemleri uzun yıllardır bilinmesine rağmen asıl problem ilk mastar modelin hızlı ve hassas biçimde yapılabilmesiydi. Artık çeşitli hızlı prototipleme teknolojileri ile bu problem aşılmıştır ve model dönüştürme yöntemleri alanında yeni araştırma sahaları yer almıştır. Her geçen gün bu konuda yeni patentler alınmakta ve yeni yöntemler geliştirilmektedir. En yaygın olarak kullanılan model dönüşüm teknolojilerinden birisi silikon kalıplama üretim teknolojisidir [1]. Silikon kalıplama üretim teknolojisi, parçaların düşük adetlerde eşdeğer fiziksel ve kimyasal özelliklerle prototiplerinin üretilmesini sağlayan ve kalıp malzemesi olarak silikonun kullanıldığı bir üretim yöntemidir. Günümüzde sadece üretim adetlerinin çok yüksek olduğu durumlarda büyük kalıp yatırımları kabul edilebilir seviyelerde çıkmaktadır. Özellikle düşük adetli parça talepleri söz konusu olduğunda, daha çok, üretim için gerekli kalıpların ne kadar hızlı ve düşük yatırım maliyetleriyle yapılabilmesi çok büyük önem taşır hale gelmiştir. Vakum odasında silikon kalıplama ile parça üretimi son dönemde oldukça popüler olan bir hızlı üretim tekniği olarak kayıtlara girmektedir [2]. Silikon kalıplama, eşdeğer bir modelden ya da doğrudan CAD datadan, düşük adetlerde üretim yapabilmek için, konvansiyonel kalıplama bilgileri ile hızlı prototipleme tekniklerini birleştiren bir teknolojidir li yıllardan itibaren özellikle düşük adetli parçaların üretiminde kullanılan ve Silikon RTV (Room Temperature Vulcanization, Oda Sıcaklığında Vülkanizasyon) olarak da bilinen bir yöntemdir. Bu tekniğin uygulaması için son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilen iki malzeme teknolojisi vardır: Kalıp malzemesi (silikon) : Sıvı halden katı lastik haline kısa sürede ve büzülme-şişmeye uğramadan geçebilen şeffaf silikon malzemelerin geliştirilmesidir. Silikonun kür olması için yüksek sıcaklıklı fırınlar kullanılabileceği gibi yeni üretilen, RTV silikonlar bu tip fırınlara ihtiyacı da ortadan kaldırmışlardır. Prototip Parça Malzemesi (epoksi, poliüretan) : Sıvı halde bulunan iki ya da daha fazla sayıda kimyasal-poliüretan birbiriyle karıştırılarak kısa sürede oluşan bir kimyasal reaksiyon sonucu seri imalatta kullanılan birçok termoplastiğin mekanik özelliklerine benzer bir yapıya sahip katı hale dönüşebilmektedir [3,4]. Bu malzemelerle şeffaf, elastik ve plastik parçalar rahatlıkla üretilebilmektedir. İmalat sanayiinde kullanılan pek çok gerçek mühendislik malzemelerinin mekanik özelliklerini simüle edebilen yüzlerce çeşit poliüretan geliştirilmiş olup sektörlerin ihtiyaçlarına göre kullanılmaktadırlar. Otomotiv, elektronik, mimarlık, maketçilik gibi sektörler başta olmak üzere birçok sektörde başarı ile kullanılmakta, çok hızlı ve ekonomik çözümler sunabilmektedir (Şekil 1). Şekil 1 : Silikon kalıp ve parça Silikon kalıp mastar model üzerindeki bütün detayları ve dokuları aynen koruyarak parçaları çoğaltma imkanı vermektedir. Görsel detaylarla birlikte ana parçanın geometrisi aynı boyutsal kararlılıkta prototip kalıpla çoğaltılabilmektedir. Ayrıca üretimi tamamlanan aynı silikon kalıpla, çok farklı mekanik özelliklerde parça üretilebilmektedir. 2. SİLİKON KALIPLAMA Silikon kalıplama prosesleri 4 ana aşamadan oluşmaktadır (Şekil 2): i) Üretimi yapılacak prototip parçanın mastar bir modeli hazırlanır. ii) Hazırlanan mastar modelin etrafına silikon dökülerek oda sıcaklığında ya da bir fırın ortamında silikonun kürlenmesi sağlanır. Silikon kalıpta, oluşan kimyasal reaksiyon sonucu hava kabarcığı kalmaması amacıyla döküm işlemi vakum altında yapılır. iii) Kürlenmesi tamamlanmış ve tamamen katı faza dönüşmüş olan silikon kalıp kesilerek mastar model çıkarılır. Üretilecek parça modelinin karmaşıklığına göre ikiden fazla silikon kalıp parçası veya maçalı kalıplar oluşabilir. Sıvı haldeki silikonun her türlü boşluğu doldurması sayesinde model üzerinde parmak izlerine varıncaya kadar her türlü detay mükemmel bir şekilde kalıba yansır. iv) Yeniden silikon kalıp parçaları birleştirilerek kalıp içerisinde parça boşluğu (modelin negatif geometrisi) oluşturulur. Sıvı haldeki hammadde bu boşluğa dökülür. İşlem yine hava kabarcıkların kalıp dışına atılabilmesi için vakum altında yapılır. Silikon esnek bir malzeme olmasına rağmen döküm çok düşük basınçlarda genellikle sadece yerçekimi kuvveti altında gerçekleştiği için kalıpta hassasiyete zarar verecek ölçüde bir esneme veya deformasyon olmaz. Döküm sonrası parça malzemesinin kürlenmesi kimyasal reaksiyonla gerçekleşir. Kürlenmenin tamamlanmasıyla silikon kalıp açılarak parça çıkarılır. Silikonun esnekliği sayesinde ters açıya sahip parçalar bile kalıptan kolaylıkla ayrılabilir. Böylece maçalı metal kalıpla üretilecek bir parçanın prototipi maçasız silikon kalıpla üretilebilir. Şekil 2 : Silikon kalıplama prosesleri Silikon kalıplama ile parça üretimi yapan sistemler genel olarak bir vakum odası ve iki adet fırından oluşmaktadır. Vakum odası, gerek kalıp üretimi gerekse parça üretimi sırasında oluşan gaz kabacıklarını kalıp dışına atmak amacıyla kullanılmaktadır. Fırınlar ise sırasıyla, dökümü yapılan silikon kalıbın kürlenmesi, kürlenen kalıbın ve parça malzemelerinin döküm öncesinde belirli bir sıcaklığa getirilmesi, nihayetinde de dökümü yapılan parçanın belirli bir sıcaklıkta kürlenmesi esnasında kullanılır. Günümüzde ticari olarak olarak kullanımda olan en büyük silikon kalıplama sisteminin vakum odası 2680x1000x650 mm boyutlarındadır. Silikon kalıplar genellikle adet prototip parça üretimleri için çok iyi sonuçlar vermektedir. Kalıp ömrü yani üretilebilen maksimum parça sayısı aşağıdaki parametrelere göre değişim göstermektedir [5]; Kalıp malzemesi olarak kullanılan silikon malzemesine Parça malzemesi olarak kullanılan poliüretan çeşidine Model yüzey kalitesine Üretimi yapılacak parça geometrisine Temel proses detaylarının uygulama şekline Silikon kalıplamanın güçlü yönleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır [6,7]; 10 ShoreA dan 85 Shore D ye kadar çok değişik parça malzemesi alternatiflerine sahiptir. Parça malzemesi olarak kullanılan poliüretanla, son kullanımda olan birçok plastik malzemenin mekanik özelliklerinin simüle edilebilmektedir. Renkli parça üretimine imkan sağlar. Mastar model üzerindeki en küçük detayın bile kalıba yansıtılabilmesi mümkündür. Kalıba rahatlıkla insertler eklenebilmektedir. Kalıp maliyetlerinde enjeksiyon kalıplarına göre 1/2 den 1/15 e değişebilen maliyet avantajlarına sahiptir. Çok kısa sürede prototip parça üretimi yapılır. Tasarım özgürlüğü sağlar (ters açılar için bile maçasız üretim olanağı). Düşük maliyetli kalıplar olması sebebiyle tasarım değişikliklerinin çok hızlı şekilde kalıba yansıtılabilir Kolay uygulanabilirdir. Aynı kalıpla farklı mekanik özellikteki malzemelerin dökülebilmesine olanak sağlar. Sistemin düşük yatırım ve işletme maliyetleri vardır. Boyutsal kararlılığı yüksek prototip parça üretimi yapılır. Üretimi yapılan kalıbın nem, ısı gibi etmenlerle zaman içerisinde boyutsal değişim göstermez. Çok gözlü kalıp üretebilme opsiyonuna sahiptir. Silikon kalıplamanın güçlü yönleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır; Üretilen kalıp üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılamaz. Kalıp malzemesinin geri dönüşümlü değildir. Parça malzemesinin son kulanım ürünün malzemesi ile bire bir aynı değildir. Gerek kalıp gerekse parça malzemelerinin raf ömürlerinin düşüktür. Yüksek adetler için parça maliyetlerinin ve işçiliğin yüksektir. Deneyimli operatör gereksinimi vardır. 3. OTOMOTİV SEKTÖRÜ UYGULAMALARI Bilgisayar destekli tasarım faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte üretim süreçlerinde büyük değişiklikler oldu. Tasarımdan direk ürün elde edilmesine imkanın ortaya çıkması prototip faaliyetlerinin ürün geliştirme sürecinin önemli bir parçası haline getirdi[8]. Araç üretim sürecinde, işletmeler en çok maddi kayıp verdirten aşama ürün geliştirme aşamasıdır. Üretimi yapılamayacak tasarımlar yada proje ortamında sorunsuz çalışan mekanik aksamlar üretim aşamasında problemler çıkartabilmektedir. Her yaşanan problemle tekrar tekrar tasarım güncellemeleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumlar işletmelere zaman, maddiyat ve efor kaybı olarak yansıyarak işletme verimliliği ve ürün kalitesini çok ciddi etkilemektedir. Otomotivde, özellikle araç üretime geçmeden önce ürün geliştirme süreci safhasında prototip parçalara ihtiyaç duyulur. Muhtelif metodolojilerle üretilen prototip parçalarla yapılan tasarım doğrulama faaliyetleri ve test sonuçlarıyla birlikte parçanın alması istenen form ve mekanik özellikler belirlenir. Gerekli durumlarda aynı parça için prototip faaliyetleri tekrarlanarak parçaya ait tasarım finalize edilir. Böylelikle seri üretimde ortaya çıkması muhtemel sorunlar daha ürün geliştirme sürecinde yani tasarım aşamasında tespit edilerek daha düşük maliyet ve daha kısa sürede çözümlenmiş olur. Otomotiv sektöründe silikon kalıplama ile parça üretimi özellikle lastik ve plastik parçaların üretimi esnasında kullanılır. Malzeme çeşitliliği sayesinde 10 shorea dan 85 shored ye kadar uzanan bir aralıktaki sertlik değerleriyle parça üretimi gerçekleştirilebilir. Üretimler tekil parça olarak değerlendirilebilmekle birlikte belirli adetlerde üretilen prototip araçlarda da kullanılmaktadır (Şekil 3). Şekil 3 : Otomotivde silikon kalıplama yöntemiyle üretilen parça örnekleri 4. UYGULAMALAR Yapılan bu çalışma iki adet uygulama örneği incelenmiştir Sigortalık kapağının üretim aşamaları Seri üretimde kullanılan bir parça olan sigortalık kapağının bir parçasının silikon kalıplama ile üretim aşamalarını incelenmiştir. Parça malzemesi olarak polipropileni simüle edebilen iki komponentli bir poliüretan olan Axson PX774 seçilmiştir. Üretimi yapılan sigorta kapağı parçasında öncelikli olarak araç üzerinde boyutsal kontrol yapılmış ve iki tekrardan sonra olumlu sonuç alınmıştır. Bu uygulamada ilk numune çalışmanın başlamasından sonraki ikinci günde ilk parça üretilmiş ve değerlendirme yapılmıştır. İlk numunenin olumsuz sonuç vermesi üzerine tasarım değişikliğine gidilmiş ve yeni numune yine iki gün içerisinde hazırlanmıştır. Bu sonuçla birlikte araçların ön seri üretim aşamasındaki araçlarda silikon kalıplama ile üretilen parçalar kullanılmıştır. Mastar Model hazırlama; Mastar model, hızlı prototipleme yöntemlerinden olan FDM metodolojisi ile üretilmiştir. Üretilen mastar model parça yüzey iyileştirme operasyonlarına tabi tutulmuş ve silikon kalıp çalışmaları için hazır hale getirilmiştir (Şekil 4). Mastar model yüzey kalitesi, kalıptan alınacak olan ürün yüzey kalitesini ve kalıp ömrünü direk olarak etkilemektedir. Dolayısı kalıptan çıkacak ürün beklentilerine göre mastar model hazırlanmalı ve silikon kalıplamanın diğer adımlarına geçilmesi önerilir. Şekil 4 : Mastar model ve yüzey hazırlama Hazırlanan mastar model üzerinde çalışılarak sırasıyla kalıp ayırma yüzeyi analizi yapılmış, yolluk ve çıkıcı pozisyon ve adetleri belirlenmiştir. Mastar model, silikonun döküm yapılacağı kasaya uygun pozisyonda asılmıştır (Şekil 5). Sürecin en önemli adımı burası olup, kalıp ayırma yüzeyi, yolluk ve çıkıcıların sayısıyla pozisyonlarının optimum tespiti çok kritiktir. Şekil 5 : Kalıp ayırma yüzeyi ve kalıp kasası Silikon Kalıp Üretimi; Üretimi yapılacak ürünün özelliklerine göre kullanılacak silikon seçimi yapılmıştır. Silikon malzemesi olarak transparanlığı yüksek, uzun raf ömürlü, viskozitesi düşük olan MTT VTX950 kullanılmıştır. Uygulamada kullnılan vakum sisteminin detayları Şekil 6 da görülmektedir. Şekil 6 : Uygulamada kullanılan vakum sistemi Kullanılacak silikon miktarı, kasa boyutları referans alınarak hesaplanmıştır. Kürlenmeyi sağlayacak sertleştirici ilave edilerek karıştırılan silikon, vakum odasında belirli bir süre vakumlanmıştır. Vakumlamanın yapılacağı kap hacmi kullanılan silikon miktarının yaklaşık 5 katı olarak seçilmiştir. Vakumlaması tamamlanmış silikon oda şartlarında kalıp kasasına dökülmüş ve kalıp olarak tekrar vakum odasında vakumlanmıştır. Bu işlem sonucunda sabit sıcaklıktaki fırına alınan kalıp kürlenmeye bırakılmıştır (Şekil 7). Kürlenme süresi kullanılan silikon malzeme özelliklerine göre değişmekle birlikte bu uygulamada 8 saat olarak alınmıştır. Bu süre kullanılan silkonun kimyasal bileşimine göre değişmekte olup her bir malzemenin ürün kartında tanımlanmaktadır. Şekil 7 : Silikonun vakumlanması ve kalıp dökümü Ayrıştırma operasyonları için kürlenen kalıp fırınından alınmıştır. Kalıp; kalıp kıskacı ve bir kesici yardımıyla, renklendirilmiş kalıp ayırma yüzeylerinin bulunduğu bölgelerden testere agzına benzer bir şekille zik-zaklı olarak kesilmiştir. Bu kesim şeklinin amacı parça üretimi sırasında kalıp parçalarının referanslamasını yapmaktır. Mastar model kalıptan ayrılırak kalıp üretimi tamamlanmıştır (Şekil 8). Eger mastar model daha sonra kullanılacaksa kesim işleminin dikkatli yapılarak modele zarar verilmemesi önerilir. Ayrıca parça geometrisine bağlı olarak, kalıp tasarımı sırasında kullanılan pim, insert gibi yardımcı elemanlar varsa, kalıp kesimine başlamadan önce kalıptan ayrılmalıdırlar. Şekil 8 : Kalıbın açılması ve parçalara ayrılması Silikon kalıp parçaları kesim şekline göre referanslanarak (dişi/erkek kalıp ve varsa maça) birleştirilmiştir. Döküm öncesi kalıp 70 o C ve parça malzemesi olan poliüretanlar 40 o C sıcaklıkta en az bir saat bekletilmiştir. Buradaki amaç, döküm öncesi kalıbın ve hammadde olarak kullanılan poliüretanların belirli bir sıcaklığa erişmeleridir. Bu sayede poliüretanların akıcığı artmakta, silikon kalıbın düşük oranlarda da olsa genleşmesi sağlanmaktadır. Dökümü yapılacak poliüretan miktarları hassas terazi yardımıyla ölçülerek vakum odasındaki karıştırma mekanizmasına yerleştirilmiştir. Silikon kalıp vakum odasının ikinci katında bulunan asansöre pozisyonlanarak sıvı haldeki poliüretanın akacağı yollar tanımlanmıştır. Kalıp ve malzemeler vakuma tabi tutulduktan sonra, öncelikli olarak poliüretanlar karıştırılmış ve kalıba döküm gerçekleştirilmiştir. Döküm işlemi sonrası, kalıp parçanın kürlenmesi için sabit sıcaklıktaki fırına kaldırılmıştır. Kürlenmesi tamamlanan kalıp fırından alınıp açılarak parça çıkartılmıştır (Şekil 9). Bu işlem sırasında kalıbın hasar görmemesine dikkat etmek önemlidir (Şekil 10). Hasarlanmamış kalıpla defalarca döküm yapma imkanı sağlanabilmektedir [9]. Şekil 9 : Silikon kalıba parça döküm proseslerinin aşamaları Şekil 10 : Mastar model, silikon kalıp ve dökümü yapılan parça 4.2. Su Tahliye Hortumu Üretimi Ön seri üretimi yapılan bir otomobil modelinde kullanılan ve maçalı bir silikon kalıpla üretilen su tahliye hortumu üretim aşamaları incelenmiştir. Parça malzemesi olarak EMP-60 ı simüle edebilen üç kompanentli bir poliüretan olan alchemie 3300 malzemesi seçilmiştir. Silikon kalıplama metodolojisi ile parça üç gün içersinde üretilmiş ve ilk araç üzeri uygulaması olumlu sonuçlanmıştır. Ayrıca ön seri araç üretimi için de parça hazırlanmıştır. Bu uygulamada önceki uygulamadan farklı olarak silikondan maça üretimi, kalıp üretiminde kullanılan metal insertler ve model üzerindeki ters açılı bölgelere odaklanılmıştır. Mastar model parça önceki uygulamada olduğu gibi hızlı prototipleme yöntemlerinden olan FDM metodolojisi ile üretilmiştir. Üründen yüzey kalitesi ile ilgili bir beklenti olmadığı için yüzey iyileştirme çalışmaları yapılmamıştır. Kalıp ayırma yüzeyi olarak farklı bir yöntem uygulanmıştır. Kalıp ayırma yüzeyi analizinde, mastar model üzerinde kalıp ayırıcı yüzey olarak kullanılabilecek düzlemsel bir bölgenin olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısı ile kalıp ayırma yüzeyini tanımlamak için ilave malzemeler yerine sadece renkli bir kalemle mastar model üzerinde markalama yapılmıştır (Şekil 11). Şekil 11 : Kalıp ayırma yüzeyinin markalanması Üretimi yapılacak ürün bir hortum olduğu için maçalı bir çalışma yapılmıştır. Kalıp üretiminin birinci fazı olarak maça üretimi gerçekleştirilmiştir. Maça malzemesi, kalıp malzemesi olan silikon ile aynısı seçilmiştir. Parça üretimi esnasında, maçayı kalıp içerisinde konumlamak oldukça kritik bir nokta olarak değerlendirilmiştir. Maçayı referanslı konumlayabilmek amacıyla metal insertler kullanılmıştır (Şekil 12). Şekil 12 : Mastar model, referanslam pimleri ve maça kesim hattı Önceki uygulamada olduğu gibi maça üretimi için gerekli silikon miktarı hesaplanmış, hazırlanan silikon vakumlanmış ve maça boşluğuna doldurulmuştur. Dökümü tamamlanan maça önce vakumlanarak silikonun kürlenmesi için 70 o C sıcaklıktaki fırına kürlenmeye bırakılmıştır. Şekil 13 : Maça dökümü Mastar model olarak, hızlı prototipleme metoduyla üretilen parça ile kürlenmesi tamamlanan maça komplesi kullanılmıştır. Öncelikle pozitif/negatif silikon kalıp üretilip daha sonra mastar model ile maça birbirlerinden ayrılmıştır (Şekil 13). Proses detayları olarak önceki uygulamadaki adımlar tekrar edilmiştir. Kalıp için gerekli silikon miktarı hesaplanmış, sertleştiricisi ile karışım gerçekleştirilmiştir. Daha sonra silikon vakumlanmış, kalıp dökümü yapılmış ve tekrar vakumlanarak kürlenmeye bırakılmıştır. Kürlenmesi tamamlanmış kalıp önceki uygulamada olduğu gibi parçalara ayrılarak pozitif ve negatif kalıbın üretimi tamamlanmıştır. Kalıp ayırma yüzeyi olarak ilave malzemeler kullanılmadığı için kalıp kesim işlemi çok dikkatli yapılması önemlidir. Kalıp parça boşluk yüzeyine verilebilecek en küçük hasar direk olarak ürüne yansıyacaktır (Şekil 14). Şekil 14 : Kalıbın parçalara ayrıştırılması Maçanın mastar modelden ayrılması yapılan diğer bir çalışmadır. Mastar model üzerinde ters açılı bölgeler ve farklı değerde çap değerleri bulunmaktadır. Ayrıca mastar
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks