Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi 1

Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 38 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Yaratıcı Drama Dergisi 2011, Cilt 6, Sayı Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi 1 Tolga ERDOĞAN 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Özet
Transcript
Yaratıcı Drama Dergisi 2011, Cilt 6, Sayı Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi 1 Tolga ERDOĞAN 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Özet Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarını incelemektir. Araştırma betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Trabzon ili merkez okullarında görev yapan sınıf öğretmenleriyle yürütülmüştür. Araştırmaya ilişkin veriler sınıf öğretmenleriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle incelenmiştir. Öğretmenlerin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarına ilişkin görüşleri tablolar hâlinde sunularak bu görüşlerin frekans dağılımları verilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin görüşleri sorulara ilişkin verdiği cevaplardan aynen alıntılar yapılarak desteklenmiştir. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini yeterli düzeyde kullanmadıkları ve yöntemin uygulanmasıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşadıkları ortaya konmuştur. Anahtar Sözcükler: Türkçe dersi, yaratıcı drama yöntemi, sınıf öğretmeni Abstract The aim of this study is to analyse the use of creative drama method by classroom teachers in Turkish language courses. The study is a descriptive research. Therefore, the collection, analysis and interpretation of the data were all achieved through qualitative research techniques. The participants of the study are classroom teachers working in Trabzon. The data of the study were collected through semi-structured interviews with the participants. The views of the participants about the use of creative drama were presented in the tables with frequency and percentages. The findings of the study prove that the teachers don t use creative drama method enough level and they have some problems about implementation of the method. Keywords: Turkish course, creative drama method, classroom teacher Giriş Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını etkilemekte ve özellikle eğitim yaklaşımlarında köklü değişimleri zorunlu kılmaktadır. Geleneksel eğitim yaklaşımlarının yetersiz kaldığı bilgi ve teknoloji çağında, yapılandırmacı eğitim yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Eğitim alanında yaşanan bu gelişmeler, öğrenme ve öğretme sürecine bakış açısının değişmesine yol açmaktadır. Bu değişiklikle birlikte bireylere kazandırılacak bilgi ve becerilerin yeniden düzenlenmesi ve eğitimin önemli ögesi olan eğitim programlarının da bu düzenlemelere uygun hâle getirilmesi gerekmektedir. Eğitim alanında yaşanan bu gelişmeler ışığında Türkiye deki ilkokul eğitim programlarında önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikler kapsamında Türkçe dersi öğretim programı da yenilenmiştir. Türkçe öğretim programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları; bu becerilerini kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri ve etkili iletişim kurmaları amacıyla hazırlanmıştır (MEB, 2005). 1 Bu araştırmanın bir bölümü 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, E-posta: YARATICI DRAMA DERGİSİ 2 Tolga ERDOĞAN Türkçe öğretim programında öğrencinin dil ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesine ve bu becerilerin etkili kullanılmasına önem verilmiştir. Programda Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözme, araştırma, karar verme gibi temel becerilere yer verilmiştir. Bu kapsamda program, genel olarak kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci ile ölçme ve değerlendirme olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Yeni Türkçe programının oluşturulmasında, son yıllarda eğitim alanında ön plana çıkan çağdaş eğitim felsefeleri ve eğitim psikolojisi yaklaşımları temel alınmıştır (Şahinel, 2005). Türkçe dersi öğretim programı yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımda, öğrenci merkezli bir anlayış söz konusudur. Öğrenci yeni bilgileri var olan bilgileriyle ilişkilendirir ve bilgiyi kendisi yapılandırır. Bu yapılandırma sürecinde öğrenci aktif rol alır. Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamlarında bilgi, öğrenciye doğrudan sunulmaz. Öğrencinin bilgiyi yapılandırması için uygun öğrenme-öğretme süreçleri öğretmen tarafından oluşturulur. Bu süreçte öğretmen rehberdir ve öğrencinin bilgiyi yapılandırma sürecinde ona yol gösterir. Yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme-öğretme süreçleri tasarımı üzerindeki yansıması daha çok öğrenme kavramı üzerindedir. Öğrenme, bireyin niteliklerinde meydana gelen değişimi karşılamak üzere kullanılır. Ancak bu değişimin sağlanması, gerekli ortamın oluşturulması ön koşuluna bağlıdır. Bireyin öğrenme sürecini düzenlemek ve değişimine destek sağlamak adına yapılacak en önemli şey, öğrenme ortamının düzenlenmesidir. Bu kapsamda öğrenme ortamı, yapılandırmacı yaklaşıma uygun özelliklere sahip olmadıkça bireyde beklenen değişimin, yapılandırmacı yaklaşımın özelliklerine uygun olması olanaksızdır (Anagün, Acat ve Anılan, 2007). İlkokul Türkçe programının temel aldığı yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğrenme ortamları oluşturulabilmesi için bu yaklaşıma uygun öğretim yöntemlerinin kullanılması gerekir. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntemlerden biri de yaratıcı dramadır. Yaratıcı Drama Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır (San, 2002). Polisini (199) ye göre yaratıcı drama, yaşam durumlarındaki dramatik anların, öğretmenin yönlendirmesinde ve grup içi etkileşim süreçleri içinde yaratılmasıdır. Adıgüzel (2006) e göre ise yaratıcı drama, herhangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Bu canlandırma süreçlerinde oyunun genel özelliklerinden yararlanılır ve bir lider, drama öğretmeni/eğitmeni eşliğinde ve yapılacak çalışmanın amacına, grubun yapısına göre önceden belirlenmiş mekânda yaratıcı drama süreci gerçekleştirilir. Yaratıcı dramanın, kişilerin yaşantılarından yola çıkılan bir süreç olması ve katılımcılarına yaşayan bir eğitim ortamı sunması, önemli bir özelliğidir (San, 1995). Yaratıcı drama, tümel bir öğrenmeyi gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir. Yaratıcı dramanın bir öğrenme yolu olarak en önemli varlığı; düşünsel, duygusal ve bedensel boyutlarıyla bütünleşmiş olmasıdır. Her öğrenme biçiminde bulunan pek çok beceri yaratıcı dramaya katılım yoluyla elde edilir. Katılımcılar eğitimde yaratıcı drama ile kendilerinin merkezde olduğu çeşitli dramatik süreçleri yaşarlar. Bu süreç içerisinde çeşitli roller üstlenen katılımcı, kendisini ve çevresini daha iyi tanır, algılar ve çeşitli öngörüler geliştirir (Adıgüzel, 2013; Üstündağ, 2010). YAZ 2011, CİLT 6, SAYI 12 Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi 25 Yaratıcı Drama ve Türkçe Öğretimi Yaratıcı drama; yapısı, aşamaları ve özellikleriyle yapılandırmacı yaklaşımı temel alan Türkçe öğretim programının amaçlarına ulaşmasında kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Yaratıcı drama sürecinde öğrenciler bizzat aktif olarak katıldıkları etkinlikler yoluyla dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanabilir ve geliştirebilirler. Yaratıcı drama çalışmaları dil becerilerinin geliştirilmesi için uygun eğitim ortamları yaratılmasını sağlar. Yapılan araştırmalar yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin dil becerilerini geliştirmede etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Akar, 2000; Aktaş Arnas, Cömertpay ve Sofu, 2007; Ataman, 2006; Aykaç, 2011; Karateke, 2006; Kaya Güler, 2008; Kırmızı, 2008; Stowe, 2001). Dil becerileri bir bütün olarak gelişir. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin gelişimi birbirleriyle ilişkilidir ve bu becerilerin hiçbiri tek başına gelişmez. Yaratıcı drama sürecinde yapılan etkinliklerde öğrenciler dilin bu becerilerini birlikte geliştirirler. Yaratıcı drama dil becerilerinin birbiriyle etkileşimi için yaratıcı ve bütünsel bir araçtır (Annarella, 2000). Dil becerileri doğal bir ortam içinde gelişir. Dil kullanımını gerektiren gerçek ortamların yanı sıra eğitimde gerçeğe benzer bağlamlar yaratarak dil kullanımlarını çeşitlendirmenin bir yolu da yaratıcı drama uygulamalarıdır. Yaratıcı drama, doğal ortamlarıyla dil gelişimi için çocuklara katkı sağlar. Yaratıcı drama sürecindeki canlandırmalar sırasında çocuklar anlaşmak için birbirlerini dinlemeye ve daha dikkatli konuşmaya ihtiyaç duyarlar (Aktaş Arnas, Cömertpay ve Sofu, 2007). Yaratıcı drama sürecinde çocuklar başkalarını dinleyerek onların kendilerini ifade etme süreçlerine tanık olurlar ve farklı amaçlar için nasıl konuşulduğunu gözlemlerler. Bununla birlikte drama sürecinde kullanılan metinler de çocukların okuma materyallerini tanımalarına ve bunlara ilgi duymalarına yardımcı olur. Dramada çocuklar, yaratıcı düşünme becerilerini ve hayal güçlerini de sürece dâhil ettiklerinde ortaya farklı metinler çıkar ve bu metinler çocukların yazma becerilerini geliştirir (Baldwin ve Fleming, 2003). Yaratıcı drama sürecinde yapılan çalışmalar öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmelerini, kendilerini rahat ve özgür bir şekilde ifade etmelerini, dinlediklerinden, okuduklarından, konuştuklarından ve yazdıklarından zevk almalarını sağlar. Bu süreçte yapılan çalışmalar öğrencilerin özgün, akıcı ve ilgi çekici bir şekilde duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanır. Ayrıca yaratıcı drama sürecinde yapılan etkinlikler öğrencilerin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, ilişki kurma, yorumlama ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Bu becerileri gelişen öğrenciler dili etkili bir şekilde kullanırlar. Araştırmanın Önemi ve Amacı Türkçe derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılarak yapılandırmacı yaklaşıma uygun eğitim ortamları oluşturulmasında en büyük rol, öğretmenlere düşmektedir. Çünkü öğretim sürecini planlayacak ve uygulayacak kişi öğretmenlerdir. Bu bağlamda, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumları yapılandırmacı yaklaşıma uygun eğitim ortamları oluşturulması bakımından önem kazanmaktadır. Bu önemden hareketle yapılan araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarını incelemektir. YARATICI DRAMA DERGİSİ 26 Tolga ERDOĞAN Yöntem Araştırmanın Modeli Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarını incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, var olan durumu olduğu gibi ortaya koyma amacı güdüldüğünden betimsel model kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırmada nitel araştırma kapsamında sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarını belirlemek için öğretmenlerle görüşme yapılmıştır. Çalışma Grubu Araştırma, Trabzon ili merkez okullarında görev yapan sınıf öğretmenleriyle yürütülmüştür. Araştırmaya, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 20 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çeşitli özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlere Yönelik Veriler Özellik Cinsiyet Kadın Erkek Mesleki Kıdem 1-5 yıl 6-10 yıl yıl yıl 21 yıl ve üzeri f Mezuniyet Eğitim Enstitüsü Lisans Okutulan Sınıf Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu Ald Almadı YAZ 2011, CİLT 6, SAYI 12 Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi 27 Tablo 1 deki verilere göre araştırmaya katılan öğretmenlerin sayıları cinsiyet açısından birbirine yakındır. Öğretmenlerin çoğunluğunun mesleki kıdemlerinin on yıldan fazla olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu ise lisans mezunudur. Ayrıca her sınıf düzeyini okutan dörder öğretmenin katıldığı araştırmada öğretmenlerin çoğu yaratıcı drama yöntemiyle ilgili hizmet içi eğitim almamışlardır. Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırmaya ilişkin veriler araştırmaya katılan öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmede, katılımcıya önceden belirlenmiş sorular sorulur. Bunun yanı sıra gerekli görülen yerlerde yeni sorular sorulabilir veya bazı soruların sorulmasından vazgeçilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Yapılacak görüşmeler için ilk olarak araştırmacı tarafından görüşme soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme sorularıyla ilgili üç konu alanı uzmanının görüşleri alınmıştır. Daha sonra iki öğretmenle ön görüşme yapılmış ve yapılan görüşme sonunda sorulara son şekli verilmiştir (EK-1). Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Betimsel analizde, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Betimsel analiz kapsamında araştırmada yapılan görüşmelerde elde edilen veriler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve daha sonra kayıt altına alınan veriler düz metin hâline getirilmiştir. Düz metin hâlindeki veriler matrise yerleştirilmiştir. Matris üzerindeki veriler kodlanarak bilgilerin hangi sıklıkla tekrar edildiğine bakılmıştır. Ayrıca araştırmada elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının sorulara ilişkin verdiği cevaplardan aynen alıntılar yapılarak desteklenmiştir. Alıntılarda öğretmenler (K, numara) şeklinde kodlanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin geçerliğini sağlamak için verilerin toplanması ve analizi süreci ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca araştırmanın iç güvenirliğini sağlamak için, elde edilen veriler iki ayrı araştırmacı tarafından ilk olarak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Sonraki aşamada araştırmacılar tarafından yapılan analizler karşılaştırılarak ortak bir karara varılmıştır. Dış güvenirlik kapsamında ise araştırmacının üstlendiği rol ve sorumluluklar; araştırma sürecinin tasarlanması, yürütülmesi ve sonlandırılması; uygulama sürecinin planlanması, uygulama ortamının oluşturulması ve yürütülmesi; gerekli analizlerin yapılması ve bulgular ile sonuçların raporlaştırılması açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca araştırmacının kendilerine ait görüşleri, sonuçların raporlaştırılması aşamasında araştırmaya dâhil edilmiştir. Bulgular ve Yorum Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Sıklıkları ve Nedenleri Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma sıklıkları ve nedenleri Tablo 2 de verilmiştir. YARATICI DRAMA DERGİSİ 28 Tolga ERDOĞAN Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Sıklıkları ve Nedenlerine İlişkin Frekans Tablosu Kullanma Sıklığı n Nedenleri f Nadiren 8 Zamanın yeterli olmaması 5 İyi bir planlama gerektirmesi 2 Yeterli olmama 2 Konuların fazla olması 2 Kazanımların fazla olması 2 Bazen 2 Metin işleme sürecinin bazı bölümlerinde kullanılabilmesi 1 Konunun özelliğine göre değişmesi. 1 Zamanın yeterli olmaması 1 Sık sık 9 Çocukların sevmesi 5 Öğrenilenlerin daha kalıcı olması Türkçe dersinin çok uygun olması 3 Eğlenceli olması 2 Kendilerini iyi ifade etmeleri 1 Öğrencilerin motive olmaları 1 Kendilerini özgürce ifade etmeleri 1 Sürekli 1 Bilgilerin kalıcılığını artırması 1 Tablo 2 deki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yarıya yakınının Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini nadiren, yarıya yakının ise sık sık kullandığı görülmektedir. Öğretmenler en çok zamanın yeterli olmaması nedeniyle yaratıcı drama yöntemini nadiren kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler en çok çocukların sevmesi ve öğrenilenlerin daha kalıcı olması nedeniyle yaratıcı drama yöntemini sık sık kullandıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada elde edilen bu bulgular, Türkçe derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanma sıklığı konusunda öğretmenler arasında farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuya ilişkin olarak. katılımcının görüşleri şu şekildedir: Nadiren kullanabiliyorum. Öncelikle drama çalışması için iyi bir planlama gerekiyor. Bu da zaman alıyor. (K, ) Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullandıkları Öğrenme Alanlarına İlişkin Frekans Tablosu Öğrenme Alanları Konuşma 9 Görsel Sunu 8 Dinleme 6 Okuma 5 Görsel Okuma 5 Yazma 2 f YAZ 2011, CİLT 6, SAYI 12 Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi 29 Tablo 3 teki verilere göre, sınıf öğretmenleri yaratıcı drama yöntemini en çok konuşma ve görsel sunu, en az ise görsel okuma ve yazma öğrenme alanlarında kullanmaktadırlar. Araştırmada elde edilen bu bulgu, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama sürecinden özellikle görsel okuma ve yazma öğrenme alanlarında yeterince yararlanmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu konuya ilişkin olarak 3. katılımcı görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: Özellikle görsel sunu alanında en etkili yöntem dramadır. Çocuklar bu alanda dramada daha başarılı oluyorlar. (K, 3) Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanabileceği Sınıflar Araştırmaya katılan öğretmenlere göre Türkçe derslerinde yaratıcı drama yönteminin uygulanabileceği sınıflar ve neden bu sınıflarda uygulanabileceğine ilişkin ifadeler Tablo te verilmiştir. Tablo. Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanabileceği Sınıflara İlişkin Frekans Tablosu Sınıflar n Nedenleri f 1. sınıf 7 Konuların oyunlaştırılması 5 Öğrenmenin daha kolay olması Anlamayı kolaylaştırması 2 1, 2, 3. sınıflar 2 Gelişim özellikleri 1 Küçük çocuklara daha uygun 1, 5. sınıflar 1 Tüm sınıflarda 10 Gelişim özellikleri 1 Her yaş düzeyine uygun olması 6 Kalıcı öğrenmeyi sağlaması Kişisel ve sosyal gelişim 2 Tablo teki verilere göre öğretmenlerin yarısı Türkçe derslerinde yaratıcı drama yönteminin tüm sınıflarda uygulanabileceği ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin diğer yarısı özellikle gelişim özelliklerine göre yaratıcı dramanın yalnızca belli sınıflarda kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen bu bulgu, öğretmenlerinin yarısının yaratıcı dramayı Türkçe derslerinde her sınıf düzeyinde uygulanabilecek bir yöntem olarak gördükleri, bir kısmının ise sadece alt sınıflarda uygulanabilecek bir yöntem olarak gördükleri şeklinde yorumlanabilir. Bu konuyla ilgili 13. katılımcının görüşleri şu şekildedir: Birinci sınıftan itibaren her sınıfta uygulanabilir. Yaratıcı drama için herhangi bir sınıf ayrımı yapılması doğru değildir. (K, 13) Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kapsamında Yaptıkları Çalışmalar Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemi kapsamında yaptıkları çalışmalar Tablo 5 te verilmiştir. YARATICI DRAMA DERGİSİ 30 Tolga ERDOĞAN Tablo 5. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kapsamında Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Frekans Tablosu Çalışmalar f Dramatizasyon 12 Pandomim 12 Oyun 11 Yarışma 9 Canlandırma 5 Rol yapma Tablo 5 teki veriler incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemi kapsamında en çok dramatizasyon, pandomim ve oyun çalışması yaptıkları görülmektedir. Araştırmada elde edilen bu bulgu, öğretmenler
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks