Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Skrócona instrukcja obsługi

Category:

Environment

Publish on:

Views: 6 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Odtwarzacz audio Philips GoGear SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Skrócona instrukcja obsługi Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową Znajdziesz tam komplet materiałów
Transcript
Odtwarzacz audio Philips GoGear SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Skrócona instrukcja obsługi Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zawartość opakowania 134 Zarejestruj produkt 135 Zawartość opakowania 136 Opis przycisków sterujących i połączeń 138 Podłącz i ładuj 140 Instalacja oprogramowania 141 Włączanie urządzenia GoGear Vibe 142 Nawigacja i odtwarzanie 144 Przesyłanie i organizacja 145 Książki audio 147 Aktualizacja urządzenia GoGear Vibe 148 Potrzebujesz pomocy? 148 Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem pl 133 Zarejestruj produkt Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej umożliwi otrzymywanie powiadomień o darmowych uaktualnieniach. 134 Philips GoGear audio player plzawartość opakowania Słuchawki przewód USB Płyta CD-ROM Quick start guide Skrócona instrukcja obsługi Inne potrzebne elementy: Komputer Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny Windows XP (SP2 lub nowszy) / Vista Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy 512 MB RAM 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym Połączenie internetowe Przeglądarka Windows Internet Explorer 6.0 lub nowsza napęd CD-ROM Port USB 135 Opis przycisków sterujących i połączeń A B C D E K J I H G F 136 A Reset B 3 / 4 C z D E - VOL + F OPTIONS G 2; H I O J p K MIC naciśnięcie: przywracanie ustawień domyślnych urządzenia GoGear Vibe naciśnięcie: przewinięcie w górę lub w dół naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie przewinięcie w górę lub w dół przesunięcie i przytrzymanie: włączenie lub wyłączenie urządzenia GoGear Vibe przesunięcie: blokowanie i odblokowanie wszystkich przycisków oprócz - VOL + wyświetlacz naciśnięcie: zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie zwiększenie lub zmniejszenie poziomu głośności przeglądanie dostępnych opcji naciśnięcie: odtwarzanie lub wstrzymanie gniazdo USB naciśnięcie: cofnięcie o jeden poziom naciśnięcie i przytrzymanie: powrót do głównego menu gniazdo słuchawkowe mikrofon pl 137 Podłącz i ładuj 111 Podłącz wtyczkę USB dołączonego przewodu USB do dodatkowego portu USB w komputerze. 222 Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do małego gniazda USB urządzenia GoGear Vibe. 333 Włącz komputer. Urządzenie GoGear Vibe ładuje się. Uwaga W przypadku pierwszego użycia urządzenie GoGear Vibe należy ładować przez 3 godziny. Wyłączenie się animacji i pojawienie się ikony oznacza, że proces ładowania został zakończony. 138 111Podłącz urządzenie GoGear Vibe do komputera. 222Włóż płytę CD dostarczaną wraz z urządzeniem GoGear Vibe do napędu CD-ROM komputera. 333Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania. Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie: 111Przejrzyj zawartość płyty CD za pomocą Eksploratora Windows. 222Kliknij dwukrotnie plik z końcówką.exe. pl 139 Instalacja oprogramowania Urządzenie GoGear Vibe zawiera także następujące oprogramowanie: Philips Device Manager (umożliwia pobranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla urządzenia GoGear Vibe) Media Converter for Philips (umożliwia konwersję i przenoszenie plików wideo do urządzenia GoGear Vibe) Windows Media Player (umożliwia konwersję i przenoszenie plików muzycznych do urządzenia GoGear Vibe) Ważne Pamiętaj o zainstalowaniu oprogramowania znajdującego się na dołączonej płycie CD-ROM służącego do przesyłania utworów muzycznych i/lub plików wideo. Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania należy sprawdzić, czy komputer spełnia odpowiednie wymagania. 140 GoGear Vibe 111Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, przesuń i przytrzymaj przycisk z przez około 2 sekundy. Urządzenie GoGear Vibe jest wyposażone w blokadę przycisków zabezpieczającą przed przypadkowym naciśnięciem: 111Aby zablokować przyciski podczas odtwarzania, przesuń suwak do pozycji. Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisków głośności, zostaną zablokowane, zaś na ekranie pojawi się ikona blokady. 222Aby ponownie odblokować przyciski, przesuń suwak do pozycji środkowej. plwłączanie urządzenia 141 Nawigacja i odtwarzanie 111 W menu głównym wybierz kolejno / /. 222Naciśnij przycisk 3 / 4, aby wybrać muzykę / pliki wideo / zdjęcia. Tryb / : Naciśnij przycisk 2;, aby przełączyć między wstrzymywaniem i odtwarzaniem muzyki / plików wideo. Tryb : Naciśnij przycisk 2;, aby uruchomić pokaz slajdów. 333Naciśnij przycisk OPTIONS, aby przejrzeć dostępne opcje. Wskazówka: Więcej szczegółowych informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi. 142 Menu Tryb Funkcja Muzyka odtwarzanie utworów muzycznych Film odtwarzanie plików wideo Zdjęcia wyświetlanie zdjęć radio FM słuchanie radia FM Nagrania tworzenie lub słuchanie nagrań Widok folderów przeglądanie plików w folderach Ustawienia konfiguracja ustawień urządzenia GoGear Vibe Now playing wyświetlenie aktualnego ekranu odtwarzania pl 143 144 Przesyłanie i organizacja Można zainstalować program Windows Media Player w celu uporządkowania i łatwiejszego wyszukiwania plików. 111 Po podłączeniu urządzenia GoGear Vibe do portu USB komputera otwórz Eksplorator Windows. 222 Utwórz foldery w pamięci masowej urządzenia GoGear Vibe. 333 Przeciągnij i upuść pliki muzyczne we właściwym miejscu, aby je posortować w foldery. Program MediaConverter for Philips umożliwia: pobieranie plików wideo z Internetu do komputera za pomocą kliknięcia jednego przycisku, konwertowanie plików wideo (zgodnych z programem Windows Media Player) na komputerze do prawidłowego formatu ekranu w celu prawidłowego wyświetlania w urządzeniu GoGear Vibe. przenoszenie skonwertowanych plików wideo z komputera do urządzenia GoGear Vibe. Uwaga: Konwersja i przenoszenie plików wideo może zająć dużo czasu, w zależności od konfiguracji komputera. Książki audio Urządzenie GoGear Vibe obsługuje książki w formacie audio. Aby używać tej funkcji, pobierz program AudibleManager ze strony internetowej audible.com. Program AudibleManager pozwala na zarządzanie cyfrową zawartością książek audio. Wejdź na stronę audible.com i zarejestruj program. Instrukcje wyświetlane na ekranie przeprowadzą przez proces pobierania programu AudibleManager. Książki audio można wyszukiwać według tytułu lub autora. Podczas słuchania książki audio nawigacja jest identyczna jak w przypadku każdego innego pliku audio. pl 145 Słuchanie stacji radiowych 111 W menu głównym wybierz opcję. 222 Aby wyszukać następny, silniejszy sygnał, naciśnij i przytrzymaj przyciski 3 / Aby dostroić częstotliwość, krótko naciśnij przyciski 3 / 4. Wskazówka: Więcej szczegółowych informacji na temat programowania stacji i automatycznego strojenia można znaleźć w instrukcji obsługi. Ustawienia Tutaj dowiesz się, jak nawigować i dostosowywać pozycję Ustawienia. 111Naciśnij przycisk 3 / 4, aby wybrać opcję. 222Naciśnij przycisk 2;, aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego poziomu (jeśli jest dostępny). 333Naciśnij przycisk O, aby powrócić do poprzedniego poziomu. 444Naciśnij i przytrzymaj przycisk O, aby zamknąć menu Ustawienia. 146 Aktualizacja urządzenia GoGear Vibe 111 Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem. 222 Podłącz urządzenie GoGear Vibe do komputera (szczegółowe instrukcje można znaleźć w części Podłączanie i ładowanie). 333 W komputerze kliknij kolejno: Start Programy Philips Digital Audio Player Vibe Device Manager, aby uruchomić program Philips Device Manager. 444 Kliknij polecenie Update (Aktualizuj). Program Philips GoGear Vibe Device Manager sprawdzi w Internecie dostępność nowych wersji oprogramowania sprzętowego i zainstaluje je, jeśli będą dostępne. 555 Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis Update completed (Aktualizacja zakończona), kliknij przycisk OK. 666 Odłącz urządzenie GoGear Vibe od komputera. Urządzenie GoGear Vibe samoczynnie uruchomi się ponownie po zaktualizowaniu oprogramowania, po czym będzie gotowe do użytku. pl 147 Potrzebujesz pomocy? Instrukcja obsługi Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza. W Internecie Odwiedź stronę internetową Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte. Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej substancji chemicznych. Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany w instrukcji obsługi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 148 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub ich odpowiednich właścicieli Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach SA1VBE_02_QSG_V2.0 wk9301
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks