Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Slotstellingen. De ecologische (of mondiale) voetafdruk.

Category:

Retail

Publish on:

Views: 54 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Slotstellingen. De ecologische (of mondiale) voetafdruk. Erik P.C. ROMBAUT,Master in Biology, Asst. Prof., LUCA. Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas (LUCA, school of Arts), Hoogstraat 51, B-9000 Gent
Transcript
Slotstellingen. De ecologische (of mondiale) voetafdruk. Erik P.C. ROMBAUT,Master in Biology, Asst. Prof., LUCA. Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas (LUCA, school of Arts), Hoogstraat 51, B-9000 Gent / Paleizenstraat 65-67, B-1030 Brussels. KaHo Sint-Lieven, Hospitaalstraat 23, B-9100 Sint-Niklaas (0) Cursus Ecologie 2 3 AR en Schakelprogramma s. Slotstellingen. 1. NU duurzaam investeren is LATER goedkoper. Spaarlamp, Zonneboiler, Afval voorkomen en scheidbaar houden, 2. DECENTRALISEER wat kan en CENTRALISEER slechts wat echt moet. Decentraliseer b.v. Energie, Waterzuivering, Centraliseer b.v. Verkeer (openbaar vervoer), Wonen, Slotstellingen. 3. HERGEBRUIK vergt STANDAARDISATIE Wil men bakstenen, gebouwdelen, flessen, hergebruiken dan is standaardisatie voorwaarde, om niet eindeloos te blijven sorteren. 4. Denk GLOBAAL en MONDIAAL en handel LOKAAL (Rio, 1992) mondiale problemen hebben lokale oorzaken. kleine oorzaken, grote gevolgen v.b.: wateroverlast, Think globally, act locally. Denk GLOBAAL en MONDIAAL en handel LOKAAL Het beheer van STROMEN op verschillende schalen (TJALLINGII, 1996). Slotstellingen. 5.(Financiële) prikkels versnellen PARTICIPATIE Variabiliseren, Ecotax (straf) - Ecobonus (beloning) 6. Geldstromen horizontaal koppelen versnelt PARTICIPATIE. (Via flankerende wetgeving) : v.b.: belastingen op arbeid verminderen, die op energie, vervuiling, verhogen. wonen in de stad (fiscaal) belonen. duurzame energie (fiscaal) prikkelen. Slotstellingen. 7. D = B x W x M Milieudruk (D) B : zal minstens x 2 W : moet minstens x 5 D : moet minstens / 2 ~ Bevolkingstoename (B) ~ Welvaart (W) ~ Milieu-inefficiency (M) Dan moet de milieu-inefficiency (M) minstens / 20 D.w.z. dat de efficiency van een maatregel, de milieuwinst, minstens factor 20 moet zijn om duurzaamheid (ecopolis) te bereiken. Iedere techniek of maatregel die dat niet haalt, betekent slechts uitstel van problemen 8. Duurzaam duurt het langst Wat is klimaatbestendige stedenbouw? Wat is het beste stedenbouwkundige patroon om de ecologische voetafdruk van steden te verminderen? Wat is het beste stedenbouwkundige patroon om aantrekkelijke condities te creëren voor mensen en voor het herstel van urbane biodiversiteit Probleemstelling. De ecologische voetafdruk. Ecological footprints per country per person in 2010 (WWF, 2014) Het eerlijk aarde aandeel bedraagt ca 1,8 ha / persoon. België heeft (samen met de USA) met ongeveer 8 ha per persoon de 5 de grootste ecologische voetafdruk ter wereld, na Koeweit, Quatar, de Verenigde Arabische Emiraten, en Denemarken, (WWF, 2014). mmas/terzake/ep_140930_tz?video= Bekijk zeker deze korte reportage En wat als deze armere landen hun ecologische voetafdruk verder zullen vergroten,.. Brussels Imprint on the World (Rees, 2004) Brussels Population: 990,000 (9.6 percent of Belgium s) Geographic Area: 16,100 hectares Ecological Footprint at 6.7 ha/cap = 6,633,000 ha (equivalence adjusted) Area of Belgium: 3,254,700 ha Biocapacity of Belgium: 11,391,600 ha Brussels ecological footprint is 408 times larger than the city, 2.1 times the area of Belgium and equivalent to 58% of the biocapacity of the country. WWF, 2014 world population World population: urban and rural % year Sedert 2008 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Steden worden vaak als oorzaak van ecologische en sociale problemen beschouwd. Hoe kunnen steden deel van de oplossing worden? 50% 70% total rural urban Hoe steden afhankelijk zijn van het platteland. Het ecodevice model toegepast op urbane milieuproblemen (TJALLINGII, 1996). In een ecopolis is aandacht voor stromen, plekken en participanten tegelijkertijd noodzakelijk. Pas dan is duurzaam bouwen en ecologisch verantwoorde stedenbouw mogelijk (DUYVESTEIN, 1996).
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks