Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SMLUVNÍ PRÁVO. Proces a podmínky uzavírání smluv ve stavebnictví, zvláštní povinnosti zhotovitele

Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 10 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SMLUVNÍ PRÁVO Proces a podmínky uzavírání smluv ve stavebnictví, zvláštní povinnosti zhotovitele Dr. David Kouba Rechtsanwalt a usazený evropský advokát (ČR) ! Program Semináře Úvod 1. Výchozí situace
Transcript
SMLUVNÍ PRÁVO Proces a podmínky uzavírání smluv ve stavebnictví, zvláštní povinnosti zhotovitele Dr. David Kouba Rechtsanwalt a usazený evropský advokát (ČR) ! Program Semináře Úvod 1. Výchozí situace 1.1 Cizí řeč 1.2 Cizí právní předpisy 1.3 Cizí veřejná správa 1.4 Cizí soudy 2. Německá smlouva o dílo 3. Vysvětlení VOB/B! LOH Rechtsanwälte Kdo jsme?! Kancelář specializovaná na poradenství v obchodně právní oblasti a právní zastoupení společností! Kanceláře v Berlíně a Frankfurtu nad Mohanem! Celkem 21 právníků, čtyři z nich členové českého právního týmu 1. 1. Výchozí situace cizí země! cizí řeč! cizí právní předpisy! cizí veřejná správa! cizí soudy! 1.1 Cizí řeč V zásadě neexistuje povinnost použít určitou řeč je tedy možné uzavírat smlouvy i v čestině! Nejjednodušší: smlouvy v němčině Dvoujazyčné smlouvy: je třeba určit rozhodnou verzi dávat pozor na kvalitní překlad (např. Bankovní záruka X ručení)!!! 1.2 Cizí právní předpisy Neexistuje povinnost uzavřít smlouvu o dílo podle německého práva Platí nařízení Řím I: Čl. 3: Svobodná (i konkludentní) volba práva Čl. 4: právo aplikovatelné v případě, že není právo zvoleno Zásada: v případě pochybností platí právo zhotovitele!!! 1.3 Cizí správa Dodržování předpisů veřejného práva Práce v neděli Emise hluku Bezpečnost práce Veřejné zakázky Zadávací a smluvní řád pro stavebnictví část A (VOB/A): - První oddíl: národní stavebnictví - Druhý oddíl: celoevropské stavebnictví!! 1.4 Cizí soudy Dohoda o soudní příslušnosti: čl. 25 nař. 1215/2012 (komplikované v případě spotřebitelů) Soud místa plnění: čl. 7 odst. 1 a) nař. 1215/2012 Soud žalovaného: čl. 3 odst. 1 nař. 1215/2012 Rozhodčí doložka Německé soudy (Amtsgericht do 5000 EUR, Langericht od 5000 EUR), jednoduché řízení o plat. rozkazu (www.epravo.cz/top/clanky/rozkazni-rizeni-v-nemecku html) Výhody: často rychlejší, předběžná vykonatelnost rozsudků, ohlášení sporu (Streitverkündung) Důkazní řízení (Beweissicherungsverfahren) 2. Německá smlouva o dílo 631 a násl. něm. obč. zákoníku (BGB) spíše obecná úprava nové úprava smlouvy o dílo je právě kodifikována zákonná úprava je důvodem častých obsáhlých individuálních smluv Zadávací a smluvní řád pro stavebnictví část B (VOB/B): vyrovnaná úprava (vyjednáno zájmovými svazy) klazule: Platí VOB/B nejnovější verze: 2016 Pozor při obměnách VOB/B (nebezpečí tzv. kontroly VOP) 3. Vysvětlení VOB/B (1) 1 druh a obsah plnění odkaz na VOB/C pořadí podmínek při rozporech ve smlouvě 2 Odměna Zásada: cena podle položkového rozpočtu (paušální ceny a hodinová odměna se sjednávají zvlášť) 2 odst. 3: množstevní odchylka (přizpůsobení pokud 10%) 2 odst. 5: Vícepráce na základě změn nebo požadavků objednatele! ! 3. Vysvětlení VOB/B (2) 3 Prováděcí dokumentace důležité: povinnost zhotovitele díla poukázat na nesrovnalosti a vady podle 3 odst. 3 (jinak hrozí povinnost nahradit škodu) 4 Provedení dodržování pořádku na staveništi, dohled na plněním, ochrana před krádeží a poškozením Povinnost zhotovitele upozornit na nevhodný způsob zhotovení a kvalitu dodávaného materiálu podle 4 odst. 3 3. Vysvětlení VOB/B (3) 5 Lhůty k provedení lhůty v harmonogramu stavby jsou závazné, jen pokud ujednáno ustanovení o započetí stavby úprava pro případ prodlení 6 Překážky a přerušení provedení díla vliv na provádění stavby a smlouvu povinnost zhotovitele upozornit 7 Rozdělení nebezpečí škody! 3. Vysvětlení VOB/B (4) 8 a 9 Výpověď smlouvy úprava předpokladů a právních následků pro obě strany 10 Odpovědnost stran odpovědnost za zavinění (úmysl, nedbalost, hrubá nedbalost! odpovědnost za osoby použité k plnění 3. Vysvětlení VOB/B (5) 11 Smluvní pokuta odkaz na BGB v zásadě závislá na zavinění při převzetí nezbytná výhrada smluvní pokuty nejvyšší hranice (judikatura): maximálně 5 % ceny za dílo resp. částky závěrečné faktury 12 Převzetí možnost převzetí části díla, která může být převzata samostatně formální převzetí s protokolem jen na žádost ( 11 odst. 4) 3. Vysvětlení VOB/B (6) 13 Nároky z vad odstranění vad, snížení ceny, odstranění objednatelem na náklady zhotovitele, náhrada škody promlčecí lhůty: u staveb až 4 roky (BGB-smlouva: 5 let) 14 Vyúčtování musí být přezkoumatelné 15 Práce na základě hodinové odměny vystavování a přezkoumávání hodinových výkazů 3. Vysvětlení VOB/B (7) 16 Platby platby po dokončení části díla (Abschlagszahlung) zálohové platby (pak poskytnutí jistoty na žádost) závěrečná platba a závěrečná faktura ( 16 odst. 3) skonto jen pokud je sjednáno 18 Spory a přezkoumávání hodinových výkazů ujednání má přednost sídlo objednatele ( 18 odst. 1) ujednání o urovnání sporů ( 18 odst. 3) 3. Vysvětlení VOB/B (8/1) 17 Poskytnutí jistoty zajištění provedení díla v souladu se smlouvou (např. ručení za splnění) zajištění nároků z vad (např. záruční ručení) poskytnutí jistoty musí být sjednáno - pozastávka nebo složení peněz - bankovní ručení (nepřípustné na první výzvu, 17 odst. 4) - jiné jistoty (např. bankovní záruka) Poskytovatel jistoty může vyměnit jednu jistotu za jinou podle 17 odst. 3 3. Vysvětlení VOB/B (8/2) zajištění pozastávek prostřednictvím zaplacení na blokovaný účet, se kterým mohou nakládat jen obě strany (při porušení této povinnosti a při překročení dodatečné lhůty ke splnění musí být pozastávka vyplacena zhotoviteli, 17 odst. 6 bod 3) mimo to: zajišťovací hypotéka stavebního řemesla podle 648a BGB PRACOVNÍ PRÁVO S čím se musí český podnikatel ve stavebnictví vypořádat z hlediska pracovně-právních podmínek? Mgr. Kateřina Pekárek Advokát (ČR) a člen advokátní komory v Berlíně Program Semináře 1. Úvod 2. Na co si dát pozor na začátku: 2.1. Přenechání zaměstnanců (AÜG) 2.2. Vysílání zaměstnanců Tarifní smlouvy Kvalifikace Hlášení vyslaných pracovníků Minimální pracovní podmínky! Program Semináře Sociální a zdravotní pojištění Dovolenková pokladna 3. Minimální pracovní podmínky 4. Pracovněprávní dokumenty na staveništi 5. Pozor na subdodavatele! 6. Diskuse a závěr Pepa Zedník... se chce vydat za prací do světa... Obrázky erpány z https://clipartfest.com/categories/view/4edf976fb140efe270edf0dc68d7152a201e6834/builders-clipart-free.html 2. Na co si dát pozor na začátku... 2.1. Přenechání zaměstnanců (AÜG) POZOR! Ve stavebnictví v zásadě zakázáno, možné jen ve velmi omezených případech Je třeba německé povolení Přenechání jen v případě nestavebních profesí V případě stavebních profesí jen přenechání mezi stavebními firmami dle podmínek tarifních smluv, v zásadě po 3 letech, analogicky i z EU států nový přísnější AÜG od obecně komplikované, doporučujeme individuální konzultaci Příklad: Pepa pracuje v s.r.o., která funguje teprve dva roky. Navrhne šéfovi, aby ho zapůjčil na pár týdnů spřátelené stavební firmě z Chemnitz. Rozešli se s manželkou, která pracuje u stejné s.r.o. jako účetní a nemůže už to s ní na jednom pracovišti vydržet. Šéf, který se v problematice orientuje (a má v Německu potřebné povolení k přenechávání pracovníků), ale do Německa přenechá (na základě příslušné smlouvy) Pepovu ženu (nestavební profese). Rozhodne se ale Pepu do Německa vyslat na zakázku, kterou plánuje sám... 2.2. Vyslání zaměstnanců co to je a k čemu to je? Vysílání zaměstnanců je v podstatě poskytování služeb, zaměstnavatel z ČR sám nepůsobí na zahraničním pracovním trhu jako zaměstnavatel. Vysílání zaměstnanci nejsou účastni zahraničního systému sociálního zabezpečení a povaha výkonu jejich práce v zahraničí je dočasná. V Německu upraveno Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) Právní úprava slouží ochraně před sociálním dumpingem a je v současnosti nejsilnější ochranou německého pracovního trhu 2.2 Vysílání zaměstnanců / Tarifní smlouvy Ve stavebnictví v Německu existují 4 obecně závazné tarifní smlouvy: Hlavní stavební živnost Pokrývačství Lešenářství Zahradní architektura a krajinotvorba Přehled podmínek podle AEntG a tarifních smluv: Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn- Lohnuntergrenze/uebersicht_arbeitsbedingungen.html 2.2. Vyslání zaměstnanců / Kvalifikace Kvalifikuje se zaměstnavatel, nikoli jednotliví zaměstnanci (odobně jako česká úprava odpovědného zástupce Seznam profesí s požadovanou kvalifikací je v přílohách A, B1 a B2 Handwerksordnung Pokud je třeba formální kvalifikace (příloha A) musí být v ČR vykonáváno srovnatelné povolání a toto musí být potvrzeno (MPO) Informace a návod k uznávání kvalifikace obecně: anabin.kmk.org/service/informationsportale-zuranerkennung.html Pepa je Pan Zedník a tak se šéf rozhodnul, že ho spolu s partou méně kvalifikovaných kamarádů vyšle na stavbu nové radnice do Saska. Eseróčko, kde Pepa pracuje, vykonává zednické práce již několik let. Pepův šéf má trochu bolení hlavy, protože obstarat povolení jak od MPO, tak od příslušné IHK stojí dost času...a ještě k tomu ty ověřené překlady (!), ale Pepa už se těší na lepší pracovní podmínky... 2.2. Vyslání zaměstnanců / Hlášení Vyslání zaměstnanců je třeba před každým vysláním nahlásit celní správě (formulář , příp. další) - Hlášení je skutečně třeba provádět a co je nahlášeno dodržovat, provádějí se kontroly a sankce jsou vysoké Nový systém hlášení od přes portál Dříve hlášení zpravidla přes fax na BFD West v Kolíně bude fungovat ještě přechodně do Nezapomenout na hlášení předem i u příslušné řemeslné komory (Handwerkskammer) Pepův šéf zatím místo pití kávy pilně vyplňuje: formuláře pro celníky a pokud bude směnný provoz nebo mobilní nasazení i formulář Kontroluje, jak má jeho podnik vlastně rovrženou pracovní dobu a co bude mít v souvislosti s tím muset dokládat... 2.2. Vyslání zaměstnanců / Pojištění Před vysláním je třeba vyřídit u ČSSZ formulář A1 zaměstnanci zůstanou účastni českého sociálního pojištění (lze společná žádost zaměstnavatele a zaměstnance zdravotní pojištění zůstává české, Evropský průkaz pojištěnce úrazové pojištění péče jako v případě německých pracovníků (čl. 12 Nařízení č. 883/2004), v zásadě ale také zůstává účasten českého systému 2.2. Vyslání zaměstnanců / Dovolenková pokladna SOKA BAU: Příspěvek i českého podniku pivinný pokud: odborní pracovníci, více než 50 % stavební práce, osvobození možné, pokud podnik prokazatelně přispívá do srovatelného fondu v ČR Příspěvky se nesmí strhávat ze mzdy, výpočet na základě německé hrubé mzdy vč. věcných odměn a příspěvků na dovolenou Výše odvodů od ledna ,50 % SOKA BAU má velice podrobné info v ČJ, lze se registrovat online ...Pepův šéf nemá volno ani teď...na sociálce už byli s Pepou všechno vyřídit, musel kromě pracovní smlouvy uzavřít i dohodu o vyslání. Teď bude vše trvat prý zhruba měsíc. Ještě ale zapomněl na tu dovolenkovou pokladnu, ještěže se to dá dneska už vyřídit po internetu... a musí se těm Němcům nechat, že s tou češtinou se taky snaží......ale jestli se všechno to papírování vůbec vyplatí?! 3. Minimální podmínky, které musí být dodrženy Dle 5 AEntG musí být dodrženy min. podmínky Minimální mzda - dle tarifu (viz. přednáška Ing. Hladíka) - cestovní náhrady se do minimální mzdy nezapočítávají! Dovolená ve stavebnictví min. 30 dnů Pracovní doba a doby odpočinku pozor na zákaz práce v neděli a nutnost hlásit a evidovat nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, obecně v Německu kratší směny (max 10 h, normálně 8 h)! BOZP 4. Pracovněprávní dokumenty na staveništi Podle 19 Abs. 2 AEntG mít připraveny: Pracovní smlouvu, případně veškeré další dokumenty, ze kterých plyne obsah pracovní poměru Evidenci pracovní doby, a to podle různých míst nasazení, pokud spadají pod různé minimální mzdy, příp další doklady o pružné prac. době Výplatní pásky Důkazy o vyplacené mzdě Zaměstnanci: OP, potvrzení A1, Evropský průkaz pojištěnce Pepa z toho má radost...německá minimální mzda pro kvalifikovaného pracovníka, to je fakt jiné kafe...a k tomu ty diety. Na neděli dokonce jezdí za rodinou. Ještě si za těch pár měsíců naspoří nějakou dovolenou navíc a nedělá dvanáctky. Šéf je fakt férový a asi dodržuje vše, jak má, protože dnes byla na staveništi kontrola Schwarzarbeit a vše bylo bez problémů. Šéf platí vždycky včas, 15. je výplata na účtě a s docházkou se nekouzlí. Kontrolovali ale opravdu všechno. Naštěstí měl všechny doklady zrovna u sebe i Pepa... I Pepův šéf má ale radost...zákazník platí po každé ukončené části pekně včas a i když občas trochu úzkostně kontroluje, už si pomalu zvyká, že Pepova firma je spolehlivá a podepsali už smlouvu na další projekt... 5. Pozor na subdodavatele! Ručení za subdodavatele podle 14 AEntG: ručení za výplatu příslušné čisté minimální mzdy a tarifní příspěvky zhotovitel ručí za podnikatele, kterého pověřil, za další subdodavatele i agentury práce i když znění mate, nevztahuje se na objednatele, ručení až od generálního dodavatele dolů prověřovat bonitu, využívat poskytování jistoty (instrumenty viz. přednáška Dr. Kouby shora) 6. Diskuse a závěr Nashledanou v Německu! Kontakt - LOH Rechtsanwälte!!! BERLIN Leipziger Platz 7, Berlin Tel.: +49 (0) Fax: + 49 (0)
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks