Please download to get full document.

View again

of 121
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Sociaal Huis Pandora. Jaarverslag PDF

Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 12 | Pages: 121

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Socaal Hus Pandora Jaarverslag Inhoud 1. Inhoud 2 2. Identfcategegevens 6 3. Vrjwllgerswerkng Inledng Cjfergegevens Bnnenkomende telefoons Onthaal 7 4. Slachtofferhulp
Transcript
Socaal Hus Pandora Jaarverslag 1. Inhoud 1. Inhoud 2 2. Identfcategegevens 6 3. Vrjwllgerswerkng Inledng Cjfergegevens Bnnenkomende telefoons Onthaal 7 4. Slachtofferhulp Deelwerkng/doelgroep Operatonele doelstellngen Samenwerkngsakkoord Samenwerkng en overleg met andere densten lokaal nveau regonaal nveau Sectoraal Overleg Cjfergegevens Toekomstperspecteven Vlaams Meldpunt Ouderenms(be)handelng Inledng Algemene stuerng Wat verstaan we onder ouderenms(be)handelng? Een defnte: Vormen van ouderenms(be)handelng Beknopte hstorek Utbouw Vlaams Meldpunt Ouderenms(be)handelng Doelstellngen Vlaams meldpunt ouderenms(be)handelng ( ) Toekomstperspecteven Bjgewoonde vormngen / voorstellngen (chronologsch) Overlegmomenten actvtetenverslag Aantal meldngen en de gestelde hulpvraag Waar woont het slachtoffer? We zjn de melders? Vormen van ms(be)handelng Leeftjdcategoreën slachtoffer Relate tussen pleger en slachtoffer Geslacht van slachtoffer Probleemfactoren pleger 51 2 5.5.9 Probleemfactoren slachtoffer Aanbevelngen Prmare preventeve maatregelen Secundare preventeve maatregelen Tertar preventeve maatregelen Ter afslutng Steunpunt ouderenms(be)handelng Oost-Vlaanderen Inledng Vestgngsplaats Problematek en doelgroepen van het steunpunt Ouderenms(be)handelng Oost- Vlaanderen Aanbod en actvteten De bespreekbaarhed van de problematek vergroten Hulpverlenngsnetwerken opzetten Regstreren van de meldngen Verlenen van extra hulp en crsshulp Egen deskundghedsbevorderng en vormng Interne overlegstructuren Handelngsprotocol Stappenplan Doelstellngen van het Steunpunt Ouderenms(be)handelng Oost- Vlaanderen Va sensblserende actes naar het rume publek In overleg met de geleerde sectoren De ouderenzorg meer doelmatg en doelgercht organseren Tegen 2005 wllen we meerdere actes ondernemen om ouderenms(be)handelng ut de taboesfeer te halen Gerchte vormng organseren naar de verschllende doelgroepen Door het aangeven van knelpunten n het oplossen van problemen Inventarseren van knelpunten op allerle nveau s, bj het oplossen van cases Deelnemen aan overleg Deelnemen aan overleg op regonaal vlak Deelnemen aan overleg op regonaal vlak Op Vlaams nveau Toekomstperspecteven Het Steunpunt Ouderenms(be)handelng Oost-Vlaanderen verder utbouwen en de werkng van de dre ankerpunten en het Vlaams meldpunt op elkaar afstemmen Hulpverlenng rond de problematek coördneren en waar nodg op gang brengen Deskundghedsbevorderng en expertse-utwsselng Sensblsate De noden en knelpunten n de werkng nventarseren en sgnaleren Cjfergegevens Oost-Vlaanderen 70 3 Overzcht van het aantal meldngen per rego Maner van melden Wat verwachten onze melders? We zjn onze melders? Over welk soort ms(be)handelng gaat het? Wat s de relate tussen slachtoffer en vermoedeljke pleger? We zjn onze slachtoffers? Wat s de leeftjd van de slachtoffers? Wat zjn de probleemfactoren van het slachtoffer? Wat zjn de probleemfactoren van de pleger? Is justte op de hoogte? Welke densten zjn reeds aanwezg bj een meldng? Stand van zaken bnnen onze cases Slachtofferchat Inledng Hstorek Doelgroep Doelstellngen Slachtofferchat wl een laagdrempelge en anoneme onlnehulpverlenng aanbeden aan slachtoffers van geweld Slachtofferchat wl nformate verstrekken rond geweldgerelateerde thema s en de mogeljkhed beden tot utwsselng om op de maner de bespreekbaarhed te vergroten Slachtofferchat wl een kwaltetsvolle vrjwllgerswerkng utbouwen Slachtofferchat streeft ernaar zjn aanbod bekend te maken Regstrategegevens Aantal chats tjdens het eerste werkjaar Leeftjd van de chatters Geslacht Bekendmakngskanaal Rego Chatonderwerpen Vroegere hulpverlenng Contacten met polte of justte Duur van de chats Voorutzchten Bekendmakng Recruteren van vrjwllgers Zoeken van bjkomende mddelen Tot slot Jongeren Informate Punt Vestgngsplaats Kwaltateve evaluate Kwanttateve evaluate Project 97 4 Methodsche opzet Project Ondernomen actes Aanmeldngen Proacteve werkng Drugs- en alcoholproject rego Zottegem Doelgroep Doelstellng Therapeverloop Cjfergegevens Locate van het project Contactpersonen PISAD Prmare prevente Secundare prevente Begeledngsgesprekken Contacten n het kader van een begeledng Samenwerkngsverbanden bnnen het netwerk Partcpate aan werkgroepen Evaluate van de netwerkontwkkelng art. 5 convenant Voorstellen van de organsate Deelname aan evenementen Prospecte Externe aanvraag ondersteunng Publc Relatons Vara Bjscholng personeel Interne communcate Personeel Kwaltetsbewakng 11. Geesteljke Gezondhedszorg Berekbaarhed Doelstellngen Cjfergegevens 5 2. Identfcategegevens Adres: Grotenbergestraat Zottegem Telefoon: 09/ Fax: 09/ E-mal: Webste: Drecteur: Marc Baele Gehusveste densten: Vrjwllgerswerkng (Anne Van Der Gucht, Patsy De Wtte, Tlly Jacobs) Slachtofferhulp (Tlly Jacobs) Vlaams Meldpunt Ouderenms(be)handelng Steunpunt Oudernms(be)handelng Oost-Vlaanderen (Anne Kraucaunas, Ans Geers, Slachtofferchat (Patsy De Wtte) Jongeren Informate Punt (Evelen Cornyl) Geesteljke Gzondhedszorg (op afspraak) PISAD (Marjke Van Audenhove) Drugsproject Rego Zottegem (Carolne Van Cotthem, Inge Defrenne) 3. Vrjwllgerswerkng 3.1. Inledng In 2005 waren er n de loop van het jaar voor de verschllende taken bnnen Socaal Hus Pandora 34 vrjwllgers actef. Voor de onthaalwerkng waren dt er 10 waarvan er 1 s overleden en 4 neuwe bjkwamen. 6 De onthaalvrjwllgers verzekeren de permanente n blokken van 2u en half; van 9u30 tot 12 u en van 13u30 tot 16u. Vrjdag s er bjkomende permanente van 16 tot 18u. Eén vrjwllger stond n voor het tuntje, 1 voor de webste. Voor slachtofferhulp was er zoals elk jaar een wervng en opledng van vrjwllgers. 3 neuwe mensen traden toe. Dt bracht het totaal voor 2004 op 14 mensen. Een vrjwllger vertrok defntef, 1 staat tjdeljk op non-actef. Dt gaf een totaal van 12 acteve vrjwllgers, amper genoeg om de nstroom van clënten baas te kunnen daar het merendeel van de vrjwllgers werkzaam bnnen slachtofferhulp deeltjds of voltjds werkt en net voldoende vrje tjd heeft om veel begeledngen tegeljk op te nemen. Slachtofferchat startte n 2005 met 9 vrjwllgers. In de loop van het jaar zjn er hervan 5 weggevallen en 3 bjgekomen. Chatten s een maner van communcate de net edereen lgt, je kan dt maar ondervnden door ermee te werken Cjfergegevens Bnnenkomende telefoons In 2005 werden voor een tweede maal de bnnenkomende telefoons geturfd door de onthaalvrjwllgers. Bedenkende dat vele van deze telefoons een eerste contact zjn van clënten met onze densten en dat het overgrote deel telefoons betrft van slachtoffers, zowel van ouderenms(be)handelng als van msdrjven, gaat het her om een groot aantal telefoonuren. Het eerste verhaal rond een stuate van ouderenms(be)handelng kan gemakkeljk langer duren dan een half uur. Dt betekend een totaal van 2054 bnnengekomen telefoons, voornameljk opgenomen door onze onthaalvrjwllgers. Even vermelden dat PISAD ook een rechtstreekse ljn waarlangs telefoons bnnekomen en de uteraard net zjn meegeteld. Bj de telefoons voor slachtofferhulp zjn ook de telefoons voor slachtofferchat geteld en de meer algemene telefoons, gercht aan het Socaal Hus Pandora of het CAW Zud-Oost-Vlaanderen Onthaal Het betreft her deze mensen de zonder voorafgaande afspraak, zonder te weten voor welke denst ze kwamen, hulp zochten. Man/vrouw verhoudng 7 Geslacht 62% 38% Man Vrouw Alhoewel nog sterk ondervertegenwoordgd, gaat de groep mannen de hulp zoeken toch voorut. In 03 was dt 33%, n 04 30%, n 05 ztten we aan 38%. Geraken we stlaan van de label vluchthus voor vrouwen af of gaan mannen nu meer hulp zoeken? Leeftjd Leeftjd 8% 46% 31% tussen jaar tussen jaar tussen jaar onbekend 15% 8 Samenlevngsverband 8% 8% 8% met derden alleen 15% 31% met knderen onbekend met partner met gezn 15% 15% met partner en knderen Bljkbaar s de groep alleenstaande toch de kwetsbaarste, ze nemen bjna 3% van alle onthaalde personen n. Aard van de problemen psychsch relatoneel 8% 8% 14% psychsch en relatoneel gezondhed/psychsch/tjdsbestedng psychsch/verslavng/jurdsch 15% 15% psychsch/fnanceel/husvestng jurdsch/psychsch 8% 8% persoonljke problemen 8% 8% 8% emotneel verslavng/relatoneel 9 Woonplaats 15% onbekend 45% 8% 8% Berlare Borsbeke Merelbeke Oombergen 8% 8% 8% Wortegem/Petegem Zottegem 45% van de hulpzoekers kwamen van Zottegemù, als daarbj de 8% van Oombergen wordt gerekend komt het tot 53% nwoners van Zottegem. 4. Slachtofferhulp 4.1. Deelwerkng/doelgroep Bj de denst slachtofferhulp n Socaal Hus Pandora s 1FTE tewerkgesteld, bjgestaan door een team van een tental vrjwllge medewerkers. De denst Slachtofferhulp bedt steun aan mensen de slachtoffer werden van een msdrjf en aan hun famleleden. De msdrjven kunnen zowel vermogensdelcten als persoonsgebonden delcten betreffen. Daarnaast worden ook slachtoffers van rampen en overvallen begeled. De denst bedt tevens hulp aan nabestaanden van een dodeljk verkeersongeval of zelfdodng. Men kan er terecht voor psychosocale begeledng bj het verwerkngsproces, praktsche hulp, nformate en adves, bemddelng evenals groepsgesprekken bj rampen en overvallen. Bnnen de denst gaat er ook bjzondere aandacht naar knderen als slachtoffer van een traumatsche gebeurtens. Slachtofferhulp kest ervoor om vrjwlge medewerkers n te zetten voor de begeledng van slachtoffers omdat door dt vrjwllg engagement het vertouwen dat geschonden werd door wat hen werd aangedaan hersteld kan worden. De denst slachtofferhulp s grats en berekbaar bnnen de kantooruren. 10 Samen met slachtofferhulp n de vestgngsplaats n Ronse, (Kompas, O. Ponettestraat 87, telefoon 055/ , wordt het hele gerechteljke arrondssement Oudenaarde bestreken Operatonele doelstellngen Operatonele doelstellngen de volgens het beledsplan tegen december 2005 denen gerealseerd te worden: De team- en ndvduele werkng wordt verder geoptmalseerd met het oog op een verhoogde deskundghed en gezamenljke vse. Indcatoren: Mnmaal om de twee teams wordt een doorgronde casusbesprekng gevoerd. Gerealseerd maar weerslag en regstrate hervan dent meer aandacht te krjgen en beter opgevolgd te worden conform het KHB Teamwerkng: De verantwoordeljkhed van de teamwerkng wordt door edereen gedragen, onder andere door het roulerend systeem van moderator en verslaggever. Perodek wordt een evaluate van het zelfsturend team gehouden. Gerealseerd Er wordt extra aandacht besteed aan de utvoerng van het samenwerkngsakkoord met de polte. Indcatoren: Er s per poltezone een voorstellng geweest van onze denst Slachtofferhulp. Het aanbod s gebeurd, net elke poltezone s er op ngegaan.in de poltezone Vlaamse Ardennen zjn er verschllende sesses geweest zodat elke agent de mogeljkhed gehad heeft de voorstellng van de denst slachtofferhulp bj te wonen. Het aanbod zal herhaald worden n 2006 naar de andere poltezones. Er wordt op regelmatge tjdstppen formele feedback gegeven aan de polte over de doorverwjzngen de wj van hen krjgen. Gerealseerd. De poltemensen zouden deze feedback graag bnnen de twee weken na doorverwjzng krjgen maar dt kunnen we net realseren door de grote werkdruk. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de naambekendhed bj het grote publek. Indcator: De neuwe folder wordt op regelmatge tjdstppen verspred aan de externe densten. Door dat de folder net tjdg af was s dt nog net gerealseerd n 2005 maar zal vast gebeurden n De algemene folder voor slachtofferhulp van het Steunpunt Algemeen Welzjswerk s wel breed verspred. 11 Er wordt deelgenomen aan het herstelgercht denken en werken, zowel op lokaal als op overkoepelend nveau. Indcator: Herstel wordt opgenomen als vast agendapunt op de teamvergaderng van Slachtofferhulp. Gerealseerd Deelname aan de vergaderng dader-slachtoffer communcate van het Steunpunt Algemeen Welzjnswerk. Gerealseerd Deelname aan de lokale stuurgroep en begeledngsteam herstel Gerealseerd Organseren van een gevangensbezoek voor de vrjwllgers De vraag naar een rondledng s herhaaldeljk gesteld doch vanut de gevangens net onmddelljk beantwoord. Deze zal wel doorgaan n Samenwerkngsakkoord Doelstellng: Dt samenwerkngsakkoord beoogt een structurele samenwerkng nzake slachtofferzorg tussen densten van het mnstere van Justte, van het mnstere van Bnnenlandse Zaken en de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsdeerde hulpverlenngsdensten. Deze structurele samenwerkng s noodzakeljk n functe van een kwaltetsvolle zorg- en denstverlenng ten voordele van slachtoffers. Een optmale slachtofferbejegenng door poltële en justtële densten en een daarop aanslutende goed utgebouwde slachtofferhulp moet alle gevolgen van slachtofferschap n de mate van het mogeljke beperken en herstellen. 4. De Vlaamse Gemeenschap zal ervoor nstaan dat de door haar aangewezen centra : 1 alle door de poltële en justtële densten voor hulp- en denstverlenng verwezen slachtoffers contacteren door de nschakelng van hulpverleners; 2 samen met het slachtoffer de meest gepaste wjze van ondersteunng en hulp utwerken en daarvoor samenwerken met alle relevante densten; 3 op een systematsche wjze feedback geven aan de poltële en justtële verwjzers over de genomen ntateven n het kader van artkel 9, 4, 1 en 2. De cjfers her n de volgende tabellen betreffen enkel de doorverwjzngen van de poltonele densten. Hernaast s ook nog een redeljk percentage aanmeldngen afkomstg van andere densten, egen ntatef of kennssenkrng 1999 Brakel 15 Zottegem 37 Geraardsbergen48 Oudenaarde 41 Ronse 19 TOTAAL 2000 Brakel 10 Zottegem 26 Geraardsberge n 53 Oudenaarde 49 Ronse 22 TOTAAL Brakel 7 Zottegem 23 Geraardsberge n 45 Oudenaarde 13 Ronse 29 TOTAAL Brakel 18 Zottegem 45 Geraardsberge n 41 Oudenaarde 56 Ronse 38 TOTAAL 2003 Brakel 25 Zottegem 51 Geraardsbergen52 Oudenaarde 35 Ronse 25 TOTAAL Brakel 22 Zottegem 55 Geraardsbergen68 Oudenaarde 39 Ronse 35 Totaal Brakel 46 Zottegem 63 Geraardsbergen 48 Oudenaarde 86 Ronse 42 Totaal % 15% 17% 16% 22% Brakel Zottegem Geraardsbergen Oudenaarde Ronse 14 4.4. Samenwerkng en overleg met andere densten lokaal nveau Lokaal Socaal Beled Zottegem: Veertendageljks overleg tussen OCMW, Socale denst van de stad Zottegem en Socaal Hus Pandora. Gemeenschappeljke aandachtspunten en casussen kunnen worden besproken. Deze vergaderngen zjn opgestart n regonaal nveau Welzjnsteam Slachtofferzorg: 6 wekeljks overleg met slachtofferbejegenaars van de verschllende poltezones, slachtofferonthaal, en een vertegenwoordger van de resdentêle settngs bnnen het CAW. Deze vergaderng zoekt hoe er beter slachtofferbejegenend kan gewerkt worden, doet aan sensblsate naar de poltedensten en s het voorberedend voor de arrondssementele raad voor slachtofferzorg. Arrondssementele raad voor slachtofferzorg: Twee maal per jaar. Vaste partners: De verbndngsmagstraat de heer Merchers (voorztter), de drecteur van het Justtehus (secretars) Slachtofferonthaal Parket, Zonechefs of slachtofferbejegenaars van de verschllende poltezones, een vertegenwoordger van de Bale, een onderzoeksrechter, de drecteur van het Vertouwenscentrum kndermshandelng Oost- Vlaanderen, een vertegenwoordger van de resdentes bnnen het CAW Bedoelng: samenwerkng, taakverdelng n het welzjnsteam en met andere densten en personen de een bjdrage leveren aan de ndvduele slachtofferzorg bnnen het gebed, de arrondssementele raad nformeren en advseren, de nodge aanslutende hulpverlenng realseren, de praktsche werkng van het samenwerkngsakkoord realseren en optmalseren, Arrondssementele raad voor kndermshandelng: Zelfde partners als arrondssementele raad voor slachtofferzorg + CBJ, JRB, CLB, CHM, GRW Dt overleg s nog maar n opstartfase en had één verkennende vergaderng. Er werd geopteerd om dt overleg twee keer per jaar te laten doorgaan, voorafgaand of volgend op de arrondssementele raad voor slachtofferzorg. Stuurgroep Herstel: tweemaandeljks structureel overleg met verbndngsmagstraat, herstelbemddelaars,herstelconsulent, Slachtofferonthaal Parket, Slachtofferhulp, Psycho-socale Denst van de strafnrchtng en Justteel Welzjnswerk Sectoraal Overleg Vrjwllgerscoördnatorenoverleg: 15 zeswekeljks overleg met de vrjwllgerscoördnatoren van de verschllende densten Slachtofferhulp van Vlaanderen, onder het voorztterschap van het Steunpunt Algemeen Welzjnswerk. Bedoelng: Inhoudeljke afstemmng van de vrjwllgerswerkng van de verschllende densten slachtofferhulp, ondersteunng van de vrjwllgerscoördnatoren door casusbesprekng en organsate van zaken zoals de dag van de vrjwllger voor gans Vlaanderen Cjfergegevens Man-vrouw verhoudng 28% man vrouw 72% Ook bj slachtofferhulp zen we de tendens dat er langzaam aan meer mannen hulp vragen. Nu 28 %, n %. Leeftjd leeftjd 3% 8% 7% 0%3% 8% 9% 0 tot 6 7 tot tot tot 25 22% 16% 24% 26 tot tot tot onbekend Er gaat vanut slachtofferhulp meer en meer aandacht naar de knderen ut geznnen, slachtoffers van msdrjven. In de leeftjdsgroep 0 tot 18 jaar gaat dat om 20% van het aantal clënten. 16 Domcle 2% domcle 1% 2% 2% buten arrondssement Geraardsbergen 24% 40% St-L-Houtem Herzele Lerde 3% Zottegem Zwalm 22% 4% Brakel Oudenaarde Als we naar een vergeljkng gaan van de poltezone s ut het gebed dat we vanut Zottegem bestrjken, kunnen we vaststellen dat de poltezone Zottegem-Herzele-St- Levens-Houtem just 50 % van de doorverwjzngen kreeg tegen 47 % voor Geraardsbergen-Lerde. In 2004 was dat respecteveljk 45 % en 55 % Soort delct soort delct vermogens delcten geweld delcten 9% 8% 21% zeden 4% verkeer (dodeljk) 11% verkeer (levensbedregend) 13% 34% zelfdodng andere 4.6. Toekomstperspecteven Operatonele doelstellngen de volgens het beledsplan tegen december 2006 denen gerealseerd te worden: Tegen end 2006 s er onderlnge afstemmng tussen densten bnnen het CAW aangaande de thematek ntrafamlaal geweld. Indcatoren: 17 Tegen end 2006 zjn er overlegmomenten tussen densten bnnen het CAW over ntrafamlaal geweld. (verslaggevng) Er wordt extra aandacht besteed aan de utvoerng van het samenwerkngsakkoord met de polte. Indcatoren: Er s per poltezone een voorstellng geweest van onze denst Slachtofferhulp. Er wordt op regelmatge tjdstppen formele feedback gegeven aan de polte over de doorverwjzngen de wj van hen krjgen. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de naambekendhed bj het grote publek. Indcator: De neuwe folder wordt op regelmatge tjdstppen verspred aan de externe densten. Slachtofferhulp contnueert en verfjnt haar specfeke stratege nzake de wjze waarop hulpvragers n- en doorstromen: bnnen 5 werkdagen s er contactname met clënt. Inden een doorverwjzng nodg s, neemt slachtofferhulp het op zch om hetzj passef hetzj actef door te verwjzen naar de meest geschkte nstante. Indcator: De clëntregstrate Aangepaste formuleren voor dosservormng Vanaf 2006 wl Slachtofferhulp jaren n zjn begeledngen het herstelgercht werken optmaal mplementeren. Indcatoren: Herstel wordt opgenomen als vast agendapunt op de teamvergaderng van Slachtofferhulp. Partcpate overleg dader-slachtoffer georganseerddoor het Steunpunt Algemeen Welzjnswerk. Verslaggevng. Partcpate aan stuurgroep en begeledngsteam herstel. Verslaggevng. Er s samenwerkng met de denst Herstelbemddelng. Verslaggevng en dosservormng. Organseren van een gevangensbezoek voor de vrjwllgers Slachtofferhulp zal het preventebeled van het CAW onderschrjven en opnemen n zjn werkng. Slachtofferhulp doet actef mee aan beledssgnalerng. Indcatoren : Implementerng van sgnalserngsbeled zoals utgewerkt door het CAW Zud-Oost- Vlaanderen n het kwaltetshandboek Sgnaleren op verschllende overlegorganen van slachtoffergerelateerde themateken. Verslaggevng. 18 Knderen krjgen bnnen slachtofferhulp extra aandacht. Indcatoren : Bljvend wordt er vormng gegeven rond en hulpverlenng geboden aan mnderjargen Aanbod van vormng/debrefng aan scholen rond knderen als slachtoffer van een schokkende gebeurtens organsate en partcpate aan de knderpraatgroep rond rouw Slachtofferhulp bouwt n 2006 een grotere transparante ut betreffende zjn werkng en doelgroep zodat doorverwjzers effcënt en doelgercht kunnen doorverwjzen. Indcatoren : Er zjn aanzetten tot een grotere transparante rond de werkng en doelgroep van Slachtofferhulp. Weerslag hervan s terug te vnden n (team)verslagen Denkdag samen met professonelen en vrj
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks