Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 220 SHL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji A

Category:

Art

Publish on:

Views: 22 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 220 SHL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji A Spis treści 1 Wprowadzenie Używane symbole Skróty Informacje
Transcript
PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 220 SHL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji A Spis treści 1 Wprowadzenie Używane symbole Skróty Informacje ogólne Odpowiedzialność producenta Odpowiedzialność instalatora Obowiązki użytkownika Homologacje Certyfikaty Dyrektywa 97/23/EG Test przy wysyłce Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zalecenia Opis techniczny Opis ogólny Główne elementy Zasada działania Schemat ideowy Pompy obiegowe Dane techniczne Właściwości podgrzewacza c.w.u Dane techniczne czujnika c.w.u Właściwości czujnika solarnego Instalacja Przepisy odnośnie instalowania Zakres dostawy Dostawa standardowa Akcesoria Wybór miejsca zamontowania Tabliczka znamionowa Miejsce zainstalowania Główne wymiary /06/ A Spis treści 4.4 Ustawienie urządzenia Montaż czujnika c.w.u. - ułożenie kabla Instalowanie czujnika temperatury wody zimnej użytkowej - ułożenie kabla Instalowanie kryzy ogranicznika przepływu c.w.u Instalowanie i podłączenie solarnego naczynia wzbiorczego Instalowanie przy kotle ustawionym na podgrzewaczu Instalowanie przy podgrzewaczu umieszczonym obok kotła Podłączenie hydrauliczne Orurowanie obiegu kolektorowego Podłączenie obiegu pierwotnego kotła Podłączenie hydrauliczne obiegu wtórnego c.w.u Podłączenia elektryczne Zalecenia Podłączenie anody zasilanej z obcego źródła Podłączenie pompy obiegowej ciepłej wody Podłączenie regulatora solarnego Napełnienie instalacji Napełnienie obiegu wtórnego c.w.u Napełnienie obiegu pierwotnego kotła Napełnienie pierwotnego obiegu solarnego Uruchomienie Kontrole przed uruchomieniem Obiegi hydrauliczne Podłączenie elektryczne /06/ A 5.2 Uruchomienie urządzenia Wyłączenie instalacji Ochrona przeciwzamrożeniowa Wyłączenie regulatora solarnego Kontrole i konserwacja Ogólne zalecenia Anoda zasilana z obcego źródła Armatura zabezpieczająca Czyszczenie wymiennika płytowego Kontrola i konserwacja obiegu solarnego Napełnienie płynem solarnym Regulator solarny Zasilanie elektryczne Konserwacja termostatycznego zaworu mieszającego Obudowa zewnętrzna Opróżnienie instalacji Protokół z konserwacji Części zamienne Informacje ogólne Części zamienne Gwarancja Informacje ogólne Warunki gwarancji /06/ A 220 SHL 1. Wprowadzenie 1 Wprowadzenie 1.1 Używane symbole W niniejszej instrukcji informuje się o różnych poziomach zagrożenia, aby zwrócić uwagę użytkownika na konkretne ostrzeżenia. Dzięki temu chcielibyśmy zagwarantować użytkownikowi bezpieczeństwo, pomóc w unikaniu problemów i zapewnić prawidłową pracę urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO Ostrzeżenie przed zagrożeniem, które może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia ciała. OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed ryzykiem lekkiego uszkodzenia ciała. Ryzyko szkód materialnych. Ważna informacja. 1.2 Skróty ¼ Odsyłacz do innych instrukcji lub stron instrukcji. 4 FCKW: węglowodory fluorochlorowe (freony) 4 c.w.u.: Ciepła woda użytkowa 4 FSA: Anoda zasilana z obcego źródła 1.3 Informacje ogólne Odpowiedzialność producenta Nasze produkty są wytwarzane z dotrzymaniem istotnych wymagań różnych obowiązujących przepisów, z tego powodu dostarcza się je z oznakowaniem [ i wszystkimi wymaganymi dokumentami. 28/06/ A 4 1. Wprowadzenie 220 SHL Zastrzega się możliwość zmian technicznych. W razie zaistnienia niżej wymienionych okoliczności nie ponosimy, jako producent, żadnej odpowiedzialności: 4 Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania urządzenia. 4 Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia. 4 Nieprzestrzeganie instrukcji instalowania urządzenia Odpowiedzialność instalatora Instalator jest zobowiązany do zainstalowania urządzenia i wykonania pierwszego uruchomienia. Instalator musi przestrzegać następujących zaleceń: 4 Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem i je przestrzegać. 4 Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 4 Przeprowadzić pierwsze uruchomienie i wszystkie wymagane kontrole. 4 Poinstruować użytkownika o pracy instalacji. 4 Zwrócić uwagę użytkownika na obowiązek kontroli i konserwacji urządzenia. 4 Wręczyć użytkownikowi wszystkie instrukcje obsługi Obowiązki użytkownika Dla zapewnienia optymalnej pracy urządzenia, użytkownik musi przestrzegać następujących zaleceń: 4 Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem i je przestrzegać. 4 Zlecić uprawnionemu instalatorowi przeprowadzenie instalowania i pierwszego uruchomienia. 4 Poprosić instalatora o poinstruowanie odnośnie pracy instalacji. 4 Zadbać o przeprowadzenie wymaganych kontroli i prac konserwacyjnych. 4 Przechowywać instrukcję obsługi w dobrym stanie w pobliżu urządzenia. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychicznych, lub postrzegania zmysłowego, ani przez osoby nie posiadające żadnego doświadczenia i wiedzy odnośnie używania urządzeń, o ile nie są dozorowane lub odpowiednio przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy szczególnie zadbać, aby nie dopuścić do urządzenia dzieci. 5 28/06/ A 220 SHL 1. Wprowadzenie 1.4 Homologacje Certyfikaty Przedstawiany produkt spełnia następujące europejskie dyrektywy i normy: /95/WE Dyrektywa w sprawie niskich napięć. Norma związana EN /108/WE Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy związane: EN ,EN ,EN Dyrektywa 97/23/EG Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 97/23/EG Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie urządzeń ciśnieniowych art. 3, ustęp Test przy wysyłce Przed opuszczeniem fabryki każde urządzenie jest testowane na: 4 Wodoszczelność 4 Nieprzepuszczalność powietrza 4 Bezpieczeństwo elektryczne. 28/06/ A 6 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia 220 SHL 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia 2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2.2 Zalecenia Przed podjęciem jakichkolwiek prac należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Zlecić przeprowadzenie okresowej konserwacji urządzenia. Dla niezawodnej i bezpiecznej pracy konieczna jest regularna konserwacja urządzenia. OSTRZEŻENIE Urządzenie i instalacja powinny być serwisowane wyłącznie przez autoryzowanych instalatorów lub autoryzowany serwis. OSTRZEŻENIE Woda grzewcza i woda użytkowa nie mogą się ze sobą mieszać. Obieg wody użytkowej nie może przechodzić przez wymiennik ciepła. 4 Pod groźbą utraty gwarancji, w urządzeniu nie wolno przeprowadzać żadnych zmian. 4 Zaizolować rury, aby jak najbardziej uniknąć promieniowania ciepła. Elementy obudowy zewnętrznej Obudowę zewnętrzną zdejmować tylko dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych. Po wykonaniu tych prac założyć obudowę z powrotem. Naklejka z instrukcjami Przez cały okres użytkowania urządzenia nigdy nie wolno z niego usuwać, ani zakrywać pouczeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Jeżeli naklejka z pouczeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zostanie uszkodzona lub stanie się nieczytelna, należy ją niezwłocznie wymienić. 7 28/06/ A 220 SHL 3. Opis techniczny 3 Opis techniczny 3.1 Opis ogólny Podgrzewacz ciepej wody użytkowej jest dostarczany w stanie gotowym do podłączenia do kotła: 4 AGC 15 - AGC 25 - AGC 35 4 GSCR 15 - GSCR 25 - GSCR 35 4 CALORA TOWER GAS 15 - CALORA TOWER GAS 25 - CALORA TOWER GAS 35 Główne elementy: 4 Podgrzewacz jest wykonany ze stali o wysokiej jakości i pokryty od wewnątrz przy temperaturze 850 C emalią dopuszczoną do kontaktu z produktami spożywczymi, która chroni zasobnik przed korozją. 4 Podgrzewacz jest chroniony przed korozją przy pomocy anody tytanowej (Titan Active System ). 4 Wymiennik płytowy umożliwia wymianę ciepła woda-woda. 4 Urządzenie jest izolowane bezfreonową pianką poliuretanową tak, iż straty ciepła są zredukowane do minimum. 4 Obudowa zewnętrzna podgrzewacza wykonana jest z blachy pokrytej farbą proszkową. 4 Regulator solarny. 4 Termostatyczny zawór mieszający c.w.u Główne elementy L A 1 Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego 12l 2 Zawór termostatyczny (c.w.u.) 3 Czujnik ciepłej wody użytkowej 4 Regulator solarny 5 Zawór bezpieczeństwa 6 Manometr wskazówkowy 7 Zintegrowany zawór zwrotny nastawialny przez kurek 8 Pompa obiegowa obiegu kolektorowego 9 Zasobnik glikolu 10 Zawór napełniania-opróżniania obieg kolektorowy 11 Czujnik wężownicy, obieg pierwotny solarny 12 Separator powietrza + odpowietrznik ręczny 13 Wężownica, obieg pierwotny solarny 28/06/ A 8 3. Opis techniczny 220 SHL 14 Anoda Titan-Active-System 15 Wymiennik płytowy obiegu pierwotnego kotła 16 Pompa obiegowa ciepłej wody 17 Zawór odpowietrzający podgrzewacza 3.3 Zasada działania Schemat ideowy 21 1 Powrót z obiegu pierwotnego solarnego 2 Zasilanie kotła (obieg pierwotny) 23 3 Zasilanie obiegu mieszaczowego c.w.u. (obieg wtórny) 4 Zawór antyoparzeniowy c.w.u. 5 Wymiennik płytowy V 50Hz 11 L A 6 Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 7 Regulator solarny 8 Separator powietrza + odpowietrznik ręczny + Odpowietrzenie obiegu kolektorowego 9 Wężownica, obieg pierwotny solarny 10 Zawór napełniania-opróżniania obieg kolektorowy 11 Zasobnik glikolu 12 Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego (12l) 13 Pompa obiegowa obiegu kolektorowego 14 Zintegrowany zawór zwrotny nastawialny przez kurek 15 Anoda Titan-Active-System 16 Manometr wskazówkowy 17 Zawór bezpieczeństwa 18 Wlot wody zimnej 19 Powrót kotła (obieg pierwotny) 20 Zasilanie obiegu pierwotnego solarnego 21 Czujnik temperatury kolektora 22 Czujnik ciepłej wody użytkowej 23 Kolektory słoneczne 24 Wypływ c.w.u. 25 Powrót c.w.u. 26 Zasilanie wodą zimną 27 Pompa obiegowa ciepłej wody 9 28/06/ A 220 SHL 3. Opis techniczny Pompy obiegowe Pompa obiegowa obiegu kolektorowego H (m) ST 15/6-130 ECO ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Q (m3/h) L B H Wysokość manometryczna Q Natężenie przepływu Pompa obiegowa ciepłej wody H (m) ST 15/6-130 ECO 3 2,5 2 1,5 1 0, ,5 1 1,5 2 2,5 Q (m3/h) L B 3.4 Dane techniczne H Q Wysokość manometryczna Natężenie przepływu Właściwości podgrzewacza c.w.u. Podgrzewacz ciepłej wody 220SHL Obieg pierwotny (Woda grzewcza) Dopuszczalna temperatura robocza C 95 Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3 Obieg pierwotny (Płyn w obiegu solarnym) Dopuszczalna temperatura robocza C 135 Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 10 Pojemność wymiennika l 8.4 Powierzchnia grzewcza m Obieg wtórny (Woda użytkowa) Dopuszczalna temperatura robocza C 95 Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 8 Pojemność wodna l 220 Pojemność części kotłowej l 85 Pojemność części solarnej l 135 Ciężar Ciężar wysyłkowy (Podgrzewacz z izolacją ze spienionej pianki poliuretanowej) kg /06/ A 10 3. Opis techniczny 220 SHL Podgrzewacz ciepłej wody 220SHL Moc zależna od typu kotła, PC Stojący gazowy kocioł kondensacyjny 15 kw 25 kw 35 kw Pobór mocy (1) kw Natężenie przepływu ( T = 35 C) (1) l/h Natężenie przepływu właściwe ( T = 30 C) (2) L/min Wydajność początkowa (2) l/10 min (1) Wlot wody zimnej: 10 C - Wypływ ciepłej wody użytkowej: 45 C - Obieg pierwotny (gorąca woda): 80 C (2) Wlot wody zimnej: 10 C - Wypływ ciepłej wody użytkowej: 40 C - Obieg pierwotny (gorąca woda): 80 C - Temperatura podgrzewacza: 60 C Dane techniczne czujnika c.w.u. Temperatura C Oporność w Ohmach Właściwości czujnika solarnego Temperatura C Oporność w Ohmach Temperatura C Oporność w Ohmach /06/ A 220 SHL 4. Instalacja 4 Instalacja 4.1 Przepisy odnośnie instalowania Instalowanie urządzenia musi być przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Francja: Instalacja musi być wykonana zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. 4.2 Zakres dostawy Dostawa standardowa Dostawa obejmuje: 4 Kompletny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 4 Czujnik c.w.u. 4 Kabel ACI 4 Kabel czujnika temperatury wody zimnej 4 Czujnik temperatury wody zimnej użytkowej 4 Naczynie wzbiorcze 12 litrów (oddzielny pakiet) 4 Kryza dla ogranicznika przepływu ECS 4 Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji podgrzewacza c.w.u Akcesoria Zestaw podłączenia cyrkulacji : ER219 28/06/ A 12 4. Instalacja 220 SHL 4.3 Wybór miejsca zamontowania Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa musi być w każdej chwili dostępna. Tabliczka znamionowa oznacza produkt i podaje następujące informacje: 4 Typ podgrzewacza 4 Data produkcji (Rok - Tydzień) 4 Numer seryjny. M A Miejsce zainstalowania Podgrzewacz c.w.u. należy zainstalować obok kotła (z prawej lub z lewej strony) lub pod kotłem (zależnie od instalacji i dostępnego miejsca). ¼ Dla zapewnienia przestrzeni wokół urządzenia w celu ułatwienia dostępu i konserwacji - patrz instrukcja instalowania i konserwacji kotła. Instalator musi przestrzegać następujących zaleceń: 4 Zainstalować urządzenie w miejscu chronionym przed zamarznięciem. 4 Dla ułatwienia czyszczenia pomieszczenia ustawić urządzenie na cokole. 4 Urządzenie zainstalować jak najbliżej miejsca poboru, aby zminimalizować straty energii w przewodach rurowych /06/ A 220 SHL 4. Instalacja Główne wymiary L A A Wlot wody zimnej G 3/4 Z Wypływ zmieszanej ciepłej wody G 3/4 E Powrót z obiegu pierwotnego solarnego średnica 18 mm R Zasilanie obiegu pierwotnego solarnego średnica 18 mm T Powrót kotła (obieg pierwotny) G 3/4 Y Zasilanie kotła (obieg pierwotny) G 3/4 U I O Anoda zasilana z obcego źródła Położenie czujnika solarnego Położenie czujnika c.w.u. 5 6 L A P Regulator solarny + Kabel MODBUS a Zawór antyoparzeniowy c.w.u. z Zawór spustowy podgrzewacza c.w.u. G 1/2 28/06/ A 14 4. Instalacja 220 SHL 4.4 Ustawienie urządzenia 4 Podgrzewacz powinny ustawiać 2 osoby. 4 Prace wykonywać w rękawicach ochronnych. 2 handleiding notice 1. Zdjąć opakowanie podgrzewacza i pozostawić go na palecie transportowej. 2. Zdjąć opakowanie ochronne. 1 M A 3. Odkręcić 2 śruby z tyłu podgrzewacza (mocujące podgrzewacz do palety). 3 3 M A 15 28/06/ A 220 SHL 4. Instalacja Otworzyć płytę przednią obudowy zewnętrznej, pociągając do przodu aż do zapadki. 5. Włożyć wkrętak, aby zwolnić sprężyny na obu końcach. 6. Zdjąć płytę przednią M A 7. Podnieść podgrzewacz i ustawić na podłodze. 7 M B 28/06/ A 16 4. Instalacja 220 SHL 8. Wypoziomować podgrzewacz przy pomocy regulowanych nóżek. (1) Zakres regulacji: 0 do 20 mm NO YES YES NO (1) 8 M B 4.5 Montaż czujnika c.w.u. - ułożenie kabla 1. Zdjąć izolację pokrywy. 2. Umieścić czujnik c.w.u. w dolnym końcu tulei zanurzeniowej. 3. Poprowadzić kabel do tyłu podgrzewacza L A /06/ A 220 SHL 4. Instalacja 4.6 Instalowanie czujnika temperatury wody zimnej użytkowej - ułożenie kabla 3 1. Zacisnąć czujnik temperatury wody zimnej użytkowej na wylocie wymiennika płytowego. (Czujnik temperatury wody zimnej użytkowej dostarczany jest w woreczku z instrukcjami obsługi.) 2. Podłączyć wtyki czujnika temperatury wody zimnej użytkowej. 3. Poprowadzić kabel przez przepust kablowy do tyłu podgrzewacza. 2 1 L A 4.7 Instalowanie kryzy ogranicznika przepływu c.w.u. Typ kotła Moc (kw) Kryza Stojący gazowy kocioł kondensacyjny 15 ZAL 25 WYL 35 WYL NEW 4 Odkręcić nakrętkę 1 . 4 Wyjąć uszczelkę płaską. Wyrzucić uszczelkę płaską. 4 Włożyć uszczelkę + kryzę + uszczelkę pomiędzy rurę i pompę obiegową. 4 Dokręcić z powrotem nakrętkę. 4 Sprawdzić szczelność podłączeń wodnych. C A 28/06/ A 18 4. Instalacja 220 SHL 4.8 Instalowanie i podłączenie solarnego naczynia wzbiorczego Instalowanie przy kotle ustawionym na podgrzewaczu Odłączyć wąż poprzez odcięcie obejmy. 2. Usunąć korek ochronny i podkładkę uszczelniającą. 3. Wykorzystać podkładkę uszczelniającą dostarczoną w woreczku z instrukcją obsługi, aby podłączyć wąż do ciśnieniowego naczynia wzbiorczego i położyć je na podłodze. ¼ Odnośnie instalowania solarnego naczynia wzbiorczego - patrz instrukcja instalowania i konserwacji kotła. 3 L A Instalowanie przy podgrzewaczu umieszczonym obok kotła 4.9 Podłączenie hydrauliczne ¼ Patrz instrukcja dostarczona z zestawem armatury połączeniowej podgrzewacza Orurowanie obiegu kolektorowego Z powodu wysokich temperatur, stosowania propylenoglikolu oraz wysokiego ciśnienia panującego w pierwotnym obiegu kolektorowym, podłączenie hydrauliczne pierwotnego obiegu kolektorowego należy wykonać ze szczególną starannością, zwłaszcza dotyczy to izolacji i szczelności /06/ A 220 SHL 4. Instalacja Ciśnienie w obiegu kolektorowym może wzrosnąć do maksimum 6 bar. Izolacja przewodów rurowych Dla ochrony izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, dziobaniem przez ptaki i promieniami ultrafioletowymi, należy wykonać w strefie dachu dodatkową osłonę izolacji z blachy aluminiowej. Tę dodatkową osłonę należy uszczelnić silikonem. 4 Przy użyciu innych przewodów miedzianych, stosować izolację o następujących parametrach: - odporność na stałą temperaturę do 150 C w strefie kolektorów i przy gorącym zasilaniu, jak również na temperatury do -30 C. - izolacja dokładnie szczelna i bez przerw w materiale. - stała grubość równa średnicy rury i współczynnik K równy 0.04 W/mK. Przy przejściu dachowym i przez ścianę dopuszcza się zredukowanie izolacji o 50 %. M A 4 Zalecane materiały dla maksymalnych temperatur do 150 C: - Duo-Tube - DuoFlex - ARMAFLEX HT - włókno mineralne - wełna szklana Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego 4 Naczynie wzbiorcze wyrównuje różnice objętości płynu solarnego spowodowane wahaniami temperatury. Całkowita ilość płynu solarnego w kolektorach jest absorbowana, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo instalacji (wyłączenie prądu przy pełnym nasłonecznieniu), oraz gdy w instalacji osiągnięta została temperatura wyłączenia. W takim wypadku część płynu solarnego jest przetworzona na gaz i płyn solarny zostaje wyparty z kolektorów do naczynia wzbiorczego. Ponieważ w kolektorach nie ma już płynu solarnego, instalacja nie jest już narażona na żadne ryzyko. Jeżeli, na przykład, wieczorem temperatura spadnie, gaz przechodzi proces kondensacji i zostaje z powrotem przetworzony na płyn solarny. 4 Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym powoduje wyparcie płynu solarnego z powrotem do kolektora. Przy załączeniu instalacji rozpoczyna się proces odpowietrzania trwający 3 min.. Wszelkie pęcherze powietrza są wychwytywane i usuwane przez system Airstop. Instalacja jest znów gotowa do pracy. 28/06/ A 20 4. Instalacja 220 SHL 4 Naczynia wzbiorcze są odporne na działanie płynu solarnego i odpowiednie dla pracy instalacji pod ciśnieniem. Pojemność naczynia wzbiorczego zależy przede wszystkim od objętości płynu solarnego, która może odparować, gdy instalacja nie pracuje. Z tego powodu naczynie wzbiorcze dobiera się głównie według ilości kolektorów. Przy dużej ilości kolektorów słonecznych, naczynia wzbiorcze montuje się równolegle. Pojemność solarnego naczynia wzbiorczego Ciśnienie wstępne (P 0) Ciśnienie robocze (P serv ) Wzór obliczeniowy (Hst /10) P d + P H st : Wysokość statyczna instalacji solarnej P d : Ciśnienie rozszerzalności czynnika przenoszącego ciepło (zależy od Tmax) P: Ładowanie pompy obiegowej (zależy od miejsca jej zainstalowania) 0.9 x PSV PSV:Nastawa zaworu bezpieczeństwa Przykład P 0 = 1.3 bar H st = 10 m P d = 0.3 bar P = 0 bar P serv = 5.4 bar PSV = 6 bar Podłączenie obiegu pierwotnego kotła ¼ Patrz instrukcja obsługi zestawu podłączeniowego Podłączenie hydrauliczne obiegu wtórnego c.w.u. Przy montażu należy przestrzegać odpowiednich norm i przepisów lokalnych. Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej są zaprojektowane na ciśnienie 10 bar. Zalecane ciśnienie robocze jest niższe niż 7 bar. Specjalne środki ostrożności Przed podłączeniami Przewody dla c.w.u. wypłukać, aby do zasobnika nie dostały się kawałki metalu i inne nieczystości. Warunki dla Szwajcarii (nie dotyczy Polski) Podłączenia należy wykonać zgodnie z przepisami Szwajcarskiego Stowarzyszenia Instalatorów Gazowych i Wodnych. Należy przestrzegać przepisów lokalnego dostawcy wody /06/ A 220 SHL 4. Instalacja Zawór bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, na przewodzie wody zimnej podgrzewacza ciepłej wody użytkowej należy zamontować zaplombowany fabrycznie zawór bezpieczeństwa. Francja: Zalecamy membranową armaturę zabezpieczającą z onaczeniem NF. 4 Zamontować zawór bezpieczeństwa w obiegu wody zimnej. 4 Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w pobliżu podgrzewacza
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks