Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SOSYOLOJİNİN YAŞAMLA DANSI: PROF. DR. BİRSEN GÖKÇE YE ARMAĞAN

Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 206 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SOSYOLOJİNİN YAŞAMLA DANSI: PROF. DR. BİRSEN GÖKÇE YE ARMAĞAN Yayına Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Zuhal Güler Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu Prof. Dr. Aylin Görgün Baran SOSYOLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI HAZİRAN 2013
Transcript
SOSYOLOJİNİN YAŞAMLA DANSI: PROF. DR. BİRSEN GÖKÇE YE ARMAĞAN Yayına Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Zuhal Güler Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu Prof. Dr. Aylin Görgün Baran SOSYOLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI HAZİRAN 2013 ANKARA Kitaptan, yazarın ismi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Kitapta yer alan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. ISBN : Dizgi: Zuhal Güler-Mustafa Akdağ Baskı: Ümit Ofset Matbaacılık Tel: ANKARA ANAYASANIN İDEOLOJİSİ VE BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜ İLİŞKİSİ Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilimdalı Anayasaların ideolojisinin ne liği ile ilgili açıklamaya ontolojik bir giriş olsun diye önce ideoloji kavramının irdelenmesi anlamlı olacaktır. İdeoloji en geniş anlamda ide ile ilgili olandır ancak bu tespit idealizmle ilgisi nedeniyle buradaki bağlamda yol gösterici olmayacaktır. İdeoloji, genel olarak siyasal ya da toplumsal bir öğreti kuran ya da yönlendiren düşünce, inanç ve görüşler sistemidir. Bazen bir toplumda, bir döneme ya da bir sınıfa özgü inançların bütünü olarak tarif edilir. Bazen de bir toplumsal durumu yansıtan düşünceler dizgesi, insanların kendi varoluş koşulları ve ilişkilerinden doğan yaşam tarzları ile ilgili tasarımların bütünüdür da Destutt de Tracy in ilk kullanımında idelerin kökenleri ile ideler arasındaki ilişkiye yönelik ampirik bir çalışma alanının ismi olarak varlık bulmuştur. Amaç düşüncelerin kaynağını araştırmaktır. 19.yy a gelindiğinde ideolojinin terim olarak bu bağlamdan bütünü ile koptuğunu görüyoruz. İdeoloji artık rasyonel düşünceden farklı olarak politik karşıtlıklar için kullanılan çarpıtılmış, radikal algı kaymaları anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarz ideoloji tarifi Marksist düşüncede ilişkilerin olduğundan tamamen farklı gösterildiği bir zemindir. Bir toplumda hâkim olan sınıfların, somut gerçeklikten kopuk egemen sınıf söylemlerinin ezilen sınıflara yönelik propagandasıdır. Hâkim ideoloji sıfatı ile birlikte ele alınır. İdeolojiye ilişkin bir üçüncü ontolojik tanım büyük siyasi programların genelleştirilmiş adı olmadır. Örneğin liberalizm, sosyalizm, milliyetçilik, kolonyalizm v.b. gibi ayrı politik bakış açılarıyla birleşen siyasi öğretiler ideoloji olarak isimlendirilir (Çelik, 2005, s.3 v.d.). Bu çalışmanın başlığında kullanıldığı biçiminde ise ideoloji ana tema, ana fikir anlamındadır. Anayasaların ana fikrini ya da yapılış gerekçelerini gösterir başlangıçlar içermesi eğilimi modern anayasa 533 geleneğinde güçlü bir tutumdur. Amerikan anayasasının meşhur tek cümlelik başlangıcından başlayarak çok sayıda anayasanın başlangıç bölümünü tam da burada sözünü ettiğimiz ana fikir çerçevesinde başlangıç tanımıyla bağdaştırabiliriz. Anayasa, diğer yasaların bağlı olduğu hukuk metnidir, üst metindir. Kişilerin hakları vardır. Bu haklar devletin arzusuna bağlı değildir. Kişiler bu haklarına insan oldukları için sahiptirler. Hukukun haklarla ilişkisi irade ve akıl temelli yani yasal-ussal meşruiyeti güçlendirmesidir. Bunun sonucu toplumsal irade ve akıl, toplum sözleşmesi olarak anayasaları var eder. On dokuzuncu yüzyıl da olgunlaşan hukuk devleti anlayışının bir yansıması olarak modern devlette güç, genel yasalarla varlığını gösterir. Modern hukuk hiyerarşik bir bütünlük arz eden bir yasalar silsilesidir ve bu silsilenin üstünde anayasa yer alır. Ayrıca hukuk devletinin bir başka gereği de yasaların belirgin, açık, kesin hükümler içeren nitelikte olmasını gerektirir. Hak ve yükümlülüklerin yasa ile düzenlenmiş ve bu düzenlemenin usul ve biçemi de anayasalarda açıkça yer verilmek suretiyle güvenceye alınması da sistemi hukuk devletine çevirir. Anayasaların başlangıç bölümleri edebi bir dille, anayasaların üzerine kurulu oldukları dünya görüşünü yansıtırlar; anayasaların ne işe yaradığını temel olarak neyi konu aldığını belirten giriş niteliğinde metinlerdir Amerikan Anayasası nın başlangıç kısmı ilk örnektir: Biz Birleşik Devletler halkı, daha yetkin bir birlik oluşturmak, adaleti yerleştirmek, yurtiçi huzuru sağlamak, dışarıya karşı ortak savunması gerçekleştirmek, genel refahı yükseltmek ve bizden sonra gelecekleri de yararlandırmak amacıyla A.B.D. için bu Anayasayı düzenliyoruz. Başlangıç kısımları devletin anayasaya ilişkin tercihler ile bir anayasa neyi içermektedir sorusuna verdikleri yanıtla ilgilidir. Bakır Çağların Anayasalar şifreli metinlerdir ve her anayasada iktidar yapısının gizli mantığı vardır bu şifrelerin bulunduğu yerlerden birisi de başlangıç bölümüdür, derken bu özelliği vurgulamıştır. Başlangıç bölümlerinin niteliği, anayasaya verilen anlamla bağlantılıdır. Wheare ikili bir ayrım yapar, buna göre; Anayasayı salt hukuksal belge olarak gören görüş anayasayı sadece hukuk kuralları 534 içermekle sınırlar 1. Diğer görüş ise siyaset ve hukuk ilişkisi, tarihi gönderme ve ilkeleri de içeren bir biçimde yazılan başlangıçlara işaret eder. Anayasaların başlangıç kısımları genellikle hak ve özgürlüklerin temel ilkelerini içeren yol gösterici ve devletin amaçlarını belirleyen edebi nitelikte metinlerdir. Anayasa Başlangıçlarında siyasi iktidarın anayasayı yazma gerekçesi ve niteliği, genel hedefler ve soyut ilkeler yer almaktadır. Anayasaların başlangıçlarının neleri içermesi gerektiği konusu kadar, bir başlangıcın zorunlu olup olmadığı da tartışmalıdır. Uygulamada çok farklı nitelikte başlangıç bölümleri olan anayasalar bulunduğu gibi, başlangıcı olamayan anayasalar da vardır. Wheare eğer bir anayasadan yalnızca hukuki saygıyı değil aynı zamanda bir üst hukuka gerekli hürmeti sağlaması da isteniyorsa o zaman bir hukuk kuralı olarak görülemeyecek her şeyi Anayasanın sınırları dışında tutmak akıllıca olacaktır ifadesini kullanmıştır (Wheare, 1985, s.66). Bu uyarı Anayasaların hukuksal doküman olduğu ile ilgilidir. Çoğu zaman başlangıç bölümünde soyut olarak yer alan ilkeler anayasanın çeşitli maddelerinde somutlaştırılır. Başlangıç bölümleri bir anlamı ile hiç şüphesiz anayasanın bir başlangıcıdır, bu nedenle anayasaların ruhunu gösterirler. Genel olarak ilkesel ve soyut ifadeleri içeren başlangıç bölümleri ölçü norm olarak da kullanılır. Soyutlukları aydınlatıcılık ve ölçü norm olarak yararlanma ile sınırlı tutularak, ilkelerin anayasada somutlaşmış biçimlerinin merkeze alınacağını da göz önünde tutmak gerekir. Anayasa ilke ve kuralları arasında üstünlük ve bağlayıcılık değerleri açısından bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak katı anayasa sistemlerinde, bu katılığı sağlayan önemli özelliklerden birincisi de değiştirilemeyecek maddeleri içermesidir. Başlangıçta yer alan ilkelerin Anayasanın 2.maddesi ile Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılması ve 2.maddenin değiştirilemez hükümlerden olması, anayasa kuralları arasında sıralamada bu kurala üstünlük sağlamıştır (Koçak, 1998, s.17 v.d.). Bu nedenle Cumhuriyetin niteliklerine ilişkin ilkeler de dahil, Anayasanın tüm ilke ve kurallarının Başlangıçta yer 1 Anayasa Mahkemesi kararları incelendiğinde, Mahkemenin anayasa kuralları arasında nispi altık-üstlük ilişkisi kurduğu, başlangıçtaki ilkeler ile cumhuriyetin temel niteliklerinin tüm diğer anayasal kuralların uygulanmasında önceliğini pek çok kararında vurgulamıştır. 535 alan ilke ve kurallara uygun yorumlanması bir zorunluluktur. Böylece başlangıçta yer alan ilkeler ilk sırada cumhuriyetin nitelikleri ikinci sırada yer alacaktır. Ayrıca 1982 Anayasasının 2. Maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanmıştır. Bu yönüyle de başlangıçta belirtilen ilkeler büyük öneme sahiptir. Bu maddeye yönelik olarak Anayasanın 4.maddesi ile getirilen değiştirme yasağının, maddenin yollama yaptığı Başlangıç kısmı üzerinde etkili olacağı kesindir. Bu bağlamda başlangıçtaki ilkelerin Cumhuriyetin dayanağı olduğu ve değiştirme yasağı kapsamında olduğu düşünülebilir. Diğer anayasaları üzerinden genel bir değerlendirme yaptığımızda başlangıçlar içinde yer alan ilkelere ilişkin şu saptamaları yapabiliriz; Başlangıç kısımlarından en çok kullanılan değer adalet ve eşitliktir. Diğerleri ise barış ve özgürlüktür. Başlangıç bölümünün anayasalarda yer alıp yer almaması kadar, başlangıç bölümlerinin neleri içerdiği konusu da farklılıklar arz eder. Anayasaların başlangıç bölümlerinin hangi değerleri içerdiği ile ilgili değerlendirmeleri modern anayasalar bağlamında ele aldığımızda şu noktalar dikkat çekicidir. Anayasaların birer uzlaşma metni olması nedeni ile hoşgörü, uzlaşma ve anlaşma kavramları da başlangıç kısımlarında sık kullanılan kavramlardır. Giderek yaygınlaşan insan hakları kavramı da yollama yapılan değerlerden birisi olarak karşımıza çıkar. - Demokratik Devlet - Hukuk Devleti - Milli Devlet - Üniter Devlet - Kuvvetler Ayrılığı başlangıç metinlerinde yer alan diğer ifadelerdir. Dini değerlere yer veren başlangıç hükümlerine, İslami olanlara örnek olmak üzere 1979 İran Anayasası, Tunus 1959, Afganistan 2004, Kuveyt 1962 Anayasalarını gösterebiliriz. Hıristiyan değerlerine yer veren: 1937 İrlanda, İsviçre 1999, Arjantin 1853, Brezilya 1988, Anayasalarının başlangıç bölümleridir. Buna karşılık Nambiya (1990) ve Hindistan (1950) başlangıç kısımlarında özel olarak laiklik kavramına vurgu yapmıştır. 536 Sadece tarihsel gelişimi anlatan başlangıçlar da var. Hırvatistan (1990) Hong Kong (1990) Etiyopya (1955) Afganistan (2004), Anayasaları, tarihsel açılımları içerir. Bazı ülkeler ise başlangıç bölümlerinde özel olarak gelenek, dil ve kültürlerini vurgulamışlardır. Litvanya (1992) İspanya (1992) Fiji (1997) Anayasaları gibi. Uluslararası belge ve antlaşmalara yer veren başlangıçları da vardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler Antlaşması, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmelerini bu belgelere örnek olarak gösterebiliriz Tarihli Kongo ve Madagaskar Anayasaları ise uluslararası hukuku başlangıç kısımlarında iç hukukun parçası haline getirmiştir. Daha farklı bir örnek olmak üzere ekonominin örgütlenmesi ve işleyişi konusunun 1995 Bosna-Hersek Anayasasında, 1926 tarihli Lübnan Anayasasında ise özel mülkiyetin korunup Pazar ekonomisini desteklemekten söz edilmiştir. Etnik kimlik ve Milli kimlik vurgusu çoğu üniter devlet anayasasında yer alır, etnik vurgu açısından ise Bosna-Hersek anayasası ayrıca etnik unsurları olarak Boşnak, Hırvat ve Sırpları saymıştır. Kuzey-Afrika ülkelerinden 1969 Libya, 1976 Cezayir Anayasaları Arap Milliyetçiliği ve Arap Kimliğini vurgulamıştır (Grote ve Wolfrum, 2012). Ülkemiz açısından durum incelendiğinde ise: Osmanlı İmparatorluğu nda ilk anayasa örneği olan 1876 da başlangıç sayılabilecek bir hitap bulunmaktadır, 1921 Anayasasında bir başlangıç bölümü yoktur ancak 1921 Anayasasının hazırlanma süreci incelendiğinde, başlangıç olarak kabul edilebilecek Halkçılık Programı adıyla anılan bir metni buluruz. 13 Eylül 1920 de Meclise sunulup görüşülen 31 maddelik bu program Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun esin kaynağıdır. Bu metin aynı zamanda 1921 Anayasası nda yer alan pek çok ilkenin ön işaretlerini vermektedir Anayasasının başlangıç bölümü yoktur Anayasası ise yeni anayasanın hazırlanma koşullarını da içeren geniş bir başlangıç bölümüne sahiptir, ona sadece değinmekle yetineceğiz Anayasası hazırlanırken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1961 Anayasasının Başlangıç kısmı çeşitli sorunlara yol açtığı Anayasa Mahkemesinin eleştirilen bazı kararları 537 için kaypak bir zemin oluşturduğu ve özellikle de toplumun bir kesimini Anayasayla dışlanmış bir duruma soktuğu gerekçeleri ve olumsuzluklar nedeniyle oluşturulacak yeni anayasanın bir başlangıç bölümünü içermemesi gerektiğini önermiştir (Gerekçeli Anayasa Önerisi, 1982, s.5). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise başlangıçların bir toplumun bağlı olduğu ancak hukuk normu haline getirilmesi imkânı bulunmayan değerlerini açıklamaya imkân verdiği gerekçesi ile Anayasaya bir başlangıç kısmı konulması yönünde görüş bildirmiştir (İ.Ü.H.F. Fakülte Kurulu nun Yeni Anayasaya İlişkin Görüş ve Önerileri, 1982, s.4). Halen yürürlükte olan 1982 Anayasa sı başlangıç kısmı Danışma Meclisinin Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca aynen kabul edilen metindir Anayasası başında Başlangıç başlığı altında dokuz paragraf, tek cümle ve 294 kelimeden oluşan bir başlangıcı vardır. Bu başlangıcın hangi ilkeleri içerdiği konusunda farklı görüşler vardır bu tartışmalara girmeksizin şu ilkeleri sıralayabiliriz; - 12 Eylül 1980 müdahalesinin meşruluğu (1. ve 2. Paragraf daha sonra 95 değişikliği ile çıkarılmıştır.) - Atatürk Milliyetçiliği ( 1., 2., 5., 7., paragraflar) - Anayasanın üstünlüğü (3., 4., paragraflar) - Hürriyetçi Demokrasi (3. paragraf) - Kuvvetler Ayrılığı (4 paragraf) - Türk varlığının devleti ve ülkesi ile bölünmezliği (5. paragraf) - Laiklik (5. paragraf) - Uluslararası eşitlik (2. paragraf) - Milli egemenlik (paragraf 3) - Çağdaş uygarlık düzeyine erişme kararlılığı Ayrıca 8. paragrafta başlangıçta yer alan ilkelerin değerlendirilmesinde bir sadakat yükümlülüğünün olduğu anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve sadakatle yorumlayıp uygulamak ifadesi ile güçlü bir biçimde vurgulanmıştır. Bu ifade, Anayasa nın 176. Maddesi ile Anayasa metnine dâhil edilen 538 başlangıç kısmının, Anayasa normlarını yorumlamak için kullanılacak ilk ilkeler bloğu olduğunu da açıkça göstermektedir 2. Dokuzuncu paragrafta Anayasa Türk Milleti tarafından yurttaşların vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olduğu belirtilmiştir. Bu ifade Alman Anayasa hukukundan gelen anayasaya sadakat borcu ilkesi ile paralellik göstermektedir Anayasasının 176. Maddesi ile getirilen başlangıç kısmının anayasanın metnine dâhil olması başlangıca anayasa maddeleri ile aynı değeri tanımak demektir. Bu tür bir yöntem yaygın değildir. Bir örneği olarak 1973 tarihli Suriye anayasasının 150. Maddesini gösterebiliriz. Bu madde de bizdeki düzenleme ile paraleldir (Grote ve Wolfrum, 2012). Anayasanın üstünlüğü anayasal denetimle sağlanmaktadır. Anayasal denetim yapılırken anayasanın normları birer ölçü oluşturmaktadır acaba başlangıç da bu şekilde kullanılabilir mi? Bu konuda iki görüş var: 1- Birinci görüş başlangıç hükümlerinin sadece açıklayıcı değeri vardır. Başlangıçtan önermelerden normlar çıkarılmaz, eğer bu yapılırsa Hukuk devletinin temel özelliklerinden olan hukuki belirlilik ilkesine aykırılık ortaya çıkabilir. Çünkü başlangıçların genel niteliği soyutluğudur. 2- İkinci görüş ise anayasayı bir çeşit manifesto, ülkü ve ülkenin buyruğu olarak gören görüştür (Wheare, 1985, s.43). İki görüş son derece farklı tutum almayı gerektirir. Bunun dışında hemen hemen tüm anayasalar devletin niteliği, temel organları bu organların yetki paylaşımı ve temel hak ve hürriyetler bulunmaktadır. Ancak bunların ötesinde her anayasada ekonomik, sosyal ve siyasal bir felsefe vardır. Bu felsefenin ana hatları ile açıklandığı yer ise anayasanın başlangıç kısmıdır. Anayasaların başlangıç bölümleri ölçü norm olarak kullanılabilir. Türk uygulaması açısından 1982 Anayasası 176.maddesi Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmının anayasa metnine dâhil olduğunu işaret etmektedir. Bu düzenlemeyi de başlangıç bölümündeki Anayasasının başlangıç hükümleri de bazı değişikliklere uğramıştır Anayasa değişikliği ile de başlangıç kısmının beşinci paragrafında yer alan hiçbir düşünce ve mülahazanın ifadesi hiçbir faaliyetin şeklinde değiştirilmiştir. 539 düzenlemelerin ölçü normu olarak kullanılması zorunluluğu olarak değerlendirebiliriz. Anayasa mahkemesi bir kararında başlangıç bölümüne dayanmış. Başlangıçta yer alan dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi ifadesine dayanarak (Araplara mülk satma olarak bilinen yasa) ilgili yasayı iptal etmiştir. Karşılıklılık yoksa yasa anayasaya aykırıdır. Başlangıç kısımları anayasalara asli kurucu iktidar tarafından konulmaktadır. Yani asli kurucu iktidar tarafından yapılan anayasalarda Başlangıç kısmı yoksa tali kurucu iktidar tarafından yapılan bir anayasa değişikliği ile anayasalara sonradan bir başlangıç kısmı eklenmemektedir Anayasası ndan sonra yapılması düşünülen yeni anayasa için de ortaya çıkacak bu teknik sorunu bir tarafa bırakmayı tercih ediyorum. Gerçekten yeni bir anayasa isteniyorsa yeni bir başlangıç kısmı da yazılmalıdır. Çalışmanın son kısmında buna ilişkin birkaç örnek de sunuyorum Anayasasının iyi bir anayasa olmadığı, yapılma koşulları ve özellikle askeri bir anayasa olduğu iddiası yeni anayasanın yapılış perspektifinde belirleyicidir. Yeni anayasa tartışmasını ve bu anayasanın başlangıcının olup olmaması veya niteliğine ilişkin yapılacak değerlendirmelerin ön şartı olarak aşağıdaki saptamaları yapmak uygun olacaktır: - Yeni bir anayasa yapma arzusu veya talebi her şeyden önce toplumun sorun çözme kapasitesini arttırmak için yapılmalıdır. Bu saptama yeni anayasanın sadece bir tepki anayasası olmaması anlamındadır. Çünkü tepkisel olan yani psikolojik zeminli hareketin rasyonel olanla da tamamlanması gerekir. Soğukkanlı ve gelecek profili hesaba katılarak yeni bir anayasa hazırlanmalıdır. Toplumu her kesiminde orta bir istek olarak yeni anayasanın yapılması gündelik heyecanları aşan bir şekilde değerlendirilmelidir. Kazanılmış hakların genişletilmesi tarzında bir yöntem benimsenmeli haklarda turnike sistemi işletilmelidir (İleri doğru, hakların geliştirilmesi; haklardan sala geriye dönülemeyeceğinin kabulü). - İyi bir anayasanın yapılabilmesi için öncelikle ideal bir tartışma ortamının kurulması gerekir. Bunun koşullarının neler 540 olacağını Habermas ın söylemi üzerinden şu şekilde netleştirebiliriz: a) Tartışmada açıklık (herkese söz hakkı), b) Tartışmaya katılan herkesin eşit konumda bulunması, yani hiyerarşik ilişkinin, çoğunluk veya azlık olmanın, kabul edilebilir veya radikal olanın söz söyleme hakkının sıralamaya tabi tutulmaksızın dinlenmesi, c) Tartışmayı etkileyebilecek baskının bulunmaması d) Tartışmacıların samimiyeti. (en önemli koşul olmakla birlikte bu samimiyet test edilemez, sadece umulur, etik sınırı gösteriyor.) Habermas ın ideal tartışma ortamına bir önemli koşul olarak (b) şıkkında yazılan koşulu gerçekleştirmek açısından Rawls un toplumsal yapıda en dezavantajlı olanların fikir özgürlüğü bakımından daha da gözetilmesinin gereğidir. (Her açıdan radikal olanlar) Bu koşulları garantileyecek olan dışsal koruma Devlet in güvencesidir. Devletin güvencesi negatif yükümlülük olarak özgür ifadenin garanti edilmesi ile başlar. Bu harici güvence, fişlenmeme, dışlanmama, aşağılanmama, şiddete maruz kalmama, hukuksal yaptırımla tehdit edilmeme ile sağlanmalıdır. Devletin harici baskının varlığını tespit ile başlayan pozitif yükümlülüğü ise gerekli önlemleri alma olarak ortaya çıkar. Bu ön koşulların varlığı temin edildikten sonra, siyasal, hukuksal ve sosyal sorun alanında yer alan ve genellikle oydaşlık içerisinde ortaya konan şu sorunların çözümü gerekir; 1- Türkiye de yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu, askeri olmayan, özgürleştirici ve standartları yüksek yeni bir anayasa yapılmasını istemektedir. Bu istek sadece geçici bir sorun çözme hevesinden çok gelecek beklentilerini de karşılayacak yepyeni bir anayasa olmalıdır Anayasası başlangıç bölümü ve içeriği tüm anayasa değişse bile dokusu itibariyle sıkıntı yaratacak kötü bir metindir. Bu nedenle değişikliğe ve uyuşma noktasında ulaşabilmek için öncelikle ele alınması gerekir. Bu düşüncelerle başta tarafımdan yazılmış olan başlangıç metni önerisi ve ekte bazı genç arkadaşlarımca yazılan başlangıç için örnek olabilecek metinlerle bu çalışmayı somutlaştırmayı tercih ediyorum; herkesin kendini eşit biçimde içinde hissedebileceği bir kimlik (Türk-sünni kimlik 541 manipulatif devlet anlayışına yol açıyor, dışlayıcı, etnik çağrışımları var. Aynı şekilde laik kimlik açısından da sorunlu) Anayasasının rasyonel parlamenter sistem olarak ilan edilmesine rağmen abartılı Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin bir de seçimle gelmiş cumhurbaşkanı sorunu ile daha da genişlemiş olması rasyonellik açısından sorun doğurmuştur. Parlamenter sistemin gereği olan dengeleyici yapılar bozulmuş görünüyor. Seçim barajı, seçim sistemi ve içtüzük uygulamaları ve siyasi partiler rejimi ile anaya
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks