Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SOYKIRIM FT RALARINA ATATÜRK ÜN YANITI

Category:

Retail

Publish on:

Views: 14 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OTOPS Cengiz Özak nc SOYKIRIM FT RALARINA ATATÜRK ÜN YANITI 1932 Milletler Cemiyeti Zaferi Birinci Dünya Savafl sürerken, 2 Nisan 1917 günü yans zl b rakan Amerika, Almanya'ya karfl ngiltere, Fransa, Rusya
Transcript
OTOPS Cengiz Özak nc SOYKIRIM FT RALARINA ATATÜRK ÜN YANITI 1932 Milletler Cemiyeti Zaferi Birinci Dünya Savafl sürerken, 2 Nisan 1917 günü yans zl b rakan Amerika, Almanya'ya karfl ngiltere, Fransa, Rusya ve talya'n n yan nda savafla kat lm fl; ard ndan 1917 Ekim Devrimi'yle Rusya'da yönetimi ele geçiren sosyalistler, devlet arflivinde bulduklar gizli Sykes-Picot Antlaflmas n 23 Kas m 1917 günlü zvestia ve Pravda gazetelerinde yay nlam fl, ngiliz Manchester Guardian gazetesi de bunlar 26 Kas m 1917 günlü say s nda dünyaya duyurmufltu. tilaf devletlerinin Osmanl topraklar n a- ralar nda paylaflmak amac yla anlaflarak savafla girmifl Wilson, ABD Kongresinde Ondört Nokta denilen bar fl ilkelerini aç kl yor. olduklar gerçe ini ortaya ç karan bu skandal üzerine ABD Baflkan anlaflmalar n n geçersiz oldu unu Woodrow Wilson, 8 Ocak 1918 günü duyuracakt. kongrede bir konuflma yapacak ve Wilson'un onikinci ilkesi, Osmanl Ondört Nokta olarak aç klad bar fl mparatorlu u'nun savaflta yitirdi i koflullar nda, bütün gizli paylafl m topraklar d fl nda elinde kalan toprak- 8 larda ço unlu u Türk olan yerlerde Türk egemenli inin kurulmas n öngörüyordu. Wilson un Ondört Noktas nda Osmanl mparatorlu u nun Türk yo un topraklar üzerinde Türk egemenli inin kurulaca n duyuran onikinci madde. BD MAYIS 2015 Savafl sonunda yenilen devletler, silah b rak flmas antlaflmalar n, Wilson un Ondört Nokta s nda yer alan kendi kaderini tayin hakk n n nas l olsa kendilerine de tan naca na güvenerek imzal yorlard. Örne in, 3 Mart 1918 günü Sovyet Rusya ve Almanya aras nda imzalanan Brest-Litovsk anlaflmas nda Osmanl Delegelerinin de imzas vard ve bu anlaflma Wilson un kendi kaderini tayin hakk çerçevesinde düzenlenmiflti. Osmanl Devleti nin 30 Ekim 1918 de imzalad Mondros Mütarekesi de yine Wilson un kendi kaderini tayin hakk ve onikinci maddede özellikle yaz l bulunan Türk yo un topraklarda Türk egemenli inin tan naca na güvenilerek imzalanm flt. Mustafa Kemal, Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan iki hafta sonra, 13 Kas m 1918 günü, stanbul a geldi. Mütareke koflullar çok a rd ; ancak, Wilson ilkeleri Osmanl Devleti nde Türk egemenli ini tan d na göre; mütarekenin bu egemenli i yok sayacak biçimde uygulanamayaca düflünülüyordu. Ne denli Wilson un 1918 y l nda yay nlanan haritas nda Do u Anadolu da bir Ermenistan ve bir Kürdistan gösterilmiflse de, buralarda ço unlu un Türk oldu u saptan r saptanmaz, tüm Anadolu Türk egemenli ine b rak lacakt. Böyle düflünen Halide Edip vs. ayd nlar, mütarekenin imzalanmas ndan k sa bir süre sonra 4 Aral k 1918 günü stanbul da bir Wilson Prensipleri Cemiyeti bile kurmufllard. Mustafa Kemal'in tasar s, Wilson'un Osmanl topraklar nda özerk Ermenistan ve Kürdistan öngören tasar s na uymuyordu; o, 30 Ekim 1918 günü mütareke imzaland anda iflgal edilmemifl ve o tarihte Osmanl Devleti'nin elinde bulunan topraklarda yaflayan bütün nüfusu -etnik köken ve dinsel inançlara göre ay rmaks z n- bölünmez Osmanl Mille- Wilson un 1918 y l haritas nda, zmir in Yunanistan a verilece ini gösterir en küçük bir belirti dahi yoktur ve Kürdistan, bugünkü Türkiye s n rlar n n d fl nda gösterilmifltir. 9 ti olarak adland r yor; ve Osmanl devletinin iflgale u ramam fl topraklar üzerinde, Wilson'un önerdi i etnik özerklikleri de il, Osmanl Milleti - nin ülkesiyle ulusuyla bölünmez bütünlü ünü savunuyordu. Yer-yüzünde iki tür millet (ulus) oluflumu vard : Biri Ethnic Nationalism dedikleri, etnik kandafll k soydafll k temeline dayanan Alman örne indeki millet (ulus); di eri Civic / Civil Nationalism dedikleri, eflit özgür birey yurttafll temel alan Frans z örne indeki millet (ulus) oluflumu... Mustafa Kemal'in mütareke döneminde savundu u Osmanl Milleti tasar s, etnik temele dayanm yor; eflit özgür birey yurttafll k temeline dayan - yordu. Nitekim, Anadolu'- ya geçtikten sonra Ba ms zl k Savafl 'm z n amac olarak benimsenen Misak- Milli de Mustafa Kemal'in bu tasar s na uygun olarak düzenlenecekti. Mustafa Kemal, yaln zca bir ordu komutan de- il, ayn zamanda devletler aras güçler dengesini, güçler aras ndaki iliflkileri ve çeliflkileri an be an izleyip, hangi zamanda ne yap lmas gerekti i konusunda en do ru kararlar veren bir stratejist ti; 18 Ocak 1919 günü bafllayan ve ABD Baflkan Wilson un çok say da dan flman yla birlikte Avrupa ya gelip baflkanl k etti i Paris Bar fl Konferans nda, galip 10 devletlerin Osmanl Devleti nin gelece i konusunda verecekleri karar n Wilson ilkelerinin Türk egemenli ini tan yan onikinci maddesine uygun olup olmayaca n görmeden önce, hemen bir silahl direnifl bafllat lmas n do ru bulmuyordu. stanbul da kald sürece, bir yandan yurtseverlerin devlet yönetiminde görev almas için çal fl rken, di er yandan galip devletlerin stanbul daki yetkilileriyle görüflmeler yap yor ve Paris Bar fl Kon- ABD Baflkan Wilson, Bar fl Konferans na kat lmak üzere geldi i Paris te coflkuyla karfl lan yor. ferans nda olup bitenlere iliflkin haberleri dikkatle izliyordu. stanbul daki talyan yetkili Kont Sforza, yak nda Yunanl lar n zmir e asker ç kartacaklar n, Yunan askerinin zmir e ç kmas n önlemek için Türklere para ve silah vermeye haz r olduklar n f s ld yordu gizli toplant larda. Ama, Wilson ilkelerinin Türk egemenli ini tan yan onikinci maddesine ve Wilson un Ege yi Türk olarak gösteren 1918 haritas na ters düflen bu olas l a inanmak kolay de ildi. Yine de dikkate al nm fl ve talyanlarla s k iliflkileri bulunan Cami Baykurt, zmir e giderek, olas bir Yunan iflgaline karfl Müdafaay Hukuk örgütlenmesini bafllatm flt. Bu s rada, ABD, ngiltere, Fransa ve talya dan oluflan Dörtler Konseyi, 28 Nisan 1919 günü Paris Bar fl Konferans nda ald klar bir kararla, Wilson un ondördüncü ilkesini yerine getirerek, Cemiyet-i Akvam denilen Milletler Cemiyeti - ni kurmufllard. Wilson ilkelerinin Paris Bar fl Konferans nda galip devletlerce benimsendi ini gösteren bu haber, bar fl görüflmelerin sonunda, Türk BD MAYIS 2015 egemenli inin tan naca na duyulan umudu da pekifltiriyordu. fiimdiki Birleflmifl Milletler Örgütü nün öncülü olan Cemiyet-i Akvam Milletler Cemiyeti, Wilson ilkelerine dayan yordu. yani Milletler Cemiyeti nin Wilson ilkelerine dayanmas, Mondros Mütarekesi maddelerinin de Wilson un Osmanl Türk egemenli ini tan yan onikinci maddesine ayk r biçimde uygulanamayaca na kan t oluflturuyordu. Gelgelelim, Milletler Cemiyeti - nin kuruluflundan çok de il 18 gün sonra, 15 May s 1919 günü, bu kuruluflun üyesi olan Yunanistan, Milletler Cemiyeti nin dört kurucusundan biri olan ngiltere nin onay yla, zmir e Milletler Cemiyeti nin aç l fl töreni (solda) Milletler Cemiyeti nin bayra ve armas (altta) 11 asker ç kartacak ve böylece, talyanlar n bir süre önce verdikleri haber de do rulanacakt. Milletler Cemiyeti üyeleri, kurucu Wilson un ilkelerini çi neyerek, üzerinde Türk ço unlu un yaflad Osmanl topraklar n iflgale bafllam fllard. Milletler Cemiyeti üyesi devletlerin, kurucu Wilson un ilkelerini çi neyerek girifltikleri bu iflgal; her fleyden önce kendi ilkeleriyle tutars z ve dolay s yla da savunulamaz bir eylem oldu undan; Anadolu da bafllat - lacak silahl direniflin hakl l tüm dünyaca kabul edilecekti. flte Mustafa Kemal, Yunan iflgalinin bafllamas ndan bir gün sonra, 16 May s 1919 günü, böyle bir ortamda Anadolu ya geçecek; ve kendi kurucu ilkelerini bizzat kendileri çi neyerek iflgale giriflen Milletler Cemiyeti üyesi devletlere; baflka bir deyiflle Yedi Düvele karfl, ulusal direniflin önderi olacakt. Sevr de karfl m za dikilenler de, Lozan da karfl m za dikilenler de, hep Milletler Cemiyeti üyesi devletlerdi. Milletler Cemiyeti yasas n n 10. maddesi, üye devletlerin toprak bütünlü ünü ve siyasal egemenli ini korumay yükümleniyordu. Türkiye, bu kurulufla üye olmad na göre; toprak bütünlü üne sayg gösterilmeyecek; ve Milletler Cemiyeti, 5 Haziran 1926 günlü karar yla, Musul u Ankara ya de il, Irak a ba layacakt. Milletler Cemiyeti nin bir de Az nl klar Komitesi vard. Lozan da gayr müslim cemaatlere iliflkin hükümlerin uygulanmas da Milletler Cemiyeti - nin denetimine b rak lm flt da, gayr -müslimlerin Medeni Kanun dolay s yla; az nl k ayr cal klar ndan 12 feragatleri, Yunanistan ve Almanya taraf ndan Milletler Cemiyeti ne götürülecek; Milletler Cemiyeti, 1927 de bu itirazlar kabul etmeyerek gayri müslimlerin anlaflmal az nl k konumundan ç k p öz yurttafl konumuna geçifllerini onaylayacak; fakat Milletler Cemiyeti nin bafl n çeken ngiltere ve Fransa, Türkiye nin etnik olarak bölünmesine yönelik çabalar n aral ks z biçimde sürdüreceklerdi. ngiltere, daha çok Irak ve ran ü- zerinden; Fransa ise daha çok Suriye üzerinden Türkiye ye karfl bölücü etkinlikler yürütüyor; buralarda örgütleyip silahland rd klar etnik ayr l kç lar Türkiye ye yollayarak yurttafllar m z etnik ayr l kç ayaklanmalara yöneltiyorlard. ngiliz, Frans z güdümlü etnik ayr l kç örgütler, Milletler Cemiyeti ni kendileri için uluslararas bir dayanak olarak görüyordu. Kalk flt klar her ayaklanmada hakl l klar n tescil etmesi için Milletler Cemiyeti ne baflvuruyor; ve bast r lan her ayaklanmalar ndan sonra, Türkiye yi flikayet etmek üzere, yine Milletler Cemiyeti - ne dilekçeler ya d r yorlard fieyh Sait Ayaklanmas n n hemen ard ndan, 1926 da ran dan A- nadolu ya s zan ayr l kç örgütler aras dört y l boyunca A r syan ad yla bilinen ayaklanmalar gerçeklefltirmifller; Agri ad nda bir gazete ç kartm fllar; ve söylentiye göre, 1928 de biz burada A r Kürt Cumhuriyeti kurduk diyerek, resmen tan nmak üzere ngiltere arac l yla Milletler Cemiyeti ne baflvurmufllard. syan n A r 'da ç kart lmas n n özel bir amac vard. Sovyet Ermenistan'- yla s n rdafl olan A r 'da isyan, hem Ermenileri Sovyetler'den ayr l p Büyük Ermenistan' kurmaya özendirecek; hem Kürt kardefllerimizi Türkiye'den ayr lmaya özendirecekti. BD MAYIS 2015 A r syan, hem Sovyetler Birli i'nin hem de Türkiye'nin toprak bütünlü ünü tehdit ediyordu. O tarihte A r da- n n yar s Türkiye s n rlar içinde, di er yar s ran s n rlar içindeydi. syanc lar, Türk Ordusu gelince da n ran taraf ndaki eteklerine kaç yor; ordu çekilince yeniden A r da n n tepesine t rman p bayrak dalgaland r - yorlard. Sonunda Türk Ordusu, Rus K z lordusu ile uyum içinde çal flarak, isyanc lar n ran a kaç fl yollar n kesmifl ve ayr l kç isyan önderleri yakalan p etkisizlefltirilerek ayaklanma bast - r lm flt. Türkiye, ileride ayn sorunla karfl laflmamak için 23 Ocak 1932 de ran la bir antlaflma imzalayarak A r Da n bütünüyle Türkiye s n rlar içine katacak; ve etnik öbeklenmeleri da t p tüm yurda yayarak etnik kaynaflmay sa lamak amac yla düzenlenen skan Yasa Tasar s, 5 May s 1932 günü T.B.M.M. taraf ndan kabul edilecekti. Türkiye ile Rusya n n aras na A r merkezli bir Kürt + Ermeni Koalisyon Devleti sokarak, bu iki ülkeyi birbirinden ay rma giriflimlerinin, Türk-Sovyet dayan flmas n daha da güçlendirdi ini gören; bu yöndeki her kalk flman n Türk-Sovyet ortak harekatlar yla bast r laca n anlayan; Kürt Kart n n A r syan n n elebafl lar ndan hsan Nuri ve Ardeflir Muradyan A r isyan n n bast r ld haberi. Cumhuriyet Gazetesi. ifle yaramad n kavrayan ngiliz ve Frans zlar; Türkiye ye karfl etnik ay r mc l k politikalar n gözden geçirmek zorunda kalacaklard. Mustafa Kemal A r syan n n bast r lmas ndan sonra ngilizlerin Türkiye ye karfl etnik bölücü politikalar n gözden geçirmekte olduklar n, Türkiye yi Sovyet Rusya dan koparmak istediklerini sezmiflti. D fliflleri Bakan Tevfik Rüfltü Aras, A r Da n n bütünüyle Türkiye s n rlar içine kat lmas ndan 3 ay gibi k sa bir süre sonra, 13 Cenevre de, Milletler Cemiyeti nin Silahs zlanma Konferans nda yapt bir konuflmada, E er Milletler Cemiyeti Türkiye yi kat lmaya davet ederse, Türkiye Hükümeti bunu memnuniyetle kabul edecektir. diyecek; ve bir gazeteyle yapt söyleflide, ayn sözleri yineleyecekti. lk kez, Eski Bern Elçimiz Cemal Hüsnü Taray' n 6 Kas m 1962 günlü Cumhuriyet'te; sonra Büyükelçi Dr. Üner K rdar' n Kas m 1971 aras Milliyet'te yay mlanan makalelerinde ve daha sonra Mahmut Golo lu'nun 1974'te yay mlanan Tek Partili Cumhuriyet adl kitab nda yer alan Türkiye'nin Milletler Cemiyetine davet edilmesi süreci, D fliflleri Bakan T.R.Aras' n bu demeçleriyle bafllam flt. Aras n sözleri, bir türlü bölemedikleri ve Sovyet Rusya dan uzaklaflt - ramad klar Türkiye ye karfl ne yapacaklar n flafl rm fl durumda olan ngilizlerin dikkatini çekmiflti. Rusya ve Türkiye, her ikisi de Milletler Cemiyeti üyesi de illerdi. E er Türkiye Milletler Cemiyeti ne al n rsa; böylelikle Türkiye yi Rusya dan uzaklaflt rma amac na ulafl lm fl olurdu. Milletler Cemiyeti, az nl klara özerklik öngörüyordu. E er Türkiye Milletler Cemiyeti ne girmek istiyorsa, az nl klara özerklik tan may da kabul edebilir; ve onca u raflmayla sa lanamayan etnik özerklik, Milletler Cemiyeti ne üyeli in bir koflulu olarak dayat - labilirdi. Milletler Cemiyeti Genel Sekreti ngiliz Sir Eric Drummond, derhal Aras Milletler Cemiyeti ndeki makam na davet etmifl; Türkiye nin örgüte üyeli i konusunu kendisiyle özel olarak görüflmüfl; ve yard mc s Comert de Türkiye nin örgüte kat lmas için yapmas gereken zorunlu ifllemleri Aras a anlatm flt. Buna göre: Milletler Cemiyeti nin üye olmak isteyen devletleri davet etmek gibi bir yetkisi yoktu. Üye olmak isteyen devlet, davet 14 Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Sir Eric Drummond (üstte) Genel Sekreter yard mc s Pierre Comert (altta) edilmez, kendisi Cemiyete üyelik baflvurusunda bulunurdu. Türkiye Cumhuriyetinin davet edilmesi, örgütün yasalar na ayk r yd. Fakat Türkiye, Meksika y örnek göstererek, davet edilmek konusunda diretiyor; ve flayet örgüt kendisini davet etmeyecek olursa, üyelik için baflvurmayaca n söylüyordu. Durumu inceleyen Dummond: Milletler Cemiyeti ne üyeli in yasal biçimi, üye olmak isteyenin baflvuruda bulunmas d r; ancak, flayet bu prosedürü uygulamam z Türkiye Cumhuriyeti nin örgüte kat lmas na engel oluflturacaksa; bu durumda bu yasal uygulaman n bir yana b rak lmas gerekir; çünkü Türkiye Cumhuriyeti nin Milletler Cemiyeti ne kat lmas n n örgüt aç s ndan çok büyük bir önemi vard r, diyecek ve bu konuda bir karar vermek üzere Genel Kurulu nu toplant ya ça racakt. Milletler Cemiyeti nin 1 Temmuz 1932 günlü toplant s n n tek gündem maddesi vard : Türkiye Cumhuriyeti nin Milletler Cemiyetine Kat lma Biçimi Türkiye Cumhuriyeti, kat lma prosedürü bir yana b rak larak örgüt taraf ndan üyeli e davet mi edilecekti, yoksa di er ülkeler gibi Türkiye den de baflvuru dilekçesi vermesi mi istenecekti? spanya Delegesi Salvador de Madariaga, Türkiye Cumhuriyeti nin örgüt prosedürü d fl na ç k larak davet edilmesini savunan 29 imzal bir öneri sundu: Biz Arnavutluk, Almanya, Salvador de Madariaga 15 BD MAYIS 2015 Avusturya, Avusturalya, ngiltere, Bulgaristan, Kolombiya, Küba, Danimarka, spanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Macaristan, talya, Japonya, Letonya, Ye- Dr. Üner K rdar n 1971 de ortaya ç kard Milletler Cemiyeti belgeleri dergimizin 2003 Kas m say s nda ve Bursa Barosu Dergisinin Ocak 2005 say s nda yay mlanm flt. 16 ni Zelanda, Panama, Hollanda, ran, Lehistan, Romanya, sveç, sviçre, Çekoslovakya, Yugoslavya delege kurullar, bir devletin Milletler Cemiyeti ne üye olabilmesi için Antlaflman n birinci maddesinde göz önünde tutulan genel koflullar Türkiye Cumhuriyeti nin yerine getirmifl oldu unu görerek, Türkiye nin Milletler Cemiyetine üye olmaya ve de erli iflbirli inden Cemiyeti yararland rmaya davet edilmesini teklif ediyoruz. Milletler Cemiyeti nin 6 Temmuz 1932 günlü toplant s nda üye devlet delegeleri Türkiye nin davet edilmesini savunan coflkulu konuflmalar yapm fllard. Yunanistan delegesi D fliflleri Bakan Mihalakopulos un sözleri özetle flöyleydi: Vittoro Scialoja kazand m. Gelibolu da, arkadafllar m ve ben, Türklerin cesaretleri ve dayanma güçleri karfl s nda çok kez flaflk nl klar içerisinde kald k. Türk ordular n n Avustralya mitralyözlerine karfl ve Britanya donanmas n n gülle ya muru alt nda, korkusuzca ileri at ld klar n gördük. Türklerin de erleri ve dayanma güçleri hakk ndaki yüksek düflüncelerimi iflte ben böyle elde ettim. Savafl n korkunç kötülüklerini bu kadar yak ndan gören bu milletin, gelecekteki çabalar n savafla engel olmaya adayaca kan s o günden beri Sir Granville Ryrie Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birli i Komisyonu nun çal flmalar na da eylemli olarak kat lm fl ve daima bar fl için çal flmakta içten iste ini aç kça göstermifltir. nsanl a daha iyi bir gelecek sa lamak için, Türkiye Cumhuriyeti, yap lacak davetin flerefine hak kazanm flt r... Yunan delegeler, Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne girmesini özellikle selamlayacaklard r. Avustralya delegesi Sir Granville Ryrie, s k s k alk fllarla kesilen konuflmas nda flöyle diyordu: Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne davet edilmesine dair öneriyi hararetle destekleriz. Bir çok kuflaklardan süregelmifl en yüksek bir kültüre ve ola- anüstü ciddi bir ulusal niteli e sahip olmas, Türkiye nin en belirli niteliklerinden biridir Genel Savafl n savaflç lar ndan biri ve Gelibolu, Filistin, Sina, Suriye cephelerinde bulunmufl bir insan olarak söylüyorum: Türk askerinin savunmadaki eflsiz kahramanl n ve hücumdaki güç ve yetene ini hayretle görmek f rsatlar n Paul Boncour 17 duygusuyla karfl lad n ve geliflimini de izledi ini Genel Kurulumuz önünde tekrar perçinliyorum. Lord Londonderry her türlü duygunun üstünde olarak bende kesinlikle yer etmifltir. Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne girmesinin birinci derecede öneme sahip oldu unu düflünmekten kendimi alam yorum. talya delegesi Vittorio Scialoja n n uzun konuflmas n n özeti fluydu: Avrupa n n esasl bir unsuru olan Türkiye nin aram zdaki eksikli i aç kça belliydi. Öneriyi desteklemekle sadece Türkiye hakk ndaki dostlu umuzu ve içtenli imizi aç klam fl olmuyor, ayn zamanda Gazi nin ayd n yönetiminde genç Akdeniz Devleti nin do uflunu memleketimin nas l bir güvenlik 18 Naotake Sato Frans z Delegesi Paul Boncour, coflkulu konuflmas nda özetle; Türkiye nin davet edilmesi için aç klanan duygulara kat lmak üzere Fransa ad na bizzat kendim gelmek istedim. Avrupa ile Asya aras nda bir ba l l k kuran bu çok eski ülkenin Cemiyete kat lmas, izlenen evrensel de erlerin bir sembolüdür. diyordu. Baron Von Neurath ngiliz delegesi Lord Londonderry: Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne al nmas, dünya çap nda memnunluk do uracakt r.. Türkiye ça r y kabul ederse, ngiltere hükümeti bunu ilk kabul edeceklerden biri olacakt r. Japon delegesi Büyükelçi Naotake Sato: Japonya, Bat l larca çok az tan nm fl oldu u bir dönemde bile samimi iliflkilere sahip oldu u Büyük Türk Milletini ola anüstü bir memnunlukla karfl lar. Alman D fliflleri Bakan Baron Von Neurath ad na konuflan Almanya temsilcisi Otto Goeppert: Ünlü Baflkan Atatürk ün isabetli yönetimi alt nda Bu davet, Türkiye nin hiç bir konuda hiç bir yapt r mla karfl laflmaks z n hiç bir hesap sorulmaks z n, tüm geçmiflinin uluslararas hukuka uygunlu u onaylanarak üyeli e kabul edilmesi anlam na geliyordu. uluslararas bar fl yap t nda iflbirli ine özellikle lay k olan Büyük Türkiye Cumhuriyeti nin davet edilmesini Almanya memnunlukla karfl lar. diyordu. Di er ülkelerin delegeleri de söz al p Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne ö- zel olarak davet edilmesi gerekti ini savunan konuflmalar yapt ktan sonra, oylamaya geçilmifl ve bütün üyelerin oybirli i ile Türkiye nin davet edilmesine karar verilmiflti. Örgütün Genel Sekreteri Sir Eric Drummond, Milletler Cemiyeti nde al nan davet karar n D fliflleri Bakan Tevfik Rüfltü Aras a gönderdi i bir mektupla bildirdi. BD MAYIS 2015 Frans z Uluslararas Diplomasi A- kademisi nden Vasiliei Nitikine, Diplomasi Sözlü ü nde yay mlanan ve Davet ten k sa süre önce yazd Kürtler bafll kl makalesinde flöyle diyordu: E er bir gün Türkiye Milletler Cemiyeti ne kabul edilmeyi talep ederse, Kürt etnik az nl n n varl n dikkate alaca n, bütün az nl klar n statüsünün bu konuda Cenevre toplant s nda kabul edilen ilkelere uygun olarak gözden geçirilece ine ve düzenlenece ine inan yoruz. Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne davet edilmesi ; Nikitine in öngörüsünü bofla ç kartm flt. Bu davet, Türkiye nin hiç bir konuda hiç bir yapt r mla karfl laflmaks z n hiç bir hesap sorul
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks