Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO

Category:

History

Publish on:

Views: 7 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:
Transcript
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod: , ul. Jaczewskiego 8, tel , faks , Przedmiot zamówienia: DZIERŻAWA - 4 aparatów do hemodializ ( w tym 2 sztuki ze stacją uzdatniania wody) o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ wraz serwisowaniem w/w aparatów przez okres dzierżawy UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga, aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. II. Wymagany termin i warunki realizacji umowy. Dzierżawa 4 aparatów do hemodializ przez okres 36 miesięcy od dnia montażu i uruchomienia, szkolenia personelu (potwierdzonego stosownym protokołem) Uruchomienie w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy, data podpisania protokołu zdawczo odbiorczego rozpoczyna bieg okresu dzierżawy. Pełny serwis w cenie dzierżawy, naprawa nie później niż 48 h od otrzymania zgłoszenia a w przypadku braku przywrócenia sprawności technicznej aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku Nr 1. III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: A) O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w prowadzonym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność; b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa lub dzierżawa aparatów do hemodializ lub terapii ciągłej hemofiltracji o wartości nie mniejszej niż ,00 Strona 1 z 16 PLN c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - przez co rozumie się, iż posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej ,00 zł, W przypadku składania ofert wspólnych każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania a warunki określone w ppkt A) mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę lub tylko przez jednego z Wykonawców. B) Wykaz oświadczeń, dokumentów/wykazów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych głównych *) dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których odpowiednio dostawy/ usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie (z zastrzeżeniem, iż gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego dostawa/dostawy/usługi zostały wykonane - nie ma obowiązku złożenia wspomnianych dowodów). *) wykaz musi uwzględniać co najmniej jedną dostawę lub usługę spełniającą cechy dostawy/usługi referencyjnej określonej jako warunek udziału w postępowaniu w pkt. A ppkt b). Podmioty występujące wspólnie łącznie składają oświadczenie określone w pkt B.1. UWAGA: Jeżeli informacja banku będzie potwierdzała, że środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są kwotą:... (ilość) cyfrową, to Zamawiający uzna, że jest to kwota najmniejsza z danego przedziału cyfrowego. Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych: 1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty, 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych Strona 2 z 16 w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: a) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy (pkt. A.d SIWZ) przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. B. 2 niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu b) dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. C. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust. 1 pkt. 4 8 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Strona 3 z 16 UWAGA: Dot. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231 z dnia 19 lutego 2013r.) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5) i 7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w uwadze zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce, lub przed notariuszem. Dot. 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231 z dnia 19 lutego2013r.) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. C ppkt 1)-7) na każdy z podmiotów z osobna. D. Inne dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej E. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. B - D. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. Złożenie dokumentów określonych w pkt. B - D) SIWZ jest obligatoryjne z zastrzeżeniem pkt. C.6, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp. Strona 4 z 16 Złożenie dokumentu, z którego będzie wynikała przynależność Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej będzie skutkowało wykluczeniem ich z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, chyba że wykażą oni, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych Wykonawców. F. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. Konsorcjum) ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa) powinno: - precyzować zakres umocowania, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o zamówienie, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie kto jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz kto do przyjmowania płatności od Zamawiającego. IV. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg n/w kryteriów: cena 100 % V. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Każdy z wykonawców przedłoży oferty wg załączonego wzoru. Oferty z rozwiązaniami alternatywnymi będą odrzucone. Każdy z wykonawców przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem. 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem OFERTY WYKONAWCY, stanowiącym integralną część specyfikacji - Załącznik nr 2 w następującym układzie: - nazwa, siedziba Wykonawcy Strona 5 z 16 - numer telefonu i faksu firmy - nr REGON, NIP, wysokość kapitału zakładowego lub odpowiednio kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego (dot. tylko podmiotów dysponujących kapitałem zakładowym lub kapitałem zakładowym i wpłaconym) - data sporządzenia oferty - cena oferty brutto - termin realizacji umowy - określony w pkt. II SIWZ - termin płatności - nie krótszy niż 30 dni - oświadczenia Wykonawcy - wykaz dołączonych dokumentów 2. Do formularza,,oferty Wykonawcy należy dołączyć dokumenty wymagane od wykonawców stosownie do pkt. III.B - D niniejszej specyfikacji a także: 1) kosztorys ofertowy wyrażony w PLN wskazujący co najmniej na: miesięczną wysokość czynszu dzierżawnego netto za sztukę aparatu do hemodializ, stawka VAT za czynsz oraz łączna wartość netto i brutto opłaty czynszowej odpowiadająca 36 - miesięcznej dzierżawie 2)oświadczenie, iż przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu, a produkty kwalifikowane jako wyrób medyczny posiadają oznakowanie znakiem CE i stosowne dokumenty na potwierdzenie ich zgodności z Dyrektywą 93/42 EEC a także, iż zostaną dostarczone - na każde wezwanie Zamawiającego kopie tych dokumentów; 3) ulotki lub fragmenty katalogów proponowanych aparatów do dzierżawy nie zawierające informacji sprzecznych niż cechy wymienione w Załączniku nr 1 4)Oświadczenie, iż proponowany asortyment spełnia cechy wymagane przez Zamawiającego podane w Załączniku nr 1 do SIWZ; 5)Wypełnioną tabelę parametrów granicznych wymienioną w Zał. nr 1 (wypełnić należy kolumnę oznaczoną Opis parametrów ). Nie złożenie dokumentów określonych odpowiednio do zadań w pkt. 1 5 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku braku dokumentów wskazanych w pkt. 2-4 Zamawiający uprzednio zastosuje dyspozycję wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie Opis parametrów w tabeli parametrów granicznych umieszczonej w Załączniku nr 1 SIWZ (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) spowoduje odrzucenie oferty. Odrzucenie oferty spowoduje również podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub jej uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień. 3. Cena oferty Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Cena oferty musi uwzględniać podatek VAT, cło, koszt dzierżawy i serwisowania aparatów, ubezpieczenia towaru podczas transportu oraz wszystkie koszty realizacji zamówienia o wskazanych parametrach granicznych. Ceny jednostkowe brutto podane w kosztorysie nie będą podwyższane przez cały okres realizacji umowy. Koszt dzierżawy za dostarczone urządzenia powinien być wyliczony za każdy miesiąc dla każdego z urządzeń Strona 6 z 16 Zamawiający wymaga niezwłocznego zainstalowania (w ciągu maksymalnie 4 tygodni od podpisania umowy)przedmiotu umowy Nie dopuszcza się rabatów materiałowych wykraczających poza zakres zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia oferty w walucie obcej. Oferta i późniejsze rozliczenia następują w PLN. UWAGA: w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w formularzu Oferty Wykonawcy i odczytaną podczas publicznego otwarcia ofert, a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą z kosztorysu ofertowego. W kosztorysie dzierżawy należy określić najpierw cenę jednostkową netto czynszu za miesiąc odpowiedniego aparatu a następnie wartość netto ogółem. Wartość brutto dzierżawy należy obliczyć poprzez powiększenie wartości netto o należny podatek VAT wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania oferty. Nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach zadania nie stanowi oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż gro
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks