Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania trzeciego Przedmiot i zakres historii doktryn polityczno-prawnych

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 16 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania trzeciego Przedmiot i zakres historii doktryn polityczno-prawnych Część I STAROśYTNOŚĆ U źródeł cywilizacji i refleksji politycznej 1. Najstarsze
Transcript
Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania trzeciego Przedmiot i zakres historii doktryn polityczno-prawnych Część I STAROśYTNOŚĆ U źródeł cywilizacji i refleksji politycznej 1. Najstarsze ogniska cywilizacji 2. Teokratyczny charakter władzy 3. Eudajmonizm 4. Majestat władzy Rozdział 1 Refleksja polityczna w myśli staroŝytnego Egiptu 1. Zarys dziejów 2. Państwo i jego ideologia 3. Egipska koncepcja władzy 4. Ideały społeczne 5. Teokracja kapłańska Rozdział 2 Refleksja polityczna ludów Mezopotamii 2. Idee polityczne Babilonii 3. Idee polityczne Asyrii 4. Idee polityczne Persji Rozdział 3 Refleksja polityczna Chin staroŝytnych 1. Rys historyczny 2. Konfucjanizm 3. Taoizm Rozdział 4 Myśl polityczna Indii staroŝytnych 2. Religia i kultura 3. Idee polityczne Asioki (III w. p.n.e.) Rozdział 5 Główne wątki refleksji politycznej dawnego Izraela 2. Dzieje dawnego Izraela 3. Struktury organizacyjne 4. Źródła 5. Prorocy 6. Mesjanizm 7. Podziały religijno-społeczne Rozdział 6 Myśl grecka 1. Pojęcia polityczne okresu przedklasycznego 2. Główne wątki myśli politycznej tzw. filozofów przyrody 3. U progu Oświecenia 4. Doktryna polityczna demokracji 5. Sofiści 6. Sokrates i sokratycy 7. Filozoficzno-polityczny system Platona 8. Arystoteles twórca systemów filozoficzno-politycznych 9. Doktryny hellenizmu Rozdział 7 Ideologia polityczno-prawna Rzymu staroŝytnego 2. Doktryna Polibiusza ( r. p.n.e.) 3. Myśl polityczno-prawna M.T. Cycerona ( r. p.n.e.) 4. Idee polityczne pryncypatu 5. Stoicyzm rzymski 6. Główne tendencje doktryny prawa rzymskiego Rozdział 8 Myśl społeczno-polityczna wczesnego chrześcijaństwa 2. Nauka Jezusa 3. Nauka Pawłą z Tarsu 4. Dalszy rozwój myśli chrześcijańskiej 5. Apologetyka 6. Chrześcijaństwo po Edykcie Mediolańskim Rozdział 9 Myśl społeczno-polityczna św. Augustyna 1. Aureliusz Augustyn ( r. n.e.) 2. ZałoŜenia poznawcze i ontologiczne 3. Etyka Augustyna 4. Poglądy społeczne 5. Państwo i prawo Część II Myśl polityczna wieków średnich Rozdział 1 Charakterystyka ogólna 1. Periodyzacja Średniowiecza 2. stosunki społeczno-ekonomiczne 3. śycie intelektualne 4. Przekazy literackie Rozdział 2 Myśl polityczna Bizancjum 1. Podstawy potęgi 2. Justynian i cezaropapizm 3. Reformy okresu schyłkowego Rozdział 3 Ideologia polityczna i prawna Arabów średniowiecznych 1. Rys historyczny 2. Wystąpienie Proroka 3. Koran i tradycja 4. Prawo muzułmańskie 5. Szkoły prawnicze 6. Państwo w ideologii islamu 7. Idee przewodnie piśmiennictwa arabskiego Rozdział 4 Doktryna cesarska na zachodzie Europy Idee panowania Karola Wielkiego Rozdział 5 Doktryna uniwersalizmu papieskiego i cesarskiego 1. Walka o dominację 2. Teorie przewagi papiestwa 3. Argumenty doktryny uniwersalizmu cesarskiego Rozdział 6 Myśl społeczna i polityczna św. Tomasza z Akwinu 1. Awerroizm 2. Tomasz z Akwinu 3. Ontologia i gnoseologia 4. Państwo i społeczeństwo 5. Własność i praca 6. Prawo 7. Państwo i Kościół Rozdział 7 Zachodnioeuropejska ideologia polityczna z czasów państwa stanowego. Kształtowanie się idei państwa narodowego 1. Wielka Karta Wolności 2. Spór Filipa IV Pięknego z Bonifacym VIII 3. Doktryna państwa narodowego Rozdział 8 Ruchy społeczno-religijne we Francji i Anglii i ich ideologia 1. Przesłanki ludowej refleksji religijnej 2. Ideologia bogumiłów 3. Ruch odnowy społeczno-religijnej w Anglii: John Wiclef Rozdział 9 Program społeczno-religijny husytyzmu 1. Geneza: Hieronim z Pragi i Jan Hus 2. Program religijno-społeczny husytyzmu Rozdział 10 Polska myśl polityczna późnego średniowiecza 1. Najstarsze przekazy 2. Środowisko Uniwersytetu Krakowskiego 3. Jan Ostroróg Część III Myśl polityczna Odrodzenia Rozdział 1 Wprowadzenie 1. Spór o Renesans 2. Humanizm i reformacja 3. Postęp w zakresie nauki i techniki 4. Zagadnienie tolerancji Rozdział 2 Erazm z Rotterdamu ( ) Rozdział 3 Doktryna reformacji 1. Marcin Luter 2. Tomasz Münzer 3. Ulrich Zwingli 4. Jan Kalwin Rozdział 4 Doktryna realizmu politycznego Mikołaja Machiavellego 1. Mikołaj Machiavelli i jego dzieło 2. Realizm polityczny Machiavellego 3. Władza i sztuka rządzenia 4. Od księstwa do republiki 5. Armia narodowa 6. Konkluzje Rozdział 5 Doktryna suwerenności monarszej 1. Jean Bodin i jego dzieło 2. Doktryna państwa i zagadnienie suwerenności 3. Konkluzje Rozdział 6 Utopia renesansowa 2. Tomasz Morus ( ) 3. Franciszek Bacon ( ) 4. Tomasz Campanella ( ) Rozdział 7 Polska myśl polityczna okresu złotego wieku 1. Egzekucja praw 2. Pisarze polityczni epoki 3. Andrzej Frycz Modrzewski ( ) 4. Ideologia arianizmu polskiego (poł. XVI do poł. XVII w.) 5. Doktryna kontrreformacji Część IV Formowanie się ideologii nowoŝytnej Rozdział 1 Epoka i jej konflikty 1. śycie intelektualne i przeobraŝenia w sferze ekonomicznej 2. Rewolucja na terenie Niderlandów 3. Rewolucja angielska Rozdział 2 Szkoła prawa natury 1. Konstrukcja praw natury 2. Hugo Grocjusz ( ) 3. Tomasz Hobbes ( ) 4. John Locke ( ) Rozdział 3 Myśl polityczna oświecenia francuskiego 1. Nowe zjawiska w sferze Ŝycia umysłowego 2. Voltaire (Wolter) 3. Ideologia liberalizmu arystokratycznego szkoła ducha praw Karol Monteskiusz ( ) 4. Jan Jakub Rousseau ( ) 5. Socjalizm utopijny: Meslier, Morelly, Mably Rozdział 4 Myśl polityczna oświecenia polskiego 1. Warunki ustrojowe 2. Pierwsze projekty reform: Karwicki ( ) i Leszczyński ( ) 3. Stanisław Konarski ( ) 4. Józef Wybicki ( ) 5. Stanisław Staszic ( ) 6. Hugo Kołłątaj ( ) 7. Franciszek Salezy Jezierski ( ) Rozdział 5 Myśl polityczna rewolucji amerykańskiej 1. Federaliści i antyfederaliści 2. Program federalistów: Aleksander Hamilton ( ) 3. Program antyfederalistów: Thomas Jefferson ( ) i Thomas Paine ( ) 4. Idee polityczne Konstytucji USA Rozdział 6 Myśl polityczna rewolucji francuskiej 1. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 2. Program polityczny Ŝyrondystów 3. Jakobini 4. SprzysięŜenie Równych: Babeuf ( ) 5. Bonapartyzm Część V Myśl polityczna wieku XIX Rozdział 1 U progu współczesności 1. Klęska Napoleona 2. Kongres Wiedeński 3. PrzeobraŜenia ekonomiczne 4. Nowe prądy ideowe Rozdział 2 Krytyka konserwatywna ideologii rewolucyjnej. Konserwatyzm Burke a. Romantyzm polityczny w Niemczech 1. Przesłanki konserwatyzmu 2. Zasada legitymizmu 3. Joseph de Maistre ( ) 4. Louis G.A. de Bonald ( ) 5. Edmund Burke ( ) 6. Niemiecki romantyzm polityczny Rozdział 3 Niemiecka szkoła historyczna 1. Charakterystyka ogólna 2. Anton Friedrich Justuj Thibaut 3. Gustaw von Hugo ( ) 4. Fryderyk Karol von Savigny ( ) 5. Geogr. Fryderyk Puchta ( ) Rozdział 4 Myśl polityczna idealizmu niemieckiego: Kant, Fichte, Hegel 1. Charakterystyka ogólna 2. Immanuel Kant ( ) 3. Joann Gottlieb Fichte ( ) 4. Geogr. Wilhelm Fryderyk Hegel ( ) Rozdział 5 Doktryna polityczna liberalizmu 2. Adam Smith ( ) i Dawid Ricardo ( ) 3. Beniamin Constant ( ) 4. Jeremy Bentham ( ) 5. John Stuart Mill ( ) 6. Alexis de Tocqueville ( ) Rozdział 6 Polska ideologia społeczno-polityczna pierwszej połowy XIX wieku ( ) 1. Tło społeczno-polityczne okresu 2. Ideologia obozu konserwatywnego 3. Program liberałów 4. Program Joachima Lelewela ( ) 5. Ideologia społeczno-polityczna obozu postępowego 6. Ideologia Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 7. Program Gromad Ludu Polskiego 8. Socjalizm utopijny L. Królikowskiego ( ) 9. Ideologia nurtu rewolucyjno-demokratycznego w kraju Rozdział 7 Socjalizm 1. Rozwój kapitalizmu i nędza proletariuszy 2. Narodziny socjalizmu 3. Socjalizm utopijny 4. Ta zwany socjalizm naukowy : K. Marks ( ) i F. Engels ( ) 5. Dalsza ewolucja myśli socjalistycznej. Lasalle ( ) i lassalczycy 6. Centryzm i austromarksizm Rozdział 8 Anarchizm i anarchosyndykalizm 1. Geneza 2. William Godzin ( ) 3. Pierze Joseph Proudhon ( ) 4. Michał Aleksandrowicz Bakunin ( ) 5. Piotr Kropotkin ( ) 6. Lew Tołstoj ( ) 7. Anarchosyndykalizm: Jerzy Sopel ( ) Rozdział 9 Pozytywizm filozoficzno-socjologiczny i prawny 1. Rozwój pozytywizmu filozoficznego 2. August Comte ( ) 3. Herbert Spencer ( ) oraz Emil Durkeheim ( ) 4. Pozytywizm prawniczy: wprowadzenie Rozdział 10 Darwinizm społeczny 1. Geneza 2. Herbert Spencer ( ) 3. Emile Durkheim ( ) 4. Ludwik Gumplowicz ( ) Rozdział 11 Rasizm i nacjonalizm 1. Rozwój doktryn rasowych 2. Doktryna A. Gobineau ( ) 3. G. Vacher de Lapouge ( ) 4. Doktryna Houstona Stewarda Chamerlaina ( ) 5. Fryderyk Nietzsche ( ) 6. Rozwój ideologii nacjonalistycznej Rozdział 12 Oficjalna doktryna społeczno-polityczna Kościoła katolickiego 1. Ramy doktrynalne 2. W okowach legitymizmu 3. Błędy stulecia 4. Leon XIII, odnowa doktryny Rozdział 13 Solidarystyczna teoria prawa 1. Solidaryzm w doktrynach wieku XIX 2. Solidarystyczna teoria prawa Leona Duguita ( ) Część VI Współczesna myśl polityczna Rozdział 1 Polska myśl społeczno-polityczna ( ) 1. Charakterystyka ogólna 2. Pozytywizm 3. Trójlojalizm 4. Rozwój ideologii socjalistycznej 5. Ideologia Narodowej Demokracji 6. Naród i państwo w ideologii J. Piłsudskiego ( ) 7. Wojciech Korfanty ( ) Rozdział 2 Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona PetraŜyckiego 1. Leon PetraŜycki ( ) Ŝycie i dzieło 2. Analiza psychologiczna we wcześniejszych koncepcjach 3. Rola introspekcji 4. Rola emocji moralnych i prawnych 5. Prymat emocji prawnych 6. Polityka prawa 7. Psychologiczna analiza państwa Rozdział 3 Normatywistyczna teoria prawa i państwa 1. Hans Kelsen ( ) 2. ZałoŜenia metodologiczne 3. Formalny charakter aktu prawnego 4. Prawo w znaczeniu eksplikatywnym i normatywnym 5. Normy prawne to normy sankcjonujące 6. Zachowanie 7. Budowa systemu prawnego 8. Problematyka państwa 9. Podstawowe typy ustrojowe Rozdział 4 Leninizm, Stalinizm i tzw. socjalizm realny 1. Włodzimierz Ilicz Lenin ( ) 2. Józef Stalin ( ) 3. Państwo realnego socjalizmu Rozdział 5 Ideologia faszyzmu i narodowego socjalizmu 1. Geneza faszyzmu włoskiego 2. Ideologia faszyzmu włoskiego 3. Geneza faszyzmu niemieckiego 4. Faszyzm w innych krajach Europy Rozdział 6 Ideologia państwa dobrobytu 1. Geneza. Reformy Bismarcka ( ) 2. Reformy brytyjskie 3. Program New Dealu 4. Doktryna Beveridge a ( ) 5. Doktryna Keynesa ( ) 6. Doktryna państwa dobrobytu a doświadczenie państw kapitalistycznych Rozdział 7 Funkcjonalizm w prawie amerykańskim 1. Charakterystyka ogólna amerykańskiego systemu prawa 2. Wpływ pragmatyzmu i behawioryzmu 3. Wpływ systemu prawnego i filozofii na teorię prawa 4. Funkcjonalizm w teorii prawa 5. Idealizm prawniczy 6. Realizm prawniczy 7. Konkluzje Rozdział 8 Myśl społeczno-polityczna Kościoła katolickiego w XX wieku 1. Konserwatyzm pontyfikatu Piusa X ( ) 2. Powrót na drogę reform 3. Treści społeczne encykliki Quadragessimo Anno 4. Kościół wobec faszyzmu i komunizmu 5. Aggiornamento i duch ekumenizmu 6. Treści społeczne encykliki Mater et Magistra 7. Pontyfikat Pawła VI 8. Pontyfikat Jana Pawła II Rozdział 9 Ideologia socjalizmu demokratycznego 1. Geneza socjaldemokracji 2. Socjaldemokracja brytyjska 3. Socjaldemokracja niemiecka 4. Konkluzje Rozdział 10 Doktryna państwa prawa 1. Geneza koncepcji państwa prawa 2. Czołowi przedstawiciele 3. Doktryna socjalnego państwa prawnego Rozdział 11 Doktryny społeczno-polityczne czasów najnowszych: teoria konwergencji; doktryna menedŝerów; neoliberalizm; konserwatyzm 2. Teoria konwergencji 3. Doktryna menedŝerów 4. Neoliberalizm 5. Konserwatyzm Rozdział 12 Główne nurty myśli politycznej Indii nowoŝytnych 1. Myśl polityczna renesansu indyjskiego 2. Idealizm polityczny M.K. Gandhiego ( ) Rozdział 13 Główne tendencje refleksji politycznej Trzeciego Świata 2. Tendencje okresu postkolonialnego 3. Socjalizm w krajach Trzeciego Świata Posłowie Indeks nazwisk
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks