Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego

Category:

Engineering

Publish on:

Views: 14 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego Źródła prawa karnego gospodarczego...
Transcript
Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego Źródła prawa karnego gospodarczego Funkcje prawa karnego gospodarczego Pojęcie przestępstwa gospodarczego Typologia przestępstw gospodarczych Specyfika prawa karnego gospodarczego Fenomen norm prawa karnego w obrocie gospodarczym Szczególna relacja pomiędzy normami karnoprawnymi a normami gospodarczymi Problematyka spójności przepisów karnych gospodarczych Problematyka dynamiki przepisów karnych gospodarczych Rozdział 2. Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony Uwagi wprowadzające Problematyka karalnego zamachu na obrót gospodarczy w ujęciu ogólnym Rodzajowy przedmiot ochrony Indywidualny przedmiot ochrony Problematyka karalnego zamachu na obrót gospodarczy w kontekście popełnienia czynu zabronionego Problematyka karalnego zamachu na obrót gospodarczy w kontekście interesu pokrzywdzonego Pokrzywdzony przestępstwem gospodarczym Rozdział 3. Popełnienie przestępstwa gospodarczego Podmiot przestępstwa gospodarczego Strona przedmiotowa przestępstwa gospodarczego Aktywność ekonomiczna sprawcy a jego czyn zabroniony Karalne naruszenie uprawnień i obowiązków gospodarczych Sposoby popełnienia przestępstw gospodarczych Czynności sprawcze w przestępstwach gospodarczych Okoliczności karalnego zachowania się sprawcy Karalny skutek zachowania się sprawcy Przedmiot przestępstwa gospodarczego Czas i miejsce popełnienia przestępstwa gospodarczego Związek przyczynowy w przestępstwach gospodarczych V 3.3. Strona podmiotowa przestępstwa gospodarczego Rozdział 4.Bezprawność przestępstwa gospodarczego Istota bezprawności Wyłączenie bezprawności Bezprawność czynu sprawcy przestępstwa gospodarczego Rozdział 5. Karygodność przestępstwa gospodarczego Istota karygodności Elementy oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu Rozdział 6. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego Personalna zarzucalnośćw obrocie gospodarczym Stwierdzenie zawinienia sprawcy przestępstwa gospodarczego Część II. Przestępstwa gospodarcze Rozdział 7. Przestępstwa niegospodarności Geneza penalizacji wadliwego prowadzenia cudzych spraw majątkowych rozważania w kontekście problematyki definicji przestępstw gospodarczych Czyn z art. 296 KK przestępstwo gospodarcze czy przestępstwo przeciwko mieniu? Rozważania na tle typów przestępstw nadużycia zaufania obowiązujących w polskim prawie karnym Przedmiot ochrony i podmiot przestępstwa karalnego nadużycia zaufania z art. 296 KK Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków Szkoda jako skutek przestępstwa nadużycia zaufania Ryzyko gospodarcze i zgoda pokrzywdzonego Typy przestępstw nadużycia zaufania Rozdział 8. Przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej Wstęp Przestępstwa przeciwko zdrowiu jednostki i zdrowiu publicznemu Wytwarzanie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania VI Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Przeciwdziałanie narkomanii Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Prawo farmaceutyczne Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu Prawo geologiczne i górnicze Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Ochrona przyrody Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Kodeks karny Przestępstwa przeciwko środowisku (Rozdział XXII) Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Ochrona środowiska w świetle innych ustaw karnych VII VIII 8.4. Przestępstwa naruszające zaufanie do obrotu finansowego i instrumentów finansowych oraz przeciwko majątkowi uczestników tego obrotu Obrót instrumentami finansowymi Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Fundusze inwestycyjne Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Prawo bankowe Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Przestępstwa zagrażające zaufaniu do określonych profesji i instytucji Działalność ubezpieczeniowa Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Doradztwo podatkowe Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Usługi detektywistyczne Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Ochrona osób i mienia Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Przestępstwa przeciwko gromadzeniu i przepływowi danych i informacji Prasa, radiofonia i telewizja Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Usługi elektroniczne Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Ochrona danych osobowych Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu Prawo lotnicze Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania IX Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa i dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Pozostałe przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej Rozdział 9. Przekupstwa gospodarcze Łapownictwo gospodarcze Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Czynność sprawcza Okoliczności modalne czynności sprawczej Skutek Strona podmiotowa Wypadek mniejszej wagi i klauzula bezkarności Zbieg przepisów ustawy Sankcja karna i tryb ścigania Korumpowanie wierzycieli art i 3 KK Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Czynność sprawcza Okoliczności modalne czynności sprawczej Skutek Podmiot Strona podmiotowa Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Rozdział 10. Przestępstwa prania pieniędzy Wstęp Definicja prania pieniędzy X 10.3. Rys prawnoporównawczy Przestępstwo prania pieniędzy z art. 299 KK Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot typów czynu zabronionego Podmiot typu czynu zabronionego z Podmiot typu czynu zabronionego z Strona przedmiotowa typów czynu zabronionego Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typów kwalifikowanych z Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typów kwalifikowanych z Strona podmiotowa typów czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Przepadek przedmiotów i korzyści ( 7) Klauzula niekaralności ( 8) Zagadnienia procesowe Przepisy karne ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art a PrzPrPienU) Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisów karnych ustawy Podmiot typów czynu zabronionego określonych w ustawie Strona przedmiotowa typów czynu zabronionego Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z art. 35 ust Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z art. 35 ust. 2 PrzPrPienU Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z art. 36 PrzPrPienU Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typów kwalifikowanych z art. 37 PrzPrPienU Ustawowe znamiona strony przedmiotowej typu podstawowego z art. 37a PrzPrPienU Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Rozdział 11. Oszustwa gospodarcze Oszustwo finansowe (art. 297 KK) Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Czynność sprawcza Przedmiot czynności sprawczej Okoliczności czynności sprawczej XI XII Skutek Czas popełnienia czynu zabronionego Miejsce popełnienia czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 KK) Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Czynność sprawcza Przedmiot czynności sprawczej Okoliczności czynności sprawczej Skutek Czas popełnienia czynu zabronionego Miejsce popełnienia czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Rozdział 12. Przestępstwa przeciwko wierzycielom Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przy przestępstwach przeciwko wierzycielom Podmiot czynów zabronionych skierowanych przeciwko wierzycielom Przestępstwo utrudniania dochodzenia roszczeń Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Czynność sprawcza Przedmiot czynności wykonawczej Okoliczności czynności sprawczej Skutek Strona podmiotowa czynu zabronionego Odmiany rodzajowe przestępstwa Utrudnianie wykonania orzeczenia lub decyzji Wyrządzenie szkody wielu wierzycielom Sankcja karna i tryb ścigania Pozorne bankructwo Strona przedmiotowa Czynność sprawcza Przedmiot czynności wykonawczej Skutek Strona podmiotowa Sankcja karna i tryb ścigania Rzeczywiste bankructwo Strona przedmiotowa Czynność sprawcza Przedmiot czynności wykonawczej Skutek Strona podmiotowa Typ uprzywilejowany Sankcja karna i tryb ścigania Faworyzowanie wierzycieli Strona przedmiotowa Czynność sprawcza Przedmiot czynności wykonawczej Okoliczności czynności sprawczej Skutek Strona podmiotowa Sankcja karna i tryb ścigania Zbiegi przepisów Rozdział 13. Przestępstwa zakłócania przetargu publicznego (art. 305 KK) Ujęcie przepisów określających przestępstwa zakłócania przetargu publicznego w polskim prawie karnym w okresie poprzedzającym wejście w życie KK z r Ujęcie przepisów określających przestępstwa zakłócania przetargu publicznego w KK z r Przedmiot ochrony art. 305 KK Podmiot typów czynów zabronionych określonych w art. 305 KK Strona przedmiotowa typów czynów zabronionych określonych w art. 305 KK Pojęcie przetarg publiczny Udaremnienie przetargu publicznego Utrudnienie przetargu publicznego Wejście w porozumienie z inną osobą Rozpowszechnienie nieprawdziwej informacji mającej znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu publicznego Przemilczenie okoliczności mającej znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu publicznego Strona podmiotowa typów czynów zabronionych określonych w art. 305 KK Tryb ścigania przestępstw określonych w art. 305 KK Rozdział 14. Przestępstwa przeciwko oznaczeniom produktów Wprowadzenie Artykuł 306 KK Uwagi ogólne Przedmiot ochrony Podmiot Znamiona określające czynność sprawczą Strona podmiotowa Kara i środki karne Zbiegi przepisów i zbieg przestępstw Tryb ścigania Artykuł 305 PrWłPrzem Uwagi ogólne Przedmiot ochrony Podmiot XIII Znamiona określające czynność sprawczą art. 305 ust. 1 PrWłPrzem Strona podmiotowa typu czynu zabronionego z art. 305 ust. 1 PrWłPrzem Kara i środki karne przewidziane w art. 305 ust. 1 PrWłPrzem Wypadek mniejszej wagi z art. 305 ust. 2 PrWłPrzem Typ kwalifikowany czynu zabronionego z art. 305 ust. 3 PrWłPrzem Zbieg przepisów i zbieg przestępstw Tryb ścigania Rozdział 15. Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej Wstęp Przestępstwa polegające na naruszeniu obowiązku dokumentowania zdarzeń gospodarczych Przedmiot ochrony Strona przedmiotowa Podmiot Strona podmiotowa Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw Zagrożenie karą i tryb ścigania Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw Przestępstwa polegające na nieprawdziwym lub nierzetelnym informowaniu i dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych Przedmiot ochrony Strona przedmiotowa Znamiona czynności wykonawczej Przedmiot czynności wykonawczej Materialny i formalny charakter przestępstw Podmiot Strona podmiotowa Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw Zagrożenie karą i tryb ścigania Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw Przestępstwa polegające na naruszeniu obowiązków w przedmiocie udzielania informacji lub udostępniania dokumentacji gospodarczej Przedmiot ochrony Podmiot Strona przedmiotowa Strona podmiotowa Zagrożenie karą i tryb ścigania Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw Rozdział 16. Przestępstwa naruszenia tajemnicy gospodarczej i informacji poufnych Uwagi wstępne Przestępstwa naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot Strona przedmiotowa Strona podmiotowa typu czynu zabronionego XIV Zbieg przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Przestępstwo naruszenia tajemnicy bankowej Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot Strona przedmiotowa Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Przestępstwa naruszenia tajemnicy instytucji finansowych Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot Strona przedmiotowa Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbieg przestępstw i zbieg przepisów Sankcja karna i tryb ścigania Przestępstwa naruszenia informacji poufnej Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony Podmiot Strona przedmiotowa Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbieg przepisów i zbieg przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Rozdział 17. Przestępstwa przeciwko funduszom Przestępstwa przeciwko funduszom inwestycyjnym Przestępstwo zbywania tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwach EEA Uwagi ogólne Przedmiot Strona przedmiotowa Podmiot Strona podmiotowa Ustawowy wymiar kary Zagadnienia procesowe Przestępstwo zbywania tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA Uwagi ogólne Przedmiot Strona przedmiotowa Podmiot Strona podmiotowa Ustawowy wymiar kary Zagadnienia procesowe Przestępstwo używania nazwy fundusz inwestycyjny Uwagi ogólne XV XVI Przedmiot Strona przedmiotowa Podmiot Strona podmiotowa Ustawowy wymiar kary Zagadnienia procesowe Przestępstwa przeciwko funduszom emerytalnym Przestępstwo używania nazwy fundusz emerytalny Uwagi ogólne Przedmiot Strona przedmiotowa Podmiot Strona podmiotowa Ustawowy wymiar kary Zagadnienia procesowe Przestępstwo naruszenia przepisów o działalności lokacyjnej Uwagi ogólne Przedmiot Strona przedmiotowa Podmiot Strona podmiotowa Ustawowy wymiar kary Zagadnienia procesowe Przestępstwo prowadzenia działalności akwizycyjnej Uwagi ogólne Przedmiot Strona przedmiotowa Podmiot Strona podmiotowa Ustawowy wymiar kary Zagadnienia procesowe Przestępstwo niedopełnienia obowiązków w wypadku wystąpienia niedoboru Uwagi ogólne Przedmiot ochrony Strona przedmiotowa Podmiot Strona podmiotowa Ustawowy wymiar kary Zagadnienia procesowe Rozdział 18. Inne wybrane przestępstwa gospodarcze Przestępstwo lichwy Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Czynność sprawcza Przedmiot czynności sprawczej Okoliczności czynności sprawczej Skutek Czas popełnienia czynu zabronionego Miejsce popełnienia czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Sankcja karna i tryb ścigania Przestępstwa związane z czekami i obligacjami Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Czynność sprawcza Przedmiot czynności sprawczej Okoliczności czynności sprawczej Skutek Czas popełnienia czynu zabronionego Miejsce popełnienia czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Zbiegi przepisów i przestępstw Sankcja karna i tryb ścigania Inne ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej Wprowadzenie Indywidualny przedmiot ochrony przepisu Podmiot typu czynu zabronionego Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego Czynność sprawcza Przedmiot czynności sprawczej Skutek Czas popełnienia czynu zabronionego Miejsce popełnienia czynu zabronionego Strona podmiotowa typu czynu zabronionego Sankcja karna i tryb ścigania Indeks rzeczowy XVII
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks